Uj Szó, 1949. augusztus (2. évfolyam, 95-119.szám)

1949-08-02 / 94. szám, kedd

Holnap rádióműsor! Bratislava, 1949 augusztus 2, kedd 2 Kcs II. évfolyam, 94. szám fi szlovák-magyar testvériség jegyében zajlottak le a bratislavai PetBH-ünnepségek Tízezres törneg tapséit Tokár polgármester és Illés Béla író beszélitek s a diadalmas szocializmus teísiifc Méltó keretek között ünnepelte meg S/.lovenszkő fővárosának dol­gozó népe Fetó'fi Sándor, a nagy szabadságharcos forradalmár költő ha­lálának 100 esztendős évfordulóját. A szlovák lapok kultúrhasábjaikon részletcsen foglalkoztak a nagy költő életével, halálával és művével, amely az egész világ haladó emberiségének ragyogó öröksége. A július SÍ-én, vasárnap lezajlott ünnepségeken a szlovák és magyar dolgozók nagy tömegei, a politikai, irodalmi és társadalmi élet kiválóságai jelen­tek meg. Az ünnepségekre fővárosuunkba érkezett Illés Béla író, a Ma­gyar Írószövetség elnöki tanácsának tagja, a legnagyobb magyar könyv­kiadóvállalat igazgatója, a szovjet hadsereg ezredese, aki résztvett a Bratislava felszabadításáért folyó harcokban. Kíséretében jött Petri Endre, az európai hírű zongoraművész és végül vasárnap megérkezett Budapest egyik legnagyobb énekegyüttese, a Vasasok munkáskórusa. A Csehszlovák Írószövetség szom­baton délelőtt Illés Béla tiszteletére sajtófogadást rendezett, amelyen résztvettek a szlovák irodalomnak Bratislavában időző reprezentánsai. A sajtófogadásról lapunk más helyén bővebben foglalkozunk. A vasárnap délelőtti matiné Vasárnap délelőtt fél 11 órai kez- i matiné volt, amelyen Novomesky dettel a Belügyi Megbízotti Hivatal I iskolaügyi megbízott beszédét Andrej hangversenytermében ünnepélyes | Plávka költő olvasta fel. L Novomesky ünnepi beszéde Ünnepi beszédében a megbízott hangsúlyozta, hogy irodalmi és po­litikai életünkben először közeledünk leleplezetlen rokonszenvvel Petőfi Sándor költői és forradalmi szemé­lyiségének értékeléséhez. A nemze­dékek, melyek a magyar uralom alatt éltek, Petőfit nem értékelték úgy, ahogy azt kiváló személyisége meg­érdemli. Ennek két oka volt, ame­lyeknek azonban közös nevük van s ez a nacionalista sovinizmus. Mi­lyen volt Petőfi Sándor a valóság­ban ? Petőfi Sándor tudatosan hir­dette a magyar nemzeti gondolat egyetlen értelmét és bizonyosságát. A nép felszabadítását, hogy lerázza királyok, nemesek és földesurak ha­talmát. Petőfi helyzete a magyar környezetben nagyon nehéz volt. A nemesség és a földesurak a naciona­lizmus zászlaja alatt ugyan igyekez­tek elnyerni a bécsi udvartól való függetlenségi jogot, amit azonban sa­ját népük és a magyarországi nem magyar népek elnyomására akartak felhasználni. A szlovák és magyar nemzeti mozgalom ugyanabban a légkörben lélegzett. Az érdekek csu­pán az 1848 március 15-i események fejlődésével kezdenek ketté válni, amikor a hatalmilag meggyöngített bécsi reakció eleget tesz a magyar nemesség és a hatalomrakerülö ma­gyar burzsoázia némely politikai tö­rekvésének. De az ellentét ekkor már kirobban magában a magyar nem­zetben is és megkezdődik a harc a pesti kormány és a magyar nép között. A magyar nép szükségletei­nek és érdekeinek tolmácsa a nép által szeretett és az uraktól megve­tett Petőfi Sándor, a költő. Novomesky megbízott beszéde to­vábbi részében ismertette a pozsonyi országgyűlés jobbágyság megszünte­téséről szóló törvényét, mely annak a hírnek a hatására keletkezett, hogy Petőfi a felkelő paraszthadak­kel Pest alatt áll. Petőfi Sándor kétségtelenül nem állt nemzeti emelkedésünk bölcsőjé­nél. Ez a körülmény azonban nem ad jogot