Tolnavármegye és a Közérdek, 1913 (23./9. évfolyam, 1-103. szám)

1913-01-07 / 2. szám

TOLNA VARMEGYE és a KÖZÉRDEK az ipari munkások érdekében úgy a 30 éves korhatár, mint pedig az ugyanazon munkaadónál legalább két év óta tartó állandó alkalmazás tekintetében a javaslat tárgyalása során enyhítő koncessziók lesz­nek elérhetők. Valamint a kormány az adó­törvények eredeti intézkedéseihez és végre­hajtásához nem ragaszkodott, hanem meg­hajolva az érvek előtt a módosításokba, most pedig a végrehajtás elhalasztásába beleegyezett — épp úgy reméljük, hogy az ipari munkások szavazati jogosultságát előmozdító változtatások elől szintén nem fog elzárkózni. Az egyesült ellenzék pe­dig, amikor ilyen nagy fontosságú kér­dés kerül szőnyegre, hagyja végre ab­ban a kordon körüli kisded játékait, hagyjon tel a duzzogással és izgatással és ne a Royal-ban és az Országház-kávé- házban tartson előadásokat és gyártson manifesztumokat, hanem a parlamentben teljesítse képviselői megbízatásából folyó elementáris kötelességét, legkivált mikor a nemzet egész jövőjére kiható javaslat ke­rül tárgyalásra. 1913 január 7. sületekhez intézett rendelet, melyben közli a mi­niszter, hogy a gazdasági felügyelőségeket figyel­meztette arra, hogy ha eddig is szükséges volt, hogy a gazdasági felügyelő a vármeg ebeli gaz dasági egyesülettel állandó összeköttetést tartson fenn, most már sokszorosan elutasithatlan fel­adata a gazdasági felügyelőnek a gazdasági egye­sület tevékenységének készséges támogatása, az összhangzatos tevékenység feltételeinek megterem­tése és általán a gazdatársadalmi tényezőkkel való állandó együttes működés biztosítása és minden irányban azon kell lennie, hogy a gazda­társadalmi egyesületek tevékenysége érvénye­süljön. Ezzel szemben egészen természetes, hogy a gazdasági felügyelőségek is a maguk hasznos feladatait csak akkor fogják sikerrel betölteni, ha működésükben a gazdasági egyesületek oda- adón fogják őket támogatni és maguk is a szük­séges kívánatos együttműködést megfelelően elő­készítik. Meg vagyok győződve arról, hogy a törvény életbeléptetése a gazdatársadalmi testületek támo­gatása és a gazdasági felügyelőségek odaadó működése mellett és a közös cél elérése érdeké ben kifejtett összhangzatos együttes tevékenység következtében mezőgazdaságunk ügyei fejleszté­sére és érdekei érvényesülésére a legszebb ered­ményeket fogják biztosítani. HÍREK. — Személyi hir. Simontsils Elemér főispán hazaérkezett Szentmártonkátáról, ahol családjával az ünnepeket töltötte. Sztankovánszkij Imre országgyűlési kép­viselő pár napot Szekszárdon töltött ahol, amint a Tolnamegyei Takarék és Hitelbank felügyelő- bizottságának tagja, résztvett az évi mérleg elő­készítési munkálataiban. — Elnevezés. A m. kir. vallás- és köz- oktatásügyi miniszter a múzeumok és könyv­tárak országos főfelügyelőségéhez Kämmerer Ernő miniszteri tanácsost, az országos magyar szépművészeti muzeum igazgatóját múzeumi és könyvtári országos felügyelővé nevezte ki öt évre. — A pécsi egyházmegye köréből. A pécsi püspök Kistengelic tolnavármegyei községben uj plébániát alapított. A plébániaház és templom az elmúlt évben fülépülvén azt a megyéspüspök megbízásából Fekete Ágoston tolnai prépost plébá­nos szentelte föl, majd Marton Sándor