Uj Szó, 1949. december (2. évfolyam, 197-219.szám)

1949-12-01 / 197. szám, csütörtök

•Ti 1".• A C S E H S Z LOVÁKI Al M AGYA R DOLGOZÓ K LA Pi A Bratislava, 1949 december 1, csütörtök 3 Kčs II. évfolyam, 197. szám LŐRINCZ GYULA: ÖJ CSAPASON Egy nagyon régi, de annál böl­csebb kínai közmondás szerint, „mi­kor legsötétebb az éjjel, akkor mar közel van a hajnal". A. kínai népnek nagyon hosszú, sötét éjszakája volt, tie Kemény felszabadító harcokban saját maga sürgette meg a mar egy­re derűsebb hajnal hasadását. Csen­szlovákia magyarsága ugyancsak átélt egy ilyen hossza sötét, nehe*, álmokkal teli éjszakát és ma elérke­zett oda, hogy ez a hajnali deren­gés már itt van az ablakai előtt, fcsak hozzá kell járulnia, hogy ezt a hajnalhasadást egy derűs napfényes Élet kövesse. Már elmúlt egy éve, hogy a cseh­szlovákiai magyarok törvenyes Ke­retek között a népi demokratikus csehszlovák köztársaság egyenrangú yolgarai lettek. Mit jelent ez az egyenjogúság ? Természetesen azt ls, hogy a csehszlovákiai magyarok Kézhez kapják az állampolgársági fcizonytíványt, hogy megkapják a nyelvi jogokat, anyanyelvük sza­bad használatát, iskolákat, népmüve­lödési lehetőségeket, stb. Mindez azonban eltörpül amellett, amit ez az egyenjogúság a megnevezett jo­gokon kivül még adott a magyar­ságnak, a legtöbb mellett, amit ad­hatott: a munkához való jog mel­lett. Nem hiszem, hogy egy öntuda­tos dolgozó megütközne azon, mi­kor hangsúlyozottan kimondjuk, hogy ez a jog a munkához a leg­jobO, . i'». ' sza­munkra jelent. Valljuk be őszintén, hogy egy év alatt túlsókat emlegettük a megka­pott jogokon felbuzdulva azokat a kis apró-cseprő akadályokat, bürok­ratikus huzavonákat, amelyeket egy­egy okmány megszerzése, vagy a múltban történt kisebb-nagyobb sé­relem orvoslása jelentett számunkra és annál kevesebbet törődtünk azok­kal a lehetőségekkel, amelyeket ép­pen a munka joga biztosított volna számunkra. Több mint egy éve, hogy a ma­gyar dolgozók, a kis- és középpa­raszt jogbiztonságban élhet a népi demokratikus Csehszlovákia hatá­rain belül. A reakció legvadaDD rémhírterjesztései dacára, minden magyar dolgozó a leforgott egy e\ alatt meggyőződhetett arról, hogy a. békésen dolgozó magyar munkást, a kötelességeit teljesítő kis- és közép­parasztot békés munkájában többé a mi hazánkban senki meg nem za­varhatja. No, ennek ellenére a ma­gyar dolgozók, különösen a magyai parasztság kevés kezdeményezést mutatott, hogy jogával élve, hazán­kat erőihez mérten segítse az újjá­építés, a szocializmus útján. Vannak kiváló élmunkásaink bányákban, gya­rakban, traktorállomásokon, akad­nak elsőrangú szervezőink az Egy­séges Földműves Szövetkezetek és általában mezőgazdasági életünk te­rén. Mindez kevés. Ezek a kivételek nem ölelik fel a magyar munkásság és a magyar dolgozó parasztság zö­mét. Široký élvtárs a KSS Központi Bizottságának legutolsó ülésén na­gyon figyelemreméltó kritikai sza­vakkal szólt a magyar elvtársakhoz. „Hogy sokkal intenzívebben kell fel­fogniok és kifejleszteniök a magyar nép országépítö kezdeményezését Dél-Szlovákiában. Föfeladatuk az, hogy a magyar dolgozó népet, főleg a földműves népet bekapcsolják egész népünk országépítö erőfeszíté­seibe. Az egyenjogúság főtartalma az a jog, hogy építhessék a jobb és szebb életet." Azt hiszem, mindnyájan megértik Široký elvtárs szavainak jelentősé­gét, ha végigutazunk Dél-Szlovákia