Új Ifjúság, 1953. január-június (2. évfolyam, 1-38. szám)

1953-01-07 / 1. szám

ŰJ IFJÚSÁG A CsISz SZLOVÁKIÁI KÖZPONTI BIZOTTSÁGÁNAK HETILAPJA Bratislava, 1953. január 7. Ara Z Kos n. évf. 1. szám.-| CsISz-TAGOK, FIATALOK! ELŐRE A GOTTWALDI ÖTÉVES TERV ÖTÖDIK ÉVÉBEN HAZÄNK FELVIRAGOZTATASAÉRT, NÉPÜNK BOLDOGSÁGÁÉRT! Klement Gottwald köztársasági elnök újévi beszéde Drága polgártársak, elvtársak és elvtársnők! Fogadjátok legelőször is őszinte szererícse- és si- kerkívánataimat az 1953-as újévben köszönetemmel együtt a múlt évben végzett becsületes munkátokért. Egyúttal engedjétek meg, hogy az új évben mindnyá­junknak, országunknak, köztársasáprunknak békét és sikeres békés munkát kívánjak. Az új év küszöbén már néhány év óta főkérdés- ként tesszük fel, fennmarad-e továbbra is a béke, bé­kében folytathatjuk-e építőmunkánkat. Nemcsak mi, de a világ valamennyi tókeszerető embere felteszi ezt a kérdést. Ez a kérdés ma annál is komolyabb, mert a vüág- imperialisták nemcsak hogy nem gyengítik, de ellen­kezően, fokozzák az új világháború felszítására irá­nyuló törekvéseiket. Már harmadik éve tart az impe­rialistáknak a koreai nép ellen folytatott pusztító hadjárata. Az amerikai-angol tömb az Egyesült Nem­zetek szervezetében világosan megmutatta, hogy nem akar végetvetni ennek a barbár háborúnak, amikor visszautasította a koreai háborús akciók azonnali megszüntetésére tett szovjet javaslatokat. Az impe­rialisták — vereségeik ellenére is — folytatják a vietnami és malájföldi hadiakcióikat. Az atlanti tömb államaiban nem csökkennek, de még jobban fokozód­nak a fegyverkezés kiadásai. Az amerikai monopolis­ták Németország és Japán újrafelfegyverzését szor­galmazzák. A háborús uszítók még buzgóbban éleszt­getik a háborús hisztériát országaikban és arra töre­kednek, hogy a népeket a háború elkerülhetetlensé­géről, a Szovjetunióról és a népi demokratikus orszá­gokról szóló hazugságok fonalával vegyék körül. Ilyen volt az Egyesült Államok által vezetett impe­rialista tömb politikájának fő irányvonala az elmúlt évben. A népek békeakarata azonban erősebb volt, mint az imperialisták szeszélyes kívánságai. A népek ellenállása sok esetben fékezte az új háború előkészü­leteinek imperialista gépezetét. N3nigat-Európa több országában összeomlanak vagy ingadoznak az ame­rikai monopolistákat kiszolgáló kormányok. Növek­szik az amerikai ragadozók elleni gyűlölet. Európa népei, Ázsia, Afrika, Dél-Amerika és más területek né­peihez hasonlóan egyre nyomatékosabban követelik teljes állami és nemzeti jogaikat. A béke megőr2!éséért és megszüárditásáért kifej­tett vüágmozgalom óriási fellendülésének fényes bi­zonyítéka volt a decemberben megtartott bécsi Népek Békekongresszusa. A vüágtörténelemben nem volt még olyan kongresszus, amely annyi népet és oly szé­les népi rétegeket képviselt volna, mint ez a kon­gresszus. Nyolcvanöt ország képviselői, különböző osztályok, a legkülönfélébb politikai nézetek és val­lások képviselői voltak itt jelen. Mégis mindnyájan megegyeztek abban, hogy a viiágbékét meg lehet és meg kell őrizni, hogy nincs olyan viszály az államok között, amelyet háborúval kellene megoldani. A világbékemozgalom nagy fejlődése és múlt évi sikerei újra kiemelik a Szovjetunió békepolitikájának mérhetetlen jelentőségét, amely a világbéketál^r fő támasza és az egész békeszerető emberiség várai­nak fő tolmácsolója. Nem vitás, hogy a Szovjetunió­nak e bölcs, következetes és áldozatos politikája nél­kül a világ újra a háború véres karmaiban vergődne. Ezért nem csoda, hogy az egész békeszerető embe­riség örömmel és reményekkel fogadta a szovjet nép vezérének, a nagy Sztálinnak az 1953. évi békekilátá­sokról mondott szavait, amelyeket a New York Ti­mes amerikai folyóirat levelezőjének