Tolnavármegye, 1897 (7. évfolyam, 1-44. szám)

1897-01-03 / 1. szám

1897. január 3. TOLNAVÁRMEGYE. 3. ugyanígy vett búcsút a törvényhatósági bizottság is. A főispánnál a kinevezés hire érkezte után többen tisztelegtek, hogy tőle búcsút vegyenek és öt mi­niszteri tanácsossá történt kineveztetése alkalmából üdvözöljék. A vármegyei tisztikar kedden délelőtt fél 10 órakor Nagy László alispán vezetése alatt tisztelgett s az alispán üdvözölvén a főispánt az al­kalomból, hogy magasabb állásra lett kinevezve, a tisztviselői kar búcsúzni jött — úgymond — hogy kifejezést adjon a széles látókörrel és nagy tudo- mánynyal biró főnök iránti tisztelelónek és szere- tetének és elismeréssel adózzon a rend, fegyelem és törvényesség őrének és szívélyes búcsú üdvözle­tét tolmácsolva azt kívánja, hogy erőben, egész­ségben soká éljen, hogy nagy tehetségét a haza javára érvényesíthesse. Majd Nagy-Károly város képviselő testületének mintegy 30 tagja Debreceni István polgármester vezetése alatt tisztelgett a fő­ispánnál, s Debreczeni István rövid beszédben üdvö­zölvén a főispánt előléptetése alkalmából a képviselő­testületi tagok és a város közönsége sajnálatának adott kifejezést a fölött, hogy a főispán, kinek itt léte alatt még alkalma sem nyílt városunkat megismerni, el kell veszítenünk ; kérte őt, hogy városunk iránt visel­tessék jó emlékkel, s egészséget, jólétet kívánt a főispánnak, hogy magas állásában a haza javára működhessen. Ezután a főszolgabirák egy része, majd Nagy László alispán vezetése alatt mintegy 40 vármegyei törvényhatósági bizottsági tag tisz­telgett a főispánnál. Nagy László alispán elmon­dotta, hogy a törvényhatósági bizottság véve a fő­ispán bucsuiratát szintén átiratban búcsúzik el a távozó főispántól, jegyzőkönyvileg fejezvén ki ra­gaszkodását, tiszteletét és nagyrabecsülését iránta, s habár a pártharcoknál fogva néha az összeütkö­zés kikerülhető nem volt, érzi, hogy egy nagy te­hetségű, nagy erélyű, nagy képzettségű főispánt vészit el a távozóban. Tartsa meg őt a minden­ható egészségben és erőben soká, hogy magasabb állásában megvalósítsa azon nagy terveket, ame­lyek megvalósítására hivatva lesz a haza javára. A nap folyamán a körjegyzők küldöttsége és sok magános tisztelgett a főispánnál, hogy tőle elbú­csúzzék. — Midőn lapunk is Isten hozzádot mond a távozó főispánnak a kötelességtudó, muukasze- rető nagy képzettségű és nagy tehetségű tisztvise­lőnek, sajnálatunknak adunk kifejezést a fölött, hogy a ritka érintkezés folytán városunk közönsé­gének nem nyilt elegendő alkalma őt megismerni s azt kívánjuk, hogy adjon a mindenható neki hosszú életet, erőt, egészséget, hogy kiváló tehetsé­gét és nagy képzettségét a haza javára soká értó­Az albumba ugyan vegyék be kérem ; Nem válik szégyenére, azt Ígérem. Hogy nem ő volt a tolvaj, hát — na, ni! — Tán nem is szükség bizonyítani. Más részt, könyörgöm, ő nem ostoba — Csakis bolond. De ez is hiba. Bár bolondsága nem afféle hóbort, — Csak sok jutott kicsit neki a „jó“-bol. Abból a jó-ból, a mit — régen volt a’ — Belénk a mindenható Isten olta. Midőn a harcok, bűnök és betegség- Vágta sebek elgyötrék földünk testét, Az Úr megszánta s megvigasztaló : A részvét kónyjét hullató alá 1 Lehull a köny. A föld rá összerezdül ; S a csepp szivárog fűvön, fán keresztül, Az érző lények csontján által végig, Mohón az ember agyáig, szivéig . . . Itt gyökeret vert — s ott vibrál azóta. Persze, egyenlő itt se volt a kvóta; Egy szívbe több, másba kevesb hatolt, Mégis viszály e miatt sohse folyt. Legtöbb a mi hősünk szivében gyűlt meg . . . S vaj’ irigyeljük, tisztelt egybegyűltek ? Hősünk agya az égi szérűm-csöppet Fölszíván hát, el sem eresztó többet. S ez ott benn jókora csomóba forrt, Csinálva koponyáján is dudort. Eredt ebből sajátos mánia : A szenvedőket meg kell szánnia ; Meg az a furcsa bolond passió : Azt lesi mindig, hogy másnak mi jó. kesithesse s azon magas állásban, melyre a kirá­lyi kegy meghívta, megvalósítsa azon szép elve­ket, a melyeknek az állam admiuisztralióba való beültetése és megtestesítése az ország minden pol­gára jólétét fogja előmozdítani.