Tolnamegyei Ujság, 1919 (1. évfolyam, 1-16. szám)

1919-11-01 / 8. szám

TOLNAMEGYEI ÚJSÁG 1919 november 1 4 rugaszkodik ahoz * felfogásához, kegy a köz vagy magánszolgátalban munkabér vagy fizetés fejé­ben dolgozó összes testi és szellemi munkások továbbra is biztosítási kötelezettség alá tartoz­nak és a járulékokat a legutóbb megállapított napi- bérosztályok szerint kell fizetniük. Felkérjük ennél­fogva az összes munkáltatókat, bogy bejelentési kötelezettségüknek a felelős kormány másirányu rendelkezéséig annál is inkább tegyenek eleget, mert a mulasztókkal szemben kénytelenek leszünk a kihágási feljelentést megtenni. Itt hivjuk tel a munkáltatók ügyeimét arra is, hogy az alkalma­zottakra vonatkozólag, akiknek munkabére a be­jelentés óta csökkent, a bérváltozást föltétlenül jelentsék be, mert csak így lesz módunkban a járulékok helyes kirovása iránt intézkedni, s utó­lagos felszólalásokat nem vehetünk figyelembe. A voli szocializált üzemek és a kommün alatt államosított intézmények (iskolák stb.) alkalma­zottait — azon időtől kezdve, amióta ismét jogaiba lépett, a jelenlegi tulajdonos, illetve fontartó tarto­zik bejelenteni. Azt a kérdést, hogy ez utóbbiaknál kommiln alatt kirótt járulekokat ki tartozik meg­fizetni, döntés végett a népegészségügyi miniszté­rium elé terjesztettük. Végül utalnunk kell az egyes napilapokban megjelent és csupán magán véleménynek minősíthető felelőtlen közlemények nyomon lábrakapott azon felfogás helytelenségére és tarthatatlanságára is, hogy az október 31. előtti jogállspottal szemben az azóta kiadott konnány- reodelkezések — tehát a népegészségügyi minisz­ter 3679/1919. számú rendelkezése is irányadók és kötelezők nem lehetnek. Helytelen és tarhatatlan ez a felfogás, mert október 31. óta az államformá­ban és a jogrendben oly korszakalkotó változások állottak be, hogy a közread és jogfolytonosság biztosítása érdekében — az *j törvényhozás össze- üléséig — az államhatalmat a forradalom jogán gyakorló kormányok intézkedéseit törvénypótló rendelkezéseknek kell elismerni, mert ellenkező esetben az anarchia veszedelme fenyegetné az or­szágot. Szekszárdon, 1919. évi október hó 2 án. A kerületi munkásbiztosiló pénztár. — Tolnai élet. A kommun alatti henyélést és hallgatást Tolnán is felváltotta a munka és a szórakozás. A* ifjúság, hogy munka utáni szabad idejét hasznossá és kellemessé tegye, megalakította a tisztán keresztény alapon álló „Tolnai Ifjúsági Közművelődési Egyesületiét, mely felkarolj* úgy a képzőművészetet, mint a testedzés mindsa igát. így az egyesület kebeién beiül egy dalárdát, egy műkedvelő csoportot és egy football-csapatot szer­veztek. A vezető tisztikar az október hé elsejei alakuló gyűlés határozata alapján a következő­képen alakult meg: elnök: Schneringer József takpt. főkönyvelő, alelnök: Korn Gyula bőrkeres- kedő, titkár: Bartos János szabó, háznagy : Schrantz Ferenc fényképész, pénztáros: Fereucz József vaskereskedő, dalárda vezető: Lengyel Ferenc tanító, műkedvelő csoport vezető: Müller József rom. kath. káplán, football intéző: Schneringer Gyula villainosmü könyvelő, csapatkapitány : Szily Ferenc mészáros, egyesületi orvos: dr. Dallmann Gusztáv főorvos, mérnök : Pirgi Antal építő tech­nikus. Választmányi tagok: Korn József, Pirgi Antal, Ratíland József, Schneringer Károly, Szily Ferenc és Veszély József. — Ragályas betegségek fel/épte. Október hó első felében Kaposváron a várhas 32, a ka­nyaró 42, a vörheny 13, Székesfehérváron pedig a vérbas 76 esetben fordult alő. — Helyreigazítás. Lapunk múlt hó H iki számában „Akinek rosszul ütött be Horthy lá­togatása“ cimen közölt hírünkre vonatkozólag hitelt érdemlőleg azon értesítést nysrtük, hogy Friesz László, Bariul Aurél faddi nagybirtokos soffőrje ártatlanul vádoltatott meg autó és egyéb bolmik eltulajdonításával, mert a nyomozás teljes ártatlanságát derítette ki. A rágalmazó ellen Friesz László a feljelentést megtette. Keresztény magyar napilapok: Uj Nemzedék Szózat Nemzeti Újság Virradat KereszténySsocializmus Népakarat Keresztény magyar hetilapok: Gondolat Képes Krónika Ifjak Szara Uj Kor Magyar Élet Magvar Törekvés Élet Ébredő Magyarország Zászlónk Kis Pajtás ■ * **"* •“* ‘ “* ü*oo.a*oo m«ao ■ ■ T j “ Wiji Uim^LTlT^J Mulatságok. — A paksi kath. legényegylet október 12 én a Ndbizeti Hadsereg javára sikerült szüreti mulat­ságot tartott, melynek tiszta jövedelme 4300 kor. volt. Felülfizettek : Kiss Pál kereskedő 90 K, Rescb Mola ár-féle : Gyula, Schönweisz Miklós 40—40 K, Dala Lsjos, Obermayer Géz» 30—30 K, Szoboszlsr József, Heuere József, Steiuhorn István, Schneider Géza, Büttl Vince, Hanfeld Károly 20-20 K, Hága Jó i zsef hajóskapitány, Zólyomi Ferenc, P»pp József, Bresnyanszky L\jos, Tumpek Mihály, Steinhorn j József, Limpek János, Vámos György, Lengyel Ferenc, Szeídenstriker György, Tamás Mária, Szelp Jós8ef, dr. Zíboji Béla, Von Lehrer Henrik al­ezredes, Bors József, Lócsey, Becht Ödön, Mzra- közy Béla százados, Schwendtnar Ignác, Demet- rovics István, Horváth István, Pákoücz György, Halász Imre, Osztermayer Ferenc, Kardos János, Virág Ferenc 10—10 K, Puskás István, Eberling József 6—6 K, Németh Ferenc, Forster Mária, Limpek János, Kern József, Reiz Teruska, Paczoiay Gyula, Mezker Ád&m, Balyor Imre, Hertrich Fe­renc, Tiderenel Sándor, Szabó István 5—5 K, Faragó Sándor, Bálint József, Girst József 4—4 K, Kakas János, Goldschmidt György, Asztalos Fe renc, Kern János, Hazer Antal 2—2 K-t. — A szedreil Polgári Olvasókör a kommu nista uralom bukásának és a magyar namzeti érzés fölóledésének örömére sikerült táncmulatságot tar­tott múlt hó 25-^én, amelynek jövedelmét a magyar nemzeti hadsereg céljaira ajánlották fel. Kiadó: »Tolaamegyei Újság« hírlapkiadó rt Vadászfegyver. Hibanélküli Winchester-rendszerű, 12-es kaliberű serétes vadászfegyver, elsőrangú tokkal, 2500 koronáért eladó. Cim a kiadó- hivatalnál. Pályázati hirdetés. A várdombi (Tolna-m) r. kath. iskolaszék II. sorszáma tanítói állásra pályázatot hirdet. — Javadalma: a törvény által előirt illetmények. Kötelességei: dijlevélben foglaltatnak. Férfi és nő egyaránt pályázhat. Német nyelv tudása szüksé­ges. Határidő 1919 nov. 9. A sütvénypusztai r. kath. iskolánál meg­üresedett tanítói átlósra pályázat hirdettetik november hó 9 ig. Javadalma 1116 K, 12 m* fa, (84 K) lakás, kert, melléképületek. Kötelessége a Hercegi „Szabályzatiban és a püspöki „Rend­szabályokéban ét dijlevélben faglalvák. — Női pályázatok előnyben. Folyamodás a döbröközi> plébániára kiildsudő. ... ... , r Iskolaszeki ulnok. Hirdetések. KöszónsfnylIváBifás. Mindazok, akik felejhetstlen Margitunk iemetóien megjelenni szívesek voltak és részvétükkel fájdalmunkat enyhíteni igye­keztek, fogadjak ezúton hálás köszöne- tünket. Marth- és Székelyi-család. ELADÓ: hét szoba bútor, konyha- és éléskamra-felszerelés, elköltözés miatt Kökényessy Józsefnél, a kórház átelleoébeo. Döbrököz község volt urbéras Birtokossága. 3477—1919. sz. Árverési hirdetmény. Döbrököz volt úrbéres erdőbirtok ossága köz­hírré teszi, hogy a 362 k. hold 1533 Q-öl erdő­ben gyakorolható vadászati jog 1919 november hó 9-én rí. U. 3 Órakor a községházásal meg­tartandó nyilvános szóbeli árverésen 1920 augusz­tus 1-től 1930. évi julius hó 31 ig terjedő időre haszonbérbe fog adatni. Árverési feltételek a hivataléi órák alatt a jegyzői irodában betekinthetók. Döbrököz, 1919 október 21. Tirő József, alnök. Döbrököz nagyközség elöljáróságától. 3473—1919. sz. Árverési hirdetmény. Döbrököz nagyközség elöljárósága közhírré teszi, hogy a község határában gyakorolható vadászati jog 1919. évi november hó 9-én d.u. 3 órakor a községházánál megtartandó nyilvános szóbeli árverésen 1920 augusztus 1 tői 1930 julius 31 ig terjedő időre haszonbérbe fog adatni. Árverési feltételek a jegyzői irodában a hivatalos órák alatt betekinthetók. Döbtököz, 1919 október 21. Laskó Dezső, főjegyző. Törő József, bíró. Gépjavítások tökéletes szerszámgépekkel' felszerelt' gépjavító műhelyünkben gyorsan és l pontosan készíttetnek. Gépalkatrészek. Hengerrovátkolás gyári rendszerben. Müller Testvérek, SzekszM Höllen Kertész I kötészetet jól érti, keres tetik december 1-ére, teljes ellátásai. Ajánlatok fizetési igénnyel és kiasnyitvánvmásolatokksl id. Persze! Bóiané, Banyhád küldendők. A danafoldvári járás főszelgabirájától. 6313—1919. szám. Pályázati hirdetmény. Tolnavárraegye dunafőldvári járásához tar­tozó Paks községben üresedésben levő adóügyi és pénztári jegyzői állásokra pályázatát hirdetek. Ezen állások javadalmazása: a) Törzsfizetés 2000 korona, b) lakbér 600 korona, c) 40 °/o os működési pótlek, d) az államtól járó háborús segély, családi pótlék stb., e) hatáskörében végzendő msgánmunkáiatok után szedhető dijak és a pénztári jegyzőnek köz ségi pótadó után befolyó késed, kamatok és be hajtási illeték 5—5°/*a.x Felhívom mindazokat, kik ezen állások bár­melyikét elnyerni óhajtják, hogy képesítésüket, valamint eddigi alkalmaztatásukat igazoló okmá­nyokkal felszerelt kórvényüket hozzál* 1919. évi november hó 20 ig annyival is inkább nyújtsák be, mert a később érkező kérvényeket figyelembe veani nem fogom. A választás határidejét később fogom Meg­állapítani. Paks, 1919. évi október hó 27-én. Becht, főszolgabíró. Methivő. • A Mezőgnzdasngí Kereskedelmi Részvénytársaság folyó évi november hó 16-án délelőtt 11 órakor Szek­szárdi, a Szekszárdi Népbank helyiségében tartja rendes közgyűlésé}, melyre a t. részvényeseket meghívja Az Igazgatósáé. Tárgyserozat: 1. A jegvzőkeiiyv hitelesítésére két részvényes Meg­választása. 2. Az igazgatóság jelentése az 1918'19I9. évi üzlet- eredményéről, az igazgatóság számadása az J918/1919. érről és isditványa az évi nyereség megállapítása és hova fordí­tása iránt. 3. A felügyelő-bizottság jelentése. 4. Határozathozatal az igazgatóság és felügvelő-biz.tt- ság részére megadandó felmentés tárgyában. 5. Az alapszabályok 2?. és 33. §-inak módosítása. 6. A felügyelő bizottság kiegészítése. 7. Az alapszabályok 11. §-ában meghatározott időbe« esetleg bejelented indítvány tárgyalása. A helybeli központi szeszfőzde a szekszárdi szőlőbirtokosok törkűlytermését és Imréjét átveszi a pénzügyminiszerium által előirt árban. 24/1919. sz. Hirdetmény. A szekszárdi törvényszék közhírré teszi, hogy a magyar igazssgUgyminiazternek szóoeli «ton történt értesítése szerint dr. liagymássy Dénesnek, a tanácskormány ideje alatt a paksi állami közjegyzö- helyettcesé történt kirendelése hatálytalan. Seekszárd, 1919 október 14. Dr. László Sándor s. k., t. bíró. íyomdai műiatézet és szabad, iróalzatjyár rt. «yemása, Szekszárd.

Next

/
Thumbnails
Contents