Uj Szó, 1949. június (2. évfolyam, 44-68.szám)

1949-06-01 / 44. szám, szerda

Ara ? Kcs A CS€HSZLÓVÁKIAI MAGYAR DOLGOZÓK LAPJA Bratislava, 1949 június 1, szerda O II. évfolyam, 44. szám Dr. VI. Clementls külügyminiszter a Marshall-tervről és a népi demokratikus államok béketörekvéseiről II Marshall-terv 5 millió amerikai munkanélküli feláldozásával átmenetileg megmentette Amerikát a teljes gazdasági összenmiástól Nem fér kétség ahhoz, hogy a februári vihar külpolitkai látófelü­letünket is kitisztította. E szavakat Gottwald elvtárs mondta 1948 már­cius 10-én az alkotmányozó nemzet­gyűlés új kormányának akciós pro­gramiában. A februári események nem változ­tatták meg — mert nem volt rá szükség, hogy megváltoztassa — a koSicei kormányprogram külpolitikai részét, mégis külpolitikánkban is ugyanolyan alapvető és mélyreha­tó átalakulások történtek február után, akárcsak belpolitikánkban. Más szavakkal ez annyit jelent: A februári események tették lehetővé mind belpolitkai, mind külpolitikai vonatkozásban a koSicei program teljesítését és annak kimélyítését. Tudjuk, hogy a reakció, akarva, nem akarva, inkább nem akarva fo­gadta el a koSicei kormányprogra­mot, mert hiszen annak magjában már benne volt a szocializmushoz ve­zető út, a valódi szocializmushoz, amely a kizsákmányoló osztály ki­váltságainak fokozott felszámolását jelenti, tehát a reakció egész szociá­lis alapjának felszámolását. Természetes volt, ha a reakció nem akart idő előtti öngyilkosságot, ús"y nyíltan nem léphetett fel a pro­gram ellen, amelyet népeink kíván­tak és az egész csehszlovák nemzet támogatott. Tudatában volt annak, hogy saját maga sohasem fog rendelkezni oly belső erőkkel, hogy külső segítség nélkül nálunk a belpolitika fejlődé­sét megváltoztathatná, meggátolhat­ná, vagy legalább is meglassíthatná a szocializmushoz vezető utunkon való felsorakozást. És éppen azért, amitől féltek, amit nyíltan nem tudtak végrehajtani, azt megbújva, intrikus módon csinálták és kezdettől fogva a külpolitikában olyan taktikához folyamodtak, amely egyrészről meggyöngítette és felol­dotta volna szövetséges kötelezettsé­geinket, másrészről pedig politikai és gazdasági egyezségekkel akart bennünket ahhoz a Nyugathoz köt­ni, amelyet belpolitikai reakciós ter­veik szempontjából szövetségesüknek éreztek. Ezek a megállapodások hi­vatva lettek volna politiltai szabad­ságunkat megszorítani, meggyöngí­teni; meggyöngíteni a már mer lévő szövetséges viszonyunkat és a Nyu­gatnak pedig lehetőségeket adott volna, hogy gazdasági ügyeinkbe be­folyhasson. A taktikájuk ez volt: külsőleg a hűség és szeretet lelkületével vol­tak a Szovjetúnió irányában és har­cot hirdettek az úgynevezett „egy­i3árt" monopóliuma ellen. Valójában azonban sajtójukban csak úgy nyüzsgött a Szovjetúnió elleni álnok támadások sorozata. A kormányban helyet foglaló képviselőik felhasz­náltak minden alkalmat, hogy nagy szövetségesünkkel a viszonyt meg­mérgezzék. Itt csak arra a komé­diára hívom fel a figyelmet, amelyet 1C47 decemberében a csehszlovák­szovjet kereskedelmi tárgyalások so­rán a kormány ülésén lejátszottak. A kereskedelmi szerződés megkötése ellen, amelynek alapján későbbéi: Csehszlovákia nagyon kedvező fel­tételek mellett