arra, hogy ne terjesszük ki figyelmünket a nagy műre, harcá­nak nagy jelentőségére, mert ez a harc következetesen szemben állt mindig a mi ellenségeinkkel — mon­dotta Novomesky. Végül a 48-as évek forradalmi küzdelmének tragikus leverésével foglalkozott, majd Petőfi Sándor emlékének áldozva, fejezte be a nagyhatású értékelést. Az ünnepi beszéd után ének- és zeneszámok, Petőfi-versek következ­tek. A műsor kiemelkedő program­pontja Petri Endre zongoraművész szereplése volt. Petri Bartók Bélát és Weiner Leo szerzeményeit tolmá­csolta a közönségnek. A művész ha­talmas erejű, kifejező játéka magá­val ragadta a zsúfolt terem közön­ségét, mely hálásan jutalmazta a ritka művészi élményt. ä bratislavai rádió uzTm siyeSvü öiinep: ad m Vasárnap délután 14 órakor a bratislavai rádió magyarnyelvű ün­nepi Petőfi-küldésében Illés Béla „Csoda" című elbeszélését olvasta fel, majd Tanka Dóra Petőfi-verse­ket szavalt és Lörincz Gyula ünnepi beszédet mondott. Tízezres tömeg a Várban Már a koraesti órákban a bratis­lavai dolgozók ezrei tódultak a bra­tislavai vár szabadtéri színpada felé, ahol a VASAS kórus hangversenye­zett. Nyolc óra után a hatalmas né­zőtér teljesen megtelt és amikor Pavlik megbízottal a élen megérkez­tek a szlovák politikai és irodalmi élet vezető egyéniségei, a szabadtéri színházban már tízezres tömeg volt jelen. A közönség soraiban ott lát­tuk a konzuli kar több képviselőjét, Vándor József magyar fökonzult, a bolgár fökonzult, Martanoviö Ru­dolf képviselőt, a kerületi nemzeti bizottság elnökét. Már, a SCSC fers^stera kerületi mmt®ségének elnöke beszél Fél kilenc után néhány perccel kezdődött az ünnepi hangverseny. A VASAS kórus a vigyázzba merevedett közönség előtt elénekelte a cseh, szlovák és magyar himnuszokat és a munka dalát. Utána Tokár József, a bratislavai Központi Nemzeti Bi­zottság elnökhelyettesének nagyvo­nalú ünnepi beszéde következett. Abban az időben, amikor Marx és Engels kiadták a „Kísértet jár Eu­rópa felett, a kommunizmus kísér­tete" szavakkal kezdődő Kommunis­ta Kiáltványt, abban az időben, amikor a munkásosztály feladata elsőizben lett tudományos módon megjelölve, akkor egy magyar köl­tő, szlovák anya gyermeke, költői zsenialitással, a tudományos szocia­lizmus ismerete nélkül költészetével és tetteivel megindítja a hűbériség, a rabszolgaság elleni népi harcot és elesik a harc mezején, hogy szabad­(Folytatás a 2. oldalon.) Illés Béla, a kiváló magyar író, a bratislavai sajtóíogadáson (középen). iséges Földműves Szövetkezet az eperjesi kerületben Az eperjesi kerületi Nemzeti Bi­zottság utolsó ülésén, melyet annak elnöke vezetett, arról számoltak be, hogy a kerületben ezidőszerint 30 Egységes Földműves Szövetkezet működik. Az új szövetkezetek elő­készületi munkálatai szép eredmé­nyeket mutatnak fel. Az ülés további folyamán megál­lapították, hogy a kerület földmű­veseinek 89 százaléka kötött beszol­gáltatási szerződést és az aratási va­lamint a cséplési munkálatok terv­szerűen, rendes kerékvágásban lezaj­lottak. Már most megállapíthatják, hogy a növényi eredetű termékek beszolgáltatási kötelezettségét 100 százalékban teljesítik. Ami az állati eredetű termékek beszolgáltatását illeti, a tervet máris túlhaladták. A marhaállomány egyre nő. A kerületi Nemzeti Bizottság il­letékes ügyosztálya újabb 63 Egy­séges Földműves Szövetkezet megala­pításán fáradozik. A szövetkezetek célkitűzései között megtaláljuk a szövetkezeti szarvasmarhatenyésztést is, amely modernebb tenyésztési mó­doknak ad helyet. A sertéshizlaldák és a baromfifarmok szintén elmarad­hatatlan