Tolnamegyei Ujság, 1923 (5. évfolyam, 1-52. szám)

1923-01-06 / 1. szám

I % 2 TOLNAMEGYEI ÚJSÁG monium kísérete mellett Gluck Áriá­ját adta elő. A finom és tiszta játék igazi műélvezetet szerzett a hallga­tóknak, akik lelkes tapssal köszön­ték azt meg a szereplőknek. Németh Gyula ev. lelkész Petőfinek szilvesz térré és újévre irt verseiből olvasott iel négyet, majd méltatta Petőfi ver­seit, végül lelkes beszédben ajánlotta Petőfi verseinek olvasását. Ezek a versek úgymond, mindeD szónoklat­nál többet érően tudják a magyar lelkekben a hazaszeretet szent láng­ját feléleszteni, most pedig arra van szükség. A szónoki hévvel előadott beszéd mély benyomást tett az ün­neplőkre, akik hosszasan tapsoltak e sokoldalú és ügybuzgó lelkésznek. Gaskó Vilma és Márta énekeltek ismét nagy tetszéssel, majd Gödé Lajos mondott egy rövid szép imát. A lelkes szép ünnepély 1 Hymnusz éneklésével ért véget. Az egyházi fgj vallásos énekeket Rácz Gyula kántor tanító vezette és kísérte finoman har- moniumon. 1923 január $ HÍREK. Csonka Magyarország nem ország, Egész Magyarország — mennyország. — Lapunk előfizetési árát a hihetetlenül megdrágult anyagárakra ?aló tekintettel kénytelenen vagyunk aegyedévi 200 koronára felemelni. Azon L előfizetőink, akik eddig a dijat már hekfildötték, 120 koronáért kapják a lapot, mert az ő részükre meg sikerfiit jatányosahb ára papirost heszerezni. — Újév a vármegyén. A várme­gyei tisztikar újév napján úgy Forster __Zoltán_ főispánt, mint dr. Éri Márton alis pánt testületileg üdvözölte. Tes­tületileg tisztelegtek még a városi, a kórházi, a számvevőségi tisztikar, valamint a város különböző társadalmi osztályaiból számosán keresték fel újévi jókívánságaikkal a vármegye vezetőit. — Egyházi hírek. Gróf Zichy Gyula pécsi megyéspuspök dr. Perényi Pál németmároki plébánost kinevezte ka- kasdi plébánossá, Vaszary Kálmán aparí káplánt harci adminisztrátorrá, Szolga István harci adminisztrátort pincehelyi káplánná, azonkívül át­áthelyezte Fehérváry. József duna- földvári káplánt Mohács-belvárosba, Németh István dunaföldvári káplánt Zombára, Berlákovics János pince­helyi káplánt pedig Tolnára. Nyárády Aladár döbröközi plébános elnyerte az üresedésben levő nyugdíjas helyet. — Városi közgyűlés. A városi kép viselőiestület műit hó 30án*d. u. 4 órakor tartotta rendes közgyűlését a városháza nagytermében. Vendl Ist­ván polgármester meleg szavakkal üdvözölte a képviselőtestület tagjait és röviden beszámolt az elmúlt ne­héz esztendő eseményeiről. Reámu­tatott arra, hogy nehéz órák előtt állunk, a jóvátétel réme fenyeget és minden honfinak csak egy célja le­het: egymást megértve, összefogva visszaszerezni azokat a területeket, amelyeket sokat szenvedett hazánk testéből igazságtalanul elraboltak. A város minden polgárának boldog uj évet kívánva, a jelenlevők lelkes él­jenzése között az ülést megnyitotta. A közgyűlés megnyitása után Szabó János v. főmérnököt az újonnan szer­vezett városi műszaki tanácsnoki ál­lásba helyettesítették be - és az igy j megüresedett főmérnöki állást ideig- I lenesen Farkas Imre miskolczi kir. I segédmérnökkel töltötték be. Ezután a nagymértékben felszaporodott vá- I rosi ügyek zavartalan ellátása céljá­ból egy I. oszt. aljegyzői állást szer­veztek. Kimondották továbbá, hogy f. évi január 1 tői kezdődőleg a jár* latlevél kezeléséért és a leltárak el készítéséért járó dijak a városi házi­pénztárt illetik. Bejelentették, hogy a Szekszárd Szálló épületét a beaján­lott 10.000,000 koronáért nem adják el, majd a Csörgető bérletét 30.000 koronára emelték fel azzal a megszo­rítással, hogy bérlő tartozik a gaz­dáknak az üszkös gabona kimosását a Csörgetón megengedni. Ezután rá­tértek az 1920 évi * költségvetés le- tárgyalásá**«, amelyet a közgyűlés Vági Ferenc, Osváit Pál, Nagy 1st ván, Müller Albert és Horváth Jenő képviselőtestületi tagok felszólalásai után egyhangúlag elfogadott. Majd Szabó János v. főmérnök ismertette a villamos és jégmű 1923. évi költ­ségvetési előirányzatát s ezzel kap csolatosan bejelentette azokat az oko­kat, amelyek