Új Ifjúság, 1961 (10. évfolyam, 1-52. szám)

1961-01-03 / 1. szám

W-A C S I S Z SZLOVÄK! Bratislava, 1961. január 3. * t ELETRE VALO nevelés A nevelés mint igen fontos tényező lényegesen hozzájárul ahhoz, hogy társadalmunk mi­nél előbb eljusson a kommu­nizmusig. Nemzetgyűlésünk e napokban új iskolatörvényt fo­gadott el, melynek gondos ki­dolgozásához a CSKP XI. kong­resszusa tűzte ki az irányelve­ket. A törvény szem előtt tartja a munkához való kommunista viszony elmélyítését és az is­kolát közelebb kívánja hozni az élethez. A politechnikai oktatás elmélyítése mellett tizenötéves kortól kötelezővé teszi, hogy az ifjúság kivegye részét a ter­melésből is. Ezzel szemben a törvény lényegesen több lehe­tőséget nyújt ahhoz, hogy a dolgozók rendes foglalkozá­suk mellett távűton folytathas­sanak tanulmányokat. A tör­vény az üzemi technikai isko­lákat, hosszúlejáratú tanfolya­mokat, a dolgozók számára létesített középiskolákat, esti iskolákat, az üzemi munkais­kolák tanfolyamait az egységes iskolai rendszerbe foglalja ösz­­sze. Az iskola kötelező látoga­tását egy évvel meghosszab­bítja, és így, amikor a tanuló tlzenötéves korában elhagyja a kilencéves iskolát, már sok­kal érettebb fejjel oldhatja meg a pályaválasztás kérdését. Az új iskolarendszerben há­rom fokozatot ismerünk. Az I. fokozatot a 6—15 'éves ta­nulók számára a kilencéves is­kola képezi. A második foko­zathoz tartoznak a négyéves szakiskolák, a hároméves álta­lános középiskolák, a szaktanu­lóotthonok és tanonciskolák (2—5 éves). A kétéves szakis­kolák és a dolgozók középisko­lája (3 éves). A III fo­kozathoz tartoznak a főiskolák (3—6 éves) és a tudományos ašpirantúra. A kilencéves iskola tanterve szerint fokozottabb mértékben több figyelmet szentelnek azok­nak a tantárgyaknak, amelyek serkentik a tanulók alkotó készségét (rajz, testnevelés, zeneoktatás). Az eddigi nyolc­éves iskola tantervében még nem szerepelt a testi munka, míg az új kilencéves iskola tanterve felöleli a kézimunkát, a műhelymunkát és az iskolai gazdaságon végzett munkákat is. A II. fokozathoz tartozó szakta­nuló otthonok és tanonciskolák nemzetgazdaságunk szükségle­tei szerint épülnek ki. A szak­tanuló otthonokban általános műveltségre is szert tesznek a tanulók. Oj típusú szakmun­kásokat és mezőgazdasági dol­gozókat nevel, akik előtt nyitva áll a főiskolai tanulmány Is. A gyakorlati és elméleti okta­tás szakmák szerint váltakozik. A dolgozók középiskolája lehe­tővé teszi, hogy ifjúságunk túlnyomó része teljes középis­kolai végzettségre tegyen szert. Az iskola hároméves. A három­éves szaktanintézetek és ta­nonciskolák végzett tanulói a dolgozók középiskolájának má­sodik, sőt harmadik osztályába léphetnek. Hetente tizennyolc oktatási óra alatt végzik el a tananyagot. Az általános kö­zépiskola a mostani tizenegy­éves iskolának felel meg és elsősorban a főiskolákra készít elő. Azok a végzett tanulók, akik nem mennek főiskolára, rövidebb idő alatt elvégezhetik a szakiskolákat vagy igénye­sebb munkás-foglalkozásokra nyernek minősítést. Az általá­nos középiskolában három ága­zat alakul ki. Általános, mate­matika-fizika és kémia-bioló­giai ágazat. A tanulók hetente hat órát dolgoznak valamelyik üzemben. Az első és második osztályban a választott ágazat­ban a