Uj Szó, 1949. július (2. évfolyam, 69-93.szám)

1949-07-01 / 69. szám, péntek

J - w * -V UJSZ0 1949 Július r Malenkov által szerkesztett kritika, amely tanulságot nyújt nekünk is, hogyan kell harcolni a marxi-lenini irányvonaltól eltérő megmozdulások ellen. Azoknak, akik álszent sini­mokkal védik a munkásmozgalom árulóit, Titoékat, Kosztovékat, vagy Ea.jkékat, csak egyet üzenhetünk, Sztálin esküjének szavai szerint, me­lyet Lenin sírjánál mondott: „Sze­münk világánál is jobban fogjuk 6'rizni a párt egység-ét, I^enin taní­tásait és nem engedjük meg senki­nek, hogy Tito útjára terelje nagy­szerűen ahrsoló és építő dicső mun­kásosztályunkat." A csehszlovák Kommunista Párt és GottwaJd elv­társ irányvonalán haladva a prole­tár nemzetköziség és szocialista ha­zaf.'a^ság szellemében következete­sen harcolunk az egységes szocia­lista frontért, a Szovjetúnió, a népi demokráciák örök barátságáért. A SzK(b)P és Sztálin elvtárs ve­zetésével a békeszerető nemzetek nagy családjában sokszáz millió­nyian haladunk az új élet, a szocia­lista jövendő felé. H. L. i slsílár és a font Siarca Párizsban Párizsban szerdán 17 nyugateuró­pai állam kiküldötteinek részvételé­vel megkezdődtek a Marshall-tervvel kapcsolatos további tárgyalások. A nyugateurópai politikai körökben, különösen pénzügyi és gazdasági körökben nagy jelentőséget tulajdo­nítanak a most meginduló tárgyalá­soknak, mert ezeken kerül szóba az USA és Nagy-Britannia között ki­robbant nézeteltérés, ami a mars­hallizált államok közű kereskedelmi kapcsolatok fizetési módozatainak kérdése során felmerült. A tárgya­lások, melyek a felmerülő bajokkal kapcsolatosan már napok óta foly­nak, eredményre eddig nem vezettek és a most meginduló párizsi tárgya­lások is arra engednek következtet­ni, hogy az érdekelt államok a to­vábbiak során sem fognak tudni megegyezésre jutni, hogy a nyuga­tiak között támadt pénzügyi vi­szályt egykönnyen felszámolhatnák. Alapjában itt az amerikai dollár és az angol font körül felmerült vi­szályról van szó. A két nyugati nagyhatalom pénzneme között dü­höngő verseny nem mai keletű és az angolok és amerikaiak között ki­robbant pénzügyi harc most a Mars­hall-tervet komolyan veszélyezteti. A francia külügyminiszterhez kö­zelálló Le Monde is beismeri, hogy a Marshall-terv eddigi legnagyobb krízisén megy most át. Vacek elvtársnő EO szövöállványnál dolgozik Ma reggel kaptunk hírt arról, hogy Vacek Anna elvtársnő a Brounov­Velká Ves-ben lévő Zd. Nejedly-ről elnevezett Terma államosított vállalat­nál ma 60 önműködő „Hrdina" típusú szövőállványnál kezdi meg munkáját. Egyidejűleg Hrubá Bozena, Dusek Mária és Strihavek elvtársnők 48 áll­ványnál, Jaros, Sedlácek és Maros Mária elvtársnők pedig 36 állványnál kezdik meg munkájukat. Vacek elvtársnő, aki a KSC IX. kongresszusán mint kiküldött vett részt, már a kongresszuson folytatott vita során bejelentette, hogy munká­ját 48 szövőállványnál fogja elkezde­ni és ezt meg is valósította. Ezzel a munkateljesítményével a textilipar él­munkásai közt az első sorba került. Még mielőtt a munkateljesítményben más vállalatok szövőnőt utóiérhették volna, Vacek elvtársnő 12 újabb áll­vány kiszolgálását vállalta. Kiváló munkateljesítménye, nagy hatással volt a vállalatnál dolgozó többi elvtárs­nőre. Hrubá, Dusek, Strihavek elvtárs­nők, akik már 48 önműködőállványnál dolgoznak. Vacek elvtársnővel együtt mutatják az utat, melyen szövőiparunk többi munkásnőinek is