Tolnamegyei Ujság, 1931 (13. évfolyam, 1-102. szám)

1931-01-03 / 1. szám

íffil jftaüár 3, TOLNAMEGYEI UJSÄG 3 Nem csoda hát, ha. hoszonötóvaa írói jubileumának első hírére köz életünk legkiválóbbjai siettek, hogy részüket vegyék az író 'ünneplésé- b6L Berzeviczy Albert, Gömbös Gyula ég Berczegh Ferenc tiszteletbeli és Bethlen István, Milotay István, Ra vasz László, Ripka Ferenc, Sipőcz Jenó, Szikra, Tormay Cecil és Walkó Lajos diszelnöksége mellett Pethö Sándor dr, a. Magyarság főmunka­A törvényhatósági bizottság a Vár megyei Gazdasági Egyesületnek az 1931. évi törzskönyvezés és tejeUen^ őrzés szervező munkáinak folytatásába 6890 pengő rendkívüli segélyt, az 1931. évre négy tejellenőr fizetése, lakbére, útiköltsége, a szükséges eszközök, anyagok, nyomtatványok beszerzésére, továbbá a főellenőri teendők végzésével megbízott ellenőr utazási költségeire és pótdijára 15,000 P segélyt, az 1931. évben állat- tenyésztés propagálására, kiállításokon való részvételre,* a ' vármegyét látó gató kirándulások rendezésére 2000 pengő segélyt, jó tenyészállatok meg­tartása érdekében tartandó díjazásokra 3000 pengő segélyt, a Bonyhádi tő [fajta szarvasmarha tenyésztése, című könyv ^kiadására 800 pengő segélyt,.' a Tolnatamási és Vidéke Félvér Lótenyésztési szövetkezetnek, törzskönyvezési és tenyésztési műkö­désének folytatására 8000 pengő segélyt, a községek és közbirtokos­ságok részére^jobb apaállatok beszer­zésére 5000 pengőt bocsájt rendel­kezésre abból a célból, hogy a Vár megyei Gazdasági Egyesület és a Gazdasági Felügyelőség meghallga­tása után segélyben az 1200 pengő nél drágább apaállatok a vasárló községek, vagy közbirtokosságok rósaesitendők. A vármegye azért bocsájtja ezeket atekintélyeSjösszegeket rendelkezésre, hogy a fentnevezett intézmények a lakosság fontos gazdasági érdekeit képező állattenyésztési szervezési munkálatokat fejleszthessék. Ez a szervezési munka eddig nemcsak Tolna vármegye marha- és lótenyész tése színvonalának emelkedésében és az elnyert sok kiállítási díjban jutott kifejezésre, hanem főképen abban, hogy a lakosság a magasfoku állat- tenyésztés révén a nehéz gazdasági viszonyok között is tudott boldogulni éa a völgy ségi járás azon 34 közsé­gében, ahol az állattenyésztés a leg­intenzívebb, az adók rendben befolytak. Ebből a ténybőf a törvényhatósági bizottság meggyőződött, hogy az állattenyésztésre fordított áldozat nagy mértékben előmozdítja a lakosság megélhetését és a súlyosabbá váló gazdasági viszonyok még inkább indokolják, hogy a földművelő lakos­ság boldogulása érdekében az állat­tenyésztés támogatását még jobban felkarolja« Országos viszonylatokban fejlettebb állattenyésztésünk tanulmányozására úgy belföldről, mint külföldről mind többen érkeznek vármegyénkbe. Az állattenyésztéssel foglalkozó lakosság anyagi. érdekében állj hogy az ilyen propagandalátogatások megkönnyit- tessenek, hogy a vendégek itt tar­tózkodása kellemes legyen és hogy a társa, ügyvezetése alatt országos bi­zottság alakult, amely már nagy kontúrjaiban megállapította a jubi­leumi ünnepségek részleteit. Ez az Országos Bizottság most terjeszti ki működését városunkra is. A bizott­ságban kezdettől fogva résztveeznek Jankó Ágoston főispán, Szévaid Osz­kár alispán, vitás Vendel István polgármester, Halmos Andor dr tan- felügyelő. vármegye állattenyésztésének eredmá nyei kiállításokon bemutathatók legye­nek. Ezért juttatott a vármegye ezen a 4 címen is segélyt a gazdasági egye­sületnek. HÍREK. Csonka Magyarország nem ország, Egész Magyarország — mennyország t Legnagyobb ajándék. Ha végignézek életem folyásán S elgondolkozom az Isten jóságán, Ajándékain — melyekkel megáldott — Látó szemekkel csöndesen megállók: Úgy érzem, legszebb, legnagyobb, mit nyertem, Hogy mindig, mindig, mindenkit szerettem. Ha volt is óra, amelyik megrázott, S gonoszság, vétek köröttem csatázott: A fájdalmaim mindig feltaláltak És