fiatalkorúak munkaide­jére vonatkozó törvény értel­mében 18 munkanapon keresz­tül 6—8 nyolcórás munkára osztják be őket. A szakiskolá­kon a tanulmány négy évig tart és érettségivel fejeződik be. X. évfolyam, 1. szám Ara 60 fillér. Immár hagyományszerűen köztársasági elnökünk a CSKP KB első titkára az év első napján rádióbeszédet tartott. Ebben értékelte az elmúlt év nagyszerű eredményeit és foglalkozott a jövő távlataival, úgy hazai mint nemzetközi viszonylatban. Az alábbiakban részleteket közlünk a beszédből Szívélyesen üdvözlöm önöket az új évben. Csehszlovákia Kommunista Pártja Központi Bizottságának, a köztársaság kormányának nevében és sze­mélyesen megköszönöm mind­nyájuk szorgalmas munkáját, melyet a múlt évben és a má­sodik ötéves tervben hazánk felvirágzásáért végeztek, * * * E napokban, amikor eredmé­nyesen befejezzük a második és megkezdjük a harmadik öt­éves tervet, újra átérezzük azt a cáfolhatatlan valóságot, hogy nálunk győzött a szocializmus, amit tavaly az- új szocialista alkotmányban is lerögzítettünk. Ma a szocialista alkotmány biz­tosítja azt, amire munkásaink és 'dolgozóink nemzedékei tö­rekedtek. Hazánkban már nem létezik kizsákmányolás, kölcsö­nös elvtársi együttműködésre épülő új viszony alakult ki az emberek között. A harmadik ötéves tervben az ipari termelés legalább 56 százalékkal, a mezőgazdasági termelés körülbelül 23 száza­lékkal, a nemzeti jövedelem több mint 42 százalékkal, a sze­mélyi fogyasztás pedig további 30 százalékkal növekszik. Meg akarjuk valósítani a munkaidő további rövidítését úgy, hogy ezzel párhuzamosan új techni­kával látjuk el ipari üzemein­ket, hogy gyorsabban bővíthes­­sük a termelést, kisebb fárad­sággal növelhessük a munka termelékenységét és ily módon megteremthessük az életszín­vonal további emelésének fel­tételeit. * * * A fejlett szocialista társada­lom további kibontakozása meg­követeli, hogy a mezőgazdasági termelés körülbelül 1970-ig elérje az ipari termelés színvo­nalát, hogy az új technika, a gépesítés, a kemizálás, az új technológia és az új munka­­szervezés a mezőgazdaságban is teljes mértékben érvénye­süljön. E távlatokból természetesen az következik, hogy már ebben az évben — melyben a mező­­gazdasági termelésnek több mint 7 százalékos növekedésére számítunk, — nagy igényeket támasztunk a mezőgazdasági __i-,»-.? dolgozókkal szemben. Remél­„Öröm olyan időben élni, amikor nagy események ^ ~ játszódnak le, bomladozik a gyarmati rendszer! ďWlf*ď*} $l£áP4TH Abban a megtiszteltetésben részesülünk, hogy ker MT zünkbe vehetjük a csákányt és mély sírt áshatunk, hogy minél mélyebbre temessük a gyarmati uralmat és elsimítsuk nyomait, hogy soha fel ne támadjon!“ N. SZ. HRUSCSOV Charles White: 'Népi énekes Ifjúsági világfórum Korunk ifjúságának prob-] lémái, ez lesz a témája az ifjúsági világfórumnak, mely a jövő nyáron ül össze Moszkvában. Így határoztak ] száz különböző ifjúsági és diákszervezet képviselői. Már kijelölték azokat a, problémaköröket is, ame-1 lyeknek a megvitatása hasz- ] nosnak látszik. Egyebek kö- < zöft a leszerelés és a béke ] kérdése, az ifjúság szociá- i lis és gazdasági jogainak j védelme, a gyarmatosítás i elleni harc szerepel a napi­renden. A fórum rendkívül népes- i nek ígérkezik, hiszen egész ] sereg