Tolnamegyei Ujság, 1936 (18. évfolyam, 1-102. szám)

1936-01-01 / 1. szám

XV III. évfolyam. Szekszárdi 1936 január 1. (Szerda.) 1. szám. TOLNAMEGYEI HETENKÉNT KÉTSZER MEGJELENŐ KERESZTÉNY POLITIKAÍ ÉS TÁRSADALMI LAP Szerkesztőség és kiadóhivatal: Szekszárdi Népbank épületében. Telefonszám: 85 és 102 Előfizetési di|i grész évre _ 12 pengő || Félévre___ _ 6 pengő Felelős szerkesztő: BLÁZSIK FERENC Főszerkesztő: SCHNEIDER JÁNOS A lap megjelenik minden szerdán és szombaton. Előfizetés! dl)ak és hirdetések, valamint a lap szellemi részét Illető közlemények a szerkesztőséghez küldendők. Hirdetések árait A legkisebb hirdetés dl|a 1*50 pengő. — A hirdetés egy 60 milliméter széles hasábon milllmélersoronként 10 fillér. MÜástkeresőknek 50 százalék kedvezmény, j A hírrovatban elhelyezett reklám-, eliegyzésl, családi hír, valamint a nyllttér soronként 60 fillérbe kerül. Pártpolitika és gazdaságpolitika A körhiány birtokpolitikai tör­vénytervezetét még senki sem is­merhette, mert senki sem tanul­mányozhatta át tüzetesen, amikor már megjelentek az ellenzéki újsá­gokban a cikkek, amelyek látatlan­ban lekicsinyelték a tervezetet. — Megszólaltatták az ellenzéki lapok a különböző pártállást és külön­böző érdekeltségekhez tartozó aktiv és kiérdemesült politikusokat. Ezek egyike kevesli, a másika soknak tartja azt, amit a tervezet elérni akar és — mily furcsa játéka a pártpolitikai elfogultságnak — a radikális sajtó harsogva tapsol a túlzó konzervatív kritikának, a túlzó konzervatív sajtó pedig tőkét ková­csol abból, hogy a radikálisoknak nem kell a tervezet. A radikálisok és maradiak egy táborban I A pár­tatlan szakember, aki a tervezet gondos áttanulmányozása előtt óva­kodik attól, hogy bírálatot gyako­roljon, csodálkozva látja a külön­böző politikai hangnemeknek azt a közös melódiába igyekvését. Sajnos, hogy a pártpolitika ismét a leghangosabb a kritikusok zene­karában A pártpolitikai hangszerek igyekeznek tulharsogni minden ko­moly kritikát, mintha az volna a cél, hogy az egész birtokpolitikát befullasszák a napi politika pos­ványába. Ha mégis kiragadjuk ennek a párt- politikai hangzavarnak tömkelegéből a kézzelfogható ellenvetéseket, azok közt két szélsőséget találhatunk, amelyekkel komolyan lehet foglal­kozni. Az egyik szélsőséget azok képviselik, akik azt mondják, hogy nincs szükség semmiféle birtokpoli­tikai törvényre, mert eladó föld van elég az országban, módjában áll tehát mindenkinek földet vásárolni, akinek erre elegendő anyagi eszköz áll rendelkezésére. A. másik szélső­ség kevesli a tervezetet, radikális reformot akar, gyorsütemü földosz­tást, amely lehetőleg egy-két év alatt megváltoztatja az ország birtok­elosztási helyzet képét. Az előbbi szélsőség képviselőinek kritikájával hamarosan végezhetünk. Ezek az urak, a csökönyös mara­diak, a minden reform elvi ellenzői. Azoknak egyenes utódai, akik an­nak idején nem akartak vasutat, gőzmótorokat és gőzhajókat, mert nekik jó volt a szekér, a vízimalom és a dereglye is. Nekik ma is azt felelhetjük, amit őseik kaptak fele­letül: nem lehet az idő kerekébe belekapaszkodni I Nem lehet a re­formok szekerét megállítani, nem lehet az arra érdemesek földhöz- juttatását megakadályozni. Viszont azok, akik a tervezet tempójával nincsenek megelégedve és keveslik azt, amit a kormány, a készülő törvény segítségével el akar érni, világnézeti és pártpolitikai el­fogultságukban megfeledkeznek a legfontosabbról. Megfeledkeznek ar­ról, hogy a tervezet nem határidő­höz kötött birtokreform, nem egy­szeri földakciót hirdet, amelynek letelte után ismét nem