“ A vármegyei közgyűlés búcsújáról az idézett lap a következőkép emlékezik meg : „Vármegyei rendkívüli közgyűlés volt folyó hó 22-én. Nagy László alispán délelőtt fél 11 óra­kor a gyűlést megnyitván bejelentette, hogy Si- montsits Béla főispánt ő felsége a belügyminisz­tériumba miniszteri tanácsossá nevezte ki, s igy a mai közgyűlésen már az alispán van hivatva elnö­kölni. Ezzel kapcsolatban felolvastatott a főispán­nak a törvényhatósághoz intézett átirata, melyben a törvényhatósági bizottságtól búcsút vesz. A köz­gyűlés elhatározta, hogy szintén átiratban búcsúzik el a távozó főispántól és jegyzőkönyvileg ad kife­jezést a főispán iránti ragaszkodásának, tisztele­tének és nagyrabecsülésének.“ Simontsits Béla elutazásáról pedig a követ­kezőket Írja : „Volt főispánunk elutazása. Simontsits Béla vármegyénk volt főispánja kedves Dejóvel folyó hó 22-én az esti vonattal távoztak el végleg városunk­ból, s a karácsonyi ünnepekre Nagy-Kátára utaz­tak. Az indóházban a rossz időjárás dacára többen megjelentek, hogy a főispáni családtól búcsút ve­gyenek. Ott voltak özv. Ujfalussy Sáudorné szül. Uray Leona bárónő, dr. Serly Gusztáv vármegyei főorvos nejével, Domahidi Elemér központi főszol­gabíró nejével, dr. Damokos Andor főispáni titkár stb. Szabó Pál kir. járásbiró a távozó főispánnó- nak egy remek virágcsokrot nyújtott át, s a főis­páni család szívélyesen vett búcsút a jelen voltaktól.“ VÁRMEGYE. — Közigazgatási elvi jelentőségű ha­tározatok. M. kir. minisztertanács 1896. évi ok­tóber hó 15-én hozott határozata. Erdőben vásárolt, de az erdei területről eltávolított és legelőterületen elhelyezett erdei terméknek eltulajdonítása, nem er­dei kihágást, hanem lopást képez s annak elbírá­lására a kir. bíróság illetékes, -r Földmivelósügyi miniszter 1896. évi 62107. sz. Azon cselekmény, ha valaki a jogos zálogolás meghiúsítása közben a zálogolni akaró mezőőrt tetlleg bántalmazza, nem az 1894. évi XII. t. c. 94. §-ába ütköző kihágás, hanem a B. T. K. 165. §-ába ütköző hatóság el­leni erőszak bűntettének ismérveivel bir. — Föld­mivelósügyi miniszter lö95. évi-27504. sz. Azok, kik megbízás alapján idegen vizterületen halásznak, Az élvnek ám azért ő nagy vadászsza, De folyton mások örömét hajhászsza. Még nebuló csak — apró gimnazista — S a hamis kópé máris altruista. Kijár neki mindennap pontosan Fejbarack ainyi, a hány társa van; A jó duránci-t ő csak úgy nyeli, Látván, a többi benn’ kedvét leli. Meg is csinálja — revanche-ot igy ád — Vagy huszonötnek latin pensura-át. Mert jó diák ám — s dehogy renitens ! — Sőt kicsi hijja : első eminens. Lesz is tudós, nagy, de könyvet nem ir, Nem ott kutat, hol lommal a papír; Kezét teszi természet üteróre . . . Bá is akadt már valami bibére; Sőt fólig-meddig már meg volna zárja. Egy jó pajtásnak menten ott kitárja. Kap rajta ez: majd Ir 5 róla könyvet ! Tudós világgal érintkezve többet Ez néki nyilván jobban sikerül — A könyv alig hogy piacra kerül, A jó barát, élelmes, pfiffikus Nagy hírre jut, lesz akadémikus, Lesz nagy tudós — már olyan, a milyen — Hősünk marad, mi volt: bohómien. Majd úgy kerül, hogy házasságra lép; Könnyen megy az, hol jól ragad a lép. De bolondunk is hajhász hozományt . . . Meg is leli az ég küldötte