haladnia kell. A Zd; Nejedly-rő' elnevezett válla­latnál dolgozó elvtársnők a madapolam védjegyű férfiing-anvagot gyártják. Minden állványnál 2.3Ö0 alapfonalat szolgálnak ki, ez azt jelenti, hogy 48 állványnál több mint 110.000 fonalat és Vacek elvtársnő 60 állványnál több mint 140.000 fonalat szolgál ki. Ez a további gyönyörű példa is bi­zonyítéka annak, hogy ipari munká­saink és munkásnőink megértették a IX kongresszus határozatait és az öt­éves terv mefrvalósításának nagy fel­adatát. Továbbá azt is bizonyítja, hogy az élmunkás-mozgalom az ipar­ban napról-napra nagyobb méreteket ölt. Milánóban megkezdődött a Szakszervezetek világkongresszusa A szakszervezeti világszövetségnek második kongresszusát szerdán dél­előtt nyitották meg ünnepélyesen a milánói művészpalotátaán, több mint 70 állam 400 kiküldöttének jelenlé­tében. A delegátusokat Di Vittorio, az olasz összszakszervezeti szövetség főtitkára, a Sz. V. ügyvezető elnöke üdvözölte. Utána í_,ouis Sailiant, a Szakszervezeti Világszövetség főtit­kára tartott beszédet, melyben beszá­ber havában Párizsban tartott ala­kuló kongresszusától a mai napig végzett munkájáról. Louis Sailiant hangoztatta, hogy a világ Szakszer­vezeti Szövetsége hű marad azoknak a határozatoknak a szelleméhez, me­lyeket megalapulás&kor hoztak. Majd arról a munkáról beszélt, amelyet a Világszövetség három évi fennállása alatt végzett, továbbá arról, hogyan szervezte és erősítette meg mindenütt a szakszervezeti szervezeteket és szakszervezeti munkásságot és hogyan harcolt a fasizmus és a háborús pszi­chózis ellen. Louis Sailiant visszautasította a reakció ama állítását, hogy a Világ­szövetség feladata a kommunistái: pclitikájáank támogatása és a Kom­munista Párt szolgálatában áll. Felemlítve azt a szakadást, amely nemrég történt a Szövetségben, Louis Sailiant annak a szilárd meggyőződé­sének adott kifejezést, hogy a szaka­dás előidézői csakhamar sajnálni fogiák tettüket és keresni fogják az utat, hogy visszatérhessenek a Szö­vetségbe. Zárószavaiban Louis Sai­liant a gazdasági krízisre és a hábo­rús fenyegetésekre utalt és azt a né­zetét fejtette ki, hogy ebben a két pontban a kongresszusnak szilárd ál­lást ke'.l foglalnia és ezeket a jövő­beli munkásságban is tekintetbe kell vennie. • Majovszkif, a moszkvai Pravda mun­katársa legutóbbi cikkében rámuta­tott arra, hogy a kangresszus olyan időben ül össze, amikor a kapitalista világ a legélesebb ellenmondások ha­rapófogójában vergődik. Á kapitalizmus bástyája, sz Egye­sült Államok felett megjelent a gaz­dasági válság közvetlen fenyegeté­se. A M.-ishaH-terv láncaival a Wall Streethez kötött nyugateurópai álla­mok egyre növekvő óriást nehézsé­geket éinek át. Erősen kiéleződött a gyarmati rendszer válsága. Kína, Vietnam. Indonézia, Burma, Malala milliós tömegei fegyverrel a kezük­ben vívnak sikeres harcot felszabadf­tásukért. Ilyen körülmények között az Im­perialisták új háborúban keresnek kivezető utat. Csakhogy kívánságuk és a háború felidézésének lehetősége között óriási a távo'ság. A világ né­pei nem akarnak háborút és egyre határozottabban szálnak síkra a bé­ke és a demokrácia megvédéséért. A béke és a demokrácia táborát a világ minden becsületes embere tá­mogatja. A békéért vívott küzdelem élén a nagy Szovjetúnió, a népi demokrati­kus országok és a felszabadított Kí­na haladnak. A demokratikus, impe­rialistael'.enes tábor erői mérhetetle­nek és sokszorosan felülmúlják a háborús