lesz föld­szerzési alkalom. — Ez a tervezet állandó földbirtokpolitikai műveletek megkezdését jelenti. Intézményesen megnyitja a népnek az utat a föld­höz. Ennek a tervezetnek alapján nemcsak holnap, vagy holnapután, hanem tiz-husz-harminc esztendő múlva is alakulhatnak és fognak is alakulni olyan mezőgazdasági kis- birtokok, amelyek egy“ földmives család megélhetését biztosítják. Ez a tervezet a birtokpolitikának, tehát a telepítésen kívül más rend­szer szerinti földszerzésnek olyan állandó keretet szab meg, amelyet a mindenkori gazdasági és pénzügyi helyzet vagy szűkít, vagy tágít. Ha a konjunktúra kedvező lesz, ha a íöldmivelőnek több lesz a pénze és biztosabb a bevétele, akkor huszonöt év alatt nem harmincötezer, hanem 70—80 ezer, sőt több. uj kisbirto­kos porta épülhet. Éz ez adja ennek a tervezetnek a legnagyobb nem­zeti politikai jelentőséget. Ez az, ami abszolút értékűvé teszi. Ezért nem szabad és nem lehet a háború utáni birtokrefórm törvénnyel ösz- szehasonlitani és ezért nem lehet a háború előtti régi telepítésekkel összehasonlítani. A birtokpolitikai törvénytervezet a természetes evolúciónak utjából hárít el minden akadályt és meg­teremti a jogi lehetőséget a birtok­szerző földmivelők számára. A gaz­dasági lehetőségektől függ, hogy ezt a jogi lehetőséget milyen mértékben lehet majd időszakonként kihasz­nálni. Jó esztendőkben több, rossz esztendőkben kevesebb uj gazda­porta fog épülni. És fog épülni! Ez a döntő szempont tervezett törvény elbírálásánál, mert minden egyéb csak politikai és pedig párt- politikai, tehát harmadrendű szem­pont. Az alispán bonyhádi diszpolgársága Előző számunkban megírtuk,hogy Bonyhád képviselőtestülete díszpol­gárává választotta dr Perczel Béla alispánt, akihez a szeretet és hála sok-sok szála fűzi Bonyhádot. Dr Perczel alispán az erről szóló hir vétele után tudatta az elöljáróság­gal, hogy bármily kitüntetőnek tartja is a község képviselőtestüle­tének az elhatározását, mégis saj­nálattal kell közölni, hogy a válasz­tás eredményének elfogadását elvi természetű okok nem teszik lehe­tővé, mert az a meggyőződése, hogy mint a községek felügyeleti ható­ságának ilyen természetű megtisz­teltetések elől ki kell térnie. Bonyhádon a legnagyobb sajnál­kozással vették tudomásul az el­határozást, amelyre vonatkozóan dr Perczel Béla alispán nekünk a következőket mondotta: — Nem tagadhatom, hogy engem Bonyhádhoz. erősebb és szeretet- teljesebb szálak fűznek, mint az ország bármely más helyéhez, hi­szen ott töltöttem életertflegnagyobb részét, ott van az ősi házam, ahová annak idején visszavonulni szándé­kozom, ismerem az egész község minden lakosát, azonban mindezek a körülmények sem teszik lehetővé, • hogy elvi álláspontomon válloztat- I hassak és Bonyháddal ebben a | tekintetben kivételt tehessek. I — Fali egység - nemzeti egység »... Látszik, hogy akar, de köz­ben busán lekönyököl, nyög, sir ez az én fajtám: a magyar « Ennek a szép szomorú magyar fajtának nagy föllángolásait és elcsüggedő lekö- nyököléseit sokat magyarázták, a sirvavigadás tényét sokat analizál­ták — eredmény nélkül. Mit is kezdhetnénk velük ? Adottság, mely- lyel számolnunk kell, hibák ame­lyeket javítanunk kell. Hogy miként alakult ki ez a vérzés, ez a lelki alkat, ez a faji tulajdon... Ki tudja ? Ki lát bele az átalakulás ezer variá­cióin keresztül mentfajnak,bonyolult lelki komplexumaiba ? Senki más, csak az, aki Európa roppant nagy zöld asztalán a faji átalakulások és összeolvadások titokzatos hazárd­játékait évezredek óta keveri, ve­zeti. Mi csak azt tudjuk, hogy ebben a játékban