Új Ifjúság, 1981. július-december (30. évfolyam, 27-52. szám)

1981-07-07 / 27. szám

A SZISZ A CSKP XVI. KONGRESSZUSA ÜT^N MINDEN TAGNAK KONKRET FELADATOT 'A SZISZ Szlováktat Központi 'ÉtzoTtsága }úhtu$ 26-t ülésén foglalkozott a szövetség feladataival. M lehal Zozul ák elvtárs, a SZISZ SZKB el­nöke beszámolójában hangsúlyozta, hogy a CSKP XVI. kongresszusának programja egyben az Ifjú nemzedék programja ts. Az Ifjúsági szövetség be­csületbeli kötelességének tartja részt vállalni a kongresszus határozatainak megvalósításából. A SZISZ alapszervezetet elősegítik majd a társa­dalmi szükségletek magasabb szintű kielégítését, a korszerű szakismeretek elsajátítását, tagjai ál­talános műveltségének emelését és rendszeres po­litikai képzését, és így hozzájárulnak a szocialista embert viszonyok tudatos fejlesztéséhez, az egy­más Iránti felelősségérzet, az önzetlen segítő szán­dék elterjedéséhez. A SZISZ nézete szerint a szo­cialista munkaverseny értelme a vállalati, a szö­vetkezeti tervek megvalósításának a segítése. Az . ülés hangsúlyozta azt is, hogy be kell vonni a fia­talokat az üzemi, vállalati eredmények számbavé­telébe, a munkaverseny értékelésébe. Az eredmé­nyek elismerése a további kezdeményezések alap­ja. Ezért fontos feladatunk a termelési agitáció, a munkaverseny rendszeres és sokrétű propagandá­jának biztosítása. A SZISZ SZKB ülése második ré­szében a főiskolás ifjúság problémáival foglalko­zott. Erről a -kérdésről J öze f Durlca, a SZISZ SZKB titkára számolt be. Hangsúlyozta, hogy az elmúlt időszakban a SZISZ- -szervezetek behatóan foglalkoztak a diákok tanul­mányi előmenetelével és tudományos munkássá­gával is. A JÖ TERMÉSÉRT Práter Pál napján indult az aratás a Galántal Állami Gazdaságban. Az Indí­tás ünnepélyes volt, és ezen megjelent Ondrej Saling elvtárs, a járási pártbi­zottság vezető titkára is. Ez az állami gazdaság közel 2300 hektáron termeszt gabonát. Tíz saját és további 15 kom­bájn pedig kooperációs alapon arat a gazdaság földjein. A gazdaság gépsze­relői időben kijavították a gépeket, hogy időben üzembe is helyezhessék őket. A galántal járásban egy kombájn­ra 85 hektár gabona learatása jut. Az állami gazdaság kombájnosal bíznak a jó munkaszervezésben, valamint a gé­pek időbeni átcsoportosításában és ki­használásában. Maguk a kombájnosok fő feladatuknak a minél kisebb szem­veszteséget tartják, erre van alapozva az üzemi munkaverseny is. A képün­kön látható Kolos traktoron Blaho Pál és Krajcsovics László dolgozik, másik felvételünkön Flaskár Viktor és Ferenc Tibor az E—212-es kombájn személy­zete ellenőrzi a szemveszteséget. Kép és szöveg. Krajcsovics Ferdinánd azTnJI. AKI VÄLASZOL: MILAN PAVLÄSEK, A Si:iSZ SZKB NYÁRI ÉPÍTÖTÁBORI STÁBJÁNAK i'. ELNÖKE ■ Megszoktuk már, hogy nem minden diák és tanuló tölti édes semmittevéssel a vakációt, hanem az ország kűiOnhözö részeiben épitó táborokban dolgoznak. Mi a helyzet az idén? — A nyári építőtáborok július 6-án nyitnak, és a kö­zépiskolások részére au gusztus 21-én, az egyete­misták és főiskolások részé re pedig augusztus 28-án zárnak. Ez alatt több tur­nusban 90 ezer fiú és leány cserélődik ki a táborokban, vagyis éppen annyi, mint ta­valy. Ebből hatezer szak­munkástanuló, 62 ezer kö­zépiskolás és 22 ezer egye­temista, illetve főiskolás Ezenkívül 1200 főiskolás és 1000 középiskolás külföldi ifjúsági építőtáborokban dol­gozik majd. ■ Ogy tudjuk azonban, hogy az üzemek tavaly és az idén is több fiatalra tar­tottak igényt. — Valóban így van. A re szórt minisztériumok, trösz tök és a kerületi nemzeti bizottságok által irányított üzemek 140 ezer segítő kéz re jelentettek be igényt. Saj nos, ezt semmiképpen sem teljesíthetjük. A diákok és tanulók egy része szakmai gyakorlaton van, és azért a pihenést sem lehet elhanya­golni. ■ Hol dolgoznak majd a tiatalok? — Főleg a mezőgazda sági üzemekben, összesen 36 ezer fiú és leány, a nemzett bizottságok üzemeiben és a helyi gazdálkodási vállala­tokban tízezren, az építő- és gépiparban nyolcezren, a közlekedésben, a bánya- és kohóiparban harmincnégy- ezren. Kisebb számban le­szünk képviselve az erdő- és vízgazdálkodásban, a tex­til- és vegyiparban és az e- gészségügyben. ■ Minden évben voltak kiemelt munkahelyek, úgy­nevezett ifjúsági építkezé sek. Az idén melyek ezek? í— Idén a gabőlkovo — nagymarosi vízi erőművel részesítjük előnyben. Tizen­egyedszer szervezzük meg ,,A diákok a prágai várért“ elnevezésű akciót, amely — mint a neve is elárulja — a prágai vár csinosítása Nagy számú fiatal vesz részt Bratislava városszépítésé­ben, és néhány főiskola é- püietének építésében. ■ A nyári építőtáborok egyik legfőbb célja, hogy a diákok az iskolában szer­zett elméleti ismereteket összeegyeztessék a gyakor­lattal. Mennyire törekedtek erre az Idén? — Most is ez volt a tö­rekvésünk. A diákok és a tanulók 80 százaléka olyan munkahelyen dolgozik majd, amely megegyezik vagy kö- ’.el áll leendő hivatásához, viár a munkahelyek kivá­lasztását úgy végeztük, hogy megfeleljenek e szempon­toknak. Nem tévesztettük ^zem elől, hogy az építőtá­boroknak fontos szerepük van a diákok munkára való nevelésében. A fiatalok sok esetben itt kerülnek először kapcsolatba a kétkezi mun­kával, megismerik a munka­helyi légkört és megtanul­ják becsülni a munkát meg mindent, ami általa jön lét­re, s nem utolsósorban el­lenőrizhetik a gyakorlatban elméleti tudásukat. ■ A fiatalok azonban szó­rakozni is akarnak. Nem fe­ledkeztek meg a szabad idő kitöltéséről? — Nem. A nagyobb építő­táborokat pop- és kisszín- padi együttesek, előadómű­vészek keresik fel. Bratisla- vában heti 36 órát sugároz majd a Rádiócentrum. Jú­lius 24—26-án KoSlcén, au­gusztus 14—16-én pedig Nitrán rendezzük meg a nemzetközi építőtábort diák- fesztivált

Next

/
Thumbnails
Contents