Új Ifjúság, 1983. január-december (31. évfolyam, 1-26. szám)

1983-01-04 / 1. szám

XXXI. Arlolyam 19B3. fan. 4. Ara: 1,— KCa Hetvenedik születésnapján tisztelettel köszöntjük Gustáv Husák elvtársat, a CSKP KB főtitkárát, köztársaságunk elnökét A PÄRT PROGRAMJA V A MI PROGRAMIIR IS JAROSLAV JENERÄL, a SZISZ KB elnöke .',7f A HALADAS élvonalában Döntő fellegű leiadat a tiatalak megnyerése az ország gazdasági, szo­ciális és kulturális fejlesztéséért, egyéni felelősségük megszilárdításáért a munkában, -vagy a tanulásban elért eredményekért, a fiúk és lányok ne­veléséért, hogy a szocialista társada­lom öntudatos alkotóivá váljanak, olyan feltételek megteremtéséért, hogy kielégíthessék jogos szükségle­teiket és érdekeiket, s hasznosan tölt­hessék szabad idejüket. A fiatal kom­munisták kezdeményezik az ifjásági szervezel tagjainak részvételét a szo­cialista demokrácia elmélyítésében, s mint ilyenek, eredményesen segíthet­nek abban, hogy a fiatalok nagyobb érdeklődést tanúsítsanak a társadalmi ügyek iránt. A SZISZ III. kongresszusa egyik legfontosabb feladatként azt tűzte ki, hogy készítsük fel az ifjú nemzedéket 8 gazdaság intenzivebbé tételének se­gítésére, Az ifjúság minden szociális és korcsoportjában meg kell terem­teni a feltételeket a tudomány és a technika elsajátítására, és a megszer­zett ismeretek gyakorlati alkalmazá­sára. Személyes hozzájárulásukkal el­érhető, hogy az ipari és mezőgazda- sági üzemek SZISZ-alapszervezetei az eddiginél jobban segítsék a Pionír- szervezet műszaki és természettudo­mányos tevékenységét. A kommunis­ták segítségével akarjuk javítani a kapcsolatot a középiskolák és szak- középiskolák szakköreivel, és biztosí­tani, hogy részt vegyenek a diákkel- lektívákban a tudományos szakkörök tevékenységében, valamint az ipari és mezőgazdasági üzemekben a komp­lex ésszerűsítő brigádok munkájában. Ezekben az üzemekben, intézmények­ben, tudományos kutató munkahelye­ken az ifjúsági szervezeteknek azzal kell segíteniük a tudományos-műszaki haladást, hogy ezt a fiatalok legszéle­sebb köreinek ügyévé teszik. A ter­melésben nemcsak az új felfedezések és találmányok kihasználásáról van szó, hanem a haladó tapasztalatok alkalmazásáról is. A termelés-előké­szítő munkaszakaszokban a fiatalok­nak az eddiginél sokkal kezdeménye­zőbben és bátrabban kell érvényesíte­niük az új gondolatokat, növelniük a gyártmányok műszaki színvonalát, teljesítményét és megblzhatóságSi, csökkenteniük az élőmunka, az anyag és energia ráfordítását a termelésben és a gyártmányok működésében. A FELNŐTTÉ VALAS KÉRDÉSE Ifjúsági szervezetünk tagjainak kö­zel a fele 14—18 éves korú fiú és leány. Ezért szerveink figyelmének előterében a szakmunkásképzők és középiskolák SZISZ-szervezetelnek te­vékenysége áll. Segítenünk kell őket, s arra vezetni, hogy érvényesítsék vé­leményüket és nézeteiket arról, ho­gyan lehetne javítani az oktatási fo­lyamatot, jobb munkára ösztönözni minden diákot és ipari tannlöt, a sza­bad idő Jobb ,kihasználására serken^ teni őket, s világossá tenni, hogy leg­sajátosabb érdekük a lehető legjobb felkészülés hivatásukra. Fokozott gondosságot igényelnek azok a fiúk és lányok, akik az első és második évfolyamban tanulnak. Felnőtté válásuk folyamatában, az új környezetbe történő beilleszkedésük­ben tapintatos segítségre és önzetlen­ségre, gyakran baráti tanácsra van szükségük. Minderre a szakmunkás­képzők és középiskolások ifjúsági szervezetei önmaguk nem képesek, hiszen itt csupa igen fiatal, kellő tapasztalattal nem rendelkező ember van. De a mesterek, a nevelők és ok­tatók, akik közt szintén több a fiatal, az ifjúkommunista és párttagjelölt, e téren jelentős segítséget nyújthatnak. A fejlett szocialista társadalom épí­tésének feladatai nagy követelménye­ket támasztanak a főiskolás diákok­kal szemben is. Az ő esetükben a ta­nuláshoz való felelős viszonyról, az aktív közéleti politikai munkáról és a sokoldalú felkészülésről van szó jövő­beni érvényesülésük érdekében. Az ifjúsági szervezeteknek ebben ered­ményesen segíteniük kell a főiskolás diákokat. Tekintettel a főiskolások érdeklődésének sokrétűségére, az ifjú­sági szervezetnek bővítenie kell a diá­kok szabad ideje hasznos eltöltésének lehetőségeit, és az eddiginél sokkal többet kell foglalkoznia a kollégiu­mok mindennapi életével. Az ifjúsági szervezeteknek joguk van arra, hogy osztozzanak a főiskolák életének irá­nyításában. Ezért számos funkcioná­riust megbíztak az egyes iskolák és tanszékek irányító és tanácsadó tes­tületéiben végzett munkával. Ügyelni kell azonban arra, hogy tevékenysé­gükről rendszeresen beszámoljanak szervezeteiknek, és ezek rendszeresen ellenőrizzék munkájukat. Az ískolaügy egyes fokozatain egy­re inkább oda kell figyelni arra, ho­gyan érvényesülnek a végzett diákok a gyakorlatban, hogyan. osztják be őket a képesítésüknek, rátermettsé­güknek megfelelő posztokra. Ez vo­natkozik a közép- és főiskolák, s ne­vezetesen a szakmunkásképzők vég­zettjeire. Ez irányban kiváló segítsé­get kaphatnak az élenjáró munkások köréből kiválasztott védnöküktől. munkánkban vannak GYENGE PONTOK A jelenlegi ifjú nemzedék a szocia­lizmusban született. Nem élte meg az ember általi kizsákmányolást, nem is­merte a háború borzalmait, nincsenek közvetlen tapasztalatai az osztályharc- ban. Mindezzel számolnak osztály- ellenségeink. Az, hogy némely fiatal hallgat rájuk, hogy hajbókol minden „nyugati" előtt és imponál neki a lát­szólagos nagyvilágiság azt jelzi, hogy egységes gyermek- és ifjúsági szerve­zetükben még vannak gyenge pontok A tapasztalatok azt bizonyítják, hogy munkánk azokban a szerveze­tekben sikeres, ahol megteremtik a tárgyilagos és nyílt vita feltételeit, rendszeresen reagál a fiúk és lányok jogos észrevételeire, felkészülten meg válaszolják kérdéseiket és hozzáér­tően érvelnek, ahol sikerül felkeltem az érdeklődést, s meggyőzni a fiala lókat, hogy alkotó módon valósítsák meg a szocialista építés céljait.

Next

/
Thumbnails
Contents