Tolnamegyei Ujság, 1937 (19. évfolyam, 1-100. szám)

1936-12-30 / 1. szám

Mai lapszámunkban bentfoglaltatik a „Tolnamegyei Gazda" XIX. évfolyam. Szekszárd, 4936 december 30. JSzerda.) 1. szám. BEIÉNKÉNT KÉTSZER MEGJELENŐ KERESZTÉNY POLITIKAI flS TÁRSADALMI LÁP nw Szerkesztőség és kiadóhivatal: Szekszárdi Népbank épületében. Telefonszám: 85 Előfizetési dili Egész évre _ 12 pengő || Félévre _ _ _6 pengő Fe lelős szerkesztői BLÁZSIK FERfeNC ft lap megjelenik minden szerdán és szombaton. Előfizetési dllak és hirdetések, valamint a lap szellemi részét Illető közlemények a szerkesztőséghez küldendők. Hirdetések árait raHBmétsr A legkisebb hirdetés dija 1*50 pengő, — ft hirdetés egy 60 széles hasábon mllllmélersoronként 10 fillér. Adatkeresőknek 50 százalék kedvezmény. A hírrovatban elhelyezett reklám-, eljegyzési, családi hír, valamint a nyllttér soronként 60 fillérbe kerül. Újaim politikai vllfóMatok és a magyarság Irta: Órffy Imre dr A háború utáni második évtized rége felé járunk. Ma-holnap egy 'emberöltő telt el a világ éa a ma­gyarság katasztrófáját jelentő háború kitörése óta. Nem időszerűtlen tehát mérleget csinálni as azóta elmúlt idők hatásairól, eredményeiről, — különö­sen politikai téren.- A háborút követő első évek látszat- fellendiilése után hamarosan megjött a világgazdaság krízise. Messze ve* zetne, ha ennek inditóokait feltárni és elemezni akarnék. Az az óriási szellemi és anyagi Veszteség, amelyet az újkor legnagyobb csapása Okozott as emberiségnek, kösismert s nyilván­való, hogy .nem maradhatott vissza­hatás néikttl. Da nem es volt as igazi baj. Az igazi katasztrófa ott kezdődött* hogy a békediktátumok esztelen, szív« télén volta, a váratlanul nagy hata­lomhoz, gazdagsághoz jutott nemze­tek étvágyának megnövekedése és féltékenysége, végül a legyőzőitek gyötrése és gyötrődése nem tette lehetővé a lelkek megbékülését. Ez a magyarázata annak, hogy bár a világgazdasági élet egészsége a benne rejlő titokzatos és örök erők hatásánál fogva lassan helyreállni lát­szik, amit a szegény magyarság is keid már érezni, politikai és tár­sadalmi téren zavarosabb, nyugta­lanabb a világ képe, mint kösvetle* nül a háború után volt. AU ez elsősorban a nemzetek kö­zötti, vagyis a külpolitikai vonat* közáüokra. P0 nem sokkal jobb a helyzet afi egyes államokon belül kialakult belpolitikai állapotok te­kintetében sem. A háború alatt és iaz utána kővetkező időkben az addig is egészségtelen jövedelem- és vagyon- elosslás szélsőségei csak növekedtek s ez az egyes nemzeteken belül is növelte a társadalmi feszültségeket. Az ebből folyó elégedetlenséget a né­pek valódi, és hamis apostolai, az utóbbiak közt főként a hivatásos po­litikusok, csak szították. Ennek ered­ménye Bzemünk előtt játszódik le a müveit államok tekintélyes részében: a népek önrendelkezési jogát a kü­lönböző jobb- és baloldali diktatúrák elsikkasztják, — mindenütt hangsú­lyozva, hogy ezt a nép érdekében, Bőt megmentésére teszik... Az átlagpolgár, akit végtére is az érdekel leginkább, nyugodtan hajt- hatja-e le fejét esténkint s élet- és vagyonbiztonságát megvédettnek te­kintheti-e, — sajnos — nem nagyon törődik azzal, milyen hatalom, miként őrködik felette. Ámde, akik szeret­nek előrenézni s látszatmegoldások­kal, tüneti kérdésekkel nincsenek megelégedve, azoknak ezek a jelen* ségek