Tolnavármegye, 1893 (3. évfolyam, 1-52. szám)

1893-01-01 / 1. szám

2. TOLNA VÁRMEGYE. 1893. január 1. Wekerle nagy képzettsége, önállósága, akaratereje s erős nemzeti érzése kell, hogy imponáljon mindenkinek. Bizhat benne a korona, megbízhat benne az ország, igaz, nyilt, becsületes szándékú tanácsadó. Ismeri nemzetét, észre veszi mi baja, j hol fáj ? De nemcsak feltárja az égő sebet, i hanem gondoskodik is róla, hogy az be­köttessék. jel széles e hazában. Megbecsüljük a jelent, tudjuk mérle­gelni a helyzetet komolyabb oldaláról is, de bízunk a jövőben. Hisszük, hogy nem csalódunk. Ezért hirdetjük olyan bátran, hogy szabadelvű alkotásokban nem lesz meddő, nem lesz „közönséges“ a beköszöntött uj esztendő. Ne menjünk tovább : százados álma a nemzetnek, hogy magyar udvartartás legyen. Az ellenzék e kérdés felbolygatását a kormányok ijesztgetésére használta fel ed­dig. Előhozta alkalmas és nem alkalmas időben. Wekerlével megjárt. Ö magáévá tette az eszmét és érleli, fontolgatja, dol­gozik rajta, hogy konkrét javaslattal állhas­son elő. Ha tehát van elég ereje hozzá, hogy az ellenzéket, mintegy a saját fegyverével ily nemes módon verje meg, nem lenne ereje, hogy saját pártját, mely tiszteli, sze­reti, ragaszkodik hozzá, a maga kompakt egészében összetartsa ? Mi azt hisszük igen 1 A szabadelvű pártban tagadhatatlanul vannak elégedetlenek, de a párt zöme, te­kintélyes része, mint mindég — fel tud emelkedni a valódi szabadelvüség magas­latára, megveti a személyes tekinteteket, nem fut a mellékérdekek szebb kilátások csá­bitó, sokszor hínárba vezető lidércfénye után, nem kergeti a politikai ábrándok tarka pillangóját, de komoly becsvágya, köteles- a ' 'V-i tettre, maradandóbb alkotásokra sarkalja, híven betölti törvényhozói tisztét, nem törődve gáncsolódás, rágalom, gyanu- sitgatással, — alkot, teremt — lassan bár, de biztosan. A szabadelvű párt nagy többségét ilyen­nek ismerjük, éppen azért a közeli kor­mányválságról szóló hirek ismét kireppentett kacsáira feleslegesnek tartjuk irtó hajtóva­dászat rendezését, elbánik azokkal a téli hi­deg, vagy inkább az a jól eső meleg, a mely a miniszterelnök újévi beszédjéből ta­Boldog újévet 1 Gyarmatosítás itthon.* A nyugoti államok mind foglalkoznak gyar­mat-politikával. Törekvésük oda irányul, hogy né­pünk fölöslegét a maguk területén helyezhessék el. Anglia Indiában, Franciaország Algírban, Német­ország a Kongó vidékén gyarmatosít. Nálunk is beállott a gyarmatosítás szüksége. Hiába mosolyognak Széchényivel az apagyilkosnak is kegyelmet ajánló honfitársaim e mondás fölött. Tagadhatatlan, hogy vannak hazánknak oly vidékei, melyek nem képesek eltartani asürü népességet. Nem az Alföld rónáján hol a belátható pusztaságok belát­hatatlan pusztaságokba olvadnak. Még a Felvidék­ről sem szólok ezúttal, melyek szegény lakossága gyarmattalan gyarmatokban maga-magát gyarmato­sítja Amerika földjén, vagy Oláhországban kallódik szerteszét. Ha a Kárpátok közt helyenkint be is ál­lott a túlnépesedés, azon részben segíthet a föllen­dülő gyáripar, ha ugyan lesz belőle valami. Legégetőbb a gyarmatosítás kérdése a Duna- Dráva közén. Pannónia földművelő népe ezen a nagy kenyérmezőn megszokta, hogy csupán kenyeret ter- meszszen; minden más foglalkozástól idegenkedik. S ha idehaza már kis földecskéjén nagyon kevés kenyér terem számára, máshol igyekszik azt meg­szerezni. Ebben leli magyarázatát a Szlavóniába való tömeges kivándorlás. A Dunántúl immár tulnépes. Ezt az áldott tájat kezdték kultiválni őseink legelőbb, ez is népesült be leghamarabb : ember áll már ember mellett min­den talpalatnyi terén. Hasztalan méregetjük