Tolnavármegye, 1907 (17. évfolyam, 1-52. szám)

1907-01-06 / 1. szám

2 TOL^AVAIvMUiUYlS. I9u7 január 6 s a törvényhatósági bizottság ma is ugyan­az, mint amely a zsebkendő-szavazás után pater-patriaenak magasztalta PerczelDezsőt. A vármegye legelterjedtebb lapja pedig, a «Tolnavármegye» előfizetési felhívásában szószerint ezt Írja: «A politikai téren és minden irányban, mások meggyőződését tiszteletben tartva, az igazi szabadelvüség jelszavát irtuk zászlónkra, mert erős meg­győződésünk, hogy hazánk jólétét, nagy­ságát, nemzeti egységét csak szabadelvű kormányzat és szabadelvű intézmények, csak a folytonos haladás úgy a szellemi ,v világban, mint a gazdasági életben bizto­síthatják.» Ami elsősorban a törvényhatósági életünk­ben uralkodó ellentéteket illeti, azokról nekünk, kik a helyzetnek közvetlen figyelői és ismerői vagyunk, nincsen tudomásunk. 9 l Nálunk eddig a közigazgatásban és a megyei életben az az egészséges felfogás uralkodott, hogy a politikát nem vitték bele a közügyekbe és hogy a politikai ellentétek nem mérgesítették el közéletünket, hanem politikai pártállásra való tekintet nélkül együttes munkával szol­gáltuk a közérdeket. A politikai harcokban becsületesen össze­mértük fegyvereinket — de minden más kér­désnél, amelynek nem volt politikai jellege, kerültük a politikai ellentétekből származó össze­ütközést és a politikai ellenfelek, egymásnak kölcsönös megbecsülésével, a legjobb egyet­értésben éltek egymással és közös erővel mű­ködtek úgy a társadalmi életben, mint a köz­életben. ; Ügy lát'szik, az fáj a Budapesti Hírlap cikkírójának, hogy nálunk nincsenek olyan ál­datlan és elfajult közviszonyok, hogy minden kér­désre bénitólag ránehezedjék a politika és hogy minden kérdés elbírálásánál a politikai szem­pontok bírjanak elsőrendű fontossággal. Tár­sadalmi, kulturális, közigazgatási, közgazdasági téren semmi beleszólása nincsen a politiká­nak, amelynek túltengéséből csak örökös bajok, összeütközések, megromlott közállapotok szár­máznak. Elég nagy baj, hogy Magyarországon a politika molokjának annyit áldoznak — és nagy. hibfi; volna ezt a v^szt- az ép és meg nem fertőzött területekre is behurcolni. .A mVL siocs tudomásunk, hogy a főispán, képviselőink’ és a megyebizottsági tagok között .«szembeszökő» ellentét uralkodnék. Képviselőink közül négy,éppenséggel nem törődik a vármegyei közélettel*,,Főispánunk idáig; semmiféle politikai akciót nem indított, eddigi1 működését politikai szempontok nem befolyásolták és ha nincs is valami benső és szoros viszony közötte és a az arca bizony — csak csinos. Hanem a járá­sának, mozgásának, öltözködésének az elegan­ciája, olyan nem volt több nemcsak a mi,-hanem a Baloghék hazájában : Pesten sem. Szegény Balogh Kata! Minek is kell,- hogy a legtöbb nőnek története legyen? És a tiédet is. én kecses Junóm, az asszonyok történetének előjátékával kell, hogy kezdjem : a szerelemmel. Kata kisasszony szerelmes lett egy vándor komédiás-trupp lírikusába és megszökött vele. Egy álló esztendeig egyébről se beszéltek a mi városunkban, mint ennek a furor ama- loriusnak a történetéről. Mikor aztán a közvé- temény az utolsó falatka húst is lemarta a koncr ról — elhallgattak. # I Átkozottul spleenes napom volt. A földön köd, a mellemen köd, a gondolataimon köd. Délután vettem a kalucsnimat, fogtam az esernyőmet s nekivágtam az első sáros utcának. ; Künn még jobban bántott a köd. Foglal­kozni akartam idegen emberekkel, de mindun­talan a magam emberei nyomultak előtérbe. Egyszer csak, az Isten tudja, hogy miért, éhembe jutott Balogh Kata. Ebbe a névbe,: alakba olyan mohó reménynyel kapaszkodtam bele, mint a vizbeesett darázs a falevélbe. — Ohó, ezen virágos partra jutunk! Csakugyan, a Baloghék