Új Ifjúság, 1972. július-december (21. évfolyam, 27-52. szám)

1972-07-04 / 27. szám

\ Hagyományainkhoz hűen A Szocialista Ifjúsági Szövetség Szlovákiai Közpon­ti Bizottságának legutóbbi plenáris ülése a SZISZ eszmei, nevelő munkájával foglalkozott és alaposan értékelte, hogy teljesítik Szlovákiában a SZISZ KB- nak erre a területre vonatkozó határozatait. Megál­lapították, hogy a CSKP XIV. kongresszusát követő időszakban fellendül az eszmei, nevelő munka az ifjúság vonalán is. A SZISZ politikai oktatásának új rendszere aránylag gyorsan elterjedt, és így az elmúlt évben a különböző körökben 216 ezer SZISZ- tag és 32 500 szervezetlen fiatal tanult. Az elért eredmények ellenére látni kell a problé­mákat is. Elsősorban a propagandisták kiválasztását és képzését kell előtérbe helyezni, hogy az ősszel kezdődő oktatási év az elmúltnál tartalmasabb esz­mei, nevelő céljaink szempontjából még hatásosabb legyen. A propagandista személyes tulajdonságainak nagy szerepe van ebben a munkában. Első helyen említenénk a propagandista meggyőződését. Az ő meggyőződésének állandóan érződnie kell előadásá­nak tartalmában és módjában. A tapasztalatok iga­zolják. hogy munkájuk eredményességében fontos szerepet játszik a hallgatókkal kialakított helyes emberi kapcsolat. A kölcsönös bizalom alapja az őszinteség. Ezt érvényre juttatni viszonylag nem ne­héz, hiszen e korosztályra jellemző a nyíltszívúség és a szókimondás. Meg kell honosítani azt a gya­korlatot, hogy mindenről, még az úgynevezett .ké­nyes“ kérdésekről is őszintén, nyíltan kell beszélni. A „kényes“ kérdések csak' akkor válnak valóban a- zokká, ha megkerüljük őket. A nyílt, egyenes vá­lasz nemcsak a tisztázatlanságot oszlatja el, hanem erősíti a tanításunk igazába vetett hitet, fokozza fiataljainkban az erkölcsi bátorságot és biztonság- érzetet, az önálló gondolkodásra, véleményalkotás­ra való törekvést. A propagandista politizál, tehát nem egyszerűen ismereteket közöl, hanem világosan, határozottan és egyértelműen állást foglal a társadalmi élet jelen­ségeivel kapcsolatban, és hallgatóit is a CSKP po­litikájával való azonosulásra készteti Ez az állás- foglalás azunban nem önkényes, megalapozatlan. A munkásosztály osztályérdekeit feltáró marxista-leni­nista világnézet a társadalmi törvényszerűségeket felhasználó kommunista párt mindennapi gyakorlati útmutatásai nélkülözhetetlen alapját képezik a kö­vetkezetes állásfoglalásnak. De politizál a propagandista olyan értelemben is, hogy segít a helyi problémák megoldásában. Mit je­lent ez közelebbről? Az egyes SZISZ-szervezetekben más-más probléma adódhat, az egyikben a munka­erkölccsel kapcsolatos kérdések, a másikban a cini­kus, huligánmagatartás divatja, a harmadikban er­kölcsi kérdések stb. merülhetnek fel. A jó propa­gandista soha sem általánosságban ismerteti az elvi tételeket, hanem a SZISZ-szervezet vezetőségével szorosan együttműködve az oktatás lehetőségeit is arra használja fel, hogy a SZISZ-tagok, tágabban a fiatalok életét gyakorlatilag befolyásolja. Egész tevékenységünkben tudatosítanunk kell, hogy ifjúsági szervezet vagyunk, s ezért munkaformáink­nak a célkitűzéseink elérését kel] szolgálnia. Mint ahogy a bölcs szá­mára nevetséges a buta­ság, a buta számára is ne­vetséges a bölcsesség. Kraszewski A SZOCIALISTA A XXI évi. 1972 IFJÚSÁGI Július 4. SZÖVETSÉG SZLOVÁKIÁI KÖZPONTI Ara 1.— Kés BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA Tedd le kis: engedd sza •Ihomlokú barátaival, akarok elmondani elfeledett íl, akik a vétfrf&k jt M k—-- - gyökereiíl ____m-------------------Ifcs.vji hó vá melege^ búnak a kígyók, isziwk a csllagok szelíd tejéből,» aztán szép halk énekbe fognak, árnyképük is kicsúszik a félös Í gyerekek | sápadtak azok és meghalnak, —" " Á ég tehene megérkezik bő, meleg N / I llgándékkai. fis elhoztam jp a madarat ,ls, __ /A. Jí hisz te akartad. jfhisz te akartad, mindent, jpni h^egérintett^n, š I NT odaadok a /JF S ' - 11 Ff ATT* ).A: _____§ Előttem az egész nvár gppiwj ■' •mm —e— Július 3. az építészet dolgozóinak napja I smerősként tértem be a dublini Trinity College ősi falai közé. Ír­országnak ezt a legrégibb, csak­nem négy évszázados egyetemét (1592-' ben alapították) régóta a köztársasági, sőt olykor a forradalmi szellem meleg­ágyának tartották. „ÉGESSETEK EL MINDENT, AMI ANGOL...“ A Trinity — Szentháromság — Egye­tem falai között diáköskodott a Gulli­ver írója, Jonathan Swift, akit a legna­gyobb írekhez sorolnak. Két évszázad­dal ezelőtt ő írta a jelszóvá lett fel­szólítást: „Égessetek el mindent, ami angol, kivéve az angol szenet!“ És ezt ma is sok ír vallja, pedig az üzletek tele vannak angol árukkal. Dublin első látásra angol városnak tűnik emeletes buszaival és a bal oldali közlekedéssel. És a kormánypolitika itt ugyanúgy jobboldali, mint a szomszéd szigeten, Angliában... Dublin hasonlít Londonhoz, de sokkal szegényebb... Balra: A diákok pamt'lettjéből származó karikatúra az ír munkások ember­telen kizsákmányolását szemlélteti. A tőkés profitja egy munkás után heten- I ként 194 font — a munkásnak csak 27 font jut. SEBES TIBOR riportjának folytatását a dublini Szentháromság Egyetemről a 10. oldalon közöljük!. V

Next

/
Thumbnails
Contents