Új Ifjúság, 1986. július-december (34. évfolyam, 26-52. szám)

1986-07-01 / 26. szám

XXXIV. M. 19BB. VII. 2. Ara 1,— Kit r í te PAVEl KOYS BÜZAMEZÖ 'A búzameiS mint az édes asszony teherbe esett Ahogy az ember a kenyérben leginkább salát lényegéig hatol az emberiség legnagyobb áldása a kilencedik hónap betellesedese A búzamező odaadia magát a szélnek mint a hónapos klsbárdny háta Úgy haillk a kalászosodűs előtt Az asszony ekkor önmagába befelé mosolyog mint a magjáig véres • Őszibarack A megfáradt termés a kaszás kezére fekszik Az asszonyban ekkor beérik . a szerelem telfáf benne az egész világ és a jósága mindent beotíágít A nap töredékéből ember születik fövendő magja a földnek HUSZADSZOR Június 21-én és 22-én huszadszor rendezték meg Suélcében és köi nyékén az Ifjúság gumavaí találkozóját, melyen mintegy négyezer fiatal vett részt az ország minden részéből. A fiatalok körében megjelent a CSKP KB, a csehszlovák kormány és a CSSZSZK Nemzeti Frontja Központi Bizottságá­nak küldöttsége Bohuslav Chftoupek külügyminiszter vezeté­sével, továbbá Josef Mevald, a CSKP Nyugat-csehországi Kerü­leti Bizottságának vezető titkára, és Jaroslav Jenerál, a SZISZ KB elnöke Az esemény alkalmából rendezett nagygyűlésen Bohuslav Chftoupek szólt bet- és külpolitikai kérdésekről. Elmondta egyebek között, hogy Csehszlovákia Kommunista Pártja nagy­szabású programot tűzött ki a következő Időszakra, mely elő­segíti a gazdaság dinamikus fejlődését, az életszínvonal eme­lését. Külpolitikai kérdésekről szólva kifejezte meggyőződését, hogy lehetséges eredményes küzdelmet folytatni a nukleáris háború veszélyének elhárításáért. Azon leszünk, mondotta, hogy felszámoljanak valamennyi nukleáris fegyvert, úgy, ahogy azt Mihail Gorbacsov javasolta ez év január 15-én. A leszere­léshez vezető úton történelmi mérföldkőnek szárait a Varsói Szerződés Politikai Tanácskozó Testületének budapesti ülése, illetve az ott elfogadott felhívás. A békenagygyölés résztvevői ezután határozatot fogadtak el, amelyben kitejezték, hogy minden erejükkel készek részt venni a leszerelésért folytatott harcban és a nemzetközi együttműködés fejlesztésében. lapuDk Ebben a számunkban indul a Poptotó a lap 8. oldalán A NYÄR VESZÉLYEI Szép, szép a vakáció, de nem veszélytelen a fiatalok gátlástalan barátkozása, csoporto­sulása — ezt a témát mondjuk végig lapunk 4. oldalán KIÜBAVATÖ Füleken (FlTakovo) Pionírnyár, XIV. találkozója 3. oldal Visszajátszás Mexikói mozaikok a 6. oldalon ' Ár-"­♦ f Z' *'/ LOVICSEK BÉLA novellája egy 19 éves kislányról a 7. oldalon A JÖKAI-NAPOKRÖL a 8. oldalon írunk Veronika válaszol a 12. oldalon Eltelt egy év, ás ismét Itt a vakáció, a diákok, a tanulóifjúság számára az édes semmittevés ideje. Csakhogy nem mindenki tölti semmittevéssel a nyarat. Megint sokan jelentkeztek a nyári épí­tőtáborokba, hogy hasznos munkát vé­gezzenek, némi pénzt keressenek ás ismerkedjenek a munkahelyi légkör­rel. Hogy hányán és hol dolgoznak — erről beszélgettünk jaroslav $ u m n f mérnökkel (a képen), a nyári építő­táborok törzskarának elnökével a SZISZ Szlovákiai Központi Bizottságán. Dolgos vakáció # Hányán jelentkeztek a nyári épí­tő táborokba? — Hatvannyolcezren, gyakorlatilag annyian, mint tavaly. Közülük 18 500 az egyetemista vagy főiskolás, a többiek középiskolások vagy szakmunkástanu­lók. # Kielégítik ezzel a népgazdaság igényeit? — Távolról sem. A népgazdaság egyes reszortjai heti váltásban számítva 280 ezer fiatal munkájára tartottak igényt. Ez közel százezer diákot jelent az egész nyárra. Tehát ezúttal sem teljesíthettük a népgazdaság követelményeit, mivel a nyári építőtáborok üzemeltetésében a pedagógiai szempontokat vesszük el­sősorban tekintetbe. Ilyen megfonto­lásból nem jöhetnek számításba a kö­zépiskolások' első évfolyamaínalt .tanu­lói. Ugyancsak vissza kellett utasíta­nunk azokat a munkáltatókat, amelyek nem tudtak megfelelő . elhelyezésről gondoskodni vagy a pedagógiai elvek betartását szavatolni. • Mely reszortban és munkahelye­ken dolgoznak majd a legtöbben? — A mezőgazdasági termelésben, a konzerviparban, ahol ilyenkor, csúcso­sodik ki a zöldség és gyümölcs beta­karítása, illetve feldolgozása. Több, mlpt harmtncezren dolgoznak majd a mező­gazdasági üzemekben és a feldolgozó- iparban, elsősorban a konzervgyárak­ban. Sok fiatal dolgozik még az építő­iparban és a nemzeti bizottságok által Irányított üzemekben. Közülük említést érdemelnek a Slovlik és a Frucona üze­mel. Mintegy ötezer résztvevője lesz egész nyáron Bratlslavában a központi építkezésnek. Ezek a fiatalok a petráal- kai lakótelepen és a vár környékén dolgoznak majd Egy-egy turnusban mintegy húszán dolgoznak majd a jas- nál CKM szálloda, Illetve a központi pionírház építkezésén. Több mint há-. romezer'diák'és tanuló megy a cseh­országi építőtáborokba, akik a feldol­gozóiparban, a prágai várban, Illetve a prágai Déli út elnevezésű Ifjúsági építkezésen dolgoznak. Körülbelül ugyanennyi fiatalt küldünk a külföldi építőtáborokba. • Mikor nyílnak meg az építőtábo­rok? A középiskolások számára június 30-án, az egyetemi és főiskolai hallga­tók számára pedig július 7-én, s min­den tábor augusztus 29-lg tart. A kö­zépiskolások 2—3, az egyetemisták és főiskolások 3—4 hetes turnusokban dolgoznak. • Bizonyára gondoskodtak az építő­táborok lakóinak kulturált szórakozá­sáról, a szabadidő hasznos eltöltéséről is? — Természetesen a munkáltatókkal azt Is leszögeztük, hogy a táborlakók­nak műsort, sportolási lehetőséget és- egyéb szórakozást is biztosítsanak. A nagyobb táborokban húsz sportoktató működik majd, s valamint együttesek és lemezlovasok lépnek fel. A törzskar­ral kötött szerződés értelmében a na­gyobb táborokban turnézik majd a Gra­vis, a Flamengo, a Belasí és az Expres együttes. Fesztiválokat Idén takarékos- sági okokból nem rendezünk, csak Bra­tlslavában lesz július 18-án ünnepélyes tábornyltás a kultúra és pihenés park­jában. Palágyi Lajos

Next

/
Thumbnails
Contents