különböző helyi, nem- < zeti és nemzetközi ifjúsági ] szervezet kapott rá meghí- i vást. A fiatalok körükben ] üdvözölhetnek majd sok ] közéleti kiválóságot, neves < tudóst és szakembert, akik J [közül máris sokan helyes­léssel fogadták a fórum ] gondolatát. Moszkvában jövőre újra ] sok ország zászlaját lobog­tatja majd a nyári szél. ] Nyílt és szenvedélyes viták- , ban ütköznek majd meg j egymással a különböző né­zetek és születnek meg a j legnyomósabb és legmeg- J győzőbb érvek. Az ilyen sza- < bad véleménycserékben mosódik az őszinteség és a i bizalom, születik meg az j igazság. És bármennyire ( különböznek is a világ ifjú­ságának a nézetei, egy do­log nyilvánvaló: a fórum ( előbbre viszi majd a kölcsö­nös megértés ügyét, ezzel | hozzájárul a béke és a ba rátság szilárdításához. Hí MINIT A jő termésért sokat kell fá­radozni. Mégis előfordul, hogy a munka kárbavész. Naponta, óránként fenyeget a veszély, szárazság, fagy, árvíz, zivata­rok formájában. Az ilyen ob­jektív okok miatt a föld lakos­sága minden évben egy trillió rubelt kitevő kárt szenved. A földműves munkáját rendkívül megkönnyítené, ha idejében megtudná milyen időjárás lesz, mire a termés beérik. Megvalósítható-e ez az áb­ránd? Idővel igen. Ma még nincs a tudósoknak lehetőségük arra, hogy elég pontosan megfigyeljék a nap­folttevékenységnek a föld lég­körére gyakorolt hatását, külö­nösen a felső rétegekben. Ez pedig igen fontos, mivel nap­folttevékenység időszakában az időjárás gyakran éles fordula­tot vesz, hol hirtelen megered az eső. hol hűvös idő követke­zik a várt kánikula helyet*. Ez­ért szükséges a korszerű me­teorológiai megfigyeléseken kí­vül a légkör felső rétegeinek rendszeres tanulmányozása. E tudományos feladat megoldá­sában segítenek a speciálisan felszerelt szputnyikok is, pél­dául egy szputnyikgyűrű. Ez sajátos meteorológiai állomás lesz a világűrben. A hordozó rakéták néhány száz kilométerre a Föld fölött meghatározott pályára juttat­ják a szputnyikokat. A szput­nyikok megfigyelésével foglal­kozó földi állomások majd fel­fogják a jelzéseket,- és így megteremthetjük a meteoroló­giai folyamatok megfigyelési szolgálatát planetáris méretek­ben. A rakétatechnika békés ki­használása segíthet a jó ter­mésért vívott harcban. G. I. POKROVSZKIJ, professzor. Egy szép tavaszi vasárnapon ásóval, kapával, gereblyé­­vel a vállán, sok­ezer sztálingrádi kivonult az utcára, hogy a hagyomá­nyokhoz híven, együttesen hozza rendbe a városi parkokat és tere­ket. Egy hároméves kisfiú is eljött az édesapjával. Abban a pillanatban fény­képeztem le a gye­reket, amikor a felnőttek munkája láttán felkapott a járdáról egy seprőt és az utcát kezdte tisztogatni. A gye­rek számára a munka egyelőre csak játék, de ott él ezek között a békés, becsületes munkásemberek között, és ha felnő olyan lesi, mint azok, akik e vasár­napon lelkes mun­kával csinosították hős városukat. A fényképet né­zegetve eszembe jutott, hogy milyen hasznos is lenne, ha a világ sok vá­rosában kiállításo­kat rendeznének „Gyermek és a háború" címmel. Napjainkban a bé­kéért harcolni ugyanis mindenek­előtt annyit jelent, mint harcolni a gyermekek életéért és boldogságáért. Vojtech Sedláček: Téli táj jük, hogy az EFSZ-ek V. kong­resszusa is hozzászól majd me­zőgazdaságunk