kinevezett uj plébános, eddig tolnai káplán megtartotta bevonulását az uj templomba, melynek fölépítése 30,000 koronába került. Az uj plébános egyúttal, mint a folyó év első kinevezett plébánosa elnyerte a néhai Pollák kanonok alapítvány 600 koronás kamatait is. — Zichy Gyula gróf megyéspüspök Prikler Károly teveli esperes-plébánost a völgy- ségi esperesi kerület tanfelügyelői tisztétől saját kérelmére felmentette és helyébe Razgha Lajos zombai plébánost nevezte ki a völgységi kerület tanfelügyelőjévé. — Gestetner Konrád hőgyészi káplánt Tolnára, Kaufmann János ideiglenes kakasdi adminisztrátort pedig Hőgyészre küldte segédlelkészi minőségben. Scheich Gyula hosszu- hetényi és Graumann Imre kurdi káplánok köl csönösen áthelyeztettek. — Kölcsönös áthelyezés. Az igazságügy­miniszter Sonnewend Frigyes dr. szekszárdi kir. törvényszéki bírót és Fejős Imre szekszárdi kir. járásbirót saját kérelmökre kölcsönösen át­helyezte. — Bucsubankett. Szabó Géza, az ujonan kinevezett szászvári plébánosnak tiszteletére, Szekszárdról való távozása alkalmával csütörtökön este a kath. olvasókörben tisztelői és jóbarátjai társaslakomát rendeznek. — Tolnamegye méhészete 1912-ben. Az elmúlt esztendő, tekintve a rossz időjárást, a méhészekre kedvezőtlen volt. A korai fagyok a fák virágbimbóit tönkretéve, a virágzás sok fá­nál vagy teljesen elmaradt, vagy nagyon cse­kély volt. Az akácfa, mely a méheknek a gyűj­tésben nagy hasznukra van, úgyszólván nem is virágzott. A gyümölcsfák kevés mézet nyújt­hattak. Majd a sok esőzés, mely nagyon gá­tolta a méheket munkájukban, szintén hozzá­járult az elmúlt esztendő szűk mézterméséhez. Sok helyen a méhek szükölködése következté­ben a vérhas is fellépett. Általában az 1912. év a méhészet szempontjából igen rossz volt. Tolnavármegyében 1031 méhész volt az elmúlt esztendőben. A méztermés 150 métermázsa, a viasz pedig 22 métermázsa volt. Múlt év őszén kaptárokban 5767, kasokban 2919 család lett betelelve. Olyan méhtenyésztő, ki a méhcsalá­dokat a viaszért és mézért lekénezte, 179 volt. A méhészetre vonatkozólag különben azt a panaszos felszólalást vettük, hogy Szekszárdon bár van méhészegyesület, de ez érthetetlen ok­ból nem működik. Az egylet elnöke a város polgármestere, aki azonban az egylet titkárára hárítja a felelősséget, hogy két év óta semmi látható eredmény nincs s még csak a rendes elszámoló közgyűlés sem lett összehiva. — Iparhatósági biztosok. A szekszárdi kereskedők és iparosok a jövő vasárnap fognak választani 20 iparhatósági megbízott?t a város­háza kistermében délelőtt 9—11 óráig. Szavazati joga van minden adófizető iparosnak és keres­kedőnek. — Kőlesd hálája. Köiesd község képvi­selőtestülete 1912. év folyamán felépített köz­ségháza uj tanácstermében 1912. évi december hó 30-an tartott legelső közgyűlésén nagy lel­kesedéssel egyhangúlag azt a hálatelt határo­zatot hozta, hogy az uj tanácsterem részére : Gr. Apponyi Sándor, néhai dr. Györky Lajos és néhai Laki Gusztáv volt jegyzők életnagyságu mellképét megkészitteti s annak idején majd ünnepélyesen leleplezi. — Az Olvasókör közgyűlése. A szekszárdi Polgári Olvasókör vasárnap délután tartotta tisztújító közgyűlését Boda Vilmos elnöklése mellett. A jegyzőkönyv felolvasása és hitelesí­tése után elnök röviden