kérdéseire vá­laszként adott. Sztálin beszéde szétszaggatja a hazugságok fona­dékát és túlharsogja a közeli háború elkerülhetetlen­ségéről szóló hisztérikus ordítozást. Arra a kérdésre, hogy most, amikor új év kezdődik s vele együtt új kormány kerül az Egyesült Államok élére, azon a véleményen van-e, hogy a Szovjetunió és az Egye­sült Államok az elkövetkező években békében élhet­nek egymással, Sztálin azt válaszolta: „Továbbra is hiszem, hogy az Egyesült Államok és a Szovjetunió közti háborút nem szabad elkerülhetetlennek tekin­teni, hogy országaink továbbra is békében élhetnek.“ Sztálin elvtárs így újra megerősítette, hogy a Szov­jetunió a mai körülmények között is azon az állás-- ponton van, hogy lehetséges a kapitalizmus és a kom­munizmus békés együttélése. Ez azonban megköve­tel egy feltételt — a mindkét részről való jóakaratot. Sztálin elvtárs második válaszában rámutatott arra, hogy a nemzetközi feszültség forrása éppen ^ „min­denütt és mindenben van, ahol csak a Szovjetunió el­len folyó „hidegháború“ politikájának agresszív cse­lekményei megnyüvánulnak“. A Szovjetxmió azonban a nemzetközi feszültség enyhítésére és megszüntetésére irányuló politikát folytat és akar továbbra is folytatni. Sztálin elvtárs további válaszaiban kifejezte a Szovjetuniónak azt az akaratát és azt a készségét is, hogy személyesen akar résztvenni az Egyesült Államok és a Szovjet­unió között a nemzetközi feszültség enyhítésére irá­nyuló tárgyalásban, valamint a koreai háború befeje­zésére irányuló bármilyen új diplomáciai intézkedés­ben. így hangzik a sztálini békeszózat, amélj.’ teljesen világos, nem kétértelmű, határozott. A Szovjetunió Kommunista Pártjának történelmi jelentőségű XIX. kongresszusa megmutatta a kommunizmust építő szovjet nép óriási hatalmát. A kongresszus azt is megmutatta, hogy a Szovjetunió kész megfelelő vá­laszt adni minden támadónak. Egyúttal azonban az egész világ előtt manifesztálta, hogy a szovjet nép törhetetlenül el van szánva a világbéke megőrzésére és megvédésére. Sztálin új beszéde arra a biztonság­ra és erőre támaszkodik, amelyet a Szovjetunió Kom­munista Pártjának dicső XIX. kongresszusa fejezett ki. Nmcs kétség afelől, hogy szavai újra nagyban megerősítik a béke védelmezőit és minden jóakaratú embert. Ma már a világ minden részében hangzik az a felhívás, hogy a nemzetközi feszültség enyhítésére és a koreai háború befejezésére irányuló tárgyaláso­kat, amelyekre a Szovjetunió kész, kezdjék meg. A kapitalista világ urainak, akik gyakran békeköpeny­be burkolódznak, most vála^olniok kell népeiknek. Nincs azért kétség afelől, hogy Sztálin szavai új. sú­lyos csapást jelentenek a háborús gyujtogatók ter­veire és hathatósan megerősítik a béke megőrzése és a háború megakadályozása távlatának realitását. Ezért a mi feladatunk is, hogy a nagy Sztálin sza­vain fellelkesülve még elszántabban támogassuk a béke ügyét. Még mélyebben kell tudatosítanunk ^- lenkov elvtársnak a Szovjetunió Kommunista P.^j^ja XIX. kongresszusán mondott szavait: „Megzabc’' ni és elszigetelni az imperialista agresszorok táborából kikerülő kalandorokat, akik profitjuk érdekében vé­res vágóhídra akarják vinni a népeket — ez a haladó és békeszerető emberiség legfőbb feladata.