lányt, El is veszi — tia ez már ugyan rávall -- Vagy bat nénjóvel és három húgával. s arról, hogy a halászterület nem megbízójuké, tá­jékozva nem voltak, idegen halászterületen való ha­lászat óimén meg nem büntethetők, hanem e ki­hágásban rosszhiszemű megbízójuk ma­rasztalandó el. — Belügyminiszter 1896. évi 70011. sz. A vdndorcigányok kényszerbeoltása alkalmával felmerülő oltóanyag beszerzési és fuvarkiállitási költségek indokolt esetekben az államkincstár ter­hére átvétetnek. — Belügyminiszter 1896. évi 2826. sz. határozata. Azon cselekmény, hogy valaki ha­tósági közegeknek sértő kifejezéseket üzen, az 1879. évi XL. t. c. 46. §-ában körülirt kihágás tónyálla- dókát nem állapítja meg. — M. kir. belügyminisz­ter 1896. évi 75466. sz. a. volt úrbéres községek vagyonának kezelése és ellenőrzése megyei szabály- rendelet utján nem szabályozható. — M. kir. pénz­ügyminiszter 1895. évi 93134. sz. A községekbe kiküldött állami végrehajtó költsége nem csak az útiköltségből és napidíjból áll, hanem ezen felül még 2 frt fizetendő az elöljárók, illetve a község által. — Bor- és husfogyasztási ügyekben hozott elvi jelentőségű határozatok. Pénz­ügyminiszter 1895. évi 86521. Bornak kismérték­ben külföldre történt eladásához nem szükséges pénzügyi hatósági engedély. — 1896. évi 12525. A boritaladó-bérlőnek nincsen joga szemleivvel nem biró, magánfeleknél, pénzügyi hatósági engedély nélkül házkutatást tartani. — Pénzügyminiszter 1896. évi 5197. Egészségi okokból, a vágatáskor^ elkobzott hús után befizetett fogyasztási adót a bérlő visszafizetni köteles. Hírek. — Áthelyezés. Az igazságügyminiszter dr. Böhm Alajos szegzárdi kir. alügyószt, a szegzárdi társasélet rokonszenves tagját, a budapesti kir. ügyészséghez helyezte át. — Előléptetés. Az igazságügyminiszter Sán­dor József, szegzárdi kir. törvényszéki joggyakor­nokot, lapunuk szép tehetségű munkatársát, a gyön­gyösi járásbírósághoz aljegyzővé nevezte ki. — Eljegyzés. Huszár Dezső sárbogárdi tb. főszolgabíró, Huszár Ágost íejérvármegyei alispán fia, karácsony estéjén ünnepelte eljegyzését a bá­jos lotth Idával, özv. lottk Istvánná úrnő leányával. — Hármas dr. Kézsmárky István, vá­rosunk fia, pécsmegyei áldozó pap, Káro­lyi Mihály gróf nevelője, a budapesti tud. egyetemen három doktorátust tett le két év alatt: a theologiait, jogit és államtudo­mányit és pedig mindannyit kitüntetéssel. A tudós papot — mint értesülünk — az legközelebb a pécsi jogakadémia profesz- szorává nevezték ki a kánonjog és jogtör­ténet tanszékére. Hát biz ő kelme kissé abnormális. Bár esze sokszor szinte zseniális. S túljár a leg is legbölcsebbekén. De van, hogy szörnyen együgyü szegény : Gonosz irigység, bosszú, káröröm Ő nála túlesnek a látkörön ; Esze ilyenkor rőkönyödten áll, És szörnyen ostoba képet csinál — Bár mondom rendben ám az arcszöge. De visszafejtett körme, könyöke. Darvin törvénye rajt’ bebizonyul: Ha nem használsz egy testrészt, korcsosul. Támad mindebből sok pompás mulatság! S oly édes rajt’ kacagni, nemde nagysád ? Olyan ő mint a jó anyatermészet, Folyton csak ád, viszont semmit se kór; Ha untat olykor, semmibe se vészed, S ő meg se haragszik reád ezer. úgy csiklandozza törpe hiúságunk, Bolondnak látni a bölcs Szokratószt . . . Kedvünk ha jő, a tyúkszemére hágunk, S nem hogy párbajra — pardon-ra se készt. Van ám úgy is, hogy megbosszant főlénye, Megszégyenít nyilván nagylelkű lénye; Nincs könnyebb, mint hogy tőle szabadulj : — Régi eset, de folyton marad új — Csak kenj rá bármit — hiszi a tömeg, — S szemed láttára ott kövezi meg. Mert dobják kővel — vissza kenyérrel vet, S ez felbőszít; mert ily boíoudos elvet:

Next

/
Thumbnails
Contents