Uj Szó, 1949. november (2. évfolyam, 172-196.szám)

1949-11-02 / 172. szám, szerda

Bratislava, 1949 november 2, szerda 2 Kčs II. évfolyam, 172. szám l 79tialis'a ifjúságunk diadala: fitadták a 'uralomnak az Ifjŕsŕg Vasútvsir alžl Široký: A csehszlovákiai ifjúság bebizonyította, fOT Gottwald ifjúsága: öntudatos, szerény, tanult és hősies Cľszágos ünnepségek színhelye volt az Ifjúsági Vasútvonal ES!. szímú tábora (P. B.) Dúsan önti a füstöt az ün­nepi vonat mozdonya, elsőnek futja veg.g az Ifjúság Vasútját. Nagy büsz­keséget érzünk mindnyájan. A kék ingben feszítő ifjak, lányok azért büszkék, mert övék a vasút, ők alkot­ták, ők nyitották meg az utat a kör­möci bányák, erdők felé, ahonnan az értéke s javakat könnyen szállít­juk ezentúl rendeitetesi helyükre. És büszkék vagyunk mi, a dolgozók mil­liói, hogy ilyen tettrekész ifjúságunk van, mely gátlást nem ismerve, le­rántotta magáról a társadalmi rend hámját, mely hátráltatta minden megmozdulásukat a szebb jövő ki­építésében. — Ott az Ifjúság Vasútján nem­csak új vasútvonal épült, ott új em­ber született, az új ember típusa, akire szüksége van szocialista társa­dalmunknak, ember, aki magáévá tet­te a munkához való új viszonyt, — mondotta Široký elvtárs, az ifjúság nagy tanítója. Vasárnap reggel izgalommal vár­tuk mindnyájan az első vonat elin­dulását. A vonat egyszerre éleset füttyen­tett és elindult. Elindult oda, ahol új élet született, ahol közel negyvenkét­ezer fiatal lélek tanuJa meí; építeni a szebb holnapot, — oda, ahol a szo­cialista hazánk iránti nagy lelkese­dés csodát tudott művelni. A vonat mellett tartózkodó brigá­dosok díszalakulata kitörő hurrába csapott, amikor megindultak a vo­nat kerekei. — Legyőztük Ancsát! Hurrá! — Győztünk az Ifjúság Vasútján, győzünk az ötéves tervben is! Es még halljuk, ahogy utánunk zeng a lelkes ifjak üzenete: — Mi egiiek vagyunk, a munka se­rege, bennünket illet a jövő építése! A nap nem sütött, az esőt rejtő felhők mögé bújt, de az ifjak öröme, az egyes táborok előtt felsorakozott brigádosok erőteljes hurrázása meg­tölti a nap helyett aranyló sugárral, szétözönlő melegséggel, barátsággal az örömök völgyét. Ahogy száguld vonatunk az új sín­páron és látjuk az ablakból az új hidakat, a hegyoldalakba vájt bevá­gásokat, ahonnan többszázezer köb­méter földet távolítottak el az ifjak, a viaduktot, érezzük és magunk elé képzeljük újból az ifjú brigádoto­kat, ahogy csákányolnak, lapátol­nak, csilléket tolnak és fáradságot nem ismerve versenyeznek az első­ségért, hogy megszerezhessék az él­munkáskitüntetést s táboruk számá­ra a Munka Harcosának zászlaját. Szinte álomnak tűnik mindez. De való álom ez, melyet erős ifjúságunk valósított meg. Az ifjak minden csá­kányütése egy új téglát jelentett épü­lő új szocializmusunk számára. Le­győzve a reakciósok visszariasztó sututogását, szilárd hitet öntöttek a még kétkedő ifjakba is, me<jmutat­ták nekik, hogy mi a teendőjük, mit kell tenniök, ha boldogabban, sza­badabban kívánnak élni. Ebben is sikerült gyözniök! S most egy cél mögé sorakoznak fel az ifjúság száz­ezres tömegei, hogy megvalósítsák a szebb holnap bástyáját, a CSM mil­liós szervezetét, amelynek segítségé­vel még nagyobb terveket valósíthat­nak meg. Ujabb vasútakat, erőmüve­ket, az ifjúság falujának teljes ki­építését teszik ezzel lehetővé. Ahogy iX>natunkkal a lombjukat hullató vöröslő erdők, az ékes zöld fenyvesek közé érünk, ifjak zengő éneke tölti be a völgyet: „Egy a jel­szó, a béke!" A békében rejlS hit serkentette őket erre az építőmunkára és cz volt az ifjúság szilárd egységének is a megteremtője Zeng a dal és zengett tizennyolc hónapon át, amíg el nem készült ez a vasút. Jóleső öröm tölt el, ha arra gondolunk, hogy