Tolnavármegye és a Közérdek, 1917 (27./13. évfolyam, 1-52. szám)

1917-01-04 / 1. szám

1917, január 4. TOLNAVÁRIE6YE és a KÖZÉRDEK 3. — Kinevezés. Székely Lajos 44. gyalogezredbeli liadapródjelölt, Szé­kely József szekszárdi iparos fia, az orosz harctéren zászlóssá nevezte­tett ki. r'i— Az uj megyebizottsági tagok. A legutóbb megejtett megyebizott­sági tagválasztásokon Pakson (fő­választó kerület) Vayer János, Nagy- dorogon R. Varga János, Alsónyéken Sümegi Mihály bátai lakos, Hőgyé- szen Ritter Béla főjegyző, Nagy- szokolyon Németh Árpád főjegyző, Pincehelyen Örffy Lajos szekszárdi lakos, takarékpénztári igazgató vá­lasztatott meg. — [Nyugdíjaztatás. A vallás- és közoktatásügyi miniszter Balláné Mehrwerth Józsa Jszekszárd-belvá- rosi róm. kalh. tanítónőt, 1917. évi január hó 1-től 1720 korona évi il­letménnyel nyugdíjazta. — Uj püspöki helynök. Walter Antal püspöki helynök elhunytéval megürült pécsi püspök helyettesi tisztre Zichy Gyula gróf püspök Wajdits Gyulát, pápai praeiátust, prépost kanonokot nevezte ki. Waj- ditsnak ezen _ megbízás folytán le kellett mondani az egyházmegyei tanítók fegyelmi tanácsának elnöki tisztéről, a melyet a püspök Döb- 1 össy Alajos apátkanonokra, huza­mos időn át a püspöki tanítóképző volt kiváló igazgatójára ruházott. — Jegyző választás. Dunaszent- györgy községben Tury Sándor al­jegyzőnek Nagydorogra történt meg­választatása folytán megürült al­jegyzői állásra, Németh Árpád nyug. honvéd százados, volt bonyhádi al­jegyző választatott meg. — Egyházi hírek. Zichy Gyula gróf megyéspüspök a vallás- és köz- oktatásügyi miniszter bemutató le­vele alapján a szajki plébániára Pé- vald Vilmos kisdorogi plébánost ne­vezte ki. Kisdorogra ideiglenes ad­minisztrátorul Hermann János tolnai káplánt, Tolnára Berta Antal valpói segédlelkészt, Pincehelyre pedig Koch Alajos katonai szolgálat alól felmen­tett tábori lelkészt küldte a megyés­püspök segédlelkésznek. — Koronázási ünnepélyek az is­kolákban. A koronázás napja a kará­csonyi szünidőre esvén, vallás- és közoktatásügyi miniszter valamennyi iskolájához rendeletit intézett, hogy a koronázást követő legközelebbi tanítási napon szünet legyen, illetve () Felsége trónralépésének örömére a tanintézetek rendezzenek ünnepélyt. Ennek a rendeletnek megfelelően f. hó 3 án ilyen iskolai ünnepélyek voltak a szekszárdi polgári leány­iskolában, hol Kovácsné Nagy Lujza igazgató, a szekszárdi polgár fiú iskolában, bol Holub Jánes igazgató, a szekszárdi áll. főgimnáziumban, hol Wigand János igazgató tartott beszédet. Ismertették a szánt korona •és a koronázás jelentőségét és le­folyását. Ezeken kívül egyes növen­dékek el szavalták az erre alkalomra szóló imát a királyért és hazáért és egyéb alkalmi költeményeket. Azután a Szózatot és Himnuszt énekelték el. — Újévi üdvözletek megváltása. Horváth János jegyző, Uzdborjád, 5 koronát küldött be hozzánk a jegy zöi árvaház egyesület javára újévi üdvözletek megváltása cimén. Az összeget rendeltetési helyéi’e juttatjuk. — A Tolnamegyei molnárszövetség. Folyó hó 7-én (vasárnap) délelőtt 11 órakor a