magyarlakta vidékein. Addig, míg a köztársaság bármely részén a leg­nagyobb tempóval indult meg az új­jáépítés, utak, házak javítása, sok­helyütt a helyi lakosság spontán kez­deményezéséből, a délszlovákiai vi­dék az elsodort senkiföldjének elszo­morító külső jeleit viseli magán. Sá­ros utak, düledező házak, a tavaszi szelek idején úgy nézett ki ez az el sodort délvidék, mint egy hatalmas portenger. A fekete, zsíros föld országunk déli részem a gazdagságot, a termékeny­séget szimbolizálhatná, ezzel szemben legtöbb esetben ennek a termékeny, zsíros földnek még mindig a szegény­ség a kísérőtársa. Ma már nem elé­gedhetünk meg a régi termelési for­mákkal, mezőgazdasági téren is for­radalmi újításokra, új, nemesített ter­ményekre van szükségünk. Köztársa­ságunkban ebben a hónapban a szov­jet—csehszlovák barátságot ünnepel­jük. Újságjaink, előadásaink anyagá­nak zömét a Szovjetúnió ismertetése képezi. Földműveseink most értek haza a Szovjetúnióból hosszabb ta­nulmányújukról, ahová ugyancsak abból a célból mentek, hogy megis­merkedjenek a Szovjetúnió ma már világviszonylatban is legmagasabb fookn álló mezőgazdasági újító ter­melési módszereivel, hogy megismer­kedjék a világhírű tudós Micsurin fajnemesítő kísérleteivel és a meg­ismerésen kívül a mi viszonyainkban átültessék, megkezdjék a kísérletezé­seket, hogy legalább valamennyire megközelítsük azokat az eredménye­ket, amelyeket a szovjet mezőgazda­ságban eddig elértek. Ha ezen a té­ren földműveseink eredményeket tudnak elérni, azt hiszem, ezzel leg­inkább szolgálják a csehszlovák— szovljet barátság ügyét és munkájuk dortsága, elmaradottsága nyújtja. Elég volt ezekből a jeremiási siral­makból és egy kissé derűlátóbban nézzünk a jövőbe, hiszen ennek min­den reális előfeltétele ma már adva van. Az idézetek egész sorozatával lehetne ezt a derűlátást alátámasz­tani. Široký elvtárs Komáromban a Republika önállóságának 31. évfor­dulóján a következőket mondotta: „Szlovákia iparosításának óriási hulláma áthatol a déli területekre is ... Szlovákia déli területein való előrehaladásunk a további ipari fel­építés, a munka termelékenvségének további emelése, mezőgazdaságunk fejlesztése, a termelőképesség mapa­sabb színvonalának emelése és egyál­talán a szocializmus felé való előre­haladásunk feltétele, a szlovák és magyar dolgozó nép testvéri egvütt­munkálkodása, a magyar lakosság tisztelete és jogainak respektlása alapján." Bašfovanský elvtárs, a KSS főtit­kára az Egységes Földműves Szö­vetkezetek kerületi konferenciáján így nyilatkozik: „Örömteli jelenség számunkra a magyar földművesek aktív részvétele akik öntudatosan kapcsolódtak be az Egységes Földműves Szövetkezetek építő munkájába. Az, hogy a magyar földművesség tevékenyen is bekap­csolódott az építés munkájába, az in­ternacionalizmus szellemébe, megelé­Krajčír miniszter: eredményei nemcsak hazánk kere^gýfc, „gfcdéw-ljjtäit el bennünket. ín ben­TViui, he^TfíČg a ' SzovfelunUlían is neteket mind kellő visszhangra találnak. Ha már megemlítettem a tavasszal nálunk oly gyakori hatalmas szele­ket, amelyek a vetőmag kifúvásával mérhetetlen károkat okoznak, akkor ugyancsak a Szovjetúnió példáján okulva, ahol széltörő erdősávokkal a hatalmas sztyeppéken megállították a futóhomokot, megtörték az erős szeleket, tanulhattunk volna és a felszabadulás óta eltelt öt év alatt már szépen serdülő, széltörő erdősáv­jaink