Tolnamegyei Ujság, 1925 (7. évfolyam, 1-51. szám)

1925-01-10 / 1. szám

VII. évfolyam. i 1. szám. Ara 2000 korona. Szekszárd, 1925 január 10 Szerkesztőség és kiadóhivatal: Szekszárdi Népbank épületében. Telefonszám 85 és ,102. — Egyes szám ára: 2000 korona. * Előfizetési díj egy évnegyedre 20000 korona. — Postaköltség 2000 korona. Szerkesztfi: SCHNEIDER JÁNOS. A lap megjelenik minden szombaton. Előfizetési dijak és hirdetések, valamint a lap szellemi részét illető közlemények a szerkesztőséghez küldendők. Hirdetések érái: A legkisebb hirdetés dl|a 10000 korona. A hirdetés egy SO milliméter széles hasébon mllllmétersoronként 10)0 korona. Közgyűlést réazvénytérsaségi atb. hirdetések 1200kor. — Állást keresőknek 50 száza­lék engedmény. A hírrovatban elhelyezett reklémblr, eljegyzést hír, est* léd! hír, valamint a nytlttér toronként 8000 koronába kerül. Hiszek egy jstenben. hiszek egy hazában, -Hiszek egy isteni örök igazságban, Hiszek Magyarország feltámadásában, Amen. A hőgyészi beszámoló. A magyar politikának an örökös széthúzáson kívül két jelentős hibája van. Az első, hogy felkapott jelsza- vak után rohan és azt jobb meg­gondolás nélkül tüzzel-vassal meg­valósítani törekszik, a másik pedig, hegy az egyes politikai árnyalatok képviselői sokkal ádázabban gyűlö­lik egymást, mint szeretik a hazát. A szerencsétlen kimenetelű háború utolsó évében Búza Barna kiadta a jelszót, hogy földet a katonáknak és ime már hetedik éve foglalkozunk e kérdéssel, ez izgatja a csonka ország népét, örökösen alkalmas fegyver a lelkiismeretlenek kezében a bújtogatásra a gyűlölet szitására. Eredetileg a háború okozta izgalmak leezillapitására vettetett fel ez a gon­dolat és mégis az izgalmak lecsapo- lása helyett elégedetlenség, gyűlöl­ködés kutforrása lett ez a kérdés, a segítés helyett sokszor a szegény­ből még koldusabbat csinál, a több- termelés lehetőségét pedig felborította, de ebből az eszméből kovácsoltak éveken keresztül politikai tőkét ma­guknak egyes pártok és zsebeltek be népszerűséget, szereztek mandá­tumokat egyes politikusok. Ilyen elvetett gondolat, politikai korteseszköz és izgatószer az áltaiá nos titkos választói jog is. Aki átélte a legutóbbi képviselőválasztást és látta, hogy mily alautos eszközök­kel és félrevezetésekkel lehetett még az értelmesebb választókat is elbó ditani, az megelégelhette az általá­nos választói jogot. A mai nemzet­gyűlés botrányt okozó, megegyezé saket be nem tartó és a szószegés sei még dicsekvő frakcióval pedig a titkos választói jog ajándékozta meg a magyar nemzetet. Csodálkozással tölt el, hogy ezek daeára vannak konzervatív gondolkozáau és erős legitimista érzelmű politikusok, akik beszámolóikon és a nemzetgyűlés ter­mében még mindig az általános, tit­kos választói jog mellett kötik le magukat. A hőgyészi beszámoló iz ilyen .«sodálkozást vált ki belőlünk. Figye­lemmel olvastuk Pallavicini György őrgróf beszédét és abban igen erós kontrasztokat találtunk. Alkalmaz hatjuk erre a beszédre is, hogy több ▼olt bent a politikai gyűlölet, mint a történelmi Magyarország visszaál­lításának szeretet«. Avagy az általá­nos titkos választói joggal komolyan ▼éli a dombóváriak képviselője a jog­folytonosságot, a történelmi magyar­ság szupremáciáját biztosítani és a magyar királyságot visszaállítani ? A kritika súlyos ólmosbotját hasz­nálja Bethlen miniszterelnökkel és azon vezető politikusokkal szemben, akik a szerencsétlen királypuccs idő jóban kénytelenek voltak az ellen álláz fegyveréhez nynlni, mert sze­rették ezt a megmaradt maroknyi népet éa ezt a kis országot, és mert •féltették annak szabadságát és Trianon által még meghagyott függetlenségét. Oly