ebből a nagy munkából a magyar ifjak is ki­vették részüket. Sokat voltunk kö­zöttük és tanúi lehettünk, hogy a szlovák, cseh ifjúsággal együtt a ma­gyar ifjak is munkáshazánk tevé­keny építői lettek. Gútaiak, duna­szerdahelyiek, komáromiak, loson­ciak és még több dél- és keletszlová­kiai helység fiataljai dolgoztak itt és tüntették, ki magukat a munka harcában. A losonciak megszerezték a Munka Harcosának zászlaját, a csallóköziek is és a legjobb brigádo­sok közé kerültek. Közel kétszeresé­re emelték mindnyájan normájukat, mert magukévá tették a munka új módszerét és az If júság Vasútvonalá­ról mint élharcosok kerültek haza, műhelyeikbe, falvaikba, ahol mint a szocializmus úttörői folytatják to­vább áldásos tevékenységüket. Igen, a magyar ifjúság is megta­lálta a helyes utat, melyen haladnia kell a szlovák ifjúsággal együtt a szebb holnap megvalósítása érdeké­ben. A közös jövő, a sorsközösség acélozza meg hitüket, teszi lehetővé népeink számára, hogy teljes megér­tésben együttesen kövessük szocia­lista vezetőink útmutatását, melynek segítségével kéz a kézben, közös erő­vel építjük fel munkáshazánkat. V. Široký beszéde az Ifjúság Vasútvonalán Igen tisztelt barátaim, drága ifjú­ság, elvtársak és elvtársnök! Az ezévi állami ünnepet oly tet­tel ünnepeljük, amely alkotó szor­galmunknak egyik legszebb és leg­jelentöségteljesebb ténye: az Ifjúság Vasútvonalának a forgalomba átadá­sával. Az 1949. évi állami ünnep így méltóképpen sorakozik felszabadu­lásunk elözö évi ünnepségeihez, me­lyek mind a szocializmus építésének jegyében folytak le, amelyek új tra­díciókat alakítanak, új tartalmat ad­nak nemzeti ünnepünk jelentőségé­nek. A mai ünnepség ismét a nagy októberi forradalom történelmi kiha­tását juttatja eszünkbe, a csehek és szlovákok közös államának megte­remtését, a szlovák nemzetnek 1918­ban történt döntését, a cseh néppel együtt közös és független államot al­kotni. Nos, nemzeteink valóban 1915­töl váltak csak szabadokká, amikor is a dicsőséges szovjet hadsereg ki­űzte a megszállókat és az államosí­tási határozatokkal megkezdődött az a fejlődés, amely a dicsőséges feb­ruári naookban véglegesen megtörte a kapitalista reakciót, felszabadítot­ta a dolgozó népet a kapitalista ki­zsákmányolás aló] és ez természe­tessé teszi, hogy állami ünnepünk alkalmat nyújt mindenekelőtt arra, hogy figyelemmel kísérjük, hogyan közeledünk nagy célunkhoz, a szo­cilizmus megteremtéséhez köztársa­ságunkban. Eddi<ri figyelmünk, amelyet dolgo­zó közvéleményünk az építésnek szen­tel. főleg köztársaságunk elnökének megnyilatkozása az Ifjúság Vasút­vonalán, Zápotocký miniszterelnök beszéde az Ifjúsági Vasútvonal épí­tőihez. a csehszlovák kormány elis­merése, amellyel értékelte ezt a be­fejezett hatalmas alkotást és vége­zetül az a tény, hogy az Ifjúsági Vasútvonal átadása lesz az idei ál­lami ünnepségek hivatalos helye, mind világosan szól amellett, hogy milyen különös jelentősép-et tulajdo­nítunk a mai eseményeknek. Miben rejlik az Ifjúság Vasút­vonalának ez a nagy jelentősége? Mindenekelőtt abban, hogy dolgozó népünknek bemutatja, hogy hogyan lehet új szocialista módszerekkel, sokkal jobban alkotni és építeni, mint az a kapitalizmus ideje alatt történt. Nos, új szocialista módsze­rekkel dolgozni csak öntudatos em­berekkel lehet, olyanokkal, akik megértették, hogy a szocialista épít­kezésben a régi munkafelfogás a múlté és a szocializmus építése új, öntudatos szocialista állásfoglalást jelent a munkával szemben. Az öt­éves terv nagy nevelő éppen ezért munkát jelent a szocialistaversenyek tömegekre kiterjesztését, az élmun­kásmozgalmat, a régi módszerek túl­teljesítését, a munkamegszervezés új formáinak bevezetését. Különösen az