Új Ifjúság, 1979. január-június (28. évfolyam, 1-26. szám)

1979-01-02 / 1. szám

/□I Mill 11 A SZISZ SZKB LAPJA Sim IVfdLYAM 1979 rAz üj év még csak most lépett ki az utcára, még fülünkben csengenek ked­veseink, barátaink jókívánságai. A mindig megújuló év mély romantikája fűt bennünket ezekben a napokban és az újrakezdés lehetősége. Tudjuk, hogy sok munka van előt­tünk, hiába, apróbb-nagyobb bosszan- kodás kövei ezután is akadnak majd utunkba. Ezek eltávolítása elsősorban rajtunk múlik. A CSKP KB legutóbbi, 12. plénuma ismét félreérthetetlenül Ihn leszögezte, hogy csakis a népgazda­ság színvonala, nem pedig a tetszés szerinti óhaj dönt arról, milyen lesz a .jövőnk. Az új év kezdetén is tudatosítanunk kell, hogy a gazdasági téren előttünk álló problémák megoldására, a felada­tok teljesítésére irányuló szívós, ki­tartó munka nélkül életünket a jövő­ben nem tehetnénk szebbé, boldo­gabbá. Itt van tehát az 1979. év, rokonszen­ves, erős és fiatal. Háromszázhatvanöt napon át hordozza majd vállán az időt és az emberiséget. Legyen ez az év tettrekész, okos esztendő, gyors, de higgadt, erős, de békés! Gondjai két­ségkívül nagyok, mert nemcsak ered­ményeket örökölt, hanem gondokat is átvett elődjétől. Ámde minden gond­ját megosztja majd legjobb szövetsége­seivel, legjobb ismerőseivel, az embe­rek millióival. S. Gy. ——M*awnm 7 A GYERMEK A JÖVŐ ZÁLOGA .......... . ::S:iSÉÍlifjá Az 1979-es esztendő, amelynek küszöbét Imént lép tűk át, igen jelentős év lesz számunkra: idén ün­nepeljük a Pionlrszervezet megalakításénak 30. évfordu lóját, és egyúttal a nemzetközi gyermekév jegyében élünk. A nemzetközi gyermekév során alkalmunk nyílik szembesíteni szocialista társadalmunk vívmányait a ka pltalizmus visszásságaival. Szerte a világon a gyerme kék milliói éheznek és hajléktalanok, s míg apáik fegyverrel a kezükben a szebb és boldogabb jövőért harcolnak, ők játék helyett a betevő falatért kényte lenek dolgozni. A mi szocialista társadalmunk a gyér mekekben a jövő zálogát látja. Nálunk a nemzetközi gyermekév szorosan kapcso lődik a Pionlrszervezet megalakulásának 30. évfordu lójához Pártunk és szocialista társadalmunk Ismét bl zonyltékát adja a gyermekekről való sokoldalú gondos kodásnak, alkalom nyílik a gyermekszervezet tevékeny­ségének népszerűsítésére, az eredményes munkára, a gyermekek alkotó kezdeményezésére. A Pionlrszervezet programja Igen színes, mert azi akarjuk, minden pionír saját kezdeményezésével tegye vonzóbbá, gazdagabbá tevékenységünket. Népes a pio nírok tábora (550 ezer], Így az érdeklődés Is sokféle. A SZÍSZ Plonlrszervezetének Szlovákiai Központi Ta nácsa a „P-30, pionírmenet" egyes követelményein kí vül több érdekes rendezvényre Is készül. A pionírok járási törzskarának aktivitása mindenek előtt a cél. ők tar'iák majd széÁmel az egész versenyt, ellátogat­nak a csapatokba, és a leg ' hakat kiKtnldésre java­solják. Áprilisban találkozót hívunk össze számukra, s azon kihirdetjük a legjobb járási piorrÍTtörzskart és törzska relnóköt. %■■■£ Örömmel készülünk a legkiválóbb pionírok nem min- dennapi megjutalmazására, akik barátságtofjón végige­veznek a Dunán, és barátkoznak, Ismerkednek, tapasz­talatokat cserélnek majd a Duna menti országok pio­nírjaival. A Pionlrszervezet Jubileumi ünnepségei az Ifjú turis­ták XII. szlovákiai találkozójában csúcsosodnak ki, a- melyen a „P-30“ legeredményesebb-kollektívái vesznek részt. Ez a rendezvény méltó hozzájárulás lesz a SZNF 35. évfordulójának ünnepségeihez- is. A felsoroltakon kívül még egész sor lehetőségük nyílik a pioníroknak, hogy teljesítsék az Utak és lángok verseny feltéte­leit, hogy bekapcsolódjanak a műszaki és természet- tudományos munkába, megismerkedjenek pártunk tör­ténelmével, a munkásosztály harcos múltjával, hogy be­bizonyítsák a pionírnyakkendő iránti tiszteletüket, ta­lálkoznak majd az első pionírokkal és pionfrdolgazók* kai, behatóbban megismerkedhetnek saját pionírszer­vezetük és az egész pionírmozgalom múltjával. A SZISZ-alapszervezetek közős rendezvényeken meg­ismertethetik a pionírokkal az Ifjúsági szervezet fel­adatait, küldetését, lehetőséget teremthetnek a szabad idő okos eltöltéséhez, a gyerekek sokoldalú- érdeklődésé­nek kielégítéséhez. Dr Anna Kraiisová, a SZISZ SZKF titkára, a SZISZ Piorírszervezete Szlovákiai Központi Tanácsának-elnöke 1

Next

/
Thumbnails
Contents