körző­vel, vonalzóval papíron ; hány szittya jut egy-egy kilo­méterre ; kerületünk statisztikája ámító tudomány. Eégi nagyjaink is itt biztosították leginkább utódjaikat a „végzett fóldesurak“ végzete ellen. A * Szerző szép intenciói érdekében, a „Pécsi Napló“ nyomán közöljük e cikket. — A mi benne foglaltatik a szla­vóniai kivándorlás meggátlására, az hő óhajtása valameny- nyiünknek. Szerk. épített házakat látni, hol aztán egész lakosztályok állanak rendelkezésükre. Itt azonban az asszonyok száma is nagy, vagy pedig több testvér tartja egy házban az asszonyt és felnőtt leányokat. Háremnek nevezik a szobát, mely „az asszonyé“. A háremben nincsen semmi bútor. A padlót gyékény borítja, és azon nagyrészt már szétmáló szőuyogdarabok he­vernek ; ülőhelyül, illetőleg heverésre a mindenütt feltalálható falóca szolgál. A szoba megvilágítására a közép-gerendáról lefüggő lámpa van, mely csakis rövid időre lesz este meggyujtva, bár nappal is oly setétség ural­kodik a szobában, hogy csakis megszokottságuknál fogva dolgozhatnak benne. Az ablakok ugyanis egé­szen fehér vagy tarka virágokkal ékített függönyök­kel vannak gondosan beaggatva s többnyire még azon felül farácsozattal ellátva. E miatt a hárem­ben örökös sötétség van, ablakain nem hatol át nap­sugár soha. A mohamedán asszonyok ennek követ­keztében kivétel nélkül sápadt, beteges arcszinnel bírnak. Egy kis szobába zárkózik be az asszony mint a rab, és csak ritka esetben hagyja el azt. E szobába vezeti be a férj még gyermekes arcú ifjú nejét, és e szobából viszik ki a temetőbe, mint tisztes matrónát. Egész életén át szobáján mit sem változtat, hisz harminc év mu tán is csak olyan ez a szoba, mint volt. A háremet szent helynek te kinti minden mohamedán, melynek küszöbét átlépni az idegennek tilos. Sőt maga a férj sem megy neje háremébe, ha nő vendégei vannak. Hogy vendégek vannak nejénél, azt már kívülről látja a férj, miu­tán az illetők papucsaikat ősi szokás szerint az ajtó előtt hagyják. A bosnyák asszony öltözete tarka, bizarr, és századok óta nem változott semmit. Hullájukkal nem vágynak arra, hogy az egész világnak tesse­nek, s hogy látassanak oly fényt és jómódot, a milyenbe saját magukat képzeletben mindinkább beleringatják. A mohamedán asszony él-hal a tar- kafényü ruházatért és nagyon szereti a cicomát, de csak azért, hogy urának tessék, hogy az benne gyönyörködhessék. A férj pedig tehetsége szerint szívesen enged e vágyának. Kétféle ruhája van a mohamedán asszonynak, «gy mindennapi és egy ünuepi. Szabásra mind­kettő egyforma, nemcsak gyereknél, de az összes mohamedán asszonyoknál. Ha a férj egy ünnepi ruhát készíttet, az eltart 15—20 esztendeig, sőt leggyakrabban még a leányaira is átszáll, — miért is nem kiméinek az ünnepi ruhánál semmi költsé­get s néha egy ily ruha értéke nagyobb, mint a ház és az egész pereputty. Tele varrják nehéz arany paszománlokkal, és kivált képen a peskir (kendő) vagy az icerma (selyem derék) szári medjedikkel lesz tele akasztva. Hétköznap háremében az asz- szony ruházata a következőkből áll: egy bászmá- ból (a szövet neve) készült nem nagyon bő, tarka virágos bugyogóból, melyet sálvárnak neveznek; egy bő ujjú moll szövetből készült ingből, melyet kosujenek hívnak, és mely épen oly szabású, mint dunántúli kiterjedt uradalmak — s éppen a legdu- sabb tájakon — jobbára megoszthatlan, elárusithit- lan hitbizományok. Ezek billentik le a hamis mér­leget, ha a területtel a lakosság számarányát össze- hasonlítjuk. A községek határai csaknem mindenütt szü­lék már a lelkek számához képest. Talán itt van hazatérté a legigyekvőbb nép, nem is mondható szegénynek, szaporasága