Tolnavármegye és a Közérdek, 1914 (25./10. évfolyam, 1-104. szám)

1914-01-01 / 1. szám

Előfizetési ár: Egész évre . . ,16 korona Fél évre .................. . 8 > Ne gyed évre V .... 4 » Egy szám ára .... 16 fillér. Hirdetési árak: Árverési hirdetések: 35 petit sorig 8 kor., további sor 30 f. — Nyílt­téri garmond soronként 40 fillér. POLITIKAI HETILAP. Az orsz. m. kir. selyemtenyésztési felügyelőség hivatalos lapja. Megjelenik hetenkint kétszer: hétfőn és csütörtökön. Szerkesztőség telefon-szám: 18—24.-—Kiadóhivatali telefon-szám: 18—II. Szerkesz tőség: Bczercdj István-utca 5. szánt. Ide küldendők a lapot érdeklő összes közlemények. Kiadóhivatal: , Béri Balog Ádám-utca 42. szánt.’ Az előfizetési pénzek és hirdetések ld« küldendők. Néptanítók, ha az előfizetést egész évre előre b«— küldik, 8 korona. Főszerkesztő : Dr. LEOPOLD KORNÉL. | Felelős szerkesztő : BODNÁR ISTVÁN. Főmunkatárs : FÖLDVÁRI MIHÁLY. Laptulajdonosok a szerkesztők. Az uj év küszöbén. Mikor az ember nagyon göröngyös utón halad, csak alig várja, hogy egyszer már végére érjen. így vagyunk az elmúlt esztendővel is. Sok keserves bajjal, küzdelmes fáradtság­gal járt, nem bánjuk, ha elmúlik. Milyen különös is az emberi termé­szet? Az időt okolja, ha munkájának, cél­jainak eredménye nem oly sikeres, mint ahogy azt magának elgondolta, bekövet­kezését ahogy várta és remélte. Mi tehát voltaképen az’idő? A költő „sebesszárnyu sasnak“, „vén fának“ nevezi, mit a zivatar villáma tép, ráz, dönget. A takarékos ember pénznek gondolja, mely földi ragyogást, hatalmat, tekintélyt, pompát, fényt teremt. A tudós bölcselő meg azt állítja, hogy lényegét tekintve idő tulajdonképen nincs. Mivel amit mi időnek képzelünk, azt egye­dül az emberi gondolkodás teremtette, olyan mint a mennyiségek között az arányszám, a létezésnek, cselekménynek hosszabb vagy rövidebb tartama. Midőn tehát napról, hétről, hónapról és évről beszélünk, tulajdonképen olyan mértéket emlegetünk, mint mikor a hosz- szuságmértékeket méternek, deciméternek, centiméternek nevezzük. Vájjon a méter oka-e annak, ha a -szövet minősége nem valami dicséretre- méltó. A sámfát okolhatjuk-e a cipő rosz- szaságáért ? Kétségtelen, hogy nem. Tenger az élet, melynek morajló hul­lámai recsegtetik, ropogtatják könnyű járó- művü, törékeny sajkánkat. Ha társadalmi életünket az óceán örö­kösen mozgó végtelenségével hasonlítom össze, a hullámtorlódásnak okozóját em­beri gyöngeségünkben és tehetetlenségünk­ben, vagyis önmagunkban kell keresnünk. Panasszal vagyunk eltelve az 1913-ik év iránt. Szinte babonás félelemmel vártuk az elmúlását, mintha az emberek által al­kotott időmérték oka volna a mi szenve­déseinknek, nyomorúságunknak. A társadalmi hullamtörés csak úgy, mint a tenger zúgva romboló viharja, vészt, pusztulást okoz. Az elmúló év a közgazdasági válsá­gok ideje volt. Pusztító ereje szegényt és gazdagot egyaránt sújtott. Nem az idő, de legtöbbször az emberi társadalom önmaga idézte elő vesztét, pusztulását. Ha tehát az emberiség azt óhajtja, hogy a jövendő szebb, jobb, eredménye­sebb legyen a múltnál, törekedjék a tár­sadalmi túlkapások megszüntetésére. Min­den ember öe.ru'uh Al’at jpárkodjék' or­vosolni. — Kevesebb önzés, több feleba­ráti szeretet vezérelje cselekvéseinket. Mások gyarlóságai iránt viseltessünk türelemmel. Ne feledkezzünk meg a tekin­tély tiszteletéről. Bár ezen tanácsunkat a társadalom minden egyes tagja megszívlelné. Akkor kevesebb lenne az élet tengerének hullám­verése. Jobb, szebb és boldogabb jövő vá­rakoznék ránk, melyben hogy minden ol­vasónknak bő része legyen, az uj esztend# határmesgyéjén tiszta szívből kívánjuk. Figyeld.