Tolnamegyei Közlöny, 1913 (41. évfolyam, 1-52. szám)

1913-01-05 / 1. szám

2 TOLNAMEGYEI KÖZLÖNY 1913 január 5. POLITIKAI^ HÍREK. — Az igazságügymínísztor lemondott. Székely Ferenc igazságügyroiniszter beadta le­mondását. Lemondásának közvetlen okét élteié* ben abban taléljék meg, hogy a Lukács éltei benyújtott választói törvény javaslattal nem azo* noeithatje megél. Lukács beváltotta Ígéretét A választó ­jogi reformról Összeállított törvényjavaslatét, — melyet köztodomés szerint az 1912. évre ígért be 5 vagy 0 szőri határidő prolongálással, — as •Imáit esztendő utolsó napján vagy 100—120 munkapárti képviselő jelenlétében benyújtotta az országgytllcsen. Ilyen óriási fontosságú és u nép ée királya által egyformán megoldandó kérdést évtizedekre rendezni hivatott törvényjavaslat be­nyújtása tagadhatatlanul nagy eseményszámba megy és sajnosán kellett látnunk, bogy Lukács as utolsó óvatolási határnapon még a saját párt­jának íj érthetetlen kis érdeklődése mellett tett te a liás assisiére egy törvényjavaslatot, el keress ■ lelve azt a javaslat apjának: Tisza Istvánnak kívánsága sserint as általános választói jogról •sóló törvényjavaslatnak. És a kormány elnöknek egy szava sem volt a munkapárt esen családi öröméhez. Minek le ? A Népszava élelmessége folytán már napok* kai előbb nyilvánosságra került, hogy a begyek, a nagy munkapárti hegyek egy szegény kis egeret, egy élettelen egeret hoztak n világra. Az is köztudomású volt, hogy a javaslat főszerzője Tissa István gróf volt s a most már hivatalosan publikált javaslat csakugyan szakasztott az apja. Az indokolás “is a Tisza-oIt oskodások sorozata 8 bármily különösnek lássák, —- a nagy nemseti akaratot képviselő munkapárt vezető tag­jai, — akik rgyetértőleg akarják est a kérdést n saját legjobb meggyőződésük szerint meg­oldani, — s akiknek est a legjobb és egységes meggyőződését van hivatva oz a Tisza-Jupiter koponyájából kiugrott javaslat megtestesíteni, —- akkor, amikor a javaslatot már a beterjesztés előtt napokkal megismerte minden újságolvasó ember, esek a törvényhozó urak a javaslat be­nyújtása után úgy nyilatkoznak, hogy még nem mondhatnak ítéletet a javaslatról, mert nem isme­rik. Hát hogyan, ók nem ismerik a saját több­ségi akaratukat, amit a kormány §§ okba sze­dett V —- Vagy van ezeknek az uraknak saját akarata ? Hol van az n nagy lelkecedés, amivel a szivükből lelkűkből lelkeset! kormányjavaslatot egy jól növelt korinányplrtnnk fogadni és pro* pagálni kell ