Tolnamegyei Ujság, 1935 (17. évfolyam, 1-104. szám)

1935-01-01 / 1. szám

'l ry XVII. évfolyam. Szekszárdi 1935 január 1. (Kedd.) Szelcaordl , L AllanvfLevMr 1. szám. y 0 HETENKÉNT KÉTSZER MEGJELENŐ KERESZTÉNY POLITIKAI ÉS TÁRSADALMI LAP Szerkesztősig éa kiadóhivatal: Főszerkesztő: Felelős szerkesztő: Hirdetések órait Szekszárdi Népbank épületében. Telefonszám: 85 és 102 SCHNEIDER JÁNOS BLÁZSIK FERENC Egész évre Előfizetési dijt _ 12 pengő || Félévre_______6 pengő A lap megjelenik minden szerdán és szombaton. Előfizetési dllak és hirdetések, valamint a lap szellemi részét Illető közlemények a szerkesztőséghez küldendők. A legkisebb hirdetés dl|a 1*50 pengő. — A hirdetés egy 60 milliméter széles hasábon milllmélersoronként 10 fillér. ! Állástkeresőknek 50 százalék kedvezmény. A hírrovatban elhelyezett reklám*, eljegyzési, családi hír, valamint • nyílttér soronként 60 fillérbe kerül. Újéul gondolatok. Irt«: vitéz Marton Béla országgyűlési képviselő. A nagy görög bölcs és tudós po­litikus szavaival élve „ha az ember elmúlt dolgokról gondolkodik, ren­desen a földre tekint le, ha pedig a jövóről, az egekbe néz fel“. Ebből* a szemszögből tartsunk seregszemlét a múlt bajainak végső okai s a jö­vendő reményei és teendői felett. Egy szörnyű kettősség vezetett az Ember válságához és ez emberi in­tézmények eltorzulásához, mely in­tézmények végeredményben mind­annyian csak az. emberi szellem „meghosszabbított árnyai“. A fehér ember erkölcsi, jogi és politikai be­rendezkedései a maguk kulturális összességében a krisztusi alapokon nyugszanak közel kétezer év óta, de ugyanekkor a gazdasági berendezke­dések és technikai civilizáció ezek­kel az alapokkal homlokegyenest ellenkező vonalon fejlődtek. Nem a kultúra, nem is a civilizáció van vál­ságban, hanem a kettőnek össze nem hangolható struktúrája vitte mind­kettőnek hordozóját az Embert oly lelki válságba, melynek romboló ha­tását világrengető megrázkódtatások alakjában két évtizede szenvedjük. Az egész „emberiséget“ említet­tem, mert a háborúnak kizárólag csak leggőzöttjei voltak és vannak mind a mai napig s mert nincs nem­zet, mely meg ne érezte volna az ezzel járó súlyos megrázkódtatáso­kat. Egyébként azonban, ha meg akarjuk érteni a mai káoszból ki­vezető lehetőségeket, szem előtt kell tartani, hogy a Teremtőnek bizo­nyára módjában állott volna egy- fajú, egynyelvű és egyvértt ember­típussal megkoronázni a föld teremt ményeit és ha nem ez történt, akkor ezzel bizonyára meg voltak a céljai. Soha még az emberiség történelmé­nek folyamán nem mutatkosott meg oly világosan, hogy ez a szó „embe­riség“, lehet nyelvtani kifejezés, le­het embertani fogalom, de a törté­nelem csak nyelvükben, kultúrájuk­ban, céljaikban és ideáljaikban kü­lönálló életet élő és egymással való nemes versenyre hivatott nemzeteket ismer. Csak a nemzetek azok a valóban létező és önmagukban zárt egészet képező, saját kultú­rájukban megcsiszolt darabok, amelyekből az »emberiség« óriási mozaikja adódik. Innen van az, hogy a nagy társadalmi és politikai mozgalmak alapját mindenütt a nem­zeti öntudatra ébredésben kell keres­nünk. Ha ezek a mozgalmak még nem tudtak mindenütt oly légkört teremteni, mely a válságba jutott emberiségnek vissza tudta volna adni lelki egyensúlyát, akkor az onnan vau, mert a keresztény kultúra és az angagelvü civilizáció diszhar­móniájából keletkező bajok tömege túlságosan nagy volt abhoz, hogy aránylag ily rövid idő alatt győze­lemre lehessen vinni egy korszerű és minden tekintetben tisztult idealizmus zászlaját. Mindenütt, ahol a nemzeti mozgalmak megindultak, egyetlen egy világoB és egyszerű