Új Ifjúság, 1971. január-június (20. évfolyam, 1-26. szám)

1971-01-04 / 1. szám

1 A SZOCIAT 1ST A IFJÚSÁGI SZÖVETSÉG SZLOVÁKIA! KÖZPONTI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA Szenvedély • nélkül az ember csak lappangó erő, csak lehetőség, akárcsak a kavics, amely kalapácsütésre vár, hogy szikrát hányjon, AMIEL XX. évf. 1971 Január 4. Ära 1 - Kés Dolgos hétköznapok felé SZIEGL FERENC Az elmúlt napokban, illetve az új év küszöbén a világ min­den jóakaratú embere koccintásra emelte a poharát. Milliók kö­szöntötték egymást — boldog és szerencsés új évet — vagy ahogy ez nálunk szokás: bort, búzát, békességet kívánva egy­másnak. Megint átléptük egy év küszöbét, s mivel alig pár nap választ el bennünket január elsejétől, szinte kötelességgé válik röviden visszaemlékezni az 1970-es évre. Nem volt könnyű év. Talán ha úgy vesszük, nehezebb is volt az előbbieknél. Ugyanis vissza kellett állítani, nyerni, az emberek hitét, biztonságát. 0- lyan légkört kellett teremteni, amely megszűnteti a? anarchiát, bizonytalanságot, hogy az emberek százezrei újbői visszanyerjék az egymásba vetett hitüket és bizalmukat. Bármilyen nehéz is volt. 1/ eredmények azt bizonyítják, sikerült elérnünk. Ez, mi sem bizonyltja jobban, mint pártunk központi bizottsága decem­beri ülésének egységes állásfoglalása. ..Fokozódott a dolgozók bi­zalma és elkötelezettsége a párt politikája iránt, különösen a gazdasági szakaszon. Az elért gazdasági eredmények nem leki- csinylendök. Mind az ipar mind a mezőgazdaság területén sike­rült a tervet teljesítem, újabb lakásegységek, iskolák, üzemek épültek." • Az elmúlt napokban, amikor poharunkat köszöntésre emeltük, hiszem, hogy gondolatban nem egyszer felmerült, legyen ez az elkövetkező év olyan, mint a tavalyi, és egy kicsit még jobb. Az 1969 májusa óta tapasztalt gazdasági fejlődés egyértelműen bizonyítja a kitűzött irányvonal helyességét. Az eredmények azt mutatják, hogy a konszolidációs folyamat a népgazdaság terüle­tén is pozitív irányban halad. Ha figyelembe vesszük, hogy mindez éles politikai küzdelem közepette valósult meg, akkor jog­gal állíthatjuk, hogy az elért eredmények jelentős gazdasági si­kert, és a párt fényes politikai győzelmét jelentik. A „kicsit jobban"-hoz, amit a7 . új, év küszöbén kívántunk a- zonban nem elég pusztán a gondolat. A gondolat megvalósítá­sára, a közös kívánság tetté érlelésére van szükség. AZon kell fáradoznunk, hogy a munka, a becsületes munka értéke emel­kedjen és az legyen a mérce. Ha Így lesz. talán nem is kell ak­kora erőfeszítés ahhoz, hogy ezt a jobbat válóra váltsuk. Ne osszuk a munkát lényegesre és kevésbé lényegesre, csupán Jóra és rosszra Valahogy úgy hogy a kétkezi munkás, a tanító jó munkáját többre becsüljük, mint a mester, vagy a tudományos dolgozó felületes munkáját. Ha a fiatal jó munkát végez és az idősebb rosszat, akkor is csak a jól végzett munka legyen a mérce. Az eddiginél határozottabb harcot kell folytatnunk vala­mennyi üzemben és vállalatban a rend, a munkaidő kihasználá­sa, a munka és a technológiai fegyelem érdekében. Bővítsük ki sorainkat azokkal, akik kiállnak ezért a rendért, ezért a fegye­lemért Igyekezzünk elérni azt. * hogy ezért ne csak a kommu­nisták harcoljanak, de sorakozzanak föl mögéjük mindazok, akik mindig becsületes, jó munkát végeztek, akik a szocializmus ü- gyét mindig magukénak vallották. És ehhez csak egy kis meg­értésre egy kis önfeláldozásra, s egy kis jóakaratra van szük­ség. Erre a közös vállalkozásra még ma is szívből emelhetjük újévi köszöntőnket. Az elmúlt évben ismét sok szó esett a fiatal nemzedék prob­lémáiról s az újonnan alakult Szocialista Ifjúsági Szövetségről. Fontos politikai sikernek tekinthetjük, hangsúlyozza pártunk köz­ponti bizottsága, hogy újból létrejött az egységes Ifjúsági szer­vezet. Az új év küszöbén, gondolom bátran leszögezhetjük: eb­ben az évben a párt, az egész társadalom, igyekszik majd az adott körülményekből kiindulva több lehetőséget biztosítani a fiataloknak: hogy érvényesülhessenek a munkában, hogy bárhol élnek és dolgoznak, friss életerejük előmozdítsa a még meglé­vő problémák megoldását. Az ifjúság kérdése a flátal nemzedék nevelésének problémája, ma Is, és a jövőben is az egész vilá­gon az érdeklődés központjában áll. A technika és a tudomány forradalma jelentős hatással van az ifjúság életszemléletére, ma­gatartására s igényére. Az elmúlt év tanulsága élő bizonyítéka annak hogy hazánkban a7 ifjúság nagy tömege a szocializmus