nőhetnének nálunk is a délvi­déki rónán. No, nem volnánk reáli­sak, ha nem ismernők be azt, hogy ennek az előfeltételei hiányoztak hi­ányzott a nyugalomnak, a jogbizton­ságnak az az érzése, amely serkentő­leg hatott volna a magyar földműve­sekre, hogy ilyen jövőbe szóló akciót kezdeményezzenek. Ma azonban jog­gal elvárhatjuk, hogy egy évvel a magyarság jogainak, jogbiztonságá­nak megszületése után a délvidék magyar dolgozói hazafias kötelessé­güknek tartsák, hogy a saját javukat és országunk egész népe érde­keit, életszínvonalát emelő megmoz­dulásokat kezdeményezzenek. Nem véletlenül említettem a haza­fias kötelességet és ha kimondtam, úgy érzem, ennél a szónál egy kicsit meg is kell állnunk. Ez a szó a népi demokratikus rendszerben egészen más fogalmat jelent, mint amit egy kapitalista társadami rendben, a múltban jelentett. Ha a múltban a zt mondtuk, hogy hazafi, akkor legjobb esetben arra gondoltunk, hogy ez egy nemzethez való tartozást jelent, A valóságban a nemzet uralkodó osztá­lyának, a feudalista vagy kapitalista urak érdekeinek kiszolgálásával volt azonos. Még akkor sem esnénk túl­zásba, ha a rég; értelemben vett ha­zafiság fogalmát az árulók fogalmá­val azonosítanék. Ma nálunk, a népi demokratikus rendszerben a hazafi­ság vagy úgy is mondhatnók, a szo­cialista hazafiság a vezető szerepet, az irányítást jelentő munkásosztály­hoz, a dolgozókhoz való tartozást, a nemzet, az ország szebb és boldogabb jövőjét építők sorába va'.ó tartozá­sunkat jelenti. Éppen ezért, ha cé­lunk hazánk boldog fejlődése, ha cé­lunk a szocializmus útjának építése, akkor öntudatosan és büszkén vál­lalhatjuk a hazafisággaľ járó köte­lességet és jogosan elvárjuk a haza­finak járó megbecsülést, megtisztel­tetést. Nem sokra iutnánk. ha a mult fájó sebeit állandóan felkavarnók. Előre­haladni egv úton visszafordított fő­vel nem lehet, erre a legsúlyosabb bi­zonyítékot éppen délvidékünk első­3 dolgozok boldog Karácsonyáért Árleszállítás és a szabadpiac kiterjesztése mára készültek és amelyeket a külke­reskedelmi társaságokkal való meg­egyezés után biztosítottunk a kará­csonyi piac számára. Ezen árufajták felsorolasa sok időt venne igénybe és ezért csupán az üzletházak karácsony előtti kirakatait ajánlhatom figye'metek be. Ezzel kapcsolatban azonban fontos megjegyeznünk azt, hogy a Zdar üz­letházak és szövetkezetek 1Ü száza­lékkal leszállították az árakat saját kereskede'mi mérlegük számlájára az összes játékáruk minden fajtájánál, ami a holnapi napon szintén érvénybe lép. Végül a textil, a konfekció* ipar é» a cipőipar új híreit tudatom. Először is nyomásba adtuk az új pontjegyet, amely egész jövő évben érvényes lesz. Az utolsó hónapban mindenféle emberek jártak-keltek, akiknek az ostoba mesék hallgatásától hosszú szamárfüleket kaptak és azzal rémítgették az embereket, hogy új év után csupán szabad piac lesz a mai árakon. Es mint ismeretes, a kötött és szabad piac árai között még a mai napig igen jelentős különbség van. Ez nagy hiba azok számára, akik hit­tek a pánikterjesztőknek és sort áll­tak az elárúsító helyek előtt. Többek között levelet kaptam Ostravából, amelyben egyebeken kívül igen jól emelték ki a következő esetet: „Az ostravai ruházati üzemek előtt tegnap hosszú sorok álltak. Megkér­deztem, mit adnak itt? A felelet: Nem tudom. Ami lesz ott ,azt megveszem". Lehet, hogy az utolsó 14 napban szin­tén