töprengést, sőt sok gyötrődést is okoznak. A magyarság szellemi vezetésére hivatott rétegeinek ezenfelül még külön okai is vannak a nyugtalan­ságra: olyan gyengék és kicsinyek lettünk, hogy úgy gazdasági, mint politikai tekintetben a nagy világ áramlatok sodrának alig, vagy sem­mit sem tudunk ellenállni. Nem alap tálán tehát az á félelem, hogy ezek* nek az áramlatoknak egyike könnyen magával ragad bennünket! A másik, aggodalmat keltő ok egészségtelen társadalmi tagozottságunk. Min­den államban, így a nagy és boldog nyugati nemzetekében is, vannak nyomorgó néprétegek, — példa rá Anglia, — de van hatalmas felső- és ami a legfontosabb, középosztályuk, — az önállő polgárság, — mely erős erkölcsi és anyagi alapra van építve. Ezzel szemben nálunk az évezredes rendi fejlődés egyoldalúsága, a kötött birtokrendszer, a 67- ea kiegyezést követő liberális éra alatt történelmi középosztályunk pusztulása, a háború utáni konjunkturális ipari és speku­lativ jövedelmek kevés és nem min­dig kívánatos kezekbe való halmo­zódása még torzabbá tette a ma­gyarság amúgy sem kiegyensúlyozott társadalmi és gazdasági úsztáiytago zódását. A mai magyar társadalmi rend Olyan építményhez hasonlít, amelynek súlypontja magasan van, alépítménye meg egészen gyenge, ellenáilásképtelen s a kettő között nincs erős, tartós szerkezeti kapcsolat. Mindebből Önként folyik, hogy mit kell tennünk, ha él akarjuk kerülni a forradalmakat éppúgy, mint a diktatúrákat, ha meg akarjuk men­teni a nép önkormányzatát. Egyfelől fokozni kell az alsóbb nép osztályok politikai befolyását, hogy sorsának javítását erősebb ütemben vihesse keresztül. Másfelől mindent el kell követnünk, hogy az áilam- hataiom a jövedelemeloszlás hibáit erős kézzel csökkentse. E kettős feladat megoldása elől semmiféle magyar kormánynak sem lehet kitérnie. Amikor azonban elég merészek vagyunk ezt nyíltan is hirdetni, megvan a bátorságunk minden idők legfőbb politikai irány­elvének a hangsúlyozására is: mér­legelni kell, vájjon az áldozat, ame­lyet a célért hozunk, ne legyen na­gyobb, mint az elérhető eredmény, más szóval: sohase romboljunk többet, mint amennyit építünk. Ha tehát az alkotmányos jogok gyakorlásávsl,—elsősorban a választó­jogra gondolok, — egy haladó refor­I mot meg is alkotunk s a titkosságot bevezetjük, vigyázzunk, hogy az elő­deink mulasztása és a történelmi erők mostohasága folytán erkölcsi és anyagi nyomorban gyötrődő legalsó töme­geink ne jussanak átmenet nélküli hatalmi túlsúlyra. Ez, amint a világ nem egy helyén látjuk, senkinek sem használt s csak pusztulást és nyomo­rúságot kozott mindenkire. Ha pedig a jövedelemeloszlás szélső eseteit erélyes kézzel meg is szüntet­jük, vigyázzunk, hogy az ne legyen az egyéni munkakedv kiirtása, a vagyon elkobzása és a teremtőerők teljes gúzsbakötése. Ezeknek a szempontoknak az össze­egyeztetése nem könnyű, de égyáíta- lábah nem lehetetlen. Nem kell hozzá egyéb, mint mélyen gyökerező meg­győződés és a szölgalelküségtől váló irtózás ugij fel-, mint lefelé. Mert ne higyje senki, hogy a felülről jövő erőszakot leküzdeni nagyobb bátor­ságot jelent, mint az alulról jövő ter­rorral szembenézni. Az igazi férfinak mind a kettővel szemben fel kell vennie a küzdelmet, — ha kell. Ahogy a római költő irta kétezer évvel ez­előtt : Az igaz embert, ki hű s kitartó, Határzatában nem