közel vagyunk még ebhez a fájó sebhez éa annyira elfogultak pro és kontra e kérdésben, hogy pártgyülések és beszámolók kerete nem alkalmas annak megállapitására, bogy a nemzet léte szempontjából melyik eszköz volt az opportunusabb. A vidék óriási része legitimista, az egységes párt túlnyomó része is, nem összeférhetetlen tehát a kibon­takozás nehéz ntját járó kormány támogatása azok részéről, akik a jog­folytonosság hívei és nem okadatolt a leglelkesebb legitimista érselmüek részéről sem az az ádáz gyűlölködő hang, amely a kényszer nyomása alatti magatartásáért lépten-nyomon elhangzik Bethlen István gróf sze­mélyével szemben. Ha van, akit siratni kell- abból a szomorú őszi napból, az a balálba száműzött király és ba van, akiket felelősség tefbeí mindazokért sitii tör­tént, azok nem Bethlen István körül keresendők, hanem ellentáborában, akik személyes érdemek szerzéséért oly kényszerhelyzetbe hozták a kor znányt és oly kockázatba vitték a királyt és a nemzetet. Eljön az idő, tán nincs is oly távol, amikor tisztábban láthatjuk est a történelmileg fontos eseményt és ami­kor a jogfolytonosság visszaállítása a történelmi Magyarország gondola­tának kiépítése a megvalósítás stádi­umához érkezik. De akik est a kérdést megoldani hivatottak lesznek, főként oly formá­ban, mint ahogy hisszük Pallavieißi őrgróf ur tiszta, magyar szívóból óhajtja, azok nem az általános titkos választói jog utján kerülhetnek a magyar képvise őbázba. Mikor nagy, fenséges kérdéseknek egy nemzet múltjának és jövőjének feltámasztásáról és megteremtéséről gondolkozunk és beszélünk, akkor ne vezessen bennünket divatos, nép szerűnek vélt politikai jelszó és sze­ressük jobban a hazát és a királyt, mint ahogy gyűlöljük egymást. S> ♦ Pallavicini György őrgróf, a dóm bóvári kerület nemzetgyűlési kép­viselője f. hó 4-én délután tartotta Hőgyészen beszámolóját. Pallavicini őrgrófot Sí gray Antal gróf, Csettler Jenő nemzetgyűlési képviselők és Pethő Sándor szerkesstő kisérték el útjára. A bezzámológyülést, amelyet Baumgartner József ügyvéd nyitott meg, a Polgári Kaszinó helyilégében tartották. Pallavicini őrgróf nagyszámú hall gatóság előtt háromnegyed órás be­szédben magyarázta meg politikai inaktivitásának és az ellenzéki kép viselők passzivitásától való távolmara­dásának okát. Kifejtette, hogy át­hidalhatatlan felfogásbeli különbségek választják el a kormánytól és annak politikájától, de ugyanakkor nem lép­hetett be a baloldal soraiba sem, mert céljai nem egyeznek az ellenzéki politikusokéival. Most asonban úgy látja, ütött a cselekvés érája, mert józan konzervatív politikusok nem nézhetik tovább tétlenül, miként erő­södik napról-napra a szélsőséges bal­oldal a kormány elhibázott politikája következtében. Nem szabad megen­gedni azt, bogy a történelmi Magyar- ország gondolata kicsinyes parlamenti harcok között elsorvadjon. A maga részéről egyáltalán nem tulajdonit fontosságot a parlamenti civakodások- nak a a mai áldatlan helyzetből az egyetlen kivezető utat a társadalom öntevékenységében és megszervezé­sében látja. Véleménye szerint a kormányzásban rendszerváltozás fog bekövetkezni, erra kell tehát gon­dolni, hogy az ne érje készületlenül a magyar társadalmat. Minden esz­közzel törekedni kell a törvényes magyar királyság helyreállítására, kalandos puccskísérletektől természe­tesen óvni kell az országot, mert azok nem szolgálhatják sem a királyság gondolatát, sem az ország érdekeit. Jelszava továbbra is Istennel a hazáért és a királyért. A beszámológyülésen Czettler Jenő dr., Sigray Antal gróf képviselők éa Pethő Sándor a Magyarság munka­társa szólaltak fel. A Szekszárdi Szociális Misszió közgyűlése. E hó 4 