Új Ifjúság, 1956 (5. évfolyam, 1-52. szám)

1956-01-07 / 1. szám

/ A CSISZ SZLOVÁKIÁI KÖZPONTI BIZOTTSÁGÁNAK eapja-1 a, 1956. január 7. \n Oft filWr V. évfolyam, — 1 1. szám. [ v a munkának „Zengj, szárnyalj, te legszebb dalunk, Ma a munkáról dalolunk Szabadon háiadalt. f Mert mindenünk, amink van, Kitartó munkából fogan.” Igen, csakis a munka vezette ki az embert a sötétségből az atomkorszakba. A munká­nak, a kitartó emberi munkának köszönhetjük a kezdetleges szerszámokat, fegyvereket, az első ekét, a munka tette termékennyé a szán­tóföldet, emberi kéz állította össze a radar­készüléket, az első hegedűt és készítette az ékszereket. A munka leigázza a természetet, hatalmas épületeket alkot és finom sebészeti műszere­ket ad kezünkbe. A munka az emberből született, munkával szerezte meg az ember az első táplálékot és a munka gazdagította az emberi nyelvet. A munka az emberrel együtt született, az emberhez tartozik. Az élet és a munka — ennek a két szónatí van talán a legtágabb és leggazdagabb tartal­ma. Ez a két sző együvé tartozik, kibővíti egy­mást, mert egyik, egyúttal a másikat is je­lenti. Milyen is lenne életünk, ha nem tölte­nénk ki munkával, üres és sötét, mint egy kiszáradt kút. Az emberi élősdiekhez számít­juk azokat, akik az életben becsületes munka nélkül akarnak boldogulni. Nem. Ma már nem érvényes a régi „imádkozzál és dolgozzál”, új életet' teremtünk, a munka már nem jelent kellemetlen kötelességet. A ma is így szól az emberhez: dolgozz, de ne alázatos imád­sággal, a rabszolga munkáért, a mindennapi kenyérért. Dolgozzál és gazdagabb leszel, dol­gozzál és munkád gyümölcsöt hoz neked és gyermekednek. Dolgozzál és kezed munká­jából duzzasztógátak, kórházak, színházak, könyvek teremnek, a Te számodra, újból csak neked. A munka, mint ahogy Gorkij mondja, a szellem mozgató ereje. A legszebb költői té­ma. A történelem jelenségei, emberek, akik előre vitték a kultúrát, egész életüket a munkának szentelték. Hogyan hagyott volna Galileo Galilei, Leonardo da Vinci, Lomono­szov, Marx ilyen titáni hatalmas müvet maga mögött, ha nem végeztek volna olyan szívós és áldozatos munkát? A mi korunkban is él­nek és születnek géniuszok, de a mi időnket nemcsak személyiségek jellemzik, pedig a mi évszázadunk büszkélkedhet a géniuszok gé­niuszával, Leninnel, a halhatatlan Sztálinnal és más kiváló emberekkel. A mi időszakunkat a történelem mint a tömegek, osztályok és nemzetek megmozdulását jegyzi fel. Ez a mozgalom ■ a munka felszabadításáért indult. Az emberiség egyharmadának munkáját mar nem zsákmányolja ki senki. A munka gyü­mölcseit a közösség élvezi. Szabadon dolgozunk és szabadon alkotunk a mi népi demokratikus hazánkban is. Új éle­tet építünk az egész országban, mindenütt ásunk, falakat húzunk, felszerelünk, barázdát vonunk, mintha csak egyetlen egy hatalmas munkahely lenne. A mi szabad munkánk, amely az ötéves tervben van lefektetve, em­lékművet emel számunkra, amely boldogságot nyújt nekünk és a jövő nemzedékeknek. ■ t íme, megkezdtük a második ötéves tervet. Sok napot és elég esőt mezőgazdák, mé­lyebben azzal az ekevassal, több termést eb­ben az évben. Bányász, Te meg sok szenet és ércet fejtsél, Te tudós, vezess minket mé­lyebben a vegyészet, fizika, geológia, asztro­nómia rejtelmeibe. Te favágó, ültess az irtá­son új kis fácskákat, hogy gyermekeink meg­emlegessenek, milyen jó gazdák voltunk. Te katona, légy résen, és Te költő, harciasait és lágyan pengesd lantodat. Te építész r'~> kőmű­ves, elvárjuk, hogy újabb világos és kényel­mes lakásokba vezettek, Te tanító, tanítsd meg gyermekeinket, hogy odaadóan dolgozza­nak a szülőföldért. „Meggyőződésem, hogy megvédjük a békét, meggyőződésem, hogy teljesítjük céljainkat és ter­veinket, hiszek hazánk és népünk boldog jövőjében. Valamennyiünknek sok erőt, egészséget és sikert kívánok közös munkánk minden feladatának teljesítésében és jó akaratot valamennyi akadály leküzdésében és kiküszöbölésében, amely építésünk útjában áll. Minden nagy mű építésénél vannak akadályok, fogyatékosságok és hibák. A szocializmus nagy művének építésében is vannak és lesznek is ilyen akadályok, hiányosságok és hibák. Az akadályok és nehézségek miatt azonban nem válhatunk kishitűekké, ingadozókká. Ezek meg kell, hogy edzenek és acélozzanak minket, hogy a most következő év során második ötéves tervünk­ben állandóan előrehaladjunk, s egy lépést sem hátráljunk meg!” (Zápotocky elvtárs, köztársasági elnökünk újévi beszédéből)

Next

/
Thumbnails
Contents