nem kaptátok meg azt, amire szükségetek volt. Ezt azok okozták, akik oda álltak, ahol már ketten hár­man álltak. Nem tudják miért és mi­nek, vesznek, amit látnak. Ok rontot­ták el az áruválasztékot, ők okozták azt, hogy néha nem kapjátok meg azt, amire tényleg szükségetek van. Amel­lett ebben az évben több textiláru ke-J rült árusításra, mint az elmúlt évek­ben. Hiszen csupán a textiláruk meny­nyisége az elmúlt évvel összehasonlí­tásban 34 százalékkal a 47-es évvel szemben 40 százalékkal növekedett Ha összehasonlítjuk ez év közellátá­sát az 1937-es esztendővel, akkor ez évben az átlagos megvalósult fogyasz­tás egynegyedével magasabb, mint az említett háború előtti esztendőben. Nem kétséges azonban, hogy a dolgo­zók munkájának és keresetének bizto­sítása annyira javult, hogy igényeik gyorsan nőnek és fokozódó igényeket támasztanak az áru fajtája és i dnyájatokat, akik ezen a konferencián velem vagytok, arra kérlek, dolgozzatok ti is ezen inter­nacionalizmus szellemében. Ne tűr­jétek a nemzetiségi súrlódásokat, ke­rüljétek ki ezeket a szlovák és ma­gyar lakosság között. A szlovákok és magyarok kö'ött testvéri együttmunkálkodásnak kell létrejönnie, hogy a mi gyönyörű Dél­Szlovákiánkból, annak valamennyi lakosa számára boldog hazát épít­hessünk. »Novomeský iskolaügyi megbízott a tanítósághoz tartott be­szédében ugyancsak ezt a hangot üti meg:« A magyar és szlovák embe­rek közötti jóviszony kiépítésének fő­vonala és a mgayar lakosság álla­munkhoz való odaadása ápolásának fő vonala: a szocializmusra való ne­velés, a szocialista állam és benne a szocialista társadalom építésén való részvételre irányuló nevelés«. Még hosszan idézhetnék politikai életünk, az államaparátus vezetőitől elhang­zott nyilatkozatokból, amelyek két­ségkívül igazolnák jövőbe vetett hi­tünket, derűlátásunkat. Semmi okunk kételkedni abban, hogy a hosszú sötét éjszaka után már egy derűs haninalhasadás fénye villant meg előttünk, csak rajtunk áll, a mi kezdeményezésünkön, a mi mun­kánkon, hogy ez a fény minél előbb ragyogja be Dél-Szlovákiát s raj­tunk áll ennek a fénynek a tartós­sága is. Ha soká szendergett Szlovákia ma­gyarsága, pontosabban monA'a Szlo­vákia magyar dolgozó népe, akkor most hálával és örömmel fogadhatjuk Široký elvtárs ébresztő, buzdító sza­vait, tanulhatunk komoly, súlyos kritikai szavaiból, melyeket a KSS központi bizottságának ülésén inté­zett hozzánk s egyben kötelességünk­nek tartjuk, hogy kellő önkritikát gyakaroljunk multunk és közelmult­tunk felett. Široký elvtárs kritikai szavaival nem az Ítélőbíró szerepét vállalta, hanem kritikájában is új perspektívát, új barázdát, új csa­pást nyitott a szlovákiai magyar ugaron. És ezen az új barázdán, ezen az új csapáson akarunk most elindulni, hogy a tavasszal rendezen­dő IX. pártkongersszuson már kon­krét formákban számolhassunk be terveinkről, elvégzett munkánkról, eredményeinkről. Meggyőződésünk, hogy megtaláljuk a kellő formát arra, hogy Csehszlo­vákia magyar dolgozó' teljes erővel bekapcsolódjanak hazánk boldogabb és szebb jövőjének megvalósításába, a szocializmus építésébe, mert mind­nyájan tudjuk, hogy a szocializmus építése, megvalósítása mindnyájunk, békéjének záloga. A karácsony az ajtónkon kopog­tat. A kifizetéseknél ezúttal a kor­mány határozata értelmében, kifizetik a karácsonyi segélyeket is. A kor­mány azonban egyidejűleg arról is gondoskodik, hogy