Tolnamegyei Ujság, 1921 (3. évfolyam, 1-54. szám)

1921-01-01 / 1. szám

III. évfolyam. Szekszárdi 1921 január 1. 1. szám. TOLNMEGYEI ÚJSÁG KERESZTÉNY POLITIKAI ÉS TÁRSADALMI HETILAP Szerkeszffiség és kiadóhivatal: Szekszárdi Népbank épületében. Telefon szám 85 és ll92. Előfizetési ár: egész évre 80 K. félévre 42 Kanegyedévre 24 K. Vidéken: 88 K, 46 K, 26 K. — Egyes szán ára 2 K. Szerkeszt«: SCHNEIDER JÁNOS. A lap megjelenik miséén szombatén. Előfizetési dijak és hirdetések, valamint a lap szellemi részét illet« közlemények a szerkesztőséghez küldendők. BrtStwk árai: A laakUabb blrditia dija 30 koreai A blrdatés az itallá o Maisa egy 00 ■lltmito- udles mii In éter toronként 1 kor. M f*. a ntncwlaloi 2 korona, a hírrovatban alkalmait rekMoklr rrlmiat a aylltter aoroakéal 10 karoséba kerti. Családi kirak és váTMtB űr­éit étek kOlta érnakés nertat. A tisztviselők cukra. Mióta a pénzünk értéke olyan rét« tenetes nagyot zuhant, az állam pá­riái, a tisztviselői kar, a legrettenete­sebb nyomornak néznének elébe, ha a mindenkori kormányok fizetésemelés helyett természetbeni járandóságok- , kai: konvenció számba menő eleső liszttel, zsírral, cukorral és sóval nem segítenék a közszolgálat eme szána­lomra méltó cselédjeit. Mert cselédek ők csakugyan. Hűséges cselédek, a Ifiket sorsuk odakötött a legborzasz­tóbb bajokkal küzdő gazdához: a magyar államhoz; Hogy reánk sza­kadt a fájdalmas csapás, annak mind* annyian érezzük a súlyát. De senki jobban, mint az olvasott, csekély pénzből élő tisztviselő. — Es mégis akadnak minduntalan, akik az éhező, nyomorgó1 hivatalnokoktól még azo­kat a falatokat is irigylík, amelyek­ből ezek az élelüket úgy — ahogy, tengetni kénytelenek. . Jómódban élő,, vagyonos földraive- sek tették szóvá legutóbb, hogy a tisztviselők a beszerzési csoport ut­ján olpsó lisztet, zsírt, de főleg olCSÓ Cukrot kapnak és hogy a tisztvise­lőknek ezzel az állam sokkal több kedvezményt nyújt, mint egyéb la­kosságának* Hisszük,, hógy. azok, a ezt hirdetik. _tájékozatlanságból iz gatnak e tisztviselői kedvezmények ellen és bálvány fogalmuk sincsen arról, hogy milyen öyo x Qruságos éhbéyen tengődnék a hivatalnokok, akik évtizedeken keresztül folytatott fáradságos és költséges tanulmányok­kal szereztek képesítést arra, hogy az állami élet ezerféle ágazataiban & köz javára dolgozzanak, a haza üd­véért működjenek. Nem mondunk valótlanságot .akkor, ha azt állítjuk, hogy előkelő állami hivatalnokok, olyan rangban, amilyenbe csak sok évtizedes hosszú szolgálat után ke­rülnek, nyomorúságosabban vannak javadalmazva, mint az uradalmi ko­csis, vagy béres: az úgynevezett gazdasági cseléd. ’ ' Mert nézzük csak, mit kap pél­dául egy 50 éves korban levő nős, 2 gyermekes bíró, pénzügyi főtiszt- viselő, mérnök, vagy tanár egy esz­tendőre ? Körülbelül 24,000 korona az az összeg, amit törzsfizetés, hadi, drágasági és családi pótlék, vala­mint lakbér gyanánt neki kifizetnek. Kap ezenfelül havonta igen mérsé­kelt áron személyenként 72 kg. lisztet (legnagyobb része korpás ke­nyérliszt), 1 kg. sőt, 80 deka sózott zsirszalonnát, 60 deka cukrot, amely­nek a piaci ára fejenként és havon­ként körülbelül 250 korona. Ez tehát egy 2 gyermekes és cselédet is tartó tisztviselő családnál évente körülbelül tizenötezer koronára tehető. Vagyis egy előkelő, VII. rangosztáiybeli köz- tisztviselő összes pénz és. természet­beli, illetménye kereken évi 40,000 koronára értékelhető. , Hogy vagyunk ezzel szemben a gazdasági cselédekkel, a béresekkel és a kocsisokkal ? Beszereztük Tol­namegye uradalmaiból az adatokat és helyszűke miatt csak öt gazda­ság béreseinek és kocsisainak a kon­vencióját állítjuk szembe az egye­temi képzettségű tisztviselők jövedel­meivel. Azonban beszéljenek a számok: A gróf Apponyi-féle hogy eszi ura­dalomban a kocsis és a béres kap 6 mm. búzát, 8 mm. rozsot, 3 mm. árpát, 1 tehéntartást, 1 növendék- tartást, 1 öreg sertéstartást, 4 drb. süldő* és 4 drb. malactartást, 1 és fél hold tengeri földet, egynyolcad hpld kertet, 2 és fél öl fát, 8 kg. sót és 400 korona készpénzt. Ennek a mostani forgalmi értéke 55,000 korona. — Gróf'Apponyi Sándor lengyeli birtokán: 400 korona kész­pénz, 6 hektoliter búza, 14 hl. rozs, 2 hl. árpa, egynyolcad hold kert, 1 hold, tavaszi vetés, 12 kg. kősó, 3 öl gömbfa,' 4 drb. sertéstartás és villanyvilágítás a konvenció, körül­belül 53,000 korona értékben. — Báró Fiáth hidjai uradalmában: a kocsis, vagy béres 150 koronát, 5*80 hí. búzát; 13’20 hl. rozsot, 4 hl. árpát, 24 kg. sót, 1 hold tengeri, fél hold burgonya földet, egynyolcad hold kertet, 4 drb. sertéstartást, va lamint szabad tüzelőt és adómentes­séget kap körülbelül 50>000 korona értékben. —1 A Bernrieder birio- kön : a konvenció 200 korona, 20 kg. só, 7 hl. búza, 15 hl. rozs, 2 hl. \árpa, T5Ó0 öl tengeri, 500. öt burgonyaföld és 100 öl kert, vala­mint 1 tehén- és 3 sertéstartás. Ez szintén 50,000 koronára ^értékelhető. Ozsáki jbérgazdaságbati: a béres .1000 koronát, 8 hl. búzát, 12 hlJ rozsot, 1500 ö! tengeri, 300 öl bur- -gooja főidet* 200 öl kertet, §j göK? és annak szaporulatára való tartást, 1 drb. marhatartást, 28 kg. sót és 8 köbméter tűzifát kapott, amelynek mostani piaci ára, szerényen számítva, 51,000 koronára tehető. Tehát az ötven éves főhivatal­nok 40,000 koronájával szemben a legkisebb rendű uradalmi cseléd kon­venciója sehol sem marad az 50,000 koronán alul. Pedig még nem is szá­mítottuk azt a hasznot, ami az állat- szaporulatból az illetők körültekintő gondossága szerint szinte 10—20,000 koronára tehető. Nem akaijuk ezzel azt mondani, hogy az uradalmi cse­lédeknek valami fényes jövedelmük volna. Megélni azonban — Istennek hála — meg tudnak a jövedelmük­ből, sőt takarékoskodhatnak is belőle. Azonban ezzel szemben áll az, hogy azok a tisztviselők, akik utolsó ékszerüket, bútorukat, jobb ruháikat is eladogatják, hogy maguknak és családjuknak a mindennapi kenye­ret megszerezhessék : utolsóbbak a legutolsó gazdasági cselédnél. Mindezeket pedig földmivelő pol­gártársaink felvilágosítására azért tartottuk szükségesnek elmondani, hogy saját szemeikkel győződjenek meg róla, mennyire nincsen igazuk akkor, amikor a tisztviselőktől, az állam eme cselédeitől, irigylik a ter­mészetbeli ellátást:1 a. cáelédkon- ^'P.