Új Ifjúság, 1959. július-december (8. évfolyam, 27-52. szám)

1959-07-07 / 27. szám

«| Bratislava, 1959. július 7. VIII. évfolyam, 27. szám. Ara 60 fillér OLDRlCH MIKULÁSÉN: Mese a brnoi krokodiléról Volt egyszer egy krokodilus, átúszta a sebes Nílust. Foga vásott jó falatra, tovább úszott, éhtől hajtva. ' Egyszer úszott, kúszott másszor, éjjel horkolt mint a ráspoly. Ment tengeren, ment hegyeken, ahol csupán krumpli terem, így ért el Brno városába, egy ezüst folyó partjára. Szelíd lény volt az új vendég, hü kutyusként becézgették. De később megnőtt a gőgje, szörnyű sárkány vált belőle. Mikor vándorútját mérte, még krumplival is beérte. Most már reggelit parancsolt: csirkét, pulykát és galambot. Délben büszke őfelsége tarka marhát várt ebédre. Az sem töltötte meg gyomrát, gombócot is rendelt hozzá. Megsokallták az emberek, kulcsot dobtak, azt egye meg! Felfalta, amint bedobták; s a kulcs bezárta a gyomrát. Kezdett a sárkány remegni: morzsát sem tudott lenyelni. Elhagyta régi jó kedve, sovány lett s fogyott csak egyre. Elszállt hős sárkányi múltja és krokodilus lett újra. Nem vágyott már bő ebédre, mély álom ült nagy szemére. Oly könnyűvé vált a teste, hogy felszállt a mennyezetre. Most is ott lóg, tán alszik még de fel nem ébred semmiképp. Csak alszik, alszik magában... * * * A brnoi régi városháza szimbóluma a krokodil, igazi, nílusi krokodil. Nem úszott a Nílustól Brnoig, hanem Mátyás őrgrófnak ajándé­kozta 1608-ban egy török küldöttség. A brnoi régi vá­rosháza boltozatát ékesíti, bizonyítékként, milyen nagy tiszteletnek örvendett Mora­va és Brno Törökországban. A krokodil régi „jószág“, nemrégen javításra szorult — a „szalma“ lógott a cipő­jéből.-I A CS1SZ ííZLOVAKIAI KÖZPONTI BIZOTTSÁGÁNAK lapja KELLEMESET ÖSSZEKÖTVE A HASZNOSSAL Az eredmény 25 000 korona Már az év elejétől folyik ala­kulatunknál a gyűjtési akció A világürhajó startja A Magas Tátra északi oldalán Zakopanétól nem messze a múlt héten komoly előkészületeket tettek ahhoz, hogy a világűrbe indítsák a Kosmokrator nevű űrhajót. • Ma már a hajó töbhmillió kilométerre távozott a Föld­től és a hajó legénysége már a rendes hétköznapi életét éli. Igaz... a Néma csillagok című német-lengyel film fel­vételeiről beszélünk. Ebben a darabban külön­böző nemzetiségű színész szerepel, Csehszlovákiát Oldrich Lukes képviseli. a Szolidaritás Alapra. Zászlóal­junk CSISZ vezetősége kötele­zettségvállalást tett, hogy jú­lius 15-ig 25 000 koronát gyűjt össze. A zsoldunk természete­sen erre nem lenne elég. De mi másképp oldottuk meg a dolgot. A közeli falvakban brigádórák ledolgozását vállaltuk. Ültet­tünk fenyőfa csemetéket, a bá­nyatelepek körül 170 mázsa vashulladékot gyűjtöttünk, je­lenleg pedig a szénagyűjtésnél segítünk. A brigádmunkáért, vasért, szénáért pénzt kapunk, és eh­hez a összeghez még a esztrád- csoport bevétele is hozzájárul, így biztosítjuk vállalásunk tel­jesítését. JANDA JÁNOS, katona A brnói új városházán hazánk nemzeti bizottságainak 211 fia­tal tagja és CSISZ-funkcioná- riusok jöttek össze. Nedélka elvtárs, a brnoi kerületi nem­zeti bizottság elnöke beszámo­lót tartott a nemzeti bizottsá­gokban működő fiatal tagok tevékenységéről, valamint arról, hogy miképpen lehetne javítani a CSISZ és a nemzeti bizottsá­gok közötti együttműködést. A beszámolót vita követte. A fiatal küldöttek beszámoltak tapasztalataikról, bírálólag rá­mutattak arra, hogy a nemzeti bizottságokban aránylag még mindig kevés fiatal működik, A következő időszakban, mint ahogy azt Vladimir Meisner a CSISZ KB titkára hangsúlyoz­ta, fokozni kell a fiatalok rész­vételét az állam kormányzatá­ban. A fiatalokat meg kell nyerni annak, hogy az állandó bizottságokban tevékenykedje- nék. Fiatakolat általában foko­zottabb mértékben vonjunk be a közéletbe. Százhuszonöt ifjúsági brigádvezető tapasztalatcseréje Fiatalok a közéletbe Tanuljunk szocialista módon Megint eimúi, útra készen egy kemény, lel­kiismeretes munkával eltöl­tött esztendő, s az Ifjú Szívek fiataljai a jól végzett Xiunka után ismét megrakott poggyásszal indulnak szoká­sos nyári körútjukra. Üt- irány: Gömör. Az együttest nem szükséges bemutatni az Üj Ifjúság olvasóinak. A ma­gyar dolgozók ismerik és szeretik a csehszlovákiai magyar népművészet eme reprezentatív képviselőjét s elsősorban a fiatalok isme­rik és szeretik. Ezúttal az Ifjú Szívek idei terveiről szeretnénk rövid tájékoztatást nyújtani olva­sóinknak s ez irányban ér­deklődünk Ág Tibor elvtárs­tól, az együttes igazgatójá­tól. — Hatalmas feladatok áll­nak előttünk a nyári hóna­pokban — tájékoztat Ág elv­társ. - Ez lesz ugyanis harmadik fellépés-soroza­tunk s tekintet­tel arra, hogy nagyrészt olyan helyekre negyünk, ahol már egyszer jártunk, szeretnénk bebizo­nyítani a közönségnek, hogy nem múlt el fölöttünk nyom­talanul a közben eltelt idő. A nyári terv két részre oszlik. Az első rész július elsejével, egy nyolcnapos összpontosítással Ötátrafü- reden kezdődik és aztán kö­vetkeznek a fellépések: Fü­lek, Rozsnyó, Rimaszombat, Losonc, Tornaija, s ezenkívül a közbeeső napokon lesznek még úgynevezett osztott fel­lépések is. Ezek kisebb szín­padokkal rendelkező helye­ken lesznek, ahol nem fér el az egész együttes: Pelsőc, Csíz, Rimaszécs, Nagybalog, Sesztete, Ajnácskő, Ragyőc. A terv második része Csehországra vonatkozik. Augusztus 15— 23-ig rende­zik meg Karlovy Vary ban a hivatásos együttesek or­szágos versenyét, s ezen szintén fellép az Ifjú Szívek. Sok sikert a gazdag prog­ramhoz! -cs­A bonni kormány pénzeli a fesztivál elleni akciókat PICINYKE Kedves ajándék a gyufa­skatulyánál is kisebb Kiev- Wega fényképezőgép, melyet készítői becenevén „piciny- ke“-nek neveznek. A fény­képezőgép 105 alkatrészből áll és 20 darab 10x14 milli­méteres felvétel készíthető vele. A fesztivál tüskét jelent a szemükben nácsokat — szintén a munka­társakhoz tartozik. A bécsi „akciók“ előmozdítá­sára rádióleadókat szerelnek fel. Ezeket az akciókat a bonni minisztériumok pénzelik. Auszt­riában és más ejirópai ország­ban a fesztivál ellenségei uszító falragaszokat és röpcédulákat terjesztenek. Ezek az akciók „Made in USA“ pecséttel van­nak ellátva és nem mondhatjuk, hogy az amerikai ifjúságnak valami köze volna mindehhez. Bécsbe sokezer dollár fut be, hogy ezekkel az összegekkel a fesztivál elleni akciókat tá­mogassák. Ugyancsak fesztivál ellenes provokációkról számol be az angol News Chronicle bécsi tu­dósítója is. Szerinte a Habs- burg-párti arisztokrácia fiatal­ságának — megfeledkezve az éjszakai klubokban való mula­tozásokról — az a legújabb szeszélye,- hogy „zártkörű tan­folyamokat hallgat a kommu­nizmusról. Előkelő fiatal höl­gyek, elegáns grófok igyekez­nek elmélyedni a marxizmus­ban, hogy elnémítsák az iskolá­zott kommunistákat“ — írja a lap - „hogy megnyerjék a semleges, tehát az afrikai­ázsiai országok fiataljait. A grófcsemeték így akarják „fel­fegyverezni“ magukat — a bé­csi VIT alkalmával sorrakerülő vitákra... A lap szerint a „Nyugat min­dent elkövetett, hogy megaka­dályozza az ünnepségek meg­tartását Bécsben. Miután törek­vése meghiúsult, a Nyugat csődöt mondott... A pekingi opera, a Ieningrádi balett és más vonzóerők a helyzet kor­látlan urai lesznek...“ A fesztivál eszméi ezúttal is győzedelmeskednek, s a „kom­munizmust tanuló grófcseme­ték — ahogy a News Chronicle bevallja — „legfeljebb nevetség tárgyai lehetnek,..“ Nem egész fél év telt el azóta, hogy az első kollektívák elindultak a Szocialista Munkabrigád címének elnyeré­séért folytatott harc útján. Rövid időszak és mégis csupán Szlovákiában több, mint ezer kollektíva él és dolgozik a felajánlásukban tett elvek szerint. Ezek közül a kollektívák közül több mint 270 ifjúsági. T ermészetesen mint mindig, 1 amikor új dolgok beveze­téséről van szó, itt is elég sok a kétely, és itt-ott hibákat is elkövetnek. Van olyan üzem, ahol azt mondják, hogy a cím elnyeréséért csak egy, mégpe­dig a legjobb kollektív verse­nyezhet. Másutt kiválasztják az összes kollektívákból a legjobb egyéneket s ezekből alkotnak egy új kollektívát, amely aztán könnyebben elnyerheti a címet. Előfordul az is, hogy megfeled­keznek arról, hogy azoknak, akik a címért versenyeznek az új munkamódszerek élharcosai­vá kell válniuk. Egy további feladatuk, hogy állandóan job­ban dolgozzanak, s a különböző újítások bevezetésén gondol­kozzanak. A legtöbb hiányosság azonban a szocialista életmód megértése körül mutatkozik. Egyesek megfeledkeznek a ta­nulásról, mások nehezen szok­nak le rossz szokásaikról. A hiányosságok kiküszöbölé­sének és a mozgalom további fejlődésének céljából a CSISZ SZKB egész Szlovákiából az if­júsági brigádok vezetőit érte­kezletre hívta össze. Az aktíva jó eredménnyel zá­A képünkön látható kis prá­gai pionírok csoportjukat a görög nép hősé­ről, Manolisz Glézoszról ne­vezték el. Ezzel járulnak hozzá ők is a világ dolgozói harcos összefogásához Manolisz Glé- zosz életének megmentéséért. Épp ezekben a napokban Athénből olyan hírek érkeztek, hogy rövid idő múlva megkez­dik perének tár­gyalását az athéni katonai bíróság előtt. rult, sok kérdést sikerült tisz­tázni és a gazdag tapasztalat- csere is nagy segítséget nyújt majd mindannyiuknak az akció fejlesztésében. Az aktíva részt­vevői egyöntetűen hangsúlyoz­ták, hogy fő céljuk az új szo­cialista ember nevelése, aki minden igyekezetével a kapita­lizmusból magával hozott kü­lönböző rossz tulajdonságok ki­küszöbölésére törekszik. A mai fiataloké a kommunista jövő és ezért már most el kell sajátí­taniuk azokat a tulajdonságo­kat, melyek a kommunista tár­sadalom embereit fogják jelle­mezni. Egyedül egy ember ezt a célt nem érheti el. s ezért a kollektívában a kollektíva minden egyes tagjának közösen segítenek. A Szocialista Munkabrigádok mozgalma igen gyorsan gyarapszik. A CSISZ feladata, hogy a kommunizmus ezen ifjú hajtásait gondozza és ápolja, hogy ezekből a kommunista társadalom kinyílt virágai te­remjenek. A Majna melletti Frankfurt­ban (Nyugat - Németország) fesztivál ellenes központot léte­sítettek. Ezt a központot főleg a bonni kormány és a hírhedt „Mentsétek meg a szabadságot“ nevű bizottság támogatja. A munkatársakhoz a Tregubov nevű emigráns fehérorosz el­lenforradalmárok szövetségének tagjai, továbbá Gitta Bauer, az „Oszthatatlan Németország“ kuratóriumának „titkárnője“ és Hans Joachim Platz kémszerve­zeti ágens tartoznak. Sagner, a nyugatnémet Bundeswehr ez­redese, Strauss hadügyminisz­ter szárnysegédje — aki főleg a lélektani háború irányításának kérdéseiben nyújt számára ta­Ketten É Hétfőn zuhogó esőben egymás után érkeztek a fiatalok csoport­jai a brnoi főpá­lyaudvarra. Nem törődve az esővel, nemsokára ellepték az ősi város utcáit, nézegették gazdag kirakatait, gyönyörű épületeit. Csopor­tokba verődve figyelmesen szemlélődtek a Morva Terüle­ti Múzeumban, meghatódva, csendesen lépegettek Spiel­berg kazamatáiban. Treboni lányok akadozva betüzgették a 10-es számú cellában Ka­zinczy Ferenc emléktáblájá­ról: „Vándor, szent, hová lépsz, e hely. Menj s mondjad hazámnak, hogy törvényedért kész vala veszni fiad". Négy évig raboskodott itt a nagy magyar forradalmár, nyelv­védő és irodalmár. Mellőle a 9-es cellából szökött meg Babinsky, egyedül neki sike­rült a szellőztető nyíláson keresztül engedély nélkül tá­vozni ebből a földalatti kaza­matából. Estére alábbhagyott az eső. Ekkor érkeztek Szlovákia te­rületéről az első ifjúsági de­legációk. Köztük voltak a mezőgazdasági konferencia résztvevői is. Kelemen Etelka, a bodzái egységes földműves­szövetkezet kertészetéből jött a konferenciára. Először ki­csit félénken tekintgetve né­zegetett a Győzelem útján hömpölygő fiatalok tömegére. A szövetkezet kertészetében tizenhat fiatal dolgozik. Szűk­szavúan, rövidgn válaszolga- tott a kérdésekre, elmondta, hogy jelenleg a borsóval baj­lódnak. A múlt héten egyéb munkák mellett 150 mázsa borsót szedtek le egy hektár­ról és szállítottak el a duna- szerdahelyi konzervgyárba. A mezőgazdasági konferen­cián elsősorban a ketreces baromfitenyésztés felől sze­retne érdeklődni. Azt a meg­bízatást kapta a szövetkezet részéről, hogy ennek nézzen alaposan utána. Vele lépegetett Skuliba Edit, a vásárúti állami gazdaság fiatal dolgozója. Ő több tár­sával egy éve a dohányos cso­portban dolgozik. Azelőtt az EFSZ-ben volt, de mivel apja az állami gazdaságban dolgo­zik, ő is átment oda. A me­zőgazdasági konferenciára kész beszámolóval jött, ami­ben el szeretné mondani, hogy a gazdaság fiataljai milyen eredményeket értek el ebben az évben a növénytermelés terén. A két lány másnap kora hajnalban a mezőgazdasági konferencia többi résztvevő­jével Mikulovba utazott, hogy a kétnapos tapasztalatcsere és tanácskozás után elmond­hassák egymásnak vélemé­nyüket munkájukról. A tanácskozás után ismét Brno fogadta őket gazdag kultúrműsorával, vidáman táncoló, nevető fiataljaival. élni és dolgozni

Next

/
Thumbnails
Contents