­„1913“ hátrahagyott levele. Közli: Padányi Andor. Visszatérek őseimhez, akik engem nemzettek és elmerültek a minden Idők közös sírjába, a Múltba. Tudom, emlegetni fogtok, mint sok más nagy elődömet, de megemlékezéstek nekem már nem árt és nem használ ; mert én bizonyos va­gyok abban, amit ti magatok felöl nem tudtok, hogy én megsemmisülök. Az a Múlt ahová én visszatérek, az Idők Múltja, nem az a múlt, amin ti elábrándoztok. A ti emlékezésiek, a ftt múltatok az az én, .az a mi hagyatékunk. Ne tévesszetek engem majd össze pl. a bal- kánháboruval, a magyar parlamentarizmus csőd­jével, a gyülölség perzselő tüzével, az özönvíz romboló hullámaival. Ezek az én hagyatékom. Éljetek vele, de engem, a kimúlt öreg esztendőt ezért se hálával, se szidalommal ne illessetek. E* visszatértem őseimhez, az Idők Múltjába, ai»i nincs, ami csak név — fogalom nélkül. Nektek sok dologról nincs fogalmatok, mé­gis beszéltek róluk, hát engedjétek meg, hogy utolsó perceimben és is említhessek egy olya» ! nevet, aminek fogai mn nincs éti: Talán hasznát veszitek ezen felvilágosítá­somnak, men sok öröm nevét hallottam ajkaitok­ról elhangzani. Mindig úgy beszéltetek róluk,, mintha azok tartalmas fogalmak lennének ; pedig ők is csak nevelt, mint az a múlt, ahol mi nem vagyunk. Ti vagytok, voltatok és lesztek. Sorsotok nem egy. a miénkkel, ha akarjátok sem múlhat­tok el. A ti létetekben ez a — sors. Ne ámít­sátok hát amagatokat a .mi sorsunkkal, ne mond­játok : minden elmúlik az Idővel, mindent meg­Egyre távolabb tetöled. Mimóza, mikor tavaszról beszéltél S szárnyat adtál a merészálmu hithez, Gondolhattam-e, hogy ily sebten itt lesz, Hogy ily korán eljö a zord, kemény tél! Nem daloltam, csak egy-két árva strófát, Nem voltam én, csak egy tavaszra, boldog — S belepnek már kis, zuzmarás koboldok, Mint verébraj a hótól roskadó fát. Utamra kósza árnyékok vetődnek És megyek — egyre távolabb tetöled; Az emlékek is sorra elmaradnak. Csak kettőt őrzök (ó, van örök emlék!) — Táros csengését bnesuzó szavadnak, S egy őszi napnak vadgalambszinselymét .. . Mért este jötiél ? . . . E néma boltívek alatt én Rég elfeledtem: mi a napfény, Ez örök árnyu cinterem Minden szint szürke folttá mos szét — (S az én szemem, szegény szemem Egy régi fénytől kapatos még!) Jó estét — Így köszönsz belépve, — Hadd maradok itt te veled... Jó estét — felelek. S elindulok lassan elédbe, Kezem — kinyújtva, botorkálva, Mint, ha kilép a napsugárba Ki bus börtön falak közt él... Mért este jöttél ?