rendíti meg Se kényur arca, ijesztő, haragvó, Se rosszra késztő, zajgó néptömeg I ’KB A szekszárdi ipartestületi elnök itho/lf1 kommunista előéletét jogerős bírói ítélet állapította meg i húzódó perre tett pontot kedden délután a szekszárdi királyi törvényszék és jogerősen felmentette Debulay Béla szekszárdi lakatos­mestert, aki ellen Szabó Gyula szek­szárdi kőmivesmester, az általános ipartestület elnöke évekkel ezelőtt büntető pert indított. Debulay Béla ugyanis az 1934 év őszén több ipar- testületi vezető ember előtt azt a ki­jelentést tette, hogy Szabó Gyula nem, tanulhatta 16 évig a mestersé­gét, nem foglalkozhatott annyi ideig az iparban, mert közben szatócs is volt az atyja üzletében, azután pedig a kommün előharcosa volt, aki az iparosmestereket megkárosította nyers­anyagaik elvitelével, később pedig szökésben volt, körözték is mint kommunistát és ellene a kommün alatt viselt dolgai miatt eljárás is volt. A szekszárdi járásbíróság előtt meg­indult per első tárgyalásán Debulay akként nyilatkozott, hogy ezeket a kijelentéseket közérdekből és azért tette, mert az a meggyőződése, hogy olyan tiszteletreméltó pozíció­ban, mint amilyen az ipartes­tületi elnökség,. ne lehessen olyan ember, aki államellenes bűncselekményekkel volt vá­dolható, hiszen az ipartestületi elnöknek maku­látlan embernek kell lennie. Debulay kérte a valódiság bizonyí­tásának elrendelését és a székesfe­hérvári királyi ügyészség azon ira­tainak a beszerzését, amelyekből az inkriminált állítások valódisága meg­állapítható. A járásbíróság a valódi­ság bizonyítását elrendelte és az ira­tok beszerzéséig a tárgyalást elna­polta. A múlt év május havában volt a folytatólagos tárgyalás, amelyen dr Zoványi György járásbiró felolvasta a Szabó Gyula és társai ellen a szé­kesfehérvári kir. ügyészség által an­nak idején folyamatba tett, de Szabó Gyulával szemben elévülés címén megszüntetett bünper iratait. Ezekből az iratokból kitűnt, hogy Szabó Gyula (előbb kőmüvességéd, később szülei rácalmási szatócsüzle­tének alkalmazottja) a tanácsköztár­saság kikiáltásakor Rácalmáson nyom­ban megalakított egy úgynevezett »Építési direktóriumot«, elrekvi- rálta a Keresztény Hitelszövetkezet helyiségét és ott helyezte el az épí­tési direktórium irodáját. Eszel célul tűzte ki, hogy dz építő kisiparosok közül csak azok vállalhatnak mun­kát, akiknek ö, mint direk­tóriumi elnök és társai arra engedélyt adnak. E téren való basáskodása ennyira ment, hogy a kisiparosok a szükséges munkaanyagot csak az ő engedőimével vásárolhatták. Pedig ő annak, aki neki nem tetszett, ilyen engedélyt nem adott, súlyosan meg­károsítva ezzel úgy az iparosokat, mint az építkezőket. Ezért igein sok pahaBz volt ellene. Hatósági Jogkört bitorolva egy társával Írásbeli parancsot adott arra, hogy az építési direktórium két tagja és két fegyveres vörösőr erő­szakkal vegyék birtokba Rézmánn Béla rácalmási építőmester téglagyá­rának téglakészletét és faanyagát, amelyet eladtak és a lemaximált áron forgalomba hozott anyag eladásával Rézmannak jelentékeny kárt okol­tak. Szabó Gynia egyébként maga is többször megjelent Rézmahnál, ki­jelentve, hogy anyagkészletét köz­tulajdonba veszi és felleltároztatja. A pénzzel nem számolt el, mert a kom­mun bukása után Rácalmásról meg­szökött. Egyes szám ára 20 Jiftlér

Next

/
Thumbnails
Contents