Új Ifjúság, 1987 (35. évfolyam, 1-52. szám)

1987-01-07 / 1. szám

A SZISZ IV. kongresszusának évében szocialista hazánk felvirágoztatásáért! EGYÜTT AZ IFJÚSÁGGAL Csupán néhány munkanap van mögöttünk az 1987-es esztendőből. Kétségtelen: Igényes célok, feladatok áll­nak ma mtndannytunk előtt. Reális elképzelésekkel In­dul az ü] esztendőbe a Szocialista Ifjúsági Szövetség Is. Tennivalót megfogalmazásához biztos alapot ad pár­tunk XVII. kongresszusa és az a kiegyensúlyozott bel­politikai légkör, amelyben élünk. Nekünk szinte ter­mészetes, hogy hazánkban létbiztonság van, hogy a fiatalok és az Idősebbek egyaránt nyugodtan nézhet­nek a jövőbe. Az emberek saját tapasztalataikból tud­ják, hogy aki dolgozni akar, az munkához jut, és akt dolgozik, az boldogul. A jövőnk sem bizonytalan, nem az egyik napról a másikra élünk A nyolcadik ötéves terv — a mérsékeltebb növekedési ütem ellenére Is — a fejlődés, az előrelépés terve, amely épít a fiatalok tettre készségére, új Iránti fogékonyságára, és tág teret v nyújt az Ifjúság alkotó kedve, tehetsége kibontakozta­tásához. Ez a terv az életszínvonal megőrzése mellett, reális célként, számol az életkörülmények javftásával. A SZISZ mint tömegszervezet átfogja az Ifjúság leg­különbözőbb rétegelt, hogy felvilágosítsa őket és a tár­sadalmi feladatok teljesítésére mozgósítsa egész Ifjú­ságunkat. Módszereiben és tevékenységét Illetően az Ifjúsági szövetség rendkívül sokrétű szervezet, az aktív politizálástól a szórakozásig, a napi munkától a ki­rándulásokig mindennel foglalkoznia kell. Ebben a te­vékenységében az 1987-es évben Is az vezérli majd a SZISZ-szervezeteket, hogy a fiataloknak van jogos Igé­nyük a társadalommal szemben, de a társadalom Is jogos Igényekkel, követelményekkel lép a fiatalok elé. Az érem két oldala az, amelynek összhangban történő érvényesítése határozza meg az Ifjúsági szövetség he­lyét a társadalomban. Minden kor fiatalja! többet akar­nak, mint apáink, s ebben az értelemben elégedetlenek azzal, amit az előző nemzedék elért. Ez a tény moz­gató erő Is lehet a társadalomban Az Ifjúságnak egy­részt meg kell értenie, hogy ml az. amit készen kap­tak, ugyanakkor látnia kell azt Is, milyen nagy felada­tok megoldása vár reájuk, hogy az utánuk következő nemzedék, vagyis 2000. év Ifjúsága még többet kaphas­son. Gustáv Husák, a CSKP KB főtitkára, a Csehszlovák Szocialista Köztársaság elnöke új évi beszédében hang­súlyozta: a Szocialista Ifjúsági Szövetség IV, kongresz- szusa előkészületeinek 1s növelniük kell a fiatalok ak­tivitását és elkötelezettségét. Azzal a szilárd elhatá­rozással lépünk az új évbe, hogy becsülettel teljesítsük az előttünk álló feladatokat. Világos program áll előt­tünk, megvannak a forrásaink és feltételeink az ered­ményes megvalósításukhoz. Ezért bizalommal és derű­látóan tekintünk 1987 elébe. A Szocialista Ifjúsági Szövetség IV. kongresszusának évében azért kell dolgoznunk, hogy az Ifjúsági szövet­ségünk erős, ütőképes és vonzó legyen. Olyan szerve­zet, amely cselekvésre, tettekre mozgósít, amely részt kér és részt vállal a társadalom előtt álló feladatok megoldásából. CS. L KÍVÁNSÁG Az 1987-es