szükségessé tették a villanyáram lényeges felemelését. Müller Albert képviselőtestületi tag az áram visszamenőleges felemelése ellen tiltakozott, amely elsősorban az iparosságra sérelmes, akik e felemelt áramdijat nem tudják már az eladott árukba betudni. Mayer Gyula és Tóth Henrik képy. test’ tagok hozzászó­lása után azonban a közgyűlés a költségvetést elfogadta. Végül a pénz­ügyi palota telkéért négyszögölenként 3 kg. búzának felajánlását határoz ták el azzal a megkötéssel, hogy a város súlyos pénzügyi viszonyai miatt a felajánlott összegnél többet adui nem tud. Több magánkérés és illető­ségi ügy letárgyalása után a közgyű­lés 6 óra után véget ért. s — Harangszentelés A szekszárdi ref. gyülekezet a hadicélokra igény­bevett harangjait újakkal pótolta. Az uj harangok már meg is érkeztek. Azok ünnepies fölavatása a f. hó 7 én vasárnap, d. e. a rendes istentisztelet keretében fog végbemenni. Az egy ház prezsbitériuma felavatási ünnep­ségre dr. Szappanos Gyula alsónyéki és Szilágyi Béla őcsényi lelkészeket hívta meg, hogy az eljövetelben aka­dályozott Kátai Endre esperes helyett az egyházmegyét képviseljék. A fel­avatási ünnepségre Szekszárd város társadalmát ez utón szeretettel meg- hivja az egyház vezetősége. — Adományok. Apponyi Sándor gróf, a vármegyénkben jótékonyságá­ról ismert főur, Forster Zoltán fő ispánunkhoz intézett kedves levél kapcsán a Horthy-akció céljaira 25.000 koronát küldött. Hanzély János szentandrási nagy- birtokos lapunk utján a szekszárdi Ferenc-közkórház céljaira 15.000, a szekszárdi Népkonyhának és a szek­szárdi Napközi Otthon részére 2500 _ 25 00 koronát, összesen 20.000 ko­ronát adományozott. Salamon Andor, a Magyar-Olasz Bank igazgatója, budapesti lakos, néhai Salamon .Ármin fia, Szekszárd város szegényei részére 5000 koronát küldött Vendl István polgármester­hez. Adományozott azonkívül a szek­szárd-tolnamegyei egyesült nőegylet­nek 5000, a népkonyhának 5000, a róm. kath. óvodának 2000, a báró Augusz árvaháznak 2000, az izr. nő­egyletnek 10.000, az izr. iskolának >2000 koronát, mely adományokért az illető intézmények vezetői ezúton mondanak köszönetét.-T Führer Andor teveli gyógyszerész lapunk utján újévi ajándékok meg­váltása címén a szekszárdi gimnázium szegény tanulói részére 1334 koronát, a Ferenc kórház és az evangélikus templom építési céljaira 1333—1333 koronát, összesen 4000 koronát ado­mányozott. Virág Ferenc, Szekszárd belváros uj plébánosa beiktatása alkalmából 2000 koronát adományozott a szek­szárdi Oltáregyletnek, özv. Majdány Miklósné pedig 500 koronát, mely adományokért hálás köszönetét mond dr. Éri Mártonná elnök. Dr. Spányi Leó szekszárdi ügyvéd a szekszárdi vm. Ferenc közkórház­nak 2000 koronát adományozott. Zsigmond Elemér főjegyző Kisten- gelicz, újévi üdvözletek megváltása bimén, lapunk utján 300 koronát adományozott a Szociális Misszió/ Társulat szekszárdi fiókjának. c — Uj ügyvéd Szekszárdon. Jqtób Imre nyug. kir. törvényszéki tanács­elnök, volt vizsgálóbíró — amint; ér­tesülünk — Apát-utca 1096. sz. /álatt, a kir. törvényszékkel szemben/ ügy­védi irodát nyitott. J — A tisztviselői vasúti kedvezmé­nyek korlátozása. A minisztertanács február hó 1-től kezdődőleg a jelen leg fennálló vasúti díjkedvezmények­nek az alábbiakban részletezett meg­szorítását rendelte el: $ém kaphat­nak menetdijkedvezményt: a) a rendezett tanácsú varosok nyugalma­zott tisztviselői, továbbá úgy a tény leges szolgálatban álló, valamint a nyugdíjazott tisfciviseiők családtagjai; b) a tényleges szolgálatban álló köz­ségi és körjegyzőknek ós élethosszig lan megválaszt^ okleveles segéd­jegyzőknek családtagjai, valamint a nyugalmazott* községi és körjegyzők, nemkülönben a segédíjegyzők és mind­ezek családtagjai;' c)*Na^községi és felekezeti iskolák nyugalmazott tan- személyzete és úgy a tényleges szol­gálatban állóknak, valamint a nyu galmazottaknak családtagjai, a ma-1 gántanintézetek kötelékében müködőü tanárok, tanárnők, tanítók, tanítónők és óvónők-; d) a megyéknél és vá­rosoknál rendszeresített állásban vég­legesen alkalmazott