Új Ifjúság, 1972. január-június (21. évfolyam, 1-26. szám)

1972-01-04 / 1. szám

A SZOCIALISTA IFJÚSÁGI SZÖVETSÉG SZLOVÁKIÁI KÖZPONTI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA XXI. évf. 1972 Január 4. Ara 1.— Kčs A boldogság vagy boldogtalanság egy sereg olyan dologtál függ, amely nem látszik, amelyről nem be­szélünk, s amelyet nem is lehet elmondani. CHAMFORT Másodszorra sikerült * Legyőzték a Nanga Parbatot * Csehszlovák zászló 8125 méter magasságban A Nanga Parbat, magyarul Kopár-hegy, 8125 méterével a Himalája nyolcezresei kő zött csak a 14. helyen van, mégis a legne hezebben elérhető csúcsok közé tartozik. A csúcs alatt húzódó Rakloti-völgy a vadul rohanó Indus folyóval mindössze 1175 mé­ter magasan fekszik. így a völgy és a csúcs közötti szintkülönbség csaknem 7000 mé­ter. Az első kísérlet á csúcs ostromára 1895 ben történt — sikertelenül. Több mint fél évszázadig váratott magára a győzelem. 1953-ban az osztrák Buhl szerezte meg az első győzelmet. 1895-től számos expedíció kísérelte meg a csúcs elérését. Az eddigi eredmény: öt sikeres megmászás és 35 em­beráldozat. A csehszlovák hegymászók első ízben 1969-ben szerveztek expedíciót a Nanga Parbatra. A kedvezőtlen időjárás át­húzta a számításokat, így az expedíció nem érte el a csúcsot. 1971-ben újra megkísé­relték a Nanga Parbat legyőzését, ezúttal sikeresen. (Folytatás a 4. oldalon} A harmadik évtized küszöbén Ezzel a számunkkal útnak indítjuk az Oj Ifjúság XXI. évfolyamát. És így mi is, a lap kiadása harma­dik évtizedének küszöbéhez érkeztünk. Talán így me­net közben egyszer majd időt találunk a húsz év mér­legelésére Is. Most azonban nem ez a legfontosabb, az első rendű kérdés a lap kisszámú szerkesztőgárdája számára az olvasóval való kapcsolat marad. Az olvasó­nak készül a lap. a legjobb szerkesztői elképzelés is csak úgy érheti el célját, ha az olvasónál megfelelő visszhangra talál. Az üres járat nem hozhat hasznot az újságírás területén sem. Az ifjúsági sajtó egyik jellegzetes vonása, a mindig megújuló olvasótábor. Az olvasók új évfolyamai érkez­nek és idősebbek válnak meg tőlünk. Számunkra igen fontos, mennyire vagyunk képesek — eléggé rugal­masak vagyunk-e egyáltalában —. hogy a szerkesztés­ben ezt a tényt mindig figyelembe is vegyük. Ma, a szocialista országok szociológusai munkájukban gyakran mutatnak rá a társadalmi fejlődés gyorsasá­gának és a különböző korcsoportok változásainak köl­csönhatásaira. És ez nagyon logikus Is, mert az egykori lassú élettempó mellett a szülök és a gyermekek közöt­ti különbség nem annyira szembetűnő, mert egész é- letüket lényegében azonos szociális és kulturális kör­nyezetben élik le. A mai társadalomban a helyzet más. Talán bizonyí­tani sem szükséges, hogy egy évtized korunkban töbh változást hozhat, mint hajdanában egész évszázadok. Változik az ízlés, a divat és a szokások is. Példákat hozhatnánk fel az öltözködés, tánc, viselkedés terüle­téről is. Ezek az igen fontos tények nem dönthetik meg azt az igazságot, hogy mindig fennáll a kontinuitás is, a nemzedékek között, éreztetik hatásukat a hagyomá­nyok is. Különösen a forradalmi hagyományok átadása igen fontos. És ez korunkban alkotó szellemű megkö­zelítést feltételez. Az elmúlt esztendő számos jelentős eseménye — különösképp a CSKP XIV. kongresszusa — az ország vezető tényezőinek beszédei, Igen meggyőzően bizo­nyítják az Ifjúság