tételre ve­zethetők vissza célkitűzéseik; min den nemzet teremtse meg a maga sajátosságaihoz illő, krisztusi alapra helyezett szociális életét: ez az a gondolat, mely körül a nem­zeti mozgalmak elméleti formulái és gyakorlati megnyilvánulásai kikristá­lyosodtak. A magyar nemzetre nézve, mely ma megint a történelem válaszutján áll, inkább életkérdés az, hogy meg tudja-e találni a helyes utat, mint bármelyik más, nagyobb nemzetre nézve. Ha itt sikerül minden ren delkezésre álló erkölcsi és anyagi erőnek maradéktalan összefogása, vagyis sikerül a nemzet egységé Hetekkel ezelőtt országos érdeklő' dést keltett a bir, hogy a murgai evangélikus egyházkösség márvány­emléktáblával jelöli meg a házat, ahol 48 esztendővel ezelőtt született Magyarország honvédelmi minisztere és miniszterelnöke: Gömbös Gyula. A bájos völgykatlanban fekvő ked­ves kis község népe országos ünnepély keretében szerette volna leleplezi nagy szülöttének az emléktábláját és a le­leplezésen való részvételre éppúgy készült a miniszterelnök gyermek­korának másik szinhelye Sopron, mint az országnak majd minden törvény­hatósága is. Vitéz Gömbös Gyula leg­határozottabban kifejezett kívánsá­gára azonban csupán helyi, illetve szükebbkörü megyei keretek közé szorult ez az esemény, amely éppen emiatt volt nemcsak bensőségesebb, hanem a maga egyszerűségében és közvetlenségében meghatóbb is. Egy­házi és világi vezetőivel a föld népe ünnepelt Murgán. A fáradhatatlan szorgalmú, kötelességtudó, erejét vég­sőkig megfeszítő nép, amelyből anyai ágon Gömbös miniszterelnök is ki­sarjadt. Murgán valóban maga a nép Ünnepelt és soraiban ott voltak Gömbös Gyula rokonain kívül gye­rekkori játszépajtásai is. Hisz a mi niszterelnök — ha országos gondjai közül kiszabadulva felkeresi a murgai temetőben pihenő édesatyjának a sír­ját, mindig Biakit magának időt arra is, hogy kezet szorítson azokkal, akik­hez őt az elröppent idők legbájosabb emlékei kötik. Murga apraja-nagyja együtt örvendett ott a vármegye ve­zetőivel, akik elmentek a kis faluba ünnepelni azt a férfit, akinek neve nagy dicsőséget hoz a vármegyére is. Az ünnepély vendégei. Vasárnap folyt le ez az intim ese­mény, amelyre ünnepi díszt öltött a nek olyan megalapozása, mely minden várható veszedelemmel szem­ben biztosítja a nemzet ellenállóké- pességét, akkor a nemzet megtette kötelességét önmagával — és ugyan­akkor Isten és a keresztény kultúra siellemével szemben is. A magyarság keresztény mivoltá­nak ősi jele, melyben győznie kell: az apostoli kettőakereszt, éppen úgy szimbóluma a magyar lélek Krisztus követésének, mint a Nemzeti Egység mozgalmának. Eser éven át kettős volt a kereszt, melyet a magyarság a történelem legtöbbször kálváriáé utján hordani kényszerült, mert ezer esztendőn át kellett küzdenie azért, hogy védelmezze a Nyugat és az önmaga keresztény mivoltát és ugyan­annyi ideig azért, hogy az marad­hasson, ami öncéluságát igazolja I és örökéletét biztosítja: sajátos | kultúrájú magyar! parányi község. Minden ház frissen festve, vagy meszelve. A nemzeti zászlók sokaságát lengeti a reggeli szál. Az utcák felseperve, felhomo- kozva és az evangélikus iskolával szemben fekvő tanitói ház előtt száz­számra áll az ünneplőbe öltözött la­kosság, várva a nagy esemény ven­dégeit. A rend fenntartására a Szi­lágyi Gyula r. k. tanító, levente- főoktató vezetése alatt a kivonult leventék ügyeltek. Elsőnek dr Hagymássá Zoltán főispán érkezett dr Perczel Béla alispánnal és vitéz Tihanyi Ssilárd- dal, a vármegyei vitézi szék kapitá­nyával, majd a miniszterelnök nővé­rei : Sólyom Jánosné szül. Gömbös Mária (Lászlő fiával, a soproni