------­RÉ DEY TIVADAR. Szilveszter-éj. Jean Paul után. Szilveszter-éj közepén elhagyatva állt egy öreg ember az ablaknál és kétségbeejtő aggoda­lommal tekintett föl a mozdulatlan, örökké fen séges égre, majd lenézett a nyugalmas, tiszta fe­hér földre, ahol most nem volt olyan örömtelen, álmatlan ember, mint ő . . . Közelében a sírja, a melyet nem az ifjúságnak üde zöldje, hanem csu­pán az aggkor hava födött be. Egész hosszú éle­téből nem hozott magával egyebet, mint csaló­dást, bűnöket, nyavalyákat, elsatnyult, beteg tes­tet, sivár lelket telve gonosz hajlamokkal és szen­vedélyekkel és töredelmes, bűnbánó öregséget. Szép ifjúkorának napjai kísértetekként je Ientek meg előtte és visszaidézték azt a szép reggelt, amikor atyja először vitte öt az élet ke- resztutjához, amely jobbra az erény napfényes utján egy csendes nagy országba vezet, csupa angyalokkal, világossággal és bőséggel ; és balra lecsalogat a bűnök vakondtúrásain át egy csepegő méreggel, sziszegő kígyókkal és tikkasztó párák­kal teli sötét űrbe. Oh, a kígyók szorongatták testét és a méregcseppek égették nyelvét és ő most már tudta, hova jutott. Félig magánkívül, kimondhatatlan fájdalom­mal kiáltott az éghez : „Add vissza ifjúságomat ! Óh atyám, vezess el még egyszer a keresztutra, hogy másként válasszak !“ De atyja örökre elköltözött és ifjúkora el­múlt. Lidércfény imbolygóit a mocsarak fölött és eltűnt a temetőben ; és ő igy szólt : „íme az én balga napjaim!“ Egy csillag hullott le, végig villant az égen és megsemmisült a földön. ,,Ez vagyok én“, monda vérző szívvel és sebét tovább marcangolták a megbánás kigvófogai. Izgatott képzelete lopva járó holdkóros ala­kokat látott a háztetőkön, a, szélmalom fenyege­tően emelte karjait, hogy lecsapjon és az üre*. halottasházban otthagyott halotti álarc lassan la*- san az ö vonásait vette föl. Lelki küzdelme közben egyszerre a torony­ból uj évi zenehangok ütik meg fülét, mint tá­voli templomi ének. Szive ellágyul. Végig tekint,, ameddig szeme ellát, végig a messze földön é* eszébe jutottak gyermekkori barátai, akik bol­dogabbak és jobbak voltak mint ö, akik boldog gyermekeknek szülői és szerencsés emberek é* igy sóhajtott: „Óh, én is tudnék könnytelen sze­mekkel szunnyadni az uj év első éjjelén, ha akarni tudtam volna! Óh, én is boldog lehetnék, ha a ti uj évi kívánságaitokat és intelmeiteket, drága szüleim, követtem volna.“ Ifjúkorára való lázas visszaemlékezése köz­ben úgy rémlett, mintha a halottasházban az ál­arc megelevenednék, amely az ő vonásait viselte. Az a hit, hogy Szilveszter éjjelen a szellemeket és a jövőt meg lehet látni, átalakította a lárvát élő ifjúvá, aki kihúzza a tövist a lábából ; é* keserűen elébe varázsolta régi viruló alakját. Nem tudta tovább nézni, eltakarta arcát, ezer forró könny csordult 'szeméből és veszett el a hóban, azután csendesen, reménytelenül é* kétségbeesetten sóhajtott: „Térj vissza, ifjú koiy térj vissza !“ — — És az visszatért; mert az uj-év éjjelé» mindezt a borzalmas kdolgot csak álmodta. Még ifjú volt. Csak eltévelyedése nem volt álom. D»- hálát adott az Istennek, hogy még idejében vissza­fordulhatott a bűnnek ocsmány útjáról és rátérhe­tett a napsütötte útra, amely az áldásnak tiszta birodalmába visz. Térj meg te is, fiatal olvasóm, ha ezen a rossz utón indultál ! Ez a rettenetes álom lesz majdan a te birád. De ha egyszer te kiáltanád jajveszékelve: „Jöjj, vissza, szép ifjúkor !“ — az többé nem férne vissza. 6. Gy.

Next

/
Thumbnails
Contents