célkitűzéseit magáénak vallja, pártunk politikáját helyesli és tá­mogatja Példákat sem keü felsorolnunk, hiszen az Cj Ifjúság olvasói előtt mindez közismert. Hazánk politikai és gazdasági feltételei lehetővé teszik, hogy továbbra is biztosíthassuk ifjú­ságunk sokoldalú fejlődését politikai és társadalmi aktivitását. A7 ifjúság nevelése, a fiatalok problémáinak komolyan vétele, kell hogy a társadalom egészének az ügyévé váljon. A fiatalo­kat minden téren aktivizálnunk kell. Be kell őket vonnunk mind a munkába, mind a felelősségvállalásba, hogy minden téren, az élet minden szakaszán bizonyíthassák képességeiket. Mindezek valóra váltásához a fiataloknak is nagyban hozzá kell járulniuk. Gondolom, az 1971-es év elején sem árt újból hangsúlyoznunk, hogy a szocialista társadalomnak olyan fiatalokra van szüksége, akik tudják hogy miért élnek. Akiknek világnézetét, erkölcsét, magatartását a marxizmus-lenlnizmus egyre mélyebb ismerete határozza meg. akik hazafiak és internacionalisták, akik magu­kénak vallják a haladás, a szocializmus ügyét, és érkölcstefermek érzik mindazt, ami gátolja a népek gazdasági és politikai fel­szabadulását. Olyan fiúkra és lányokra, akik müveitek és bát­ran hirdetik szocialista meggyőződésüket bátran kiállnak a szo­cializmus ügye mellett, nem tűrik a közömbösséget, a félmun­kát, akik szeretik szüleiket, tisztelik embertársaikat és tudatá­ban vannak annak, hogy létük, boldogságuk az egész szocialista világ sorsával függ össze. Bizonyára akadnak, akik azt gondolják, hogy mindez csak frá­zis Amit itt leírtam, számtalan esetben hallottam Csallóköz fal­vaiban. Bratislava építő munkásaitól, főiskolai tanároktól, anyák­tól és apáktól, fiataloktól, idősebbektől egyaránt. Mind ezt val­lották Ezeket a veleménveket összegezve, úgy látjuk, hogy Iga­za van a párt decemberi értékelésének. munkával, közösen fogjuk megvalósítani. Mindenki a maga he­lyén A sok apró cseprő tett-patak ezrei ha összetalálkoznak, hatalmas eredmény folyóvá válnak. Kívánjuk, hogy ez a nagy folyó tiszta legyen, megtalálja a maga medrét, melyet az idén 50 születésnapjai ünnepló Csehszlovákia Kommunista Pártja va­lamikor megárkolt. Tehát erre emeljük még egyszer ezekben a napokban is magasra poharunkat. Engedjék meg. hogy minderre még egyszer, ha kissé megkésve is, de szimbolikusán emeljem poharamat. Emelem az elmúlt év­re, annak eredményeire és a jelen, az 1971-es évre. az elkövet­kező sikerekre Itt szeretnék még köszönetét mondani mindazok­nak akik az elmúlt évben velünk éltek és dolgoztak, akik mun- , kájukkal hozzájárultak szocialista társadalmunk győzelméhez. 1 megvédéséhez lelene megteremtéséhez; melynek jövőjét közös- ' VÁRNAI ZSENI: „Boldog új évet!“ Boldog új évet, kívánok tenéked Barátom, jó embertársam, ki napjaid éled és vágyói jobb évet e fölbolydult. vérző világban... Boldog új évet; levelek, jelképek szállnak, mint fehér galambok... Csupa jó kívánság, békesség, barátság... és közben dúlnak a harcok! Emberek ölnek, emberek elesnek, robban a közel, a távol! Mordul a föld is, kráteres mélye tüzeket lövell magából! Boldog új évet! Emberek elégnek, mint élő fáklyák az éjben... kiáltó példák, hogy ne legyünk némák: szóljunk az Ember nevében! Hát szólni kell, szólni és betűket róni a zsarnoki hatalmak ellen! Te a föld tudósa, világűr hajósa győznöd kell a küzdelemben! Az új év kezdetén, föltámad a remény, hogy igazabb lét lesz a földön... Táruló tudomány, ragyogj a lét fokán, hogy csillagunk ne legyen Börtön... Az új évet így köszöntőm! AZ ELSŐ Több mint 120 éven át 13 aradi vértanú ne­vét őrizték az 1848-49-es forradalom és sza­badságharc mártírjairól szóló krónikák. Az ú- jabb kutatások alapján a közelmúltban a Ma­gyar Televízió filmje állított emléket a 14 hősnek, Kazinczy Lajos tábornoknak. Ám méfj mindig maradt az adósságból. Az aradi vérta­núk sorából hiányzott az első, báró Auffenherg Ormay Norbert, a honvédsereg vitéz ezredese. Olvassák el cikkünket lapunk 4. oldalán. CSENDES LÁSZLÓ Rimaszombat szülöttét, a kassai (Kosice) Thália szín­ház fiatal, tehetséges művészét mutatjuk be lapunk hetedik oldalán. — Miért és hogyan lettem színész? Elmondani nem lehet. A színészet számomra csak meseízű álom volt. amikor felvettek a színházhoz, ajándék Ma: hivatás — egyszerűbben mindennapi kemény munka — mond­ja többek között az ifjú művész. Miért nem szeretik a fiatalok Korda Györ­gyöt? Erről és legújabb ter­veiről nyilatkozik la­punk hetedik oldalán a népszerű énekes.

Next

/
Thumbnails
Contents