gabonát kapott. A komédiát minden bizonnyal már a közelgő februári eseményekkel kap­csolatban rendezte meg a reakció és ez természetesen vég'.tl másként ját­szódott le és más eredménnyel, mint ahogy azt ezek az urak elképzelték képzeljük csak el, majdnem két esztendeig húzódott, míg a szomszé­dos Leneyelorszá srgál a szövetségi szerződést megköthettük, ha tudatá­ban is voltunk az objektív nehézsé­geknek. De ezek a nehézségek nem­csak objektív okokból származtak, hanem a reakciónak tudatos vonta­tása és a felmerülő akadályok to­vábbi kimélyítése következtében, ami a csehszlovák-lengyel közeledési tárgyalások megállítását célozta. Hasonló állásfoglalással, hasonló taktikával és játékkal találkoztunk minden esetben, ha a szocializmust építő államokkal kívántunk kapcso­latokat keresni. • Ezzel ellentétben — mint már megállapítottam ~r a reakció ben­nünket oly szerződésekkel kívánt a Nyugathoz kötni, amelyek végered­ményben nemcsak meggyengítették, de alapjában megrendítették volna államvédelmi rendszerünket, ami egyet jelentett volna szuverénítá­sunk elvesztésével és a szocializmus kiépítéséhez való jogunkat is elve­szítettük volna. Itt elsősorban a Franciaországra vonatkozó szövet­séges szerződést értem és a Mars­hall-tervbe való bekapcsolódásunkat. Tekintettel arra, hogy egyes tények és okmányok, melyek ezzel szorosan összefüggenek, nyilvánosságra még nem kerültek és így ezek közönsé­günk előtt sem ismeretesek, azt hi­szem, hogy hasznos lesz, ha ezekből legalább egy párat itt nyilvánosság- i ra hozok. A koSicei kormányprogram Fran­ciaországgal kapcsolatos szük baráti viszonyról beszél és hogy ezt a ba­ráti viszonyt a csehszlovák kormány fejleszteni kívánja. Ez részünkről ; Franciaország irányában egy jól el­l gondolt gesztus volt, a München j utáni Franciaország, az iránt a Franciaország iránt, amelyről azt hittük, hogy a nagy szenvedések és a tisztulási folyamat után véglege­sen megszabadult mindazoktól, akik az országot Münchenen keresztül második Sedánhoz vitték. Az ilyen Franciaországgal állami és közbiz­tonsági érdekeink egyek lettek vol­na, a mi reménységeinket az a kö­rülmény is erősítette, hogy a felsza­badított Franciaorzság kormányá­ban, ha nem is elégséges mértékben, de mégis ott volt testvéri pártunk, francia kormány amelynek döntő francia kormánykörök, amelyeknek döntő befolyásuk volt a külpolitika ve­zetésében, nem nyilvánítottak érdek­lődést, hogy velünk szövetséges szerződést kössenek, sőt annyira mentek, hogy hivatalosan megcáfol­tak egy olyan a valóságnak megfe­lelő hírt, amely egy ilyen szerződés­sel kapcsolatos beszélgetésről folyt. Figyelemreméltó bizonyára, hogy a kezdeményezésre és az új megbe­szélésekre akkor került a sor, ami­kor Franciaország legerősebb párt­ját, a Kommunista Pártot, amely Franciaországban biztosítékul szol­gált számunkra, hogy az ország nem esik vissza a München előtti hibáiba — a kormányból kizárták. A kezde­ményezés részint a francia kor­mány hivatalos körei részéről jött, részint pedig a csehszlovák nemzeti szocialista és a csehszlovák néppárt vezetői részéről. Az új helyzet elle­nére is komolyan foglalkoztunk a kérdéssel s a Franciaországgal kö­tendő szövetséges szerződés tekinte­tében