uszítók erőit. A vi'ág népeinek békeküzdelmében az egyik legfontosabb tényező a Szak­szervezeti Világszövetség, amely több mint 70 millió dolgozót tömörít so­raiba. A munkásosztály árulóinak, az angol-amerikai imperializmus fi­zetett ügynökeinek bomlasztó akna­munkája ellenére a Szakszervezeti Világszövetség a világ dolgozóinak hatalmas központjaként, a szakszer­vezeti mozgalom egységének meg­testesítőjeként áll. Ezt a z egységet a brit Trade Unionok kongresszusa és az amerikai CIO vezetőinek bom­lasztó politikája ellen vívott szívós és következetes küzdelemben védel­mezi meg. Az angol és amerikai szakszerve-, zetek egyszerű tagjaiban is egyre nö­vekvő felháborodást kelt vezetőinek bomlasztó törekvése és mind gyak­rabban követelik, hogy a CIO és az angol Trade Union kongresszusa tér­jen vissza a Szakszervezeti Világszö­vetségbe. Mindez mutatja, hogy az angol és az amerikai szakszervezet' vezetők egvre jobban elszigetelődnek tömegeiktől. A szakszervezeti Világszövetség második kongresszusa az egész világ dolgozóinak további tömörülésére ve­zet a békéért és a demokráciáért vi­vott küzdelemben — fejezi be cikkét Majevszkij. A Trud szintén foglalkozik a Szak­szervezeti Világszövetség kongresszu­sának küszöbönálló megnyitásával és kiemeli, hogy az angol szakszerveze­tek egyszerű tagjai elítélik a bom­lasztók tevékenységét. A cikk rámu­tat arra, hogy az angol Trade Union­ok kongresszusának vezetői munkás­ellenes tevékenységet folytatnak, kommunistaellenes jelszavakat han­goztatva. Végeredményben pedig ar­ról van szó, hogy ezek a szakszervezeti vezetők fél­nek a baloldaliak egyre növekvő befolyásától. A jobboldali szakszervezeti vezetők egyre kevésbé tudják visszatartani a munkástömegeket a tevékeny meg­mozdulástól. 1948-ban 1759 úgyneve­zett nemhivatalos sztrájk volt Angliá­ban a szakszervezeti vezetők egve­nes tilalma ellenére. Idén még na­gyobb lendületet vett a sztrá.ikmoz­galom. példa erre a kikötőmunkás és a vasutas-sztrájk is. Mindez azt mutatja, hogy az an­gol dolgozók határozottan fellép­nek vezetőik bomlasztó törekvései ellen és az angol munkásság mil­liói körében a neinzetközi egység és osztályszolidaritás gondolata példátlanul megerősödött. Az angol dolgozók tömegei art kö­vetelik, hogy a kormány baráti és együttmunkálkodó politikát folytas­son a Szovjetunióval, a népi demok­ráciával és az egész demokratikus táborral. Támogatják a Szakszerve­zetek Világszövetségét, mint az ő ér­dekeikért, a békéért és a demokrá­ciáért küzdő nemzetközi munkásosz­tály egységének megtestesülését. Megkezdődött az ifjúság fesztivállá Qsztravában Kedden kezdődött ünnepélyes ke­retek között Osztravában az ifjúsági alkotóverseny 1949. évi fesztiválja. Az ünnepi díszbe öltözött Osztrava 5500 fiatalt üdvözölt, akik a köztár­saság minden részéből összejöttek, mint az ifjúsági alkotóverseny ke­rületi győztesei. A fesztivál első napja az ifjúság felvonulálásával kezdődött. A megeredő eső sem ve­hetett el semmit a felvonulás szép­ségéből éa vidámságából. A köztár­saság minden részéről összesereglett fiatalok az osztravai lakosság sűrű sorfala közt meneteltek. A lakossá­got szintén nem zavarta az eső. A békéért menetelünk — hirdették szá­mos feliratok a felvonulók soraiban. Számos allegórikus alkotás tarkí­totta a menetet. A fesztivál hivatalosan a Marians­ké Hory Sokol stádionjában kez­dődött, mikor pontosan 8 órakor megérkeztek a mótoros staféták az ország minden járási