karácsony előtt a bevásárlási lehetőségek is kiszéle­edjenek. Halgassátok meg, mi min­dent készítettünk elő a karácsony előtti piacra: December 1-töl a hús- és füstölt­áruk szabad elárusító helyein megje­lenik az egész sonka. (Csonttal.) Azonkívül füstöltáruk egész sor új fajtáját vásárolhatjátok. Megjelenik a paprikás szalonna é3 a szabad pia­con karácsony előtt zsíranyagban is nagyotíb lesz a választék. Mert beve­zetik az ételolaj karácsony előtti el­árusitását is. A nagyobb városok­ban speciális elárusító üzletekben szabad árusításban megjelennek a pontyok és libán, kacsán kívül a pulyka is. A liba és kacsa eddigi ára amellett majdnem 10%-kai csökkent és a pulyka ára is alacsonyabb. A többi baromfi ára is 15%-kal esett. A karácsonyi ünnepi asztalra to­vábbi javításokat is készítettünk elő. Karácsony előtt az elárusító üzletek­ben kaphattok főzőcsokoládét, tej­csokoládét és kondenzált tejet. To­vábbi rizsszállitmányok is érkeznek az üzletekbe. Kaphatók már különféle cukorfaj­ták és bonbonok is Mikulásnapra előkészítve, azonkívül ajándékkosa rak, válogatott nemes gyümölccsel. Ezeket Mikulásnap után is lehet majd kapni karácsonyra előkészítve. Felére csökken a datolya ára. Karácsony előtt növeljük a 12%-os export sör szállítását is a nagyáru sitókhoz és különleges minőségű ru mot és burgundi puncsot is fognak árusítani. Jelentős javulást Jelent a szabad élelmiszerek eladási hálózatának ki terjesztése is. A szabadárusitő he lyek eddigi számát holnaptól kezdve megkétszerezzük. Üj szabad árusító helyek lesznek az összes kerületek­ben. Mindenekelőtt természtesen az ipari központokban és a járási váro­sokban. Amellett jelentékenyen ki­terjed az árusító helyek két fajtájá­nak száma, ahol a szabad élelmisze­rek főfajtáit árusítják. A kávé, tea és szeszes italok szabadárusitása megkezdődik a fogyasztási szövetke­zetek árusító helyein ls, úgyhogy áz árusító helyek száma már 10 ezerre nő. Február óta, amikor az élelmi­szerek szabadárusítását néhány árusító hellyel megkezdtük, amelyek előtt hosszú sorokban álltak az em­berek, máig, amikor az élelmiszerek szabadeladása már nemcsak a Járási székhelyeken, hanem egész sor ki­sebb városban is megkezdődött, az élelmiszerek szabad piaca nagyott fejlődött. Ehhez járul még az a kö­rülmény is, hogy sok városban a pia­con a beszolgáltatási kötelezettségek teljesítése után a földművesek szaba­don árusíthatják fölöslegeiket. Ez a szabad piac is klszélesül és kiterjesz­tése a következő évben is folytatód­ni fog. Ha visszaemlékezünk az egy esz­tendővel ezelőtti karácsonyi csoma­gokra, mint az élelmiszerek szabad­árusításának első fecskéire, és ha ezt összehansonlítjuk azzal a ténnyel, hogy ez évben már a kenyér, a liszt, a sütemény és a burgonya teljesen szabad, és a szabadárusitó üzletek hálózata egyre terjed és ezekben egyre több áru jelenik meg, akkor be kell látnunk, hogy az ötéves terv első évében nagy utat tettünk meg előre. Teljesítjük Gottwald elnökünk útmutatását: további árucikkeket teszünk szabaddá és az árakat csökkentjük a szabadpiacon. Ehhez az alapelvhez tartjuk magun­kat más árucikkeknél is, nemcsak az élelmiszereknél. A holnapi nappal csök­kentjük a rádiókészülékek, hűtőszekré­nyek, különféle gépek, kerékpárok és kerékpárgumik árait. Csökkentjük a szabad szappan árát, mégpedig úgy a mosdó, mint a mosószappanét, vala­mint a kozmetikai