én, a városháza nagyter­mében tartotta évzáró beszámolóját az az egyesület, amely immár öt éve fejti ki a legtiszteletreméltóbb tevé­kenységet. A közgyűlésen ,a buda- I,- vcitk központot L-eaakay Éva aővór képviselte. Fojős Imréné elnök, a szekszárdi szervezetnek alapításától fogva fárad ságot nem ismeró vezetője, meghatott hangon nyitja meg a közgyűlést. Szív­ből jövő szavakkal búcsúzik. Min­denki érzi, hogy mily sokat jelent az ő öt évi eredménydua működése. — Majd Ujsághy Gézáné titkári jelen­tése következik: — Többet, jobbat szeretett volna tenni a Misszió — úgymond — de a rossz terméseket nyomon követte a szükebb adakozás, a lanyhább buz­galom és támogatás. — így tehát a Misszió csak szárnyaszegett munkát bírhat felmutatni. Ezen utóbbi kije­lentés azonban jókora szerénységet leplez, mert az ő kezdeményezésére rendezett elősdások, karácsonyi gyűj­tések stb. jövedelmeiből 12 szegény kapott éven át állandóan havi tíz­ezer korona segélyt. Karácsonykor pedig köze1 2U0 szegénynek juttatott a Misszió 25—50 ezer korona segélyt, lisztet, babot, szalonnát, rizst, cukrot, egy két meleg ruhát stb. A nyolc és fel milliónyi karácsonyi pénzadomány ból: körülbelül a mastélmilliós ma rád vány lehetővé tette azt, hogy az idei évben az állandó havi szegény­segélyeket 25 ezerre emelje föl a Misszió. A titkár végszavaiban szintén bu csuzik ; a titkári teendőket, megron­gált egészsége miatt, kénytelen el­hagyni. Végtelen sajnálattal veszi tudomá­sul a közgyűlés ezt is. Hiszen Fejős elnökné es Ujsághyué volt úgyszólván a misszió egesz szervezetének moz­gató szerve, szív és lélek szoros együttműködése. Az elnöknő javasolja, hogy a tit­kár érdemei a Misszió jegyzőkönyvé­ben örökítessenek meg. A szegények érdekében kifejtett sok munka tudata adjon jó szivének és nemes lelkének legméltóbb elismerést. Ugyancsak jelenti titkár, hogy a misszió egyik, kedves, lelkes, fárad*, hatatlan alelnöke: Virányi Károlyné, betegsége [ miatt szintén kénytelen állásától megválni. Mint Ujaághyné- nak, úgy az ö érdemei is jegyző­könyvben örökítessék meg. Mert Virányi Károlyné alelnök is mindig legelői járt, ahol dolgozni kellett a misszió ügyeiért. Végtelen sajnálko­zást, könnyes elfogódottságot váltott ki a hallgatóság szivéből a Szekszárdi Mísbzíó Szervezet e három kiváló vezetőjének távozása. Asért Kovács Dávidné, mintha csak az egybegyűl­tek sziveibe látott volna, a misszió tagjainak nevében megköszönte Fejős Imréné elnöknőnek ritka önzetlen, lelkes munkásságát; akire — úgy­mond — nemcsak ő, mint volt tanító­nője, de Szekszárd váfos társadalma is büszke lehet. — S mivel Fejősné elnöknő családi viszonyai miatt Buda­pestre költözik, indítványozza, hogy a Misszió örökös diszelnökévé válassza meg. A közönség mint egy szív, egy- lelek járult az indítványhoz. Ezután az Anya- és Csecsemővédő szakosztály igen szép munkásságáról számol be özv. Simon Gyuláné, a szakosztály vezetője. Körülbelül 980 gyermek kapott az éven át rende­lést, látogatást. Állandóan 26 gyer­mekkelengye van forgalomban. 50— 60 kgr. ezappan, dara, atb. lett ki­osztva. Sok sok drága kis lélek nyer innen meleg gondoskodást és igazi édesanyai szeretetet, segítséget. A fogházmissziós szakosztály mű­ködéséről özv. Dicenty Ernőné szak­osztályvezető számolt be. A misszió meleg, lelkes szeretete a fogházba is beáradt, ahol arra a legnagyobb szükség van. Igazi Krisztusi szere­tettel, nemcsak az öregeket, a gyenge kisdedeket veszi gondozásának d^rüa melegébe a misszió, hanem a rabo­kat, a bukott lelkeket is iparkodik visszaadni önmaguknak. Segíti föl emelni éa irányítani, hogy rátalálja­nak újból a becsület elhagyott útjára.

Next

/
Thumbnails
Contents