székhelyéről, akiket a közönség „Éljen a világbé­ke!" kiáltással fogadott. A közön­ség hatalmas tapssal köszöntötte főként a fesztiválra jött külföldi vendégeket, a magyar és görög ifjú­ságot. Az állami himnusz hangjai mel­lett az osztrava-karvini kőszénbá­nyák tanulói a főemelvény előtt fel­húzták az államlobogót. Az osztra­vai dolgozók nevében Chamrád elv­társ, a KNV elnöke tidvö-íölte az if­júságot és a fesztiválra jött vendé­geket. Zdenek Hajzlar képviselő be­széde után, aki kijelentette, hogy az országos fesztivál kezdetét vet­te, átnyújtották a járási staféták az egyes járások és kerületek részéről a béke és az építőmunka könyveit. Ezekbe a könyvekbe a kerület min­den helysége levelet helyezett el, melyekben röviden össze van foglal­va a helységben végzett építőmun­kának az eredménye. Az esti műsort a stádion közepén < felállított színpadon a karvini és tfineci lengyel Ifjúság 60 tagú mű­kedvelő csoportja kezdte. Különösen lelkes és őszinte fogadtatásban ré­szesült a magyar ifjúság csoportja, amely gyönyörű táncokat mutatott be. A magyar ifjúság után a görög Ifjúság is fellépett. A műsort ha­talmas tűzijáték zárta be. A gépállomások jelentik: MEGTETTÜK HZ MITÉSI ELŐKÉSZÜLETEKET D CSEMIDDK HÍREI Sajógömörön nagyszámú közön­ség részvételével alakult meg a CSEMADOK helyicsoportja. A megalakuláson résztvettek a helyi sze vek vezetői. Brusnican Milán a Művelődésügyi Tánacs részéről üdvözölte a Csemadok megalaku­lását. Král Ludevit a Slovenska Matica nevében rövid, de tartal­mas beszédében felkérte a Csema­dok vezetőségét a Maticával való együttműködésre. Ez szá­munkra annál örvendetesebb, mert hi ze-i a Csemadoknak főcélja a szlovákokkal való szoros együtt­műk dés. Ez a kívánság mindkét kultú sze:v részéről már több al­kalcmmal elhangzott, ezért meg­vagyunk győződve arról, hogy e két kultúr. zerv tényleges egy ütt­munkálkodása alapján sikerülni fog az eddig mesterségesen szított nemzetiségi gyűlölködést teljesen ki rtani. A vendégek üdvözlő beszédei után megválasztották az elnöksé­get. Máté" Mihály elnök székfog­la ó beszédében ismertette a Csemadok célját, a kultúrmunka fontosságát. Ennek bizonyságául a közgyűlés u'.án egy minden tekin­tetben jól megszervezett kulúr­program következett. A műsor nagy sikert aratott. • Az ugyancsak a losond járásban levő Panitska Dravcén f. hó 22-én alakult meg a Csemadok helyicso­portja. Kasinsky József üdvözölte a megjelenteket az előkészítőbi­zottság nevében. Utána a művelő­désügyi felügyelőség részéről On­drejoviő elvtárs tolmácsolta Pav­lik dr. művelődésügyi megbízott üdvözltét és sok sikert ^kívánt az egyesület munkájához, fihdrejovi5 beszédét Sinka Gyulai a losonci helyicsoport kiküldötíW fordította magyarra és egyben ismertette* azokat a körülményeket, amelyek lehetővé tették a magyar dolgozók kultái egyesületének megalakítá­sát. Nagy köszönettel adózunk Klement Gottwald elvtársnak — mondotta. A magyar dolgozók ne­vében kijelentette, hogy a Gott­wald elvtárs 10 pontjában foglalt kötelezettségeket magukévá teszik és dolgozni fognak annak sikeres megvalósításán. Az alapszabályok felolvasása és az elnökség megvá­lasztása után a közgyűlés véget ért. A Csehszlovákiai Kommunista Párt központi bizottságának és a kormánv rendelete értelmében nagy súlyt kell fektetni az aratási és cséplési munkála­tog megszervezésére, mely munkák­hoz hozzá kell járulnia az állami gép­állomásoknak is. Az állami gépállomá­sok