Új Ifjúság, 1982. január-június (31. évfolyam, 1-26. szám)

1982-01-05 / 1. szám

ÚJ ÉVI jókívánság AZ ÉV LEGJOBB SPORTOLÓJÁTÓL (Ripurtunk a S. oldalon) / •tóíi .%V" 7 Aa-' v-- ....... ^i3wSia&Uss!SSSi.\VXv..........; ......... II SZISISZKB UPIA XXXI. évfolyam 1982. január 5. Ara: 1.— K6a EvvAltAs és lendület Mióta a földttn iddszámitás van, az év­váltás emberi számvetéssel és lendiiletújf- tással pálosul. Ilyenkor összegez és prog­ramoz az emberiség, valamennyi ország né­pe, társadalmi osztálya, rétege, politikai szervezete, munkahelyi kollektívája, és nemtSl, életkortól függetlenül minden em­ber. A megtett utak, véghezvitt, tettek, be- végzetlen munkák, új tennivalók mérlege­lése zajlik kicsiben és nagyban ezekben a napokban nálunk is. Ahhoz, hogy helyesen tudjunk összpontosftani a soronlévő és jö­vendő országos és helyi, közösségi és egyé­ni feladatok teljesítésére, ez a lélegzetvé­telnyi tájékozódás, körülnézés elengedhe­tetlen. Érdekes módon visszamenően sem, előretekintve sem csak egy esztendőt fog át emlékezetünk és fantáziánk, nem há­romszázhatvanöt napban gondolkodunk ilyenkor, hanem években, folyamatban, és ez Így van jól. Közös és személyes dol­gaink nem szilveszterkor végződnek és kezdődnek, legföljebb áttekintődnek, újra rangsorolódnak, új dátum alá rendeződnek, és mindenképpen folytatódnak. Eltűnődünk azon, hogy mi az a közös nevező, amely­re mindannyiunk számvetése és tervezése épül, éljünk bárhol a világban, a hazá­ban, mit vehetünk számba, és mit tervez­hetünk be valamennyien. Ogy hiszem, ez az örök nevező mindenkor és mindenhol a küzdelem, az emberhez méltó békés küz­delem. Ez a valamiért és valami ellen való szakadatlan tevékenység jellemzett ben­nünket, ez alapozta sikereinket, erősítette bitünket, szövi át mindennapjainkat az el­következendő évben is. Az elmúlt időszakban is megkülönbözte­tett, folyamatos figyelem övezte Ifjúságunk, ifjúsági szövetségünk fejlődését. Mindenek­előtt marxista-leninista politikát folytató pártunk tett és tesz sokat az ifjúság esz­mei, politikai, erkölcsi neveléséért, életkö­rülményei javításáért, szövetségünk munká­jának fejlesztéséért. Egész politikája és az egészen belül való nevelés politikája, ifjú­ságpolitikája különösen a szárnybontogatö nemzedék javát szolgálja, holnapját alapoz­za. Következetesen teljes szélességében munkálkodik a XVI. kongresszus határoza­ta teljesítésének szervezésén és ebben a nagy munkában mindenkor épít, számit az ifjúságra, a SZISZ-re, kommunista szeretet­tel ösztönzi és tiszta szigorúsággal értékeli munkáját. , Országos és szövetségi tennivalúl*^n 1982- ben egyáltalán nem fogunk s7.Í.KÖlködnl. Küzdelemre, erőfeszitésemk folytatására kell összpontosítanunk, minden munkahe­lyen, iskolában, ha a tavalyinál jobb ered­ményeket akarunk elérni. Cselekvő részt kell vállalnunk a CSKP XVI. kongresszusa határozatainak valóra váltásából, és raj­tunk múlik az idei III. SZISZ-kongresszus előkészítésének sikere. Ez az év nem lesz könnyű a SZISZ-ben sem, hiszen előttünk az évzáró gyűiések, konferenciák és a kong­resszusok is. Legyünk ebben az évben is méltók a SZISZ tagjának nevéhez. Kérdez ÄKI VÁLASZOL: Dr. TIBOR