mindig voltak nyertesek, vesztesek és végleg el­esettek, akik örökre letűntek a nagy asztal tarkaságából. Azonban ez a játék nem pénzre megy, hanem lélekre. És ez a lel­kiség akkor is érték marad, ha azt örökre elvesztettük. Él tovább a többi játékosokban, föl-fölbukkan egy-egy tekintetben, egy- egy tettben akkor is, ha rég elfelejtettük, hogy ki bukott el vele a nagy hazárd­játékban. A szereplő fajok tehát végleg eltűnhetnek, de lelkiségük egy-egy villanása, testiségük egy- egy karakterisztikus vonala örökre itt marad, hogy a faj testi és lelki konstituciójában aktive részt vegyen és azt ezerarcúvá variálja. Ha ennék a nagy, komoly játék­nak belső erőit nem is isnfbrjük, ezer ága-bogát ki nem fürkészhet­jük, mert azokat ma még a szaiszi fátyol sürü leple takarja; de ered­ményei itt állanak előttünk. Van­nak tehát pozitívumok, amelyek mellett meg kell állanunk, lehető I ségeit föl kell mérnünk és fönnmara­dásunk szolgálatába kell állítanunk. A mi szép magyar fajtánk po­gányságának és zárt fajiságának falanxa itt porlódott szét a Kárpátok medencéjében, a latinság, germán­ság, kereszténység szilárd, össze­függő gránittömbjei előtt. Amikor mi idejöttünk, épp az a nagy hazárd­játék tartott akkor, melyből nagy, elprédálhatatlan nyereségekkel a germán, a latin és a szláv népek bontakoztak ki a nagy zöld asztal káoszából, a nyerők fölényes és biztos öntudatával. Csak 200 év — és örökre elveszett pogánysá­gunk, örökre összezilálva fajiságunk, kezdve Géza keleti pogány és Ist­ván nyugati keresztény házasságá­tól az utolsó ősmagyar kunyhóig* amely tényben Ajtón és Koppány látott csak katasztrófát, mig a szentistváni bölcsesség fölfrissülést, energiagyarapodást, minthogy ez is volt a kor uralkodó gondolkodás módja. Fajilag nem tartozunk egyikhez sem; sem a germánsághoz, sem a latin népekhez, sem a szlávsághoz és mégis mind a három faj, száz­szor is elkeverte az ősi magyar vérünk s talán egyedül a latin népek voltak azok, akik nem döntő sze­reppel vettek részt a mai magyar fajtánk kialakulásában. Ezeken a csendes észrevétlen faji keveredéseken kívül, nagy kataszt­rófákat is meg kellett érnünk. Az első ilyen volt az 1241. évi tatár­veszedelem és a még utána követ­kező számos tatár invázió, amelyek­nek nyomai testiségünkön ma is lépten-nyomon fölbukkannak előt­tünk, egy-egy közismert jellegze­tességben. A tatárjárást követő kisebb ará­nyú telepítések után jött a második nagy katasztrófa, a 150 éves török uralom szörnyű átka. Akik a vég­várvonalon kívül voltak, azok a legváltozatosabb fajták keveredésén estek át, akik pedig belül kénysze­rültek, azok szláv és török keve­redésen. Ezt a pusztulást még ki sem he­verhettük s már is ránkzudult a Rá- kóczi-harcok nagyarányú véráldo­zata. Ezek a harcok azután odajut­tatták nemzetünket, hogy ezeknek a dicsőséges harcoknak szomorú fegyverletéte után mindössze kettő millió lakosa maradt Magyarország­nak, amelyből talán a fele sem volt magyar. Éz a két millió emelkedett azután olyan rohamosan, hogy az természetes szaporodás semmikép­pen sem lehetett. A Rákóczi-harcok után történő nagyarányú telepíté­sek gyors iramban fokozták föl a magyarság számát, de ha még itt- ott csörgedezett is magyar vér a magyar erekben, ezek a telepítések végleg elkeverték azt. Hiszen tud­juk, hogy Elzász-Lotharingiából, Bajor-, Porosz-, Olaszországból, Svájcból jöttek nagyszámú telepe­sek és ekkorra már av másik invá­zió is befejeződéshez közeledett, a délről jövő román és szerb beözön- lés, amely honfoglalás már akkor Egyes szám ára 20 fillér.

Next

/
Thumbnails
Contents