tolnavármegyei malom­tulajdonosok és bérlők gyűlést tar­tanak Dombóváron, az Otthon-szál­loda nagytermében. Ne maradjon el senki — mondja a meghivó — mert bebizonyosodott már a múltakban, hogy szervezkednünk kell, anélkül mindenkinek ki vagyunk szolgáltatva, mindenki belénk köthet, mindenki parancsolhat nekünk. Azt akarjuk, hogy a jövőban állandó központunk legyen a megye székhelyén, amely kisebb és nagyobb panaszainkat elintézze, amely érettünk és nekünk dolgozzon, bennünket kifelé és fölfelé képviseljen, hogy ezután nyugodtan áthassunk abban a biztos tudatban : nem vagyunk többé gazdátlan jó­szág. Kifogásokat és mentségeket a távollétre nem fogadunk el. A mól- nárság tisztessége megköveteli, hogy ezen az alakuláson Tolnamegye mol- nársága testületileg ott legyen. Az előadói tisztet Jutassy Ödön, a Mol­nárok Lapja szerkesztője tölti be. A viszontlátásig kartársi üdvözlettel: Burghardt János (Gyönk), Csik Jó­zsef (Bonybád), Fajnar Elek (Simon- tornya), Fáy és Engelmann (Hogyész), Fekete testvérek (Szekszárd), Heigl Jenő (Zomba), Rosenberg Mátyás (Bátaszék), Varga József (Dombó­vár), Vay Ferenc (Decs). — A Molnár-fele nyomda sikere. A Molnár féle nyomdai részvénytár­saságnak az elmúlt évben kemény esztendeje volt. Megfogyott létszám­mal is óriási munkát kellett elvé­geznie. De ezt fáradhatlan vezető­igazgatójának, Molnár Mórnak ve­zetésével nemcsak a legnagyobb si kerr|l végezte el, baDern megállapít­ható a müintézet fokozatos fejlődése is. Még az előző éviekénél is szebb dolgok kerültek ki a keze alól. Kü­lönösen szép munka a Hadsegélyező Hivatal részére készült, ízlésesen fé­nyes kiállítású Hadi Album-naptár, melyet a nyomda törvényesen véd­jegyezett kivitelében fogadtak el és rendeltek meg bőr- és vászonkötés­ben, körülbelül 15 ezer példányban 50 ezer korona értékben,. A cég ezenkívül is óriási mennyiségű nap tárt hozott forgalomba. Különösen Bécsbe szállítottak nagyon sokat. Az év végére a kereslet még inkább fokozódott, úgy hogy a kevés mun­káslétszám miatt rengeteg nagy mennyiségű megrendelést kellett visz- szauta8Ítani. — Pécsi huszárezredes gyásza. A Szekszárdon is sokaktól Ismert Schnitzler Károly, a pécsi 8. hon­véd huszárezred ezredese, a harctéren való huzamos és eredményes műkö­dése után, betegen érkezett -meg ez redéhez, Pécsre. -— Elszotrrjritó hír várta. Makacs betegség után Sza­badkán meghalt 21 éves Olga nevű leánya, akinek holttestét most vasár­nap Bajára szállították. — Uj lap. »Dombóvári Hírlap» címmel Dombóvárott Nessl Alajos gimnáziumi igazgató szerkesztésével és felsőeőri Paál József kiadásával, uj társadalmi hetilap indult meg, a mely „első sorban Dombóvár és Tolnavármegye érdekeit kívánja be­csülettel és tisztességgel szolgálni“. Az első szám élénk, változatos. — A legnagyobb szívélyességgel üdvö­zöljük az uj kollégát. — Adományok a szekszárdi róm. kath. óvoda karácsonyfájára. A szekszárdi róm. kath. óvoda szépen lefolyt karácsonyi ünne­pélyére, — amelyen résztvett főispánunk neje Kovács Sebeslény Endiéné is, — ösz- szesen 632 korona gyűlt össze, amelyből 14 gyermek kapott