KRÜ2L1K. A SZISZ szlovákiai Köz­ponti bizottsága IDEOLÓGIAI OSZTÁLYÁNAK VEZETŐJE — Az óév végén közös tanácskozásra jöttek össze a Kommunista Ifjúsági Szövet­ség és a Szocialista Ifjúsági Szövetség képviselői. Mi volt a háromnapos tanács­kozás célja? — A magyarországi ifjú­sági szövetség és a cseh­szlovák Ifjúsági szövetség tisztségviselőinek tanácsko­zására a két szervezet köz­ti rendszeres kapcsolat alap­ján került sor. A tanácsko­zás nemcsak az egymás köl­csönös megismerését szol­gálta, hanem véleményt cseréltünk az internaciona­lizmusra és a hazaíiságra való nevelés témaköréről. — Te tartottad a vitaindí­tó előadást. A SZISZ szervei miért tartják fontosnak a fenti téma napirenden tartá sát? — A világban végbemenő változások osztályharcok közepette folynak. Az osz­tály- és eszmei harc egyik alapkérdése éppen a prole­tár és a szocialista interna­cionalizmus. Lenin téziseiből kiindulva megállapíthatjuk, hogy a nemzetközi forra­dalmi munkásmozgalom ak­cióegységét nem frázisokkal, nem a szolidaritás állandó hangsúlyozásával, nem hatá­rozatokkal, hanem nagyon is konkrét tettekkel lehet és kell erősíteni. A Szocia­lista Ifjúsági Szövetség programjában éppen ezért fontos helyet foglal el a proletár internacionalizmus­ra és a szocialista hazafl- ságra való nevelés. Tudatá­ban vagyunk annak, hogy senki sem születik interna­cionalistának, csak később válhat azzá. Éppen ezért a Szocialista Ifjúsági Szövet­ség sokrétű tevékenysége között az első helyen '■•’3- repel, hogy megértesse a fiatalokkal a szocialista or­szágok együttműködésének objektív szükségszerűségét. A SZISZ a haladó forradal­mi ifjúsági mozgalmak ha­gyományaira építve mindig Internacionalista volt. A SZISZ-ben tevékenykedő cseh, szlovák, magyar, uk rán és német nemzetiségű fiatalok mindnyájan egyen rangúak. A SZISZ tevékeny­ségével segíti a nemzetek és nemzetiségek együttélé­sét. A tagokat úgy irányítja, hogy azok nemzetiségre va­ló tekintet nélkül végezzék feladataikat, hazájuk, a Csehszlovák Szocialista Köz­társaság javára. — Napi munkánkban ta­pasztaljuk, hogy a SZISZ so­kat merít a forradalmi ha­gyományokból is. — Abból a tényből kell kiindulnunk, hogy a mai szisz-tagok beleszülettek a szocialista valóságba, így nem ismerhetik a kizsákmá­nyoló társadalmi rendszere­ket. Talán még sosem volt olyan fontos, mint ma, hogy fiataljainkat megismertessük mindazokkal a forradalmi változásokkal, melyek ha­zánkban és az egész vilá­gon végbementek. — Befejezésül néhány szút válthatnánk még a SZISZ nemzetközi kapcsolatairól. — A Szocialista Ifjúsági Szövetség és Pionirszerve- zete egyre mélyíti kapcso­latait a szocialista orszá­gokkal. Nagyon jó a kapcso­latunk a szovjet Komszo- \ mollal, a KISZ-szel, a Né­met Demokratikus Köztársa­ság, a Bolgár Népköztársa­ság, Kuba és Vietnam if­júsági szervezeteivel. A múlt év végén lezajlott tanácsko- ■ zás is bizonyítja, hogy a I szomszédos Magyarország j Ifjúsági szervezeteivel is na- j gyón jók a kapcsolataink, | és számtalan témakörben I közösen keressük a megöl- , dást, hogy a fiatalok által felvetett kérdésekre választ tudjunk adni. A beszélgetést köszöni: CSIKMAK IMRE I

Next

/
Thumbnails
Contents