Tolnamegyei Ujság, 1939 (21. évfolyam, 1-101. szám)

1938-12-30 / 1. szám

Szekszárdi 1938. december 30. (Péntek) XXI. (1939.) évfolyam. 1. szárny TOLNAMEGYEI ÚJSÁG HETENKÉNT KÉTSZER MEGJELENŐ KERESZTÉNY POLITIKAI ÉS TÁRSADALMI LAP SBcricesztfiséff 6a kiadóhivatal: Szekszárdi Népbank épQletében. Telefon szám: 85 Blófizetósl d!|i Egész évre _ 12 pengő || Félévre_______ Fe lelős szerkesztő: I Hirdetések órait BLÁZSIK FERENC I A legkisebb hirdetés di|a 1*50 pengő. — A hirdetés egy 60 milliméter I széles hasábon mllllraélersoronként 10 (Mér, A lap megjelenik minden szerdán és szombaton. I Állóstkeresőknek 50 százalék kedvezmény. előfizetési dijak és hlrdsüaak. valamint a lap szellemi részét illető I a hírrovatban elhelyezett reklám-, eljegyzési, családi bír, valaminké ' közlemények a szerkesztőséghez küldendők. I nyllitér soronként 50 fillérbe kerül. ÚJÉVI ÉNEK IRTA; BABAY GÉZA Eljött immár la nagyreményű új év, Lelkűnket új hit, új remény és új hév Ifemzeilsési politikánk Vitéz iJmrédy Béla miniszterelnök & kor szellemét megértő felfogás­ról adott iránytmutató nyilatkoza­tot az egyik fővárosi lap hasábjain a kisebbségi kérdésben. Nyilatko­zatiról a Deutsche Allgemeine Zei­tung megállapítja, hogy az rend- j kívül kedvező kilátásokat nyújt a jövőre nézve. A nyilatkozatban kör­vonalazott nemzetiségi politikánkat úgy a magyarországi német nép­csoport és az egész németség, mint a többi népcsoport is a legnagyobb örömmel üdvözli. Ezen az örvendetes fogadtatáson nem is lehet csodálkozni. Imrédy nem ígér mást, nem folytat más kisebbségi politikát, mint amit mi kívánunk a trianoni békeparanccsal elszakított magyar testvéreink ré­szére. A megcsonkított haza kisebb­ségeit minden kényszer hatása nél­kül, meggyőződésből szeretettel gon­dozza a magyar állam, mert a ma­gyarság nemzeti céljai az ő céljaik is és kell, hogy az ő jól felfogott érdekeik, megfeleljenek a magyar­ság érdekeinek is. A miniszterelnök a Pester Lloyd karácsonyi számában megjelent nyilatkozatában hangoztatja, hogy a német kisebbségről tett megálla­pításai, a különleges helyi viszo­nyokra való változtatásokkal, Ma­gyarország valamennyi kisebbsé­gére is vonatkoznak s igy elsősor­ban a németek mellett legszámot­tevőbb népkisebbségre, a szlová­kokra is. Rámutatott a miniszterelnök a kisebbségek gondozásával kapcso­latban arra, hogy a kultuszminiszter a felsőbb egyházi hatóságokkal megállapodott abban, hogy a ma­gyar és német, illetve szlovák taní­tás előfeltételeit megteremtsék. A kormány ezt a kérdést annyira figyelemmel kezeli, hogy a megol­dás már tulnyomórészben megtör­tént. Már az óvodában érvényesül az az elv, hogy a kisebbségi gyer­mekek anyanyelvükőn tanulhassa­nak. Az elemiiskolai tanitók nyelv­tudásukat külön tanfolyamokon tökéletesítik, de a kormány tisztá­ban van azzal, hogy ez nem teljes megoldás, éppen ezért gyakorlati lépést tett külön német tanitóképez- dék felállítására. Különös gondját képezi a kormánynak a kisebbségi polgári és középiskolák kérdésének a rendezése, valamint az anyanyelv használata a hatóságokkal való érintkezésben. Ez utóbbira nézve már egy 15 évvel ezelőtti kormány- rendelet foglalkozik s azóta minden kormány gondosan ügyelt arra, hogy a helyi hatóságoknál alkal­mazott köztisztviselők a lakosság nyelvét kifogástalanul beszéljék. Arra is gondol a kormány, hogy a németség lelkészei már a szemi­náriumban megfelelő németnyelvű I kiképzésben részesüljenek. Meleg 1 Ragadja boldogan magával. ÉrezzQk már, hogy velünk van az Isten, Van már jogunk itt hinni újult hittel A szent magyar feltámadásban. A trianoni papiroshatárok Észak felöl már rongydarabbá váltak S megbíztat új jövö reménye, Hogy még akár ha ég s föld Összedől is, A többi három égi táj felől is Fölgyúl a hajnal tiszta fénye. Nem volt már itt ily újévünk húsz éve, Már nem vagyunk úgy, mint az oldott kéve, Fonódunk össze egyre jobban. megértéssel kezeli a kormány a sajtó és egyesületi alapítás kérdését is, úgyhogy a tárgyilagos figyelő­nek meg kell állapítania, hogy a magyar kormány részéről a kisebb­ségi jogok érvényesítése terén lé- pésről-lépésre haladó, évről-évre továbbépítő irányzat jelentkezik. A német anyanyelvű lakosság gazdasági elhaladásának fellendí­tése érdekében és gazdasági intelli­genciájuknak emelésére lehetővé teszi a korjjiány, hogy az elsősor­ban földmiveléssel foglalkozó német népcsoportok számára fontos mező­gazdasági kiképzést, több tanfolyam keretében, szélesebb keretek