Rá­kóczi reáliskola növendékével), dr Jäger Gyuláné szül. Gömbös Ka­rolina Erzsébet jöttek dr Szabó Elemér tamási fősiolgabiró kíséreté­ben. A társaság a hegyoldalba épi tett barokk evangélikus templom tö­vében elterülő fehértornácos tanítói lakba vonult és ösv. Heller Hen- rikné ez. Weiizl Erzsébettel, a mi­niszterelnök édesanyjának nővérével együtt ott fogadta a szomszédos köz­ségből, valamint Szekszárdról érke­zőket. Siekszárdról ott voltak: vitéz Göm- bős János főhadnagynak, a miniszter- elnök öccsének özvegye Andor fiá­val, a pécsi Zrínyi reál növendéké­vel és Sasa leányával, továbbá Hi- dasg Imre a járás uj főssolgabirája, dr Halmos Andor kir. tanfelügyelő, a Nemzeti Egység részéről dr Zsig- mond Ferenc pártelnök, a város kép­viseletében dr Cs. Papp Jenő h. polgármester. Ott voltak még Schnei­der János, a Tolnamegyei Újság fő­szerkesztője fiával, dr Schneider Zol­tán orvossal, Blázsik Fereno a Tol­namegyei Újság felelős szerkesztője, Pazár Dezső és Mentz János szek- szárdi reálgimnáziumi tanárok, De- bulay József vármegyei kórházi gondnok. Istentisztelet az ev. templomban. A díszbe öltözött leventék sorfala közt vonult a közönség az evangé­likus templomba, ahol pontban 9 óra­kor kezdődött a Gyalog István es­peres, kétyi lelkész által tartott isten­tisztelet, amelyet német közének nyi­tott meg, majd a lelkész szentirás olvasása után a Kiss Gyula kántor- tanitó vezetése alatt álló dalárda pre­cíz kórusával folytatódott. A kórus elhangzása után Gyalog esperes a szószékre lépett és német nyelvű al­kalmi beszédet intézve a hallgatóság­hoz, többek között az alábbiakat mocdotta: Szentbeszód és ima. Előkelő vendégeinkkel együtt öröm­ünnepre gyűltünk itt össze, tisztelet- adásra és örömünknek az a tárgya, hogy egy drága név márványba vésva arany betűkkel díszeleg annak a kia murgai háznak a homlokzatán, ahol Magyarország miniszterelnöke közel öt évtizeddel ezelőtt megszületett- istentisztelet keretében leplezzük le az emléktábláját annak az előkelő államférfinak, aki ennek a templom­nak az árnyékában látta meg a nap­világot és aki Isten kegyelméből Magyarországot vezeti. Majd a napi evangéliumból Keresztelő Szent János példáját idézve, arra mutatott rá, hogy vitéz Gömbös Gyula isteni ren­delés szerint a béke, a rend, a kon­szolidáció, a jog és igazság eszközei­vel vezeti a magyar népet az ország számára készített jobb jövő felé. A miniszterelnök is olyan ádventi elő­követ, mint amilyen Keresztelő Szent János volt. Hiszen akit most ebben a kis faluban ünnepelünk, az arra született, hogy egész Magyarországot igazgassa és úgy belső megújulás­ban, mint külső megnyilatkozásaiban a boldogság felé vezesse. Le kell vonni az itt egybegyült minden rendű és rangú embernek — végzé beszé­dét az espereB — azt a tanulságot, hogyha mi valamennyien a miniszter­elnök hűségét és lelkiismereteBBégét követve dolgozunk a hazáért, akkor Magyarország jövője biztosítva vau. Ezután imát mondott Gyalog es­peres és kérte az Istent, árassza el további kegyelmével Magyarország miniszterelnökét, aki ebben a kia községben látta meg a napvilágot, akit ebben a templomhan tartottak a keresztvíz alá. Könyörgött,. bogy árassza el a Mindenható azzal az ál­dásával, amely az ő lelkét minden veszedelemtől megóvja és amely as ország szolgálatában mindannalÉ el­érésére segíti, amihez ennek az or­szágnak az isteni és emberi törvé­nyek szerint joga van. Az emléktábla leleplezése. Közének hangjai mellett vonult ki a közönség a mélyen megható szent­Gömbös Gyula miniszterelnök emléktáblájának leleplezése murgai szülőházán Egyes szám ára 20 fillér

Next

/
Thumbnails
Contents