ellen sincs panasz, terjesz­kedni azonban még sem terjeszkedhetik a föntebbi okból. Nem egy helyütt könnyűszerrel megvásárol­hatnék részben vagy egészben az uradalmi földe­ket, amint arra volt is már eset. Csakhogy elvétve is ritkán ritkán akad eladó birtok. Nem úgy mint az Alföldön, kol a gazdák tágas határukat szerzett területetetekkel folyton-folyvást növelik s virágzó községek támadnak a vadon puszták helyén. Mivel minden tenyérnyi földszeletnek, mint nálunk nevezik: bocskorszijjnak tiz gazdája is akadna, a föld ára magasra felszökött 2—3000 frt. holdja még Mecsekhát némely helyiségében is. Tolna, So- mogy egyes helyiségében pedig 4—5000 frt. A jobbmódu lakosság még igy is csak — úgyszól­ván — négyszögölénkint veheti azt a szegényebbek­től. Ezek csekély vagyonkájuk árán Szlavóniában hatszorta annyit is kapnak. Túl a Dunán a gyáripar meghonosításával sem emelhetnénk a kivándorlás ellenében elég biztos gá­tat. Gyári munkára csak a fölötte sovány vidék né­pe, vagy a teljes vagyontan elem fanyalodik. Mind­addig,, mig független maga ura, földtulajdonos le­het valaki, nem köti le testét lelkét, nem emel ka­lapot más emberfiának semmi kövér napszámért, kelljen bár azt a független helyzetet a Dráván túl keresnie. A paraszt-büszkeség népünknek nem utolsó vonása. Még iparossá sem örömest tanitattja a fiát. Valamint igazi urnák is csak a földes urat tartja : saját őstermelő állapotában is földesúri megelége­dést talált. Életmódjában is csak a fölere számit. Csak kenyere meglegye, mjnden egyéb hiányával köny- nyen kibékül. Nem is hinné, ki köztük nem lakott: mily ösztövéren él faluhelyén még a hatökrös pol­gár is a városi napszámoshoz képest. Húsnak néha hónapokig sem látja színét, még teheue hasznát, fája gyümölcsét, tyúkja tojását is mind eladja í maga pedig kimegy terhes muukára egy karaj kenyérrel, egy besózott hagymával. A Dunántúlról tartó kivándorlást tehát meg­akadályozni nem lehet még gyáriparral sem, an­nál kevésbbé jó tanácsokkal. Mit használ a jó ta­nács, mikor azt vetheti ellene a jobb hazát kereső: itthon 4 -5 hold földem van csak, Szlavóniába ve­hetek azért a' pénzért husiat, harmincat; kis ura­—, . T a férfiaké, csakhogy valarnivel hosszabb ; egy elől mélyen kivágott derékból, melyet icermának ne­veznek ; fején egy fezből, melyen gazdag hímzésű fehér kendő van, végre lábán a nagyon kurta ha­risnyából, — melynek corlb a neve, — és a papucsból. A ruha felöltésénél az a furcsaság van, hogy a nő a bugyogót meztelen testére huzza, mint ná­lunk a férfiak alsó kimondhatatlanjukat, csakhogy a nő alul is, felül is összehúzza szorosan és cso­korba köti és e bugyogó fölött hordja átlátszó szö­vetből készült ingét, még pedig akként, hogy a jobb vagy baloldalát felhúzza és belegyün csípőjé­nél bugyogójába. A derék (icerma) szintén tarka szövetből készül ujj nélkül, elől mélyen ki van vágva ép oly mélyre, mint a derék. Midőn a leány férjhez megy, akkor haját elől is, hátul is levág­ják, és a kinek különben sem nőne nagy haja, az teljes életében mindig újra meg újra levágja ép úgy, mint a férfi, s a fején levő fez fölé még egy más fehér kendőt köt, mely elől homlokát, hátul pedig csak nyakcsigolyáját fedi. Ha azonban nagy haja volt leánykorában is. és egy kis hiúság is van benne, akkor elől ugyan levágja haját, m *rt ezt a vallás parancsolja, de hátul nőni eDgedi és szép fonatba rendezi. Ilyenkor otthon már nem köt a fez fölé kendőt. A lányok piros, kék, vagy fekete bársonyból készült fezt hordanak gazdag arany hím­zéssel ékítve. Salang az ilyen fezen nincs soha sem, hanem egy kis arany gombocska.

Next

/
Thumbnails
Contents