Új Ifjúság, 1971. július-december (20. évfolyam, 27-52. szám)

1971-07-06 / 27. szám

1. ö játékos ujjaid, 6 finom szived képzeletem könnyű serlege, 0 lágy ágyékod, álmatag vidék! és kis-ékes, leglágyabb hasad, 0 fogaidnak fényes bujdosása lágy és olvadó száj rejtekén És ereidnek kék futása tested habfehér terén S ó kényes, finom titkaidnak egész ékes bársonytokja te! S ó finomult anyag te, sokkal finomabb, mint az. Ki már csak benned lel vigaszt! S 6 drága bor, amelyből ittam én, de meg is részegedtem tőle s ittas, részegúlt. Folyvást csak rólad énekeltem, égek, s mint ki végikép elmerült Az éjszakában s mit se lát, de messzi tűz Ingerli s egyben bátorítja árva két szemét; Már én is úgy vagyok, — hogy futnék bár feléd... Olykor megállók téveteg’ a félúton, Mert féltem álmaim javát és nem tudom, Hogy nem a messzeség-e az, mely véled egybefűz?... 2. Ebédnél ülsz, vagy látlak, kolmizod hajad. Vagy semmit sem csinálsz, csak ringatod magad... S én nézlek s gondolom, ki tudja, merre tévelyegsz? És álmodom, hogy asszonytársad máris hívogat... S ki tudja; beléd vette tán magát egy gondolat... S a szemeim kitárva leslek, min nevetsz? És látom, földre ejted fátyladat S szemed sötét, — talán már mást szeretsz... S már térdepelnék is, hogy el ne hagyj... Eszméletem fénylő halála vagy! FÜST MILAN; A SZOCIALISTA IFJÜSÄGI SZÖVETSÉG SZLOVÁKIAI XX. -vf. 1971 KÖZPONTI Július 6. BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA Ara 1.x Rös A tökéletesség aprólékosságokböl tevődik össze. Nem az a nevetséges, hogy alkalmazzuk őket, hanem az, hogy máshol alkalmazzuk, mint ahol kellene. Joubert Gyászkeretben 1971. június 30. az emberiség megrendülésé­nek dátumaként vonul be a történelembe, az űrkutatás történelmébe és szívünkbe. Georgij Dobrovolszkij, Vlagyiszlav Volkov, Viktor Pacajev. Három név, három ember, há­rom hős, három halott — az űrkutatás páratlan fázisának felejthetetlen úttörői. Nincsenek töb­bé, de emlékük, munkájuk eredménye az em­beri haladás szolgálatának gigantikus emlékmű^ ve, a haladás alapkövének monumentális eleme lett. Három özvegy, Ludmila, Ludmila és Vera, öt árva gyászol, s velük a szovjet nép, a szocialis­ta országok népei, az egész világ. Az 1971-es esztendő első félévének utolsó napján az egész világot megrendítő tragédia történt, s a hő­sök özvegyeihez, hozzátartozóihoz, a szovjet párthoz és kormányhoz a világ minden tájáról még sokáig özönlenek majd a részvéttáviratok ezrei. A harmincadikén megjelenő délutáni lapok és a július elsejei keltezésű a világ minden tá­ján — rendhagyó módon vonulnak be az újság- olvasás történelmébe Önmagámból kiindulva, de gondolom joggal általánosíthatok, amikor úgy érzem, hogy az egész világon úgy tették le az emberek az újságokat, hogy az első oldalon ^kö­zölt tragikus szerencsétlenségről szóló cikkek elolvasása után nem is lapoztak tovább. Estéről estére, huszonnégy napon keresztül találkozhattunk velük a televízió képernyőjén, felfogtuk idadalmas teljesítményük, példa nél­küli küldetésük jelentőségét. Ez az információ- sorozat tragikus hírrel zárult. A landolás utol­só aktusa nem sikerült, egyelőre tisztázatlan körülmény állt be, s a hős szovjet űrhajósok életüket vesztették, de rendkívüli jelentőségű fedélzeti naplójukat, űrprogramjuk kutatási eredményeit lehozták a Földre. Küldetésüket életük árán teljesítették. Hagyatékuk páratlan hagyaték, emlékük páratlanul megrázó emlék, amelyet megőriz az emberiség. A Kreml falának történelmi urnái, a Szovjetunió hőseinek, az em­beriség nagyjainak emlékművei az övéikkel sza­porodnak. Sajnos. A Vörös térre zarándokolók tömegei most már az ő emléküknek is mennek tisztelegni. Megrendültünk. (keszeli) Baráti találkozó a Magas-Tátra bércei alatt A Rysy csúcsaira Ludvík Svoboda köztár­sasági elnök védnöksége alatt Köztársasógnnk »Iniik«, Ludvik Svoboda taadaorogtó- bornok