között folytassák. Végül elhatározta a kor mány, hogy abból a célból, hogy a német kisebbség viszonyai felől és a kisebbségi politikát illető kü­Szongott Edvin alispán péntekre, folyó hó 30-ára irta ki a választás alá eső szekszárdi képviselőtestület tagjaiból a december hó 31-ével kilépő rendes- és póttagok válasz­tását. A reggel 9 órakor kezdődő aktus délután 4 óráig tart. Ezen határidőn túl szavazni nem lehet. A választás öt kerületre osztja a vá­rost és az egyes kerületek külön- külön helyeken szavaznak. A választást erős készülődések előzik meg, mert a képviselőtestü­let részleges megújítása a jobb­oldali világnézet újabb előretörését jelenti. Igen örvendetes, hogy ezen a választáson a kor szellemét meg­értő magyar választók, köztük első­sorban a kisgazdatársadalom rétegei Egyesült Keresztény Jobbol­dal elmen tömörülve válial­S az üdvözítő hazaszeretetben Mindig jobban és mindig lelkesebben Szívünk is immár összedobbm. Oh nem tudunk ilt egymás nélkül élni, Feltámadásban hinni és remélni S álmodni fényes magyar álmot. Hz tovább folyna itt a régi játék, Amig vad lázban az egész világ ég, Megölne a turáni átok. Jöjj s mosolyogj. ránk boldog új esztendő, ígéret légy, ho^y boldogabb jövendő Virrad most máf a bús magyarra, Hí összetartunk ősi hitben égve S ha odafönn a csillagfényes égbe’ Nagy Istenünk is úgy akarja. lönleges óhajokról gyorsan és ál­landóan értesülhessen, felállítja a kisebbségi kérdés kormánybiztos­ságát. Ezek a magyar kisebbségi poli­tika körvonalai, amelyeknél külö­nösen az a lényegbevágó, hogy azokat önként valósítsa meg a ma­gyar kormány, ami természetes is, mert Magyarországon többségiek és a kisebbségiek között sorsközösség érlelődött meg. A szlovákok és né­metek otthon vannak Magyarorszá­gon s a közős haza jobb jövője mindnyájunknak közös érdeke. Ki­sebbségeink megelégedettségét mun­kálja a kormány politikája s a meg­elégedett kisebbség nem kacsintgat a határokon túlra s hű polgára lesz ■ annak az országnak, mely őket be­I fogadja és testvéri népként kezeli. ják a választási küzdelmet Az Egyesült Keresztény Jobbol­dal indulása osztatlan örömet kel­tett mindenütt, ahol azt akarják, hogy a szekszárdi városháza alkotó de egyben a város polgár­ságának terhein 'könnyítő munka, ne pedig a meddő szófecsérlés színhelye legyen. Szekszárd város keresztény ma­gyarsága osztály és felekezeti kü­lönbség nélkül lelkesen csatlako­zott ahhoz a tömörüléshez és ki­vette részét már a szervezés mun­kájából is, úgy hogy ennek az izig- vérig magyar megmozdulásnak a a sikere máris bizonyosnak látszik. A városi párt elhatáro­zása értelmében nem állít külön lisztét, ha­nem az Egyesült Ke­resztény Jobboldal Je­löltjeit támogatja teljes erejéből, mert meggyőződése, hogy ma min­den igaz magyar egyakarására van szükség. Ennek a szellemnek a je­gyében szüle ett az Egyesült Ke­resztény Jobboldal, mely arra hl-* 1 vatott, hogy uj magyar életet vigyen városunk életébe! A Szekszárdi Egyesült Keresztény Jobboldal Jelöltjei: I. kerület: Rendes tagok: Frey József Prantner, kisbirtokos. Marth Sándor, pékmester, dr Szüle Dénes, orvos. Póttag: Németh József, nőtlen kisbirtokos. II. kerület: Rendes tagok: vitéz Czenk József, kisbirtokos. Tóth János, órásmester, «/pé Patacsy József, r. k. hittanár. Póttag: Szép Andor, kereskedő. III. kerület: Rendes tagok: Baka István Pollermann, kis­birtokos. Vass Kálmán, HONSz elnök, dr Kovács Károly, orvos. Póttag: Árvay István kádármester. IV. kerület: Rendes tagok: Töttös Pál Majsai, kisbirtokos, 3 Csötönyi József Budai, kisbirtokos, Dr. Mikula Dezső ügyvéd. Póttag: Sápszky Andor, szabómester. V. kerület: Rendes tagok: Budai János Török, kisbirtokos, Domonyai Péter, kisbirtokos, Dr Szakáts István, kir. közjegyző. Póttagok: Dr Leszley Alajos, orvos, Kovács Dávid, kisbirtokos. A választók lakóhely szerinti ke­rületi beosztása a kővetkező: I. kerület. Választ 3 rendes és 1 póttagot és hozzá a következő utcák és terek tartoznak: Alkony­utca, Alkotmány-utca, Arany János- utca, Bakta, Bakta-köz, Bartina- szőlőhegy, Bem-utca, Benczur utca, Bercsényi-utca, Bezerédj-utca, Béla- tér 1., 2. házszám, Béri Balogh Ádám-utca, Dobó Istvár.- utca, G aray- /tér páros oldala, Hiding Ádám utca, Kálvária-utca, Kürt-utca, Lehel-utca, Odrod Képiselöteslülell Wlisztds Vigyük győzelemre az Egyesült Keresztény Jobboldal listáiét mely függetlenségével városunk lobb lövőiének biztos záloga Egyes saám ara 12 fillér*

Next

/
Thumbnails
Contents