kertjében voltam . . . Édes, tikkasztó júliusi délután . . . A bogarak zümmögve, becsipve az illattól I megyebizottság között, de szembeszökő ellen­tétekről még kevésbbé lehet szó. Főispánunk melegen érdeklődik közdolgaink iránt, politikai elfogultságot nála nem tapasztaltunk, ami ellen­keznék is díszes állásának hagyományaival és vármegyénk közszellemével. A főispán — igen helyesen — politikai propagandára nem törek­szik és bár ő úgy a múltban, mint jelenleg is 67-es alapon áll, országgyűlési képviselőink pedig valamennyien függetlenségipártiak, a vármegye közönségének túlnyomó része Szintén független­ségi érzelmű — azért ezen faktorok között való szembeszökő ellentétekről beszélni éppenség­gel nem lehet, mert nálunk nem a politikai pártállások szerint sorakoznak és becsülik meg egymást az emberek. Annyi igaz, hogy a törvényhatósági bi­zottság nem változott, de nem is változhatott, mert az uj kormány óta nem voltak bizottsági tagsági választások. Ezek a választások a múltban inkább a helyi körülmények, mint a politikai pártállás figyelembevételével folytak le és szabadelvü^párti. választók sokszor le­szavaztak függetlenségi párti bizottsági tagra és viszont függetlenségiek szabadelvüpárti jelöltre, mert a politikai szempontok úgyszólván ki voltak küszöbölve ennél a kérdésnél. Ámde, ha. úgy tetszik az uj rendszernek, vigye be ide a poli­tikát és a vármegyék életében előfordult múlt évi eseményekre való tekintettel elismerjük annak helyességét és jogosultságát, ha a bizottsági tagok választásánál a politikai tekintetekre nagyobb súly esik majd. Veszedelmet egyedül abban látnánk, ha nem csupán a politikai kér­déseknél, hanem znás ügyekben is a politikai szempontok érvényesítése lenne a legfőbb moz­gató erő. Nemcsak Tolnavármegye volt az, amely a famozus november tizennyolcadika alkalmával üdvözölte Perczel Dezsőt, hanem számos más törvényhatóság, amely semmiféle személyi vonat­kozásban nem állott Perczel Dezsővel szintén megcselekedte ugyanazt és hogy ezt az üdvöz­lést nem lehet mindjárt a hazafiatlanság számlájára írni, az kitűnik abból is, hogy ugyanezek az üd­vözlő vármegyék később a' nemzeti ellenállás idején az alkotmány védelme körül híven és becsületesen teljesítették hazafias kötelességüket. Utoljára szólunk a mi házi ügyünkről — a «vármegye legelterjedtebb lapjának» előfizetési felhívásából idézett részlet jelentőségéről. Ez az idézés ugyanis azzal a burkolt, de nyivánvaló célzattal történt, mintha lapunk a szabadelvü­ség és haladás hangoztatásával a szabadelvű és haladó pártok szekerét akarná tolni. Hát már a szabadelvüség és haladás annyira bojkottéivá volnának, hogy ezen ki­fejezéseknek egyszerű használata is gyanús? Hát a tisztelt koalició azt vallja magáról, hogy ő nem szabadelvű és nem kivánja *a foly­tonos haladást úgy a szellemi világban, mint a gazdasági életben ?» Hisz éppen a koalíciót ellenségei vádolják azzal, hogy nem eléggé szabadelvű, nem eléggé demokratikus! Kossuth Ferenc és Apponyi Albert gróf úgy gazdasági, mint a kulturális téren nem sürgetik-e nap-nap után a folytonos haladást, az igazán szabad­elvű kormányzást és szabadelvű intézmények megválósitását ? És a koalíciós kormány leg­fontosabb programpontja: á népjogok ki- terjesztését célzó általános választói jog re­formja mi egyéb, mint a haladás szellemének hódoló szabadelvű vívmány. Az ellenünk bár csak burkolt alakban közölt vádat a leghatározottab­ban visszautasítjuk tehát. Nem tartozunk egyet­len pártkötelékhez sem, hogy a nál jobban, megőrizhessük minden irányban való teljes függetlenségünket és nyílt szólásszabadsá­gunkat. Még a szabadelvüpárt fénykorában többször lehettünk volna a szabadelvüpárt hiva­talos lapja, de arra nem reflektáltunk, éppen