luhát, 14 cipőt, 21 gyermek különféle meleg holmit és 130 karácsonyi süteményt. A karácsonyi ünnepség céljaira báró Schell józsefné az óvoda elnöke 200 koronát adott, Triebler Ilma alelnöknő ivén pedig a következők adakoztak: Csapó Vil­mos 70 K, Kovács Sebestény Endre és neje 70, Sztankovánszky János 30, báró Jeszenszky Jánosné, ifj. Bernrieder Józsefné, dr. Hai- dekker Béláné, Bezerédj Pál, Csapó Dániel, Tanárky Árpád dr., Vizsoly Ákos 10—10, Fekete Istvánná 6, dr. Kramolin Gyuláné, dr. Paulovits Sándorné, Fent Ferenc, Döry lenő, ifj. Kovács Sebestény Endre 5—5, dr. Káldi Gyuláné, dr. Leopold Kornélné, dr. Müller Ferencné, dr. Pesthy Pálné, Wolf Hearikné, Döry Hugó, Pirnitzer József és Fiai, Salamon Testvérek, dr. Sztanó Sándor, Tóth Henrik 4—4, Boross család, Schneider Jánosné 3—3, dr. Bernáth Béláné, dr. Drá­gíts Imre, Kiss Károlyné, László Aladárné, Leicht Lajosné, N, N. 2—2, Körmendi Vilma, Mayer Márta, Mayer Margit 1 — 1 korona. A nemeslelkü adományokat hálásan köszöni az óvoda gondnoksága. — Adakozás a népkonyhának. A Simontsils Béláné áltat létesített és nevét viselő szekszárdi I ső nép­konyhára adakoztak: Spitzer Gyn- láne Zomba 100 korona, Leicht La­jos Szekszárd 20 K, Mádi Kovács Istváu Budapest 10 K, Pongrác La­jos gyógyszerész Bonyhád 80 fillér, mely kegyes adományokért számos szegényeink nevében ez utón is há­lás köszönetemet nyilvánítom. Beze­rédj Pál. — Adományok. Az Egyesült Szek­szárd Tolnamegyei Nőegylet szegé­nyei részére az utolsó kimutatás utáiK Kovács Sebestény Endre fő- ispánné felkérése folytán pótlólag még adományoztak: Bezerédj Pálné 100 K, báró Jeszenszky Béláné (Budapest) 50, K, Dőry Dénesné, Gőzsi Tiborné 25—25 K, Perczel Lajosné, gróf Széchényi Sándorné, Dőry Józsefné 20—20 K, báró Schell Józsefné és Csapó Dánielné 10—10 koronát. A nemesszivü adományozók fogadják ez utón az egylet, valamint szegényei nevében a hálás höszönet kifejezését. — Koronázási ünnepség a megyé­ben. Gyönkről Írják, hogy a koro­názásra való tekintettel, ott is ünnepi díszt öltött a város. A főszolgabíró nemzetiszinü szélű falragaszokon szó- litván fel a lakosságot, hogy házai­kat lobogózzák fel és egyébként is minden lehető módon díszítsék. — A középületekre kitűzték a zászlókat. Igen szép volt a főszolgabírói hiva­tal diszitése. A csinos épület előtti vaskerítés középső oszlopánál hatal­mas árbocon a magyar trikolor len­gett, két oldalán valamivel kisebb Dyeleken a szövetségesek színei vol­tak láthatók. Jobbra az osztrák és a német, balra « török és a bolgár zászló, mindegyik közepén az illető ország címere. A zászlórudak hegyeit örökzöld gallyak dús csokrai ékítet­ték. A kerítés azon oszlopai, melyek­hez zászló nem volt díszítve, szintén díszítve voltak. A hivatal tizennégy tükörablakában széles sávokban a legszebb háron szin virít, az épület közepén levő két hatszögletű disz- ablakában pedig a király és királyné monogrammjai láthatók piros-fehér - zöldben. A kertben álló főszolgabírói lak homlokzatán Tolna vármegye meggyszin-sötótkék zászlóját lobog­tatja a szól. Simontoroyán, Hőgyó- szen