továbbra is kedvező álláspon­tot foglaltunk el. De München megtanított bennün­ket arra. hO{„y az ilyen vonatkozású szerződéseknek legkisebb követel­ménye azok nyíltsága, amely nem engedi a kísérletezéseket, hogy a vállalt kötelezettségek elöl a szer­ződő felek kitérhessenek. A francia kormányjavaslat a fel­tételeket men teljesítette, a francia kormány nem volt hajlandó a kí­vánságokat egyöntetűen az előkészí­tett szerződésbe bevenni és ezeknek hiányában a javaslat elfogadása nemhogy megerősítette, de meggyen­gítette volna államvédelmi rend­szerünket. Ez volt az alapoka eluta­sító álláspontunknak és ez volt a dóntö indoka annak, hogy az emlí­tett pártok ennek ellenére e szer­ződés elfogadása mellett szálltak síkra. Egyebekben a szovjet-francia szer­ződés formális fennállásának ténye nem akadályozta meg a francia kor­mányt, hogy az az Atlanti paktum­hoz csatlakozzék, amely a Szovjet­únió ellen irányul. Ez a tény min­dennél jobban bizonyítja, hogy mi értelme lett volna egy francia-cseh­szlovák szerződésnek a mai politi­kai és még hozzá olyan politika vi­szonyok mellett, ahogy ezt a fran­cia kormány kívánta. Ezzel egyidejűleg tárgyalások foly­tak nálunk, hogy részt vegyiink-e a párizsi konferencián, amelyet Nagy­Británnia és Franciaorazág hívott egybe és célja a Marshall-tervbe va­ló belépés lett volna. Hangsúlyozom és aláhúzom, hogy nálunk a kor­mányban, illetőleg a kormányelnök­ségben nem a Marshall-tervbe való részvételünkről történt döntés, de csak a párizsi konfrenecián való in­formatív jellegű részvételünkről. Még egy politikailag iskolázatlan egyén is tisztában van azzal, milyen célt követett és milyen célt követ a Marshall-terv. Ezt az Egyesült Álla­mok hivatalos vezető tényezői sem titkolják el és főleg három pontba sűrítik a terveket. I. Megállapítani a kommunizmus ( térfoglalását Nyugat-Európában. II. Biztosítani Nyugat-Európában a gazdasági stabilitást. | III. Biztosítani az Egyesült Álla­mok részére az áruk elhelyezését, mert ennek hiányában a lappangó gazdasági krízis vagy, ahogy ezt ők j nevezik — a recessió — a krízis : további fokára lépne, ami viszont gazdasági pangást eredményezne. A Marshall-terv egyéves évfordu­lója alkalmából az amerikaiak a következőképpen értékelték az elért eredményeket: Az első cél a kom­munisták kiszorítása a francia, a belga kormányból és Olaszországban is nagymértékben sikerült. Nem fogok ez alkalommal a dolgok bon­colgatásával foglalkozni, csak annyit kívánok megjegyezni, hogy az ame­rikai kapitalistáknak ez csak formai káprázatul szolgálhat, mert a jövö ebből a ábrándból is ki fogja őket gyógyítani. A második cél, Ameri­i kában is megállapítják, nem sike­rült a nyugateurópai gazdasági rend­szert megszilárdítani. I A harmadik cél: az Egyesült Ál­lamokban sikerült a recessió állapo­, tát megtartani A mai szaknyelv sze­rint a recessió. a lappangás ideje, 4—5 millió munkanélkülit jelent, míg a . pangás 8—10 millió munkanélkülit. | A valóság pedig 15.millió munka­| nélkülit és a tőzsdebukások sorát. A Marshall-terv szerzói megelégedés­sel állapították meg. hogv sikerült ( ezt a lappangó gazdasági időszakot fenntartaniok, de semmiesetre sem a Marshall-terv érdeme ez, hanem a nagyjelentőségű fe^vverkezési