Ő előtte — csöndesen — megálltak, Mert addig nem volt soha békességem, Mig bocsánatom át nem szállt a vétken. Sajnálni kellett, szánni aki bántott, A kőért adni jó szót és kalácsot... Felé’ nyújtani kezem, ha baj érte És imádkozni, könyörögni érte. ...Ezért érzem, hogy legnagyobb mit nyertem, Hogy mindig — mindig, mindenkit szerettem. Kovácsné Huszár Jolán. — A dacai plébános ezDstmiséJe. Nagy István dtcsi plébános január hó 6-án tartja ezüstmiséjét Decsen, ahol a kézvezető tisztét Hradek Károly bátaszéki prépostplébános fogja betölteni. Az ünnepélyes szent­misén Gábor Pál szekszárdi kórházi lelkész és Balassa Gyula decsi segéd lelkész fognak segédkezni. A jubiláns plébánost ezelőtt 25 évvel, az 1906. évi január hó 1-éu szentelte pappá néhai, Várossy Gyu'a kalocsai érsek Székesfehérváron, mivel Zichy Gyula akkori püspök még nem foglalta el székét. Első szentmiséjét Budapesten a királyi palota ZsigmoDd kápolnájá­ban tartotta Istenben boldogult Kanter Károly apátplébános manuduktorsága mellett. A 25 év alatt az egyház­megye többplébánniáján káplánkodott, többek között Bátaszéken 8 évig, Danaföldváron 3 évig. Plébánossá kineveztetvén Várdombon 9 évig volt a hívek lelkipásztora, egy év óta pedig Decsen működik, ahol azonnal megindította a templomépités évtizedek óta vajúdó ügyét és ma már tető alatt is áll a templom. — Újabb adományok a Népkony­hára. Dr Leopold Koruélné 20 P, Mayer Gizella 17 kéve rőzse, 10 kg bab, fái kg fahéj, Major Antal 17 kéve rőzse, 10 kg bab, fél kg fahéj,. Bárdi Józsefné 3 kg töpörtő, Erdős Nándor 200 drb sütemény, N. N. 15 kg liszt, 2 és fél kg dió, 1 kg bab. Köszönettel nyugtázza a gondnokság. — A lengyel komul Szekazárdon. Jeleltük, hogy .gróf- Beoyovsaky Móric, a mezőgazdasági kamara el­nöke a lengyel konzullal f. hő 10 én Ssekszárdra érkezik. Kíséretében lesz­nek : dr. Strakosch Sándor lengyel konzul, dr. Steiuer Lajos, a lengyel magyar kamara igazgatója, Kiss Ele­mér mezőgazdasági kamarai igasgató. A látogatás elején a kiváló saek- szárdi vörös- és fehérborok iránt való lengyel érdeklődés megszervezése és a Ssekssárd és vidéki gaadák vacsoráján való részvétel Ibbz. A ven­dégek Ssekssárd gazdasági intézmé­nyeinek megtekintése után ötórai teán lesznek a főispánnál, majd 5 óra 30 perckor dr. Strakosch konzul a vár megyeházán előadást tart a lengyel­magyar kapcsolatokról, dr. Steiner Lajos pedig a borkivitelről. A Ssek- szád Szálló külön termében 7 órakor kezdődő vacsorán Boross Zoltán a Szekszárdi Pinceszövetkezet igazga­tója külömbözó szekszárdi borok kós­toltatásával kapcsolatosan ismertetni fogja a szekszárdi bor történetét. — Szegények karácsonya Tolnán­Talán sehol sem érezték oly súlyosan az ínség alkotta nyomort, mint Tol­nán, hol a lakosság 40°/o a építő segédmunkás. A nyári munkaidő leg­nagyobb részét munkaalkalom hiányá­ban kénytelenek voltak tétlenül el­tölteni. Még a Törökországban dol­gozók nagyrésze is hazajött a nyár elején. Sajátságos, hogy ezek a csa ládok [nevelnek legtöbb gyermeket. Ritka család, ahol 4—5-nél kevesebb gyermek volna. Elképzelhető, hogy mily érzéssel néztek ezek a minden­kor örömteljes karácsony elé. De, mint a közmondás tartja; „Ahol leg­nagyobb a veszély, ott legközelebb van az isteni Bególy". Vitéz Makray Lajos pápai kamarás, plébános, sze­rető szive és bölcs előrelátása, mint­egy 400 szegény tolnai család sze­méből törölte ki a bánat könnyeit és helyükbe örömkönnyeket varázsolt. Széleskörű agilitással indította meg pár hónappal ezelőtt a helyi nyomor enyhítő akciót s az elöljáróság és a „Tolnai Jótékonysági Nőegylet" ne- messzivü vezetőségeitől támogatva, rövid idő alatt 200 pár uj cipő és 200 öltözet gyermekruha tornyosult a karácsonyfa alntt a szegény gyér mekek és leventék részére, A szere tét ünnepének ezen impozáns meg­nyilvánulása december 21-én délután a „Róm. Kath. Olvasókörben* tar­tott ünnepélyen folyt le a szülők és