ííCiÖír b. f. A népszámlálás elömunkálatayt háború áldozatainak, az elesettek­nek, a most is fogságban levőknek, a rokkantaknak, a hadiözvegyeknek •s hadiárváknak a száma, hogy tel­jes mértékben előttünk álljon az a borzasztó csapás, amely a háború­val éB az Ország igazságtalan meg­csonkításával a nemzet legbecsesebb alkatelémét, az embert érte ésihogy odatarthassuk a müveit világ s kö­zöttük hatalmas legyőzőink elé a rettentő képet, talán megmozdul lel­kiismeretük. Hazafias kötelessége ezért min­denkinek, hogy annak idején pontos és az igazságnak megfelelő adatok bevallásával a népszámlálás sikerét előmozdítja. Az amerikai szeretetadomány. Száll, száll a fenyő illat, balzsa­mos a levegő , az. egész városban. Alig egy éve, hogy Budapertről Auguszta nővér egy pici ágacskát hoeett a szeretet fájáról s azt elül­tetve hatalmas törzszsé fejlődött. A fa most bontotta ki koronáját. A Szociális Misszió Társulat szek­szárdi szervezetének az idén volt az első karácsony estéje. — Decemberi ködös délután, a misszió fáradhatat­lan üfr-vT’?*ctő '«azgatói«, aki épeit jjís Éiappailá téve dolgozott, utnakin- ditptta a nagy ládákat a róm. kath. Ilulvasókör felé. Az utcán járó embe- ’ rek arcán egy-egy fénysugár jelent meg ; amott egy Szőke; kék. szemű kis leány fehér ruhácskájában, itt meg, mint egy pennyből leszállt an­gyalka glóriás fejével int kis társ­nőinek, hogy ma jön a Jézuska. Az ősz töpörödött anyókák, a féliábu bénák és vakok' sietnek a piszkos, ködös Utcákon keresztül, igen, ma nekik is jön a Jézuska, ma nekik is jut egy kis fehér kenyér, egy meleg ruha s pár korona a felivé őrzött, régen üres erszénybe. A felebaráti szeretet küldötte Amerikából’ azt a nagy ruhaado­mányt, melyből a város apraja-nagyjá részesült. Menekült, tisztviselő, mun­kás egyaránt. *' Csodálatos dolog .. . Azok a szép kis baba kelengyék. Fiatal a'nyák, kik születendő gyermekeiteket bur­koljátok azokba a patyolat fehér holmikba — vigyázzatok! Oltsátok korán piciny sziveikbe, hogy a sze­retet, a krisztusi szeretet az, ami naggyá és hatalmassá téheti még ezt a szegény országot! . . . Messze, messze Hollandiába re­pül a lelkünk és imáinkba foglal­juk a nevét annak, ki ma talán azért nincs közöttünk, hogy elke­rülje a sok hálás köszönetét. A szegénygondozó froda vezetője, meleg szép szavakkal elmondta, hegy Ok is szegények; pénzt nem adhat­tak, de dolgoztak,, gyűjtöttek, adtak s adnak azt, ami mindennél értéke­sebb, szeretetet, önzetlen igaz szere- tetet. Most félcsillog a szép karácsonyfa, előtte jászolban a kicsi Jézus s a glóriák angyalka ... Kigyulnak a gyermekarcok, könybe lábadnak az aggok szemei. Igen, ők is gyerme­kek lettek újra, ők is várják' a Jé­zuskát i felhangzik :; „Dicsőség, di- psőség menyben az Istennek ! Békes­ség, békesség földön a jó embereknek.