láz. Ez a megállapítás bizonyára jól rá­világít a háborús hisztériának és az Atlanti paktum megszületésének igazi okára. Ezekhez a messzeme­nő, a világreakció által vezetett nemzetközi célok segítőtársaként kellett volna a Marshall-tervhez va­(Folytatás a 2. oldalon.) papság a néppé! a szocializmus feié A puchovi járás római katolikus és evangélikus papjai tanácskozást tartottak, amelyen résztvett a zilinai kerületi nemzeti bizottság képviselője is. A taácskozáson a puchovi járás papjai letárgyalták az állam és az egy­ház viszonyának aktuális kérdéseit. Mindkét felekezet papjai a népi demo­kratikus állammal való együttműködés szellemében tettek hitvallást, amely teljes mértékben biztosítja a vallási szabadságot. A tanácskozásról a papok üdvözlő táviratot küldtek a köztársaság el­nökének, Klement Gottwaldnak, amelyet a róm. kat egyház 8 és az evan­gélikus egyház 3 képviselője írt alá. A sürgönyben ezt írják: Puchov járás római katrlikus papjai és evan­gélikus lelkészei ezennel egyhangúlag és nyíltan kijelentjük, hogy minden feltétel nélkül csatlakozunk azoknak soraihoz, akik a tartós világbékéért harcolnak és elítéljük a háborús uszítók aljas muhkáját. Biztosítjuk önt, köztársasági elnök úr, hogy mi papok minden esetben és minden körülmé­nyek között népünkkel együtt megyünk előre a szebb és jobb életért a szo­cialzmns út ián. Imádkozni és do'gozni fogunk népünk és államunk javára és az egész világ békéiéért. Nem engedjük meg, hogy szent egyházunkat a tőkések a reakc'ó céljaira felhasználják, akik a vilá"békéért folytatott or­szá«Té«ítő munkánkat fenyegetik. Az Ön által kitűzött úton fogunk haladni a jobb holnap felé, az összes békeszeVető nemzetekkel karöltve. H német nép a Iwm alkotmány megalkotásában nem vett tevékenven részt, állapította meg Visinskij Párizsban A négyrk külügyminiszterének tanárskozása hétfőn délután 14.30 kor ve te újból kezdetét. A tár­gyalások 3 és fél órán keresztül tartottak. A régy külügyminiszter egy dejű tanácskozásaival a négy külügyminiszter helyettese az ed­digi tárgyalások eredményeiről kiadandó hivatalos jeelentés meg­s üvegezéséről tárgyalt. Visinskij szovjet külügyminisz­ter a nyugati nagyhatalmak javas­latával szemben az egységes fede­ratív német köztársaság megvaló­sítása mellett szállt síkra. Visinsk'j a nyugatiak javas­latát alapjaban támadta meg é s részletesen taglalta a nyugati terv hibás pontjait. Megállapí­totta, hogy a terv ellenkezik a német nép kívánságaival és ér­dekeivel, de el'erkezik a pots­dami és a jeltai konferenciák határozataival is. Némrtország szovjetövezete a bonni alkot­mányhoz nem csatlakozik, mert ez az alkotmány a demokratikus alapelvek megcsúfolásával jött lctre. A német nép a bonni alkotmány megszerkesztésében nem vett te­vékenyen részt, mert ez csak a nyugati nagyhatalmak akaratere­jét és hatalmát tükrözi vissza. A nyugati hatalmak arra törek­szenek, hogy oly rendszert létesíti se íek Németországban, amely nem bírja a német nép és nem él­vzi a Szovjetúnió hozzájárulá­sát sem, bár a szovjet nagyhata­lom a potsdami egyezség értel­mi b:n Németország jövőjéért fe­lelts. A nép valódi kívánsága és akaraterejének kifejezésre jutta­tása abban az alkotmányban van leszögezve, amelyet a berlini nép már kidolgozott. Az az úgynevezett . szabadság, amelyet a nyugati hatalma^ hir­detnek, abban nyilvánul meg, hogy a nyugati övezetekben a demokratikusan gondolkodó em­bereket üldözik és számukra csak oly emberek megbízha­tóak, akik a Hitler-féle rend­szert támogatták. A szovjet javaslat — állapíi totta meg Visinskij külügyminisz­ter — teljesen megegyezik a potsdami szerződés szellemével, megfelel a német nép érdekeinek, de megkönnyíti a békeszerződés megkötésének módját, a megszál­lási rendszer megszüntetését és így az európai béke helyreállításá­nak jelentős tényezője. • II súlyosan beteg Max Reimannt letartóztatták A r.émet rendőrség a brit ka­tonai megszálló parancsnokság utasítására tegnap újból letartóz­tatta Max Reimannt, a németor­szági Kommunisia Párt vezérét. Min ismeretes, Reimannt még februárban az angol katonai bíró­ság 3 hónapi fegyházra ítélte, m_rt egyik beszédében állítólag megtámadta azokat a nyugat­németországi politikusokat, akik a nyugati hatalmakat támogatják német szeparatista törekvéseik­ben. A nyugatnémetországi Kommu­nista Párt elnöksége éles tiltako­zást adott Max Reimann elnök le­tartóztatásával kapcsolatosan. A tiltakozó felhívásban Reimann le­tartóztatását a német néppel szemben elkövetett erőszakosság­nak minősítik. Reimannt azért zárták be, állapítja meg a kiált­vány, hogy ezzel Németország egységesítését és egységét köve­telő tábor növekedését meggyen­g tsék és a nyugatnémetországi kommunista párt előretörését csökkentsék. 11 halarió erők hatalmas győzelme: fflz angol bíróság kénytelen volt szabadlábra helyezni Eisiert A Bow-streeti bíróság pénteken tár­gyalta Gerhard Eisler ügyét. Eisiert tudvalevően az amerikaiak kiadatási kérelmére május 15-én Southamptonban letartóztatták és erőszakkal hurcolták a Bátory nevű lengyel óceánjáró fedél­zetéről. Azóta fogva trtották és ügyének tárgyalását már két esetben is elhalasztották azzal az indokolással, hogy az ügy iratai még nem érkeztek meg Amerikából A Bow-streeti bíróság rövid tárgya­lás után kényatelen volt felmenteni és szabad­lábra helyezni Eisiert. Indokolásul az ítélet azt mondja ki, „Amerikának nem sikerült bebizonyí­tania, hogy Eisler bűnös olyan cselek­ményben amelyért ői ki kellene adni". Ez bizonyosan így van, de az is két­ségtelen, hogy a bíróság határozatá­ban döntő volt a világ közvéleményé­nek nyomása és így Eisler szabadlábra helyezése a nemzetközi haladó közvélemény győ­zelmét és az angol-amerikai vereségét je­lenti. Amikoi Ei:>ler-a tárgyalás otán a bírósági ól távozott, a következőket mondta az újságíróknak: — Boldog vagyok, hogy az ame­rikai reakciósok vereséget szenved­tek. Az a szándékom, hogy lehető­leg minél gyorsabban Németország­ba menjek Gerhard Eisler sorsa jellemzi a ma uralkodó amerikai rendszer tevékeny­ségét — írja Grifrorjev a Moszkvában megjelenő Literaturnaja Gazetában. Ugyanakkor, amikor Eisiert Ameri­kában elítélték és Ellis Islandon in­ternálták, az amerikai bírák Nürn­bergben Krupp 'elmentését készítet­ték elő. A háborús bűnösök közül az amerikal­ak szabadonbocsátották a többi között Schachtot, Rundstedte* és Flicket — de Eisiert, a fasizmus áldozatát miai ellenséget üldözték.

Next

/
Thumbnails
Contents