beszámolt a múlt év azon eseményeiről, amelyek az Olvasókör bel- életét különösen érdeklik, majd pedig megej­tették a tisztujitást titkos szavazással. A tisz­tikar minden egyes tagját egyhangúlag 80—80 szavazattal a következőkép alakították meg: Boda Vilmos elnök, Andre István alelnök, dr. Török Ottó ügyész, Horváth József igazgató, Haya Béla pénztáros, Tamaska János könyv­táros, Kogelbauer Janos jegyző és Tauszig Ignác meg Nikitits Imre számvizsgálók lettek. Választmányi tagokul megválasztattak : Horváth Ignác, Janosits Károly, Debulay Imre, Vaczek László, Stann István, Uglár János (uj), Fusz Ferenc, Tarlós János, Hahn Ferenc, Pekary János, Grószbauer Ferenc, Sipos Márton (uj) rendes tagok, dr. Zsigmond Ferenc és Buko- vinszky József póttagok. — Olcsóbb lett a motorbenzin. A motor­benzin arát a miniszter évről évre rendeletileg szabályozza. Az idénre a kisiparosok részére szükséges adómentes motorbenzin árát mmázsán- kint 26 koronában állapította meg. Tavaly 27 korona volt az ára, igy a benzin az idén 1 koro­nával olcsóbb lett. — Községi Ügyek. Görbő és Belecska köz­ség képviselőtestülete egy segédjegyzői állás rend­szeresítését határozta el ’s annak fizetését 1000 koronában állapította meg. — Bátaszék község­ben Schneider Miklós Il-od biró lemondása foly­tán megüresedett állásra Bauer János elöljáró, ennek helyébe pedig Gilbert Ádárn választatott ipeg — Bonyhád község képviselőtestülete a bonyhádi azabadoktató egylet részére állandó évi 100 korona, a bonyhádi zárda polgári iskplának 1912. évre 400, 1913. és 1914. évre 200—200 korona segélyt szavazott meg, a bonyhádi ovoda cselédtartási átalányát 120 koronáról 240 koro­nára felemelte. — A mezőgazdasági ügyek intézése a vár­megyén. Az 1912. XXIII. t.-c. értelmében Puly Iván m. kir. gazdasági felügyelőt bízta meg a földmivelésügyi m. kir. miniszter a mezőgazda­sági ügyeknek a törvényhatóságoknál való inté­zésével, helyettesül pedig Matkovics Sándor m. kir. gazdasági gyakornokot rendelte ki. — Kereskedők íz aj adótörvények ellen. Az OMKE vezetősége vasárnap nagygyűlésre hívta össze Budapestre az ország kereskedőit az uj adótörvények életbeléptetésének elhalasz­tása és revíziója tárgyában A gyűlésen való részvételre a szekszárdi Kereskedelmi Kaszinó is meghivatott, Minthogy azonban a meghívó valóban a legutolsó óraban érkezett, úgy, hogy már azt tanácskozás tárgyává tenni nem lehe­tett, Salamon Ármin, a Kereskedelmi Kaszinó alelnöke levélben jelentette be az OMKE elnök­ségének, hogy a mozgalmat a Kaszinó helyesli és azt szivvel-lélekkel támogatja. — Hadnagyi kinevezés. A király Danielo- vics Ernő szekszárdi pü. fogalmazót a nagykani­zsai 20-ik honvédgyalogezredhez hadnagygyá ne­vezte ki a tartalékba. — Államsegély tenyészállat beszerzésre. A földmivelésügyi m. kir. miniszter az 1913. évi tenyészapaállat beszerzésre egyelőre 120.000 ko­ronát engedélyezett az 1912 évi feltételek mel­lett, ez utón is felhívja a gazdasági m. kir. fel- ügyelőség az érdekelt községeket, hogy ezirányu kéréseikkel forduljanak hozzá. — Az agráriusok tiltakozása vármegyénk­ben. Pálfa község fogyasztási szövetkezetben tömörült kisgazdái a Magyar Gazdaszövetség kezdeményezésére távirati tiltakozással fordultak dr. Sztankouánszky Imre képviselőjükhöz a kormány által