és Kölesden is lobogóiiszt öl töttek a nevezetesebb épületek. — A járásból Petres Pál simontornyai és Heidt Henrik gyönki gazdákat jelölte a főszolgabíró a koronázásra való megjelenésre. — A kölesdi Vöröskereszt kisegítő kórház karácsonyfájára a következő adományokat kaptuk: Porczel Lajosné 22 K, Br. Majtkényi Vilma 10 K, dr. Zavaros Gyuláné 10 K, özv. Jankovics Istvánná 2 koronát. Ada­koztak továbbá: dohányt, szivart, cigarettát, gyümölcsöt, bort külön­féle süteményeket, harisnyákat, ka­rácsonyfát és karácsonyfa diszt stb. a következők : Br. Majtkényi Vilma, Zavaros Ilona, Wilcsek Sándor, Wilcsek Gizella, Koritsánezky Dénes, Koritsánszky Dénesné, Ausck Mór, Illés Gyula, Becker Imre, Becker Sándorné, Greifenstein Györgyné, Birkenstock Katalin, Fucksz Tóbiás, Dónai Győző. Ezen kegyes ado­mányokért hálás köszönetét mond dr. Zavaros Gyula vezetőorvos. — A dombóvári gimnázium uj épületének ügye. A közoktatásügyi kormány a legnagyobb jóakarattal vette kezébe a dombóvári gimnázium építésének ügyét. így erős a remény, hugy az 1917 ik év őszpn az épít­kezés megkezdődik s 1919 őszén az intézet akkor már 7. osztályával, beköitözködhetik a modern pedagógia minden eszközével ellátott impozáns épületébe. — A szegény iskolás gyermekek felruházására adakoztak: Tolname­gyei Takarék és Hitelbank 25, Szek­szárdi Népbank 25, dr. Leopold Kornél 25, dr. Steiner Lajos 20, Woif Iloorik 20, báró Sckell József 10, Antal Pál 10, Fried Bernát és Fia 10, Bérdi József 6, özv. Kaszás Sándorné 6, Schneider János 5, Kurcz Vilmos 5, id. Bernrieder József 5, Alapi Salamon Iván 5, Puli Iván 5, dr. Nesztor Fmil 5, Salamon Ármin 5, Gotlieb Sándor 4, Tóth Károly 4, Tóth Henrik 4, Lőwy Jakab 4, dr. Mayer Gyula 4, Mayer János 4, Dezső Jakab 2, Háry Béla 2, dr. Fent Ferenc 2, özv. Sass Istvánná 2, Szondy István 2, Hoffman Sándor André István 2, Wolf József 2, Rill József P20, Kenézy Endre 1, Schröder Géza 1, Blaszaner Jakabb 1 koronát. A kegyes adományokért hálás köszönetét mond a szekszárdi szegény iskolás gyermekek fe ruhá- zására alakult egyesület elnöke. — Halálozás. A Danaföldvári Népbank részvénytársaság igazgató - sága, felügyelő bizottsági és tiszt­viselői kara mélyen megrendülve tudatja, hogy felügyelő bizottságának érdemdús tagja Eichmüller Alajos ur január 1-én hossas szenvedés után elhunyt. — Nyilvános köszönet és nyugtá­zás. A szekszárdi Takarékpénztár igazgatósága és felügyelő bizottsága az általa berendezett kórterem fea- tartási költségeire újabb 500 koronát, Maláti Istvánná Bogyiszlóról 30 drb tojást, Salamon Miksáné Szekszárd 4 drb szappant adományozott a szek­szárdi „Vöröskereszt“ kórház részére, mely összeget is a fiókegyesület pénz­tárába beszolgáltatván, a kórház ve­zetősége leghálásabb köszönetét mond érte. — Nyilvános "köszönet és nyugtázás. A „Szekszárdi Vöröskereszt“ kórház vezetősé­géhez az ápolt katonák karácsonyfájára a mai napig a következő pénzbeli adományok folytak be. melyért is a kórház leghálásabb köszönetét fejezet' ki: Bodnár István 40, Szekszárdi Népbank 20, Bartel őrnagy ur 20, Dr. Haidekker Béla 