gyermekek jelenléteben. Alkalmi éne­kek és szavalatok után vités Makray Lajos pápai kamarás megható be Bsédben fejtegette a szeretetet, me­lyet az isteni Kisded hozott a földre. A megjutalmazott tanulók helyett Károlyi Károly áll. isk. igazgató mondott köszönetét vitéz Makray Lajosnak és mindazoknak, akik ne messzivü adományaikkal hozzájárul­tak a vagyontérő szeretetadományok hoz; egyben felhívta a jelenlevő szü löket, hogy hálájukat azzal mutatják meg legméltóbban, ha a/család min­den tagja — különösen az édesapák — kitárják szivüket az Isten félel­mének és Krisztusi szeretetnek befő gadására s ennek az ünnepek alatt tanúbizonyságát is szolgáltatják. Az ajándékok kiosztása (többen még liszt- és cokorcsomagokat is kaptak) mintegy 2 órát vett igénybe. Egyben 15 cipésznek és 10 varrónőnek és szabónak háromheti keresetet is biz Bort/ búzát,^békességet, Fát, füvet, feleséget, 2 Tányérodba tyúkot, kappant, Nagymosáshoz ALBUS szappant 1 ALBIIS­Ba Ua ém ka szappangyár. tositott az akció. Az ajándéktárgyak elrendezésében, csomagolás ét kiosz­tásnál napokon át tevékeny munkát fejtettek ki: Molnár Ilona, Sohifflriah Sarylta, Mandács Jóasefné és Man- dács József rk. tanítók. — A Szekszárdi Zene Egyesület Szilvesztere. Nagy lelkesedéssel és hetekig tartó munkával készítették elő a Szekszárdi Zene Egyesület szilveszteri estélyét, amelynek eredeti és ötletes keretek közt tervezett kabaréja nemcsak derültségben tar tóttá, de komoly muzsikával is szóra­koztatta a termet szinte szorongásig megtöltő kösönséget. A kabaré, —- mint azt már előre jeleztük — a stúdió egy napi munkáját volt hivatva hol komolyan, hol parodizálva bemu­tatni éa ez a legteljesebb módon sikerült Í8. A humorról Wallacher György, mint a rádió speakere gon­doskodott és mindig d'aakréten szel­lemes bemondásaival folyton fokozódó jókedvre hangolta a hálás hallgatósá­got. A zenegyesület zenekara pom­pásan játszott néhány részletet a Marica grófnőből, a Traviatából, a Faustból, Strausz keringőiből, majd jazz zenekarrá átalakulva slágernótá- kát adott elő általános tetszés mel­lett. Kákonyi István cipányzenekar- ral magyar nótákat énekelt, bilkei Papp Tihamér és Mester Kálmán parasztdialógot olvastak fel, mig Kálmán Dóri, Kórusán Szilvi és Kákonyi Isván a stúdió egy humoros jelenetét parodizálták. Ebben külö­nösen Kórusán Szilvi és Kálmán Dóri jeleskedtek. Nagy sikere volt Móry Károlynak, aki egy piciny szájharmo­nikán müvészetszámbamenő tökéletes­séggel játszott magyar nótákat. Bár a közönség jól mulatott és sokat tapsolt, mégis sajnálattal vette tudo­másul, hogy Pirnitzer Edéué, akinek az énekszáma az előadás legmüvá- szibb élvezetének ígérkezett, súlyos influenzája miatt nem szerepelhetett és hogy Ulrik Sárika és Janosits Böske is akadályozva voltak az estélyen való fellépésben. Az előadás után a közön­ség két részre oszlott. Sokan átmen­tek a kaszinó táncestélyére, legna­gyobb részük azonban a Szekszárd- Szállóban maradt és ott mulatott az újév reggeléig. Hegyei támogatás az állattenyésztés fejlesztésére. ■■ IHUschenbncher Ödön és Fin emlékek nagy raktára, kőfaragó-üzeme Szekszárdi, saját telepe: Vasúti-fasor 14—18. iTüzifa ölenként-és vagóntételben. Cementáruk, u. m. kutgyfirflk és hidáteresz-csövek minden átméretben, kuttető, kerítés- és kapuoszlopok, etető és itató vályúk, hornyolt cement-cserép, mintás és sima cementlapok, állandóan friss cement, vakolati fehér és sárga kőpor, terraszo- éa műkő-zúzalék, csiszoló és fényező anyagok; dunahomok, dunakavics. — Műkő; sírkövek, sirszegélyek, sirfedlapok készítése stb. — Síremlé­kek ; fekete svéd gránit, márvány s műkő készpénz rban részletre is. — Vállalom temetőkben a meglévő síremlékekre utánvésést és aranyozást, helyben vagy bárhol a vidéken is, régi sírkövek átdolgozását, fényezését, legjutányosabban, előleg nélkül, pontos szállítási határidőre. ®®®®®®®®®®®®®®®

Next

/
Thumbnails
Contents