benyújtott s az országgyűlés által időközben elfogadott vámpolitikai felhatalmazási A vármegyék mezőgazdasági közigazgatása. Irta: Szilassy Zoltán, orsz. képviselő. Mikor a földmivelésügyi miniszter a mező- gazdasági ügyeknek a törvényhatóságoknál való intézéséről szóló 1912. évi XXIII. törvénycikket megalkotta, azt az egész gazdaközönség osztatlan örömmel és elismeréssel fogadta, mert ez által a törvényhatóságok szervezete egy oly szakközeggel bővíttetik, aki hivatalból köteles a vármegyék mezőgazdasági ügyeit gondozni és e végből a törvényhatóság viszonyait iigyélemmel kisérve, a törvényhatóságnak és a kormánynak a helyi vi­szonyoknak megfelelő intézkedésekre javaslatokat tenni, a kormány rendeletéinek és a törvény - hatóság kezdeményezéseinek végrehajtását sür­getni és ellenőrizni. Ez a nagyon szükséges törvény ennek az évnek az első napjával lépett életbe. A törvény szerint minden törvényhatóságban a törvényható­ság és a törvényhatóság első tisztviselőjének gazdasági szakközegét a földmivelésügyi minisz­ter által kinevezett gazdasági felügyelő képezi. Ennek megfelelőleg a törvényhatóság közgyűlésén és bizottsági ülésein a mezőgazdasági érdekű ügyekben a szakelőadói teendőket végzi, kinek véle ényét mindazokban a közigazgatási ügyek­ben meg kell kérdezni, amelyek a földmivelés- ügyi közigazgatás körébe tartoznak, de a gazda­sági felügyelő jogosult önnálió előterjesztést és javaslatot is terjeszteni a törvényhatóság elé a mezőgazdasági érdekek védelme és előmozdítása céljából, melyeket a törvényhatóság tárgyalni köteles. Látható ebből a kivonatos ismertetésből, hogy a gazdasági felügyelőnek a mezőgazdasági érdekek szolgálata és előmozdítás* terén igen szép és hasznos hatáskör van biztositva. — De látható az is, hogy a gazdasági felügyelő mint törvényhatósági előadó a gazdasági egyesületek­ben, mint társadalmi testületekben megnyilvánuló gazdai közvélemény érvényesítése terén is mily elsőrendű hatáskörrel fog bírni, — Éppen azért felette szükséges, hogy’ a gazdasági felügyelő a gazdatársadalmi testületekkel a legszorosabb kon­taktusban legyen, hogy ezáltal mintegy a gazda­társadalom ütőerén tartva kezét, állandóan tájé­kozva legyen a gazdatársadalom kívánságairól, bajairól és azokról az orvosszerekről, melyek ezeknek az enyhítésére, megszüntetésére alkalma­sak. Erre a harmonikus munkásságra nagy szük­ség van és ezen munkásság biztosítására nagyon szükséges a hatáskörök lehető szabatos körvona­lazása, mert több gazdasági egyesület köréből hallatszottak panaszok az iráflt, hogy a gazda­sági felügyelők még ott is, ahol jól működő gazdasági egyesület van, olyan térre is kiterjesz­tik működésüket, amely a gazdasági egyesületek hatáskörébe vág és ezzel tulajdonképen a gazda­sági egyesületek működése alól vonják el a talajt. A földmivelésügyi miniszterben azonban megvan a kellő érzék és a jóakarat a gazda- sági egyesületek iránt nemcsak abban, hogy a viszonyokhoz képest tekintélyas anyagi segélyben részesíti azokat, hogy feladataik teljesítésére ké- ’ pesek legyenek, hanem az iránt is, hogy műkö­dési körüket biztosítsa és a felügyelők munkás­ságával összhangba hozza. Erre mutat a gazdasági felügyelői intéz­mény életbeléptetése alkalmából a gazdasági egye-

Next

/
Thumbnails
Contents