gyártmányok és játékok árát is A rádiókészülékek egyes típusainak árai 20—40 százalék­kal csökkennek A Manet gyártmá­nyú jégszekrények ára az eddigi ár negyedével csökken. A konyha Robot eddigi ára 40 százalékkal csökken. A kerékpárok eddigi árát a különféle fajiák szerint átlagosan negyedével csökkentjük. A küiső- és belső kerék­párgumik ára úgyszólván a felére csökken. Egyúttal megszűnnek a ke­rókpárutalványok is, azonkívül a kül­ső- és belső kerékpárgumi utalvá­nyok is, amelyeket eddig az üzemek­ben adtak ki. Ügyszintén csökkennek az eddigi szappanárak is a szabadpia­con, mégpedig a mosószappannál 50 százalékkal és a toalett szappannál 40 százalékkal. Lényegesen csökkennek az illatszerek éa kozmetikai gyártmá­nyok árai is. A nemzeti üzemek egész soráha bevezetik a karácsonyi árukészletek elárusítását. Ezek között gyakorta lesznek igen jó minőségű gyártmá­nyok, amelyek eredetileg a kivitel szá­ge átlagában isafe*,. minose­yu* A textiltermelés a következő évben terv szerint tovább nő. A rémhírter­jesztők sok embernek okoztak je­lentős károkat, azonban spekuláció­juk csak rövid életű. Az új pontjegy már nyomásban van és ami a fö, az eddigi pontjeggyel szemben Jelentős előnyei vannak. Ezzel függ össze a textilről szóló másik hír. Hagyjuk tehát sorsukra azokat, akik kerüljön, amibe kerül, bevásá­roltak, amit csak tudtak. Nektek, akik megőriztétek bátorságtokat, holnaptól kezdve a pontvásárlásnak nagyszerű lehetősége nyílik és pedig a szabadpiacon. Igen holnaptól kezd­ve karácsony első napjáig terjedő ér­vénnyel a Vesna, Odeva, és Obuva szabad üzleteiben, azonkívül az üzlet­házakban és szövetkezetekben is az eddigi szabad árakon való árusítás mellett megkezdődik az árusítás kü­lönleges karácsonyi engedménnyel pontokra. Az engedmény magassága az átadott pontok számának fog megfelelni, Egy pontot' 15 Kčs értékben számolnak el. A kedvez­mény azonban legfeljebb az érvényes szabad ár felét teheti ki. Így például ha szabadpiacon egy méter szövet, amelyet vásárolni akartok, 1500 Kčs­be kerüd, engedményt kaphattok árá­ból, aszerint hány pontot adtok át. Azonban ebben az esetben legfeljebb 50 pontott adtok át. Így elértek 750 Kés kedvezményt; a szövetet, amely szabadon 1500 Kčs-be kerül méteren­ként, így megvehetitek 750 -ért és 50 pontért méterenként. Gyakran ál­lítják azt, hogy a szabadpiacon jobb minőségű árut adnak. Ugyanonnét es ugyanaz az áru jött a kötött piac­ra, mint a szabadpiacra, csupán az volt a különbség, hogy a szabad piacon lassabban adták el vagy pe­d ;g raktáron maradt. A kivételes ka­rácsonyi engedmény most lehetővé teszi sok esetben az igen jó bevásár­lást és a pontok előnyös értékesíté­sét. A harmadik jó hír a textilfrontról az elárusítás kiterjesztéséről szól egé­szen új módszerekkel A legközelebbi napokban azokba a falvakba, ahol meg­alakult az Egységes Földműves Szö­vetkezet, száz teherautó textiláru in­dul el a Vesna és más nemzeti üze­mek áruival és az EFSz tagjai számá­ra jóminőségű textilárut és cipőt fog­nak árusítani nagy választékban. Az államosított kereskedelem munkájának új formába ez. Gottwald ötéves tervének e ső éve jó befejezés felé kö­ze'edik, tehát boldogabb lesz az öt­éves terv első karácsonya. A belkereskedelmi minisztérium hol­nap érvénybe lépő árleszállítását az áruk részletezésével és új áraikkal la­punk holnapi számában közöljük.

Next

/
Thumbnails
Contents