vódnükséget vállalt a hagyományoa ifjúaági ry- syi tára fölött. Ax idei Jubi­leumi XV. évfolyam kiilönö- aen gazdag programot ígér. Az előkéazitő bizottság tag- Jaitél kapott információk szerint ebben az évben az akcióra augusztus 5-e és 8- a kOzStt kerül sor. téntek az előkészületek a 3000 turistáit befogadó tábor felállítására. Ez a tábor a Strba melletti Lieekoveében lesz. Innen indulhatnak el csoportokban a részvevők a Rysy csúcsaira. A táborban különböző sport- és kultu­rális rendezvények megtar­tására is megtették az elő­készületeket. Az előkészítő bizottság I- géretet kapott, hogy elláto­gat ide a CSKP KB és a kormány hivatalos küldött­sége is. Dgyancsak szeretet­tel várják a baráti szocia­lista országok Ifjúsági szö­vetségeinek hivatalos kül­döttségét is. Az érdeklődők számára szívesen nyújtanak felvilá­gosítást a Szocialista Ifjú­sági Szövetség járási veze­tőségei. A járási vezetősé­gek vannak megbízva azzal is, hogy a résztvevőknek a turistatáborhan való elszál­lásolásához szükséges enge­délyt kiállítsák. Az elképzelések szerint az első napon, augusztus S-éo érkeznek a résztvevők ás az esti órákban ünnepélyesen megnyitják a táborozást. A második napon, augusztus B-án az első csoportok el­indulnak a Rysy irányába. Akik a táborbau maradnak azok számára különböző sportrendezvényeket helyez­nek kilátásba. Ugyancsak részt vehetnek néhány órás társadalmi munkában a tát­rai sportlétesítmények szé­pítésében. Este művésze­gyüttesek lépnek fel rögtön­zött programok keretén be­lül. A harmadik napon, au- augusztus 8-án a Szocialis- tok indulnak a Rysy csúcsó­ra, a táborban pedig a sportversenyeken kívül meg­rendezik a gitárosok verse­nyét is. A legjobbak este tábortűz mellett lépnek fel. Az utolsó, negyedik napon, augusztus 9-én a Szocialis­ta Ifjúsági Szövetség veze­tői értékelik az akciót, di­jakkal és elismerő okleve­lekkel jutalmazzák meg a legjobbakat. Az esti órákig a járások és a kerületek küldöttségei befejezik a tá­borozást és elindulnak ha­za. Olvasóink többsége talán tudja, hogy ezt az akciót ugyanúgy, mint a múlt é- vekben, Lenin emlékezetére rendezi az ifjúsági szövet­ség. 1913-ban ugyanis Vla­gyimir Iljics Lenin a Magas- Tátra lengyel oldalán Zako- pané közelében lakott. Az Oroszországból hozzá érke xő bizalmas értesülések szs- rint a forradalmi hullám é- molkedőfélben volt, és ez­ért jobbnak látta, hogyha Svájcból elutazik és olyan helyet választ, amely köze­lebb van Oroszországhoz. Zakopané mellől irányftotta a bolsevik párt illegális o- roszországi munkáját, itt ke­resték fel az egyes párt- szervezetek képviselői. In­tenzív elméleti és gyakorla­ti munkája mellett néha i- dőt talált arra is, hogy ki­ránduljon. Vlagyimir Iljics Lenin néha gyalog, néha ke­rékpáron tett kiránduláso­kat Zakopané környékére. A festői szépségű magas-tátrai csúcsok szintén nagyon von­zották, és ezért többször ko­moly hegymászó túrát vég­zett. Így került sor arra is. hogy 1913 augusztusában munkatársaival a lengyel ol­dalról feljutott a Rysy csú­csára is. A lakóhelyétól messze eső Rysy csúcsára és vissza két nap alatt tette meg V. I. Lenin az utat. A lengyel turisták véleménye szerint ez az út, amelyet később Leninről neveztek el, egyike a legszebbeknek a Magas-Tátrában. A meteorológia ma már tudomány, mindennapi életünk el­maradhatatlan, szükségszerű szolgálata. Sokan nem tudják, milyen fontos szerepet tölt be életünkben, sokan nem ve­szik komolyan. A tamáskodökhoz szól harmadik oldalunkon közölt riportunk. Munkatársunk, Keszeli Ferenc a bratlsla- vai meteorolögial intézetben Járt, s ott dr. Peter Forgáf népszerű és közismert metetnrologus segítségével ismerkedett a szép és nem könnyű kutatómunkával. ' 'CS cn N uj i C8 , JS I ^ ja ai i ’S , > « .á t © .a * J3 _ i O­* § & ' -2 2 1 iS c . c '2 I fl JS s I « 52 i 2^ niS

Next

/
Thumbnails
Contents