“ 6? dff. A törvényhozás az 1920. évi 33. törvénycikkei elrendelte a népszám­lálás megtartását. — A népszámlálás most is a sziveszteréji állapot szerint január hó 1. és 10. között fog le­folyni. E nagy művelethez, mely 10* évenként szokott megtörténni s a melynek most sokkal nagyobb jelen­tősége van, mint a rendes körülmé- uyek között, az előmunkálatok, szor­gosan folynak nemcsak a m. kir. központi statisztikai hivatalnál, ha­nem a városokban és a vidékijegy- zőségek irodáiban is. Az összeírásra szükséges összes nyomtatványok már elkészültek, sőt a központi statisztikai hivatal vala­mennyi városnak és községnek már szót is küldte a felvételi nyomtatvá­nyokat. A statisztikai hivatalnak ez alkalommal volt bizonyos támpontja a kiküldendő számlálólapok számá­nak megállapításánál, mert a folyó évi április havában a közélelmezési célokra történt népö’sszeirás adatait vette alapul, amelyhez képest elég nsk mutatkozott 5 százaléknál több lapdt nyomatni és kiküldeni. Nem hihető ugyanis, hogy a mai viszo­nyok között bárhol is 5 százaléknál nagyobb népszaporulat állhatott be 8 hónap alatt, hacsak valamely rend­kívüli esemény, vagy intézkedés (menekültek, internáltak elszálláso­lása, katonák odahelyezése) nem sza­porította meg nagyobb mértékben a lakosság számát. Egyébként a sta­tisztikai hivatal indokolt kérelmére azonnal küld nyomtatványkiegé- szitést. Most folyik- országszerte a szám­lálóbiztosok kiszemelése és kineve­zése, amely utóbbi jog a városok­ban a polgármesternek, a járások­ban I főszolgabiráknak van fentartva. Mint mindig, úgy most is a szám­lálóbiztosok zömét a tanítók fogják tenni, különösen a falvakban, míg a városokban a tanítókon kívül a me nekült tisztviselők is némi mellék- jövedelemhez juthatnak, sőt felaján­lotta tagjainak közreműködését a NYUKOSZ (Nyugalmazvtt Katona­tisztek Országos Szövetsége) is, nem­csak a fővárosban, hanem a vidé­ken is. Magának a számlálólapnak hasonló kérdései lesznek, mint 10 év előtt, uj kérdések is vannak azonban, a melyek leginkább a világháború okozta' karokat kívánják megvilágí­tani. — így kérdezi a számlálólap, hogy a megszámlált egyénnek a vi­lágháború következtében foglalko­zása változott-e, vágy a világháború előtt hol volt rendes lakóhelye. Kü­lön kérdés van a hadiözvegyek és hadiárvákra vonatkozólag, egy kér­dés pedig a végzett szakiskolákat tudakolja. Egy kérdéssorozat a vi­lágháborúban katonaköteles korosz­tályok katonai szolgálata iránt tesz fel kérdéseket. Arra nézve, hogy mindenki csak a valóságnak megfelelő adatokat .szolgáltathatja, az 1917. évi XXXV. törvénycikk rendelkezései maradnak éryényben, de emellett biztosítja a törvény azt is, hogy a bevallott ada­tok adókivetés alapjául nem vehe­tők, magánosoknak ki nem szolgál­tathatók és egyénenként közzé nem tehetők. Rendes körülmények között is va­lóságos leltári művelet, a nemzet erőpróbája egy ilyen népszámlálás lés igy fontos esemény a nemzet életében. Nem kell tehát-külön hang­súlyozni, hogy milyen nagy jelentő­sége van most, amikor az ország iuegcsonkitása után vérző szívvel , kelt számba venni értékeinkből a legbecsesebbet: az embert.- Meg kell állapítanunk, hogy milyen kora és némü és milyen összetételű ember­anyagunk maradt , meg, mennyi

Next

/
Thumbnails
Contents