tételei a terveknek. Azok­ban a községekben, amelyekben már szövetkezetek működnek, meg is kezdték az ilyen tenyésztőállomások építését. Ezeknek berendezései és el­látása a legkorszerűbbek. Nagy súlyt fektetnek majd a legelőjavításra is. Nem feledkeznek meg a kiirtott er­dők beültetéséről sem. A szükséges költségek 50 százalékát már ezidáig a járási Nemzeti Bizottság fedezte. Az idén újabb 16 sertéshizlalda épí­tését vették tervbe, melyeknek 1857 tenyészállatuk lesz. Az eddig fennálló szövetkezetek kö­zel 4000-re menő állatállománnyal rendelkeznek. A nagykaposi járás példája A nagykaposi járás egy azok kö­zül, melyek beszolgáltatási kötele­zettségüket szívügyüknek tartják. Ez a multévi terménybeszolgálta­tásnál is megnyilvánult, amikor elő­ször teljesítette a beszolgáltatást. EzzeJ Szlovenszkó követendő példá­jává vált. Most a tejbeszolgáltatásban ta­pasztaltunk hasonló eredményeket. A júniusi tejbeszolgáltatási köte­lezettséget 106 százalékban teljesí­tette a járás. Vannak ugyan közsé­gek, ahol takarmányhiány következ­tében megcsappant a szarvasmarha­állomány s így a terv teljesítése át­formálást kívánt. Leggyengébb köz­ség Vajkóc, mely 35, Nagkapos, mely 47 és Szirénfalva, mely 50 százalékban teljesítette a tervet. A legjobbak között olyan községeket is találunk, melyek azonkívül, hogy rendszeresen beszolgáltatták a tejet és ezzel lehetővé tették a -városi munkásság tejjel való ellátását, jó­val felül teljesítették a tervet. Ilyen községek pl. Bajánháza, mely 121. Budaháza 146, Deregnyö 126, Mo­gyorós 126, Mátyóc 142, Pálin 101. Bés 127, Dobóruszka 130, Szeretva 161, Veskóch 106, Nagyszelmec 118 és Viszoka 114 százalékos teljesít­ménnyel. A húsbeszolgáltatás szintén örven­detes. A nagykaposi járás egyike azoknak, melyek • téren is kifeje­zésre juttatják, hogy megértették az idők szavát. A járás székhelyén, Nagykaposon tejfeldolgozó üzemet építenek, mely azt teszi lehetővé, hogy a tejet a jövöben nem Nagy­mihályban, hanem helyben dolgoz­zák fel. a görög demokratikus hadsereg felhívása a monarcho-fasiszta hadsereg katonáihoz Az ideiglenes görög demokra­tikus kormány és a görög de­mokratikus hadsereg főparancs­noksága a Grammosz-hegységben küszöbön álló nagy csata előesté­jén üzenetet intézett a monarcho­fasiszta hadsereg katonáihoz. Az üzenet felszólítja a katonákat, szökjenek át és csatlakozzanak a demokratikus hadsereghez, hogy végetvethessenek a háborúnak, békét köthessenek, viszontláthas­sák otthonukat és gyermekeiket és együtt dolgozhassanak az új kiépítésén. A monarchofasiszta hadsereg az elmúlt esztendőben a grammo­szi és vicii csatában több mint 40.000 katonát vesztett. A üzenet hangoztatja: „nem akarunk több vérfürdőt, nem akarunk több véráldozatot!" A görög szabadságharcosok azért harcolnak, hogy gyermekeik szebb napokat láthassanak. A szabadság­ért, a függetlenségért és demokrá­ciáért küzdenek és ha kell, fel­áldozzák életüket is. A üzenet a következő szavakkal zárul: „Ha segédkezet nyújtotok, akkor vé­getvethetünk a háborúnak, békét köthetünk és együtt építhptiük az új életet." Lázadás Indiában A Vasas-kórus énekel, vezényel András Béla. Bombay. — Assam indiai tar­tomány lakossága az általános nyomor miatt fellázadt. A kormány megerősített rend­őrosztagokat vezényelt ki. össze­ütközések voltak, njjelyek során több személy megsebesült. Egy rendőrfelügyelő meghalt. Egyidejű madraszi jelentés sze­rint ott ezer nyomdász sztrájkba kezdett, tiltakozásul a nyomorú­ságos fizetés miatt. A sztálini gondeEat beteljesülése 3 hratislawai vár ti¥é^en

Next

/
Thumbnails
Contents