altisztek és szol gák, valamint azok családtagjai; e) az állami, megyei és városi dijnokok, kezelők és kezdődők; f) a postames­terek és postamesternők; g) a lel- készkedő papság. A köztisztviselői menet díj kedvezményre igényjogosult tényleges szolgálatban álló közszol­gálati alkalmazottak kedvezményes utazása számbelileg nem korlátozta- tik. Az illetők a személy- és vegyes­vonatokon ezután is a tisztviselői kedvezményes menetjegyekkel utaz hatnak, ellenben a gyorsvonatokat csak féljegyekkel vehetik igénybe. A nyugdíjazott igényjogosult közszol­gálati alkalmazottak részére saját személyüket illetően az eddigi kor-- látlan számú utazás helyett évenként mindössze 12 oda és vissza való ked­vezményes utazás engedélyeztetik. Gyorsvonatok csak fél menetjeggyel használhatók. A családtagokra és pe­dig úgy a tényleges, mint a nyug­díjas közszolgálati alkalmazottak csa­ládtagjaira nézve, akik eddig is éven­ként csupán hat oda és vissza uta­zásra birtak igényjogosultsággal, csak annyiban- állittatik fel korlátozás a gyorsvonatokat a családtagok is csak fél menetjeggyel vehetik igénybe. A vasutasok családtagjainak és a nyugdíjas vasutasoknak a me­netkedvezményét szintén hasonló mó­don igen lényegesen korlátozták. Az arcképes igazolványok kiállítási dija I. osztályon 50, II. osztályon 30, III. osztályon 20 koronában áll* tatott meg. — FULLER és BORI „Kühne“ mezőgazdáéi gépgyár rt. főraktára. ] landóan raktáron Wanna teljes csépfpgarniftiiri szabadalmazott páros páratlan sorú Vera Bt kanalas vetögépek é^j összes egyek mxűgázt sági gépek* — Raktán selyemgyár gubóhev; ban, iroda s a Szeksal Szálló épületében. T !' féni raktár 88, írod#? J — Alapitó tagság. Dr. Tr^f? ván kórházi főorvos 1000 koripL a Szekszárdi Turul Sport ^ alapitő tagjainak sorába lépett. ­— Halálozás. Dunaföldvár derék polgára, Czobor Imre gaz kodé, életének 66. évében, múlt december hó 31 én elhunyt. A a böldogultat özvegye, hat gyerxn és kiterjedt rokonság gyászolja, j — Állampénztári kirendeltség I kőváron. A pénzügyminiszter £ bóváron február hó l ével m. állampénztári kirendeltséget állít Ehhez a kirendeltséghez a dombéi járás összes községei, névszerin jelenleg a tamási állampénztár k< letébe tartozó Dombóvár, Ujdom vár, Döbrököz-, Kurd, Csibrák, Q laj, Kocsola, Szakcs, Nak, Lájl és Várong, továbbá a jelenleg gyönki állampénztár kerületébe* osztott Mucsi nevű községek fo| tartozni. — Mit adnak a városok a társulatoknak. Megírtuk, hogy bersberg Kudó vallás- és közoktj ügyi miniszter magáévá tette az öfl omlás előtt álló szinjársuíatolg nyomorúságos helyzetét és a V, sokhoz körlevelet intézett azok. karolása érdekében. A városi 1 vi^Iőtestület szintén lényeges kedy ményeket adott az itt működő bi társulatnak és egyben kérdést intéií a városokhoz, hogy az általuk nj tandó kedvezmények miben állat Debrecen, város például a folyó sí házi évadra 200 öl ingyen fát 15.000 kilowattóra ingyen villftj áramot ad, amelynek értéke havpi 200.000 koronát tesz ki. Hódmei vásárhely díjtalanul engedi áíj jövő évtől kezdve a szinházi épüli szinielőadások tartására. Kőszeg ros az összes adókat és egyéb jái dóságokat engedi el és a társulati ingyen fát ad. Eger város a 10 */ | szinházi adó felét elengedi, a ter B ingyen engedi át és 30.000 kot F szubvenciót ad a társulatnak. — A Move Szekszárdi Lövésze Sülét estélye. A Move Szekstl Lövészegyesület f. évi február! 1-én tánccal egybekötött műw estélyt rendez. Az estély iránt moBt nagy az . érdeklődés nem azért, mert az estély jövedelmű hazafias célt szolgál, amely m tarthat számot a leghathatósabb t gatásra, hanem azért is, mert — s értesültünk — az estélyen eísőrL, budapesti és kiváló vidéki mű«® erők fognak szerepelni. Az el részletes programmját legköze közölni fogjuk. — Fegyverhasználat. A felsói őrshöz tartozó Virág Lajos főt őrmester és Mászler János pr*j" csendőrből állott járőr decembe*!** 16 án Várong-pusztán elfogta 0 váth József gyújtogatás ós lopás*' 3 követésével gyanúsított csáváig Nyomozás közben Bedeg községlí i

Next

/
Thumbnails
Contents