építkezésben jelent kemény mun­kát, mert itt a kapitalizmus különö­sen nagy nehézségeket hagyott hát­ra örökségül. Az Ifjúság Vasútvona­la ebből a szempontból is jelentős Úttörő munkát jel&tf Mcmr-ak azért, mert éppen az Ifjúság Vasút­vonalán érvényesült először a szo­cialista versengés és az élmunkás­mozgalom tömegméretben, de azért is, hogy hála az új munkatervezési módszereknek, az egész építkezés rekordidő aW' fejeződött be. A ka­pitalizmus idejében dívó technikai előfeltételek szerint ezt az építke­zést 1952-ben, de leghamarabb 1951­ben lehetett volna befejezni. E sze­rint volt tervbe véve Selmecbánya felépítése, mert úgy számítottak, hogy 1952-ben készül el az Ifjúság Vasútvonala. Nos, a vasútvonal ma már kész. A tapasztalatokból tanulni fogunk, tanulni, hogyan kell építke­zési terveinket új szocialista mód­szerrel megszervezni és hogyan lehet az építkezéseknek valóban szocialis­ta elánt adni. örömmel állapíthatjuk meg, hogy az Ifjúság Vasútvonala példájával kezdeményezője lesz szám­talan szocialista verseny- és élmun­kásmozgalomnak és a szocialista munka több új formája bevezetésé­nek. Az Ifjúsági Vasútvonal nem egy esetben irányítója lett annak a szín­vonalnak, amelyet valamennyi épít­kezéseinkben kívánunk elérni, mert, hogy több javat oszthassunk széjjel, ahhoz többet kell termelnünk és hogy többet tudjunk termelni, arra emeltebb munkatermelékenységre van szükség. A munkatermelékeny­séget úgy emeljük, ha a szocialista munka új formái és módszerei a munkásosztály túlnyomó többségé­nek öntudatos megnyilvánulásává válnak. Az Ifjúság Vasútvonalának jelentősége továbbá abban rejlik, hogy a szocialista öntudat megvaló­sítója lett. a szocializmus nagyszerű iskolája a fiatalemberek, fiúk és lányok ezrei és tízezrei számára. Há­nyan vannak jelen itt közületek, akik otthonaitokba. munkahelyeitekre, vagy az iskolákba úgy mentetek vissza, mint újjászületett, boldog és eddig soha nem érzett öntudattal te­lített emberek. Mint az olyan em­ber, aki tudja mit akar, aki megta­lálta életének értelmét és aki tuda­sitotta, hogy egy na^y, hatalmas műnek részese, oly átépítés közös al­kotója, amely a régi rothadt társa­dalomból új örömteli szocialista tár­sadalmat alakít. Hányan vagytok itt, akik otthonaitokba, mint a szocia­(Folytatás a 2. oldalon) KI. Gottwald ünnepi szózata az államünnep alkalmából Az államünnep alkalmából Prá­gában nagy katonai dísszemle volt vasárnap, amelyen résztvett Klement Gottwald, köztársasági elnök is. A köztársaság elnöke a hadsereg tag­jaihoz, valamint az egybegyűlt ün­neplő közönséghez a következő be­szédet intézte: Katonák, államvédelmi szervezet tagjai, milícia tagjai, elvtársnök, elv­társak, kedves barátaim. Újból nem­zeti ünnepünket, október 28-át, a Csehszlovák köztársaság keletkezésé­nek évfordulóját ünnepeljük. Élő ün­nep ez számunkra és mindnyájunk részére drága, mert benne tudatosít­juk, hogy mily nagy vagyon a nem­zeti szabadság és az állami függet­lenség, hogy azt egész történelmünk során mily nehezen harcoltuk ki. Tudatosítjuk ezzel egyidejűleg, hogy a köztársaság 1918-beli keletkezésé­ért, 1945-ben történt újra felszabadí­tásáért és a mai lehetőségekért, ami­kor szabad, függe'.len és szocialista államot építhetünk ki, elsősorban nagy szövetségesünknek, a Szovjet­úniónak tartozunk hálával. 1945 óta október 28-ához egy további tradí­ció csatlakozik. Kpítő szorgalmunk tradíciója. 