azon okból, hogy lapunk független irányát megőrizzük és biztosíthassuk. m: A szabadelvüpártot utolérte sorsa, elbukott, elvérzett. Feltámasztását nem kívánjuk. Első perctől fogva az volt az álláspontunk, hogy a többségre jutott koalíciónak kell átvennie a kormányzást. Nagyon helyes, hogy ez bekövet­kezett. Tiszta szivből örülünk a békének, az alkotmányosság és a jogrend uralmának és annak megzavarását elitéljük. Ebből azonban nem következik az, hogy mindent, ami a koa­líció nevében és jegyében történik, égig magasz­taljunk, csalhatatlan árkánumnak tartsunk. — Viszont ábból, hogy a szabadelvüpárt megbukott, hogy annak misszióját befejezettnek tartjuk, annak fölélesztésére irányuló minden kísérletet helytelenítünk, még nem következik az, hogy az általános divattal és áramlattal tartva mi is sárral dobáljuk a szabadelvüpárt összes intéz­ményeit és embereit. A magyar közéletnek jel­lemben, hazafiságban, tudásban és érdemekben kipróbált számos kitűnősége (hisz Wekerle mai miniszterelnök éppen mint a szabadelvüpárt vezére aratta életének legnagyobb politikai sike­reit és dicsőségét) tartozott a szabadelvüpárthoz — ezek fölött pálcát törni csupán azért, mert nem csatlakoztak a koalícióhoz, a legnagyobb igazság­talanság. A szabadelvüpártnak voltak nagy, vég zetes hibái — de az ország konszolidációja körű* kalimpálnak virágról virágra s mi a triumvirá­tus ott henyélünk a fűben. Karjaink a fejünk alatt, szemeink lehunyva, a francia grammatika egy sereg hangyának szolgálva boulevardul és a néger-orrú hazudik, egyre hazudik álmos, lusta hangján: Pestről, a nagypapáról, az üvegkerekü hintóról, arról az akkora nagy báburól, mint én, vagy ő, amit a királyné fog neki karácsonyra küldeni és ép­pen, de éppen úgy fog beszélni mint én, vágy ő . . . És egyszerre megszűnők halló érzékű lény lenni, lélegzetem nehezebbé lesz, csak arra nyi­tom fel újra szememet, hogy Kata kisasszony egy hösszuszáru gladióluszszal végigcsiklan­dozza arcomat. Vékony, karcsú alakjával, zöldes szinü, topáz szemeivel reám mosolyogva, olyan tisztán láttam magam előtt megjelenni, hogy előrenyuj- tottam érte kezemet s egy velem szembejövő, lompos öltözetű, hervadt arcú asszonynak mo­solyogva mondom.: Kata kisasszony 1 . . . Me'g is szóritom a hervadt arcú asszony kezét s ez meglepetten kiált fel: — Istenem! 'Maga az, kis Ádi! . ? . Niridsén riyár, tél van. Nincsen júniusi délután: részegé bogarakkal, meg fehérbe öltö­zött, elegáns, karcsú Kata kisasszonnyal. Tél van. . . Lucskrfe:,x ködös, sáros januári délután, nem is havasalji városkában, hanem ebben a hideg, cifrálkodó, nagy, bűnös városban . . . És a csipetnyi leány megnőve, meg is öre­gedve, Kata kisasszony meg összetörve, sá­padtan, csúnya, bő, talán nem is reá szabott szürke ruhában halad mellettem. Megyünk szótlanul, Sem ő, sem én nem merünk beszélni, csak megyünk. Egy külvárosi szatócsbolt előtt fanyar, görcsös mosolygással mutat a cimtáblára. Egy görbeorru, kancsalszemü halász van odafestve. — Ez olyan, mint otthon a Goldbergeré. — Olyan. Tovább megyünk. Egy dézsás oláh halad a szekere után, hitványnak látszó, de azért szívós természetű hegyi gebéje mellett. Kata kisasszony erre is rámutat. — Rég nem láttam ilyet. Oh, Istenem mondja, hogy vannak otthon? Ezt már zokogva kérdezte. — Hagyja, — csititom, — majd beszélünk még erről. Ha nem leszek terhére, haza kisérem. ■ Elpirult, de azért helybenhagyőlag intett a féjével. * Hagyma, káposzta, pacsuli, herbatea-szag összebolondulva csapta meg az orromat, mikor a Kata kisasszony egy szobából álló 'lakásába beléptem. Azt hittem, nyomban elájülök, pedig a szag még semmi sem volt a látnivalókhoz. A kályha mellett, székeken, öt-hat piszkos

Next

/
Thumbnails
Contents