központi igazgatósága jelenti, hogy ezt a feladatot a következőkép­pen hajtotta végre: Minden rendelkezésre álló gépet megjavítottak. A gépállomások tu­lajdonában ezidőszerint 250 drb me­netképes aratógép van. Tíz aratógép generáljavításon van, melyeket nem tudunk 100 százalékosan bevonni az aratásba. Ezidáig 9.020 hektár földterület le­aratására szerződtünk, melyből a bra­tislavai kerületbe 4.8000 hektár esik. Ezenkívül előjegyzésbe vettük 5.050 hektár búza géppel való learatását. A fenti adatok az állami birtokokra vo­natkoznak. A kisgazdákkal kötött szer­ződések értelmében összesen 14.069 hektárt aratunk le. Ha összehasonlítjuk a traktorállo­más mult évi munkáját az ideivel, megállapíthatjuk, hogy a gépállomá­sok tevékenysége ötszörösen megnőtt. Ugyanakkor a gépek száma csak két­szeresére emelkedett. Hogy a gépál­lomások teljesíthessék feladataikat, a következő szempontokhoz kell ragasz­kodniok. 1. Észak-Szlovákiából, ahol az arat­ni való aránylag kevesebb, a felesle­gesnek mutatkozó gépeket át kell he­lyezni a déli vidékekre, ahol ennek szükségét jobban érzik. 2. Csehországból 500 aratógépet bo­csátanak a délszlovenszkói gépállomá­sok rendelkezésére. 3. A gépállomásoknak versenyezni kell a nagyobb teljesítmény eléréséért. 4. Észak-Morvaországban 50 arató­gépet bocsátanak az ottani gépállomá­sok rendelkezésére. 5. Az állami gépállomások terveket készítettek az aratási, cséplési és ter­ménybetakarítási munkálatok elvégzé­sére. A tervek kitérnek az egyes ke­rületek és járások részleteire is. 6. A gépállomások vándormííhelyek felépítését vették tervbe. Ezidáig a bratislavai és a nitrai kerületekben lé­tesítettek ilyen vándorműhelyt, mely­nek hivatása az lesz, hogy az aratás ideje alatt elromlott gépeket a lehető legrövidebb időn belül a helyszínen ja­vítás alá vegyék. Ilyen műhely min­den kerületben lesz. 7. A traktorvezetők, akiknek képvi­selői a napokban gyűlést tartottak, nagy örömmel vették tudomásul a kormány intézkedéseit, melyeknek ér­telmében a fizetéseket teljesítmény sze­rint szabják meg. A traktoristák egy­más között versenyezni fognak na­gyobb teljesítmény eléréséért. Franciaországban akció Indult az atlanti Paktum eiien Az Atlanti Paktum elleni akciók egész sora Indult meg Franciaor­szágban most, amikor a parlament rövidesen a ratifikálás kérdését fog­ja tárgyalni. A francia nemzetgyűlés képviselői naponta a levelek és táv­iratok százalt kapják, amelyekben a különböző szervezetek, várost kép­viselőtestületek, munkások, vasuta­sok és földművesek juttatják kifeje­zésre tiltakozásukat a Franciaország függetlenségét és szabadságát sértő Atlanti Paktum ratifikálása ellen. A tiltakozó munkásszakszervezetek ki­fejezésre juttatták, hogy az Atlanti Paktum a Szovjetúnió és a béke el­len akarja tömöríteni a nyugati Im­perialista kizsákmányolók érdekében Franciaország népét. A francia dol­gozók a leghatározottabban tiltakoz­nak ez ellen a merénylet ellen. — Csoportos autóklrándulásokat rendez a Slovakotour. A Slovako­tour együttesen a Szlovák Turista- és Síző Klubbal, valamint a ROH közre­működésével július 10—17. között cso­portos autókirándulásokat rendez, me­lyen felkeresi Szlovenszkó legszebb ki­ránduló helyeit. Jelentkezni lehet július 2-ig Slovakotour, Redoute, telefon: 25-714. A Csehszlovákiai Rádió Bratislava és Kosíce adóállomások hullámhosszán w> z 1 minden nap 13'45 órai kezdettel magyar híreket sugároz J/

Next

/
Thumbnails
Contents