1945 október 28-án beje­lentettük az ipar nagyobb részének és a bankügy egészének államosítá­sát. 1946 október 28-án bejelentettük a kétéves tervet és 1948 október 28­án meghirdettük ötéves tervünket. Így október 28-i ünnepségünk jelen­tős határkő lett a szocializmushoz vezető útunkon. Nézzük meg tehát, hogy alkotó munkásságunk mily eredményeket mutat az idei október 28-án és nézzük meg, hogy mennyivel jutottunk előbbre a mult esztendei október 28-ához képest. Gazdasági fejlődésünknek legfőbb iránymutatója terveink teljesítése. Az elmúlt október 28-ától számított időszakra esik a ké,eves terv telje­sítése, amellyel befejez.ünk gazdasá­gunk megújítását, határozott éiet­színvonalemeikedést értünk el és megteremtettük az ötéves terv elő­telteteleit és alapjait, megteremtet­tük az ötéves terv termelőerői nagy lejiődésének lehetőségeit a szocializ­mus építése céljából. Ma továbbá konstatálhatjuk, hogy az ötéves terv első évének eiső három negyedévét jó eredményekkel zártuk. Január 1­töl szeptember végéig a terveket 101.8 szazalékban teljesítettük, annak ellenére, hogy a tervbevett feladatok sokkal magasabbak voltak, mint a tavalyiak. Tévedtek az összes reak­ciósok és a kárörvendők, akik azt h h t ok, hogy nem fogjuk erővel bír­ni. Gazdasági fejlődésünknek máso­dik fontos irány mutatója köze.látási helyzetünk, itt is megelégedéssel te­kinthetünk az eddigi eredményekre, itt is tévedtek a reakciósok és a kár­örvendők, akik arra számítottak, hogy közellátásunk rossza bodni fog és hogy majd ők a nép elégedetlen­ségéből tökét kovácsolnak maguk­nak. A közellátás azonban náiunk nem rosszabbodott, de rosszabbodott a kapitalista államokban, amelyek a válsággal küzdenek. Nálunk ezzel ellentétben a közellátás javult. Az év folyaman igen sok különféle áru­cikk árát csökkentettük. Legutóbb, október 1-én megszüntettük a ke­nyér-, sütemény- és lisztáruknál a jegyrendszert és a szabadpiacon na­gyon sok cikknek az árát csökken­tettük, többek között a húskonzer­vek, cukor, szappan és a vaj árát. Ezzel egyidejűleg a szabadpiacon megjelentek a hús, a húskészítmé­nyek, a margarin és más közszükség­leti cikkek. Az ország lakossága fel tudta javítani étkezését. Alapjában javult meg a textil- és a cipöellátás is. A szabadpiacon jelentős mérték­ben csökkentek az árak, a kötött piacon viszont jelentős mértékben csökkentettük a pontértéket. Miért tudtuk ezeket a javításokat megtenni? Mindenekelőtt hálás köszönetet ketl mondanunk a dolgozóknak önfelál­dozó munkájukért, amellyel az öt­éves tervet teljesítik. Az ipari terme­lékenység állandóan növekszik, mert dolgozóink állandóan és mindig erő­sebb mértékben dolgoznak az élmun­kások módszerével, javítják és töké­letesítik a termelési folyamatot, munkásosztályunk így bebizonyítja, hogy valóban a legöntudatosabb ere­je és tiszteletet érdemlő vezetője nem­zetünknek. Köszönet illeti meg továbbá föld­műveseinket, akik idejében betaka­rították az idei termést. Jól tudjuk, hogy a döntő tényező itt nem a ter­mészet volt, hanem az ő szorgalmas munkájuk és a beszolgáltatás pontos teljesítése. Itt is határozottan csa­lódtak a reakciósok és a kárörven­dők, akik abban bíztak, hogy a vidé­ki lakosság hátráltatni fogja építő­munkánkat vagy legalábbis közö­nyösen fogja nézni. A valóság ennek éppen az ellenkezője. Földműveseink a városi dolgozókkal együtt közös erővel dolgoznak államunk felvirá­goztatásán. A legutolsó aratás emlé­kezetes azért is, mert hisz bizonysá­got szolgáltatott amellett, nogy új és modern módszerekkel akarunk dolgozni a mezőgazdaságban. Bebizo­nyult, hogy éppen ott, ahol Egységes Földműves Szövetkezetek segítségé­vel új módszerekkel dolgoztak, az aratást meggyorsították. A földmű­veseknek az új módszerekkel való munkája jónak bizonyult az őszi me­zei munkák során is. Nagy fejlődést mutat külkereske­delmünk. Itt különösen örvendetes tény, hogy a háromnegyed év folya­mán árucsere-forgalmunk szövetsé­gesünkkel, a Szovjetúnióval és a né­pi demokráciákkal 30 százalékkal emelkedett a tava'.yi