iránti érdeklődést és gondoskodást is. Igaz, mondhatná valaki, hogy ez a múltban is meg­volt. Nem kétséges, a múltban sem volt senki számára közömbös az ifjú nemzedék sorsa. A különbség abban van, hogy az ország jelenlegi politikai vezetése prog­ramszerűen állítja ezt a kérdést az általános társa­dalmi érdeklődés középpontjába. Ügy gondoljuk, az if­júsági sajtónak e területen igen széles érvényesülési lehetősége van, mert nemcsak a fiatalokról fr a fiata­loknak, hanem a felnőtteknek is tolmácsolja az ifjú nemzedék problémáit. Az 1972-es év igen nagy jelentőségű lesz Ifjúsági mozgalmunk életében Is. Járási szinttől a központig a konferenciák és kongresszusok évére számítunk. Ter­mészetesen számunkra a SZISZ küldöttválasztő konfe­renciái és kongresszusai nem Jelenthetik csak a szer­vezeti eseményt, hanem minden Igyekezetünkkel azon leszünk majd, hogy a Szocialista Ifjúsági Szövetség súlya és társadalmi szerepe növekedjen és hogy ezt az ifjúság egyre hatékonyabb formában érezze Is. Nagyon vázlatosan felvetve éreztetni szeretnénk, hogy lesz téma bőven az 1972-es évben és az 0) Ifjúság kollektívája minden igyekezetével azon lesz, hogy az előfizető előlegezett bizalmával élve mindem héten tar­talmas és szép lapot tegyen le az olvasó asztalára. STRASSER György Jubilál a Po'gári Honvédelmi Szövetség Beszélgetés JURAJ GVOTH ezredessel, a PHSZ SZKB elnökével Ősszel ünnepelte fennállásának két évtizedes jubileu­mát a Polgári Honvédelmi Szövetség. A szlovákiai fia­talok ezrei látogatják rendszeresen ennek az egyre na­gyobb népszerűségnek örvendő szervezetnek létesítmé­nyeit, érdekköreit, hogy a midellezéstől az autóverseny­zésig; a célbalövéstől vagy az ejtőernyőssporttól az amatőr rádiőszereléeig éljenek kedvteléseikkel, vetél­kedjenek egymással, szőrakozva tanuljanak. Az elmúlt két évtized alatt a Polgári Honvédelmi Szövetség IZVÄZARM) jelentős politikai-nevelő célokat teljesített, jó hazafiakat nevelt, kiváló sportolók pályafutását indí tntta el s támogatta; egy szóval: nem kis munkát vég­zett a fiatalok körében. A PHSZ közelmúltban ünnepelt jubileuma kapcsán beszélgettünk hát Juraj Grollt ezredessel, a Polgári Honvédelmi Szövetség Szlovákiai Központi Bizottságának elnökével. (Folytatás a harmadik oldalon) Közvetlenül az ünnepek előtt, 1971. december 21—22-én ülést tartott a Szocialista Ifjúsági Szövetség Szlovákiai Központi Bi­zottsága. hogy megtárgyalja és értékelje az elmúlt időszak mun­káját ás eredményeit. Az ülést Otto Monoman, a SZISZ SZKB elnöke nyitotta meg és Emil Nemec, a KB titkára tartotta a be­számolót. Beszédét a következő, nagyon jellemző mondatokkal kezdte: „Az elmúlt év a Szocialista Ifjúsági Szövetség életében gazdag és minden tekintetben termékeny, eredményes esztendő­nek mondható. Az országos alakuld konferenciát követően egész sor jelentős és figyelemre méltó eredményt értünk el..." (Folytatás a második oldalon) Az Új Ifjúság riportere Japánban Munkatársunk, Keszell Fe renc a közelmúltban téti haza (apánból. E heti szá­munkban kezdjük közölni riportsorozatát, amelyben szó esik majd e különös, ti­tokzatos és kétarcú ország tucatnyi furcsaságáról, poli­tikájáról és rendkívül fej­lett iparáról, dlákproblé mákról, gyöngyhalászokról gésákról, tüntetésekről... De ne vágjunk a dolgok elébe Mindenről és további témák ró! tehát az Oj Ifjúság kő­vetkező számaiban.

Next

/
Thumbnails
Contents