20, Dr. Pirmtzér Béláné 20, Schmidegh Mór 20, Bajó Pálné 20, Perselygyüjtés 13'79, Fehérvá y íőtisz- telendő 10, Marth vándor 10, Frei linos 5, Steiner A. Albert (Esztergom) 5. Dr. Nesztor Emil 4, ifj.j Simon Takács József 4, László Lajos Kovács 4, Forster Zoltáné 2, Debulay Imréné várdombi gyűjtése 1'20, Csötönyi Mártonná 1, özv. Kral Jánosáé 1. — Eichardi József bátaszék i kereskedő ajánl I. rendű zimáncozott üstöket, kik,grammonként 4 korona árban. Előnyük: tiszták, nőm rozs­dásodnak, étel, ruha, zsir és szappan- főzéshez kiválóan alkalmasak. SZERKESZTŐI ÜZENET Farda Vince urnák. Minte lapnak felelős szerkesztője e helyen köszönöm meg azt a szép, kaligrafikus belükkel irt üdvözletét, amelyet Ön, a most beköszöntött újév alkal­mából, mint „kézirataimnak III. évtizedes szedője“ intézett hozzám. Bizonyos megle­petéssel olvastam a Tolnamegyei Közlöny legutóbbi számában az Ön tollából meg­jelent közleményt is, amely az én harminc éves hir'apirói munkásságomat is érinti, mert bizony-bizony a mai nehéz lapokban eszembe se igen jutott, hogy már ennyi ideje bosz- szantom az ön szemét szálkás betűimmel, sokszor olvashatatlan hieroglifjeimmel. Har­minc esztendő! Kedves Farda ur, milyen más világ volt akkori Akkor az emberek még ráértek vidéki lapot is olvasni. Ma legfeljebb átfutják s a háború előtti 100—300 oldalas lapok elkényeztetett olvasói diadallal dobják félre, hogy milyen üres. Pedig hát ezt a sem­mit is összehozni — valami, kivált ma, amikor még a cenzori nemes intézmény is ránehezedik a toll hegyére. A vidéki újság­írás nehezebb mint a fővárosi. Ott van hozzá szellemi erő, pénz, közönség. Vidéken csak kritika van. S az újságíró a kultúra, a hala­dás nagy palotájában legfeljebb ama bizo- nyes márványlépcső, amely-idővel megkopik. S akik leginkább s legtöbbször koptatják a rajtuk való magasba kapaszkodással, sokszor azok harsogják a legjobbban, hogy jó lenne mára megkopott lépcsőt újabbal felcserélni... De nini, hogy elkalandozott a toliam, pe­dig ezt ma ünnepi ditiramb írására szántam, hogy üdvözöljem Önt, a derék munkást és tanítómestert, s az ön harminc év előtti ta­nítványát Molnár Mór nyomdai igazgató urat, aki most az ön mestere s a hazai nyom­dászat egyik elismert szakembere . . . Neki nem tudom mit kívánjak? Még több megrendelést? Hiszen a mostanit se bírja teljesíteni! jó lélekkel Önnek sem kívánha­tom, hogy. még legalább harminc évig szedje a kézirataimat, mert ezzel csak magamnakljki­vinnék jót.(?) Egyszerűen megköszönöm tehát a szives megemlékezését ... B_ K-r. Zs. Budapest. Sajnáljuk, de a koro­názásról irt érdekes közlemény már lapunk zártakor érkezett. A jövő számra pedig nem lenne aktuális, Köszönjük így is. IRODALOM. — Koronázási Album IV. Karoly király és Z ta királyné megkorenáz- tatásáról, a kiráiynapokról, a koro­názás egész uagy történelmi esemé­nyekről, onnan kezdve, hogy O Felszégeik Budapestre megérkeznek, az e.utazásig és az ünnepségek soro­zatának m.nden fizisáról Írásban, fotográfiában, rajzokban, festmények szinnyomaiábau nemcsak beszámol,

Next

/
Thumbnails
Contents