évhez viszo­nyítva. Kedvező pénzügyi helyzetünk is. De emelkedés mutatkozik kultu­rális életűnkben is. Lakosságunknak mind szélesebb rétegei kapcsolódnak be az aktív kultúréletbe. fis arcula­tát változtatja maga a kultúra is, amely új szocialisita kultúra színeze­tét veszi fel. Ezért hangsúlyozni kell, hogy intelligenciánk technikai, jogi, tudományos és művészi téren egy­aránt aktív részt vesz nemzeti éle­tünk fejlődésében. Ami a belpolitikai ügyeket illert i, a legjelentősebb események közé tar­tozik az egyház és az állam közötii viszony megoldása Ez az egyház gaz­dasági biztosítását szolgáló törvény és az egyházi ügyek állami hivata­lának megszervezéséről szóló tör­vény megvalósulásával következett be. Ezek a törvények megszüntették az egyház gazdasági nehézségeit és lehetővé teszik, hogy a papok teljes mértékben vallási feladatok elvégzé­sére fordítsák erejüket. Ezek a tör­vények egyúttal megszüntették azt az aggodalmat, mintha a népi demok­ratikus állam ellensége volna a val­lásnak. Ugy vélem, hogy ma, e tör­vények megjelenése után tiszta ké­pünk van az egyház és az állam vi­szonyáról és újból hangsúlyozva is­mételhetjük: Államunk mindenki számára teljes vallási szabadságot biztosit és lehetővé teszi a vallási szertartások foganatosítását. Nem engedjük meg azonban senkinek, sem itthon, sem külföldön, hogy a vallást államellenes felforgató tevékenység megszervezésére használja fel. Meg kell emlékeznünk köztársasá­gunk külpolitikájáról is, a Szovjet­unió által vezeieu oéKeiroifi*wÜWF: w ről. Igen, ez az év a Világbéke front­jának hatalmas megerősödését hozta s ezzel egyidejűleg a csehszlovák külpolitika helyzetének megerősödé­sét is. A világimperializmus a legsú­lyosabb csapást a kínai népköztársa­ság kikiáltásával szenvedte. A világ­béke haladó és demokratikus fromt- ' jához, amelynek hangja mind ha­talmasabban hallatszik az összes ka­pitalista államokban, új állam csatla­kozott, amelynek lakossága a világ lakosságának egynegyedét alkotja. A béke további nagy sikerét jelenti az új német demokratikus köztársaság megalakulása. Ez a köztársaság az egységes demokratikus és békesze­rető Németország alapköveit rakja le, amelynek fennállása és jóviszonya a Szovjetúnióval, kizárja — ahogy azt Sztálin generalisszimusz megállapí­totta — új európai háború lehetősé­gét és az európai vérontás végét jelenti, egyben lehetetlenné teszi az európai államok rabszolgasorban való tartását a világimperializmus által. A világbéke frontjának sike­réül kell számítani a Tito-klikk ma­gyarországi szégyenteljes machiná­cióinak felszámolását, a világimpe­rializmus jugoszláv ágenseinek lelep­lezését az egész világ közvéleménye előtt. Végezetül nem csekély erősí­tést jelent a béke megtartásáért fo­lyó küzdelemben a Szovjetúniónak bejelentése, amelyet a háborús uszí­tók felé t«tt, hogy az atombomba a Szovjetúnió számára már régen nem képez titkot és hogy ez a fegyver a Szovjetúnió rendelkezésére áll. Drága barátaim, ezek a fontos ese­mények, amelyek az elmúlit év ok­tóber 28-tól bekövetkeztek, olyan jellegűek, hogy igazolják útunk "he­lyességét, megerősítik öntudatunkat nekünk, akik az új szocialista Cseh­szlovák Köztársaság építői vagyunk. Igen, helyes ez az út és egyedül ez az út vezet a nép boldogságához és szerencséjéhez, hazánk felvirágzásá­hoz és dicsőségéhez. Ezért új erővel, elhatározottság­gal, lelkesedéssel a további munká­ra! Teljesíteni kell tovább szorga­lommal az ötéves tervet, emelni a munka termelékenységét. Szaporod­janak élmunkás táborunk sorai, az újítók, a munkamesterek táborai; ez (Folytatás a 2. oldalon) Előre a Szovjetunióval a béke, a szocializmus és népünk jobb jövője felé! i

Next

/
Thumbnails
Contents