fejlesztésének említett komoly kérdéseihez, s különösen ahhoz, hogy négy év alatt teljesítsük a harmadik ötéves tervet. * * * Külpolitikánk fő irányvonala is a fejlett szocialista társada­lom építésére irányuló törek­vésünkből ered. A békés együttélés, a népek közötti megértés és együttműködés irányvonala ez, melyet az el­múlt időszakban a Szovjetunió­val és a többi szocialista test­vérországgal egyetemben kö­vetkezetesen szorgalmazzuk a nemzetközi kapcsolatok terén. * * * Népünk békére vágyik, erről a hazánkba látogató külföldiek is meggyőződhetnek. A népek békés együttélése és megérté­se semmi esetre sem jelenti azt, hogy nem fogjuk építeni hazánk védelmét. Sohasem ad­juk fel a haladó irányzatú vi­lágfejlődést támogató politi­kánkat. A népek szabadságának és a világ egyes részeiben ma még érezhető igazságtalanság és jogtiprás megszüntetésének hívei vagyunk. E nemes törekvésekben min­denkor a Szovjetunió, a szocia­lista országok, a békére és baráti együttműködésre törek­vő országok, a világ békesze­rető emberei oldalán fogunk állni. Barátságunk és szövetségünk a Szovjetunióval két egyenjogú, a közös cél elérésére szoros együttműködésben törekvő nép testvéri viszonyát fejezi ki. Barátságunk állandó elmélyü­lése szocialista társadalmunk fejlődésének elengedhetetlen feltétele, segít tovább szilárdí­tani annak a szocialista tábor­nak erejét és egységét, mely­nek tagjai vagyunk. Ma a szocialista rendszer döntő befolyást gyakorol a vi­lág békés fejlődésére. A világ 81 forradalmi munkáspártjának moszkvai novemberi értekezle­te ezt újra megerősítette. Örömmel fogadjuk az értekez­leten elfogadott fontos okmá­nyokat, melyek meggyőzően bi­zonyítják a nemzetközi kom­munista mozgalom egységét, szilárd utunkat a békeharcban, s egyszersmind további munká­ra szólítanak fel bennünket hazánk és népünk érdekében, a világ dolgozói boldog jövőjé­nek megteremtéséért, a kom­munizmus győzelméért. * * * Meggyőződésem, hogy mun­kásosztályunk, parasztságunk, értelmiségünk, a Nemzeti Frontba tömörült szervezetek és mi mindnyájan egyetértés­ben lépésről lépésre elérjük, a kitűzött célokat, megszilár­dítjuk a mi Csehszlvoák Szo­cialista Köztársaságunkat és így hozzájárulunk a világbéké­hez. 500 éves TŰZ A Pharos szigetén épült már­vány világítótornyot méltán tartották az ókorban a „hét világcsoda" egyikének. A to­rony grandiózus méreteivel ej­tette bámulatba a korabeli em­bereket. Idősebb Plínius római történetíró szerint a tornyot az időszámításunk előtti 283. évbén építették. A világítóto­rony több, mint ötszáz évig állt. A világon azóta sok olyan torony épült, amelynek életko­rát szintén évszázadokkal mé­rik. A Szovjetunió területén a legrégibb világítótorony a Kü­­pu, a balti-tengeri Hiiumaa szigeten áll. 1513—1531 között építették. Anyaga szilárd mész­kő, falai csaknem két méter vastagok. A világítótorony 103 és fél méterre magaslik a ten­ger szintje fölé. Érdekes megemlíteni, hogy a világítótorony őrei évszázadokon ke­resztül egy és ugyanazon család, az észt Liiv csa­lád tagjai voltak. Johann Liiv. aki 1912-ben vál­totta fel apját, 48 évig őrködött á toronyban. Néhány hónappal ezelőtt munkatársai búcsűün­­nepséget rendeztek a 68 éves Johann Liiv nyug­díjazása alkalmából.

Next

/
Thumbnails
Contents