év legelején vagyunlc, az új év pár napos csupán. Annyi jókíván­ság hangzott el a napokban, hogy ne­héz lenne még egy eredetivel megtol­dani őket. Lapunknak Is sokan kíván­tak nagyszerű riportalanyokat, ötlete­ket a lap szerkesztéséhez, sok ezer ol­vasót és hogy mielőbb olyan legyen az Oj Ifjúság nyomdatechnikája, mint azt szerkesztői és olvasói Is egyaránt kí­vánják. Minden erőnkkel és tudásunk­kal azon leszünk, hogy valamennyi kí­vánságot megvalósítsuk. Mert minden reális kívánság előbb vagy utóbb telje­síthető — erős akarattal, kitartással. És megértő hozzáállással, ami ugyan még nem szeretet, de a kettő közötti különbség akár törölhető is — főleg az emberi kapcsolatokban. Ez a gondolat egy tegnap hallott rádlőtnterjü kapcsán jutott az eszembe, amelyben egy ki­lencéves kislány a riporter kérdésére, hogy mit vár 1987-től, azt válaszolta, hogy az apukáját. 'Aki nem utazott el, csupán elhagyta családját; a kislány szülei ugyanis tavaly elváltak. Nem tu­dok semmi közelebbit a gyermekről, e- gyetlen mondata viszont így is megrázó volt, kegyetlenebb minden társadalmi bírálatnál. A kislány nem vakációt, bi­ciklit vagy magnót kívánt magának, ha­nem — aput Szégyelljük-e legalább magunkat ml, szülők egy Ilyen mondat hallatán, vagy már nem Is? Rohanunk a korral, nem szeretjük a problémás embereket, nem szeretjük, ha valaki Igényli a figyel­münket. Csak menjen, mint a karika- csapás, nincs Idő egyedi esetekkel fog­lalkozni, a számítógépek korát éljük. igen, ä számítógépekét. Legyünk Is pontosak, mint a gépek, és fáradhatat­lanok, akár a gépek, de ne legyünk gépek, rideg vashalmazok — érzéseink­ben, emberi mivoltunkban. Tudjunk megbocsátani társunknak, tudjuk túl­tenni magunkat a problémákon, ame­lyek Idővel maguktól Is elmúlnak, hi­szen a házastársi nézeteltérések a gyó­gyítható betegségek közé tartoznak. Ne a gyermekeinket büntessük azzal, hogy önzőn a számunkra könnyebb utat, a válást választjuk, a csak Játszani tudó gyermek vállalra helyezve annak követ­kezményeit, hogy csonka családban fog nevelkedni. Ha kibírja, Jó, ha nem, majd foglalkoznak vele a pszichológu­sok és az orvosok, hiszen arra vannak. Ä gyermeknek mindkét szülőjére szüksége van. Régi Igazság, de nem árt, ha néha „elővesszük“, javaslom, legyen ez a fiatal családok jelszava 1987-ben, különösképpen azoké a szülőké, akik félúton vannak a válás és a család egy­ségének megőrzése között. Törés állt be kapcsolataikba, de büszkeségük nem engedi, hogy kezet nyújtsanak férjük, feleségük felé: bocsáss meg,' kedves ... Válasszák a családot, vagy legalább egy évre halasszák a döntésüket Tegyenek félre mindent ennek érdekében: bará­tot és barátnőt, féltékenykedést, rossz szokásokat, a család, a gyermek leeven a legfontosabb. A történelem bővelke­dik olyan példákban, amikor a szülő életét áldozta gyermekek boldogságá­ért. A itíodern kor sokkal kevesebbet kíván a szülőktől: házastársi türelmet, megértést és kapcsolataikban nagyobb kitartást. Elsősorban a fiatal szülőktől, de mindenkitől, hiszen a család ügyé­ben hazánk tíz állampolgára közül leg­alább kilenc illetékes. * N. Zácsek Erzsébet

Next

/
Thumbnails
Contents