“ E fő feladat szempontjából, a békeharc szempont­jából értékelnünk múlt évi belső eseményeinket is hazánkra és az egész világra való jelentőségükben. Ezen események legfontosabbjai közé tartozik két­ségtelenül az államellenes összeesküvő központ szét­zúzása. Az államellenes összeesküvő központ elleni bűnper jelentőségét a legjobban akkor értékeljük, ha tuda­tosítjuk, miért bőszültek fel annyira vüágszerte a re­akciósok e bűnper fölött. Nevetséges, amikor a ko­reai nők, gyermkek és hadifoglyok amerikai gyilko­sai felöltik a sajnálkozó humánusok álarcát, amikor a pestisbaktériumok terjesztői, az SS-gégemetszők védnökei, a tuniszi és a marokkói hazafiak gyilkosai krokodilkönnyeket hullatnak. Nem, ez az álarc nem ülik rájuk, e mögött egyre láthatóbb az imperialista ragadozók arca. Őrjöngésük oka egészen egyszerű. Az összeesküvő központ szétzúzása az amerikai impe­rialisták által a béketáborban tenyésztett egyik leg­fontosabb ötödik hadoszlop szétzúzását jelentette. Nemrégen még reményük volt arra, hogy alkalmas pillanatban sikerülni fog egy csehszlovákiai fordulat, hogy sikerülni fog Csehszlovákiát elszakítaniok a Szovjetuniótól és ismét a kapitalizmus és az imperia­lizmus táborába sodorni. Most elvesztették minden reményüket. A háborús uszítók fővezérkarában az új háború elíüiészületeinek térképén keresztül kellett húzniok a „Szlánszky“ jelszóval megjelölt előretólt pozíciót. A háborús uszítóknak is be kellett ismer- niök: „Csehszlovákia nem lesz második Jugoszlávia“. Innen ered tehát az az eszeveszett siránkozás és fogcsikorgatás. Innen ered azonban az ^ész világ haladó és békeszerető embereinek egyetértése és megértése is. Nyilvánvaló — az amerikai imperializ­mus csehszlovákiai ügjmiütségfeek szétzúzása a bé­ketábor új sikere, új győzelme és a háborús gyujto­gatók új Veresége. Az összeesküvő árulók elítélése és megbüntetése tehát az elmúlt év mérlegében nagy aktívát és a to­vábbi évekre megerősödést jelent. Azzal, hogy eltá- volítottuk a foiTásból ezt a békát, most könnyebben és ^Uárdabban haladunk előre. Hálával tartozunk ezért biztonságunk hű és éber szerveinek, akik nem .csekély érdemeket szereztek az államellenes összees- ^küvő központ leleplezésével és felszámolásával. Hogyan dolgoztunk mi a béke fenntartása és megszilárdítása érdekében legsajátabb és legfonto­sabb területünkön, iparunk és mezőgazdaságunk épí­tése terén? Erre a kérdésre terjedelmes választ adott kommunista pártunk nemrégen megtartott konferen­ciája. Csak egyet szeretnék hangsúlyozni: Szocialis­ta építkezésünk már olyan hatalmas erő, hogy az ösz- szeesküvő árulók által okozott minden kár és szabo- tálás ellenére s«n sikerült nekik felforgatniok és megtömiök gazdaságunk fejlődési vonalát. Az összee^riivök minden fondorlata és szabotáJása ellenére ipari termelésünk a múlt évben 1951-hez vi­szonyítva körülbelül 18 százalékkal növekedett, ebből körűiéiül 10 százalék a fogyasztási javak termelé­sére és körülbelül 24 százalék a termelési eszközök tenn^el^re esüi. Iparunk fejlődési üteme tehát az előző évekkel szemben nemcsak hogy nem fékező- dőtt, hanem meggyorsult. Rendületlenül építjük jövő jólétünk szüárd alapjait és egyúttal növekvő belpiaci szükségleteink kielégítésére is törekszünk. Ugyanez a helyzet mezőgazdaságunkban is. Itt is az összeesküvők minden szabotálása ellenére, azon szándékaik ellenére, hogy bizalmatlanságot és bom­lást szítsanak kis- és középpai’asztjaink között, az Egységes Földműves Szövetkezetek növekedésének és megszilárdulásának üteme nemcsak, hogy nem las­sult. hanem — éspedig igen jelentős mértékben — meggyorsult. A Hl. és IV. típusú Egységes Földmű­ves Szövetkezetek száma a múlt év tizenegy hónapja alatt 76.7 százalékkal növekedett és már falvainknak több mint a fele ma felszántott mezsgyéjű egységes földműves szövetkezetekkel bír. Pártunk konferenciáján azután konkréten rámu­tattak arra, hogy a mezőgazdasági termelésben és fő­leg a gazdasági állatállományban haladást könyvel­hetünk el az ötéves terv megkezdése előtti idővel és gyakran a háború előtti évekkel szemben is. Ez azonban még nem jelenti azt, hogy elégedettek lehetünk gazdaságunk fejlődésével. Különben mind­nyájan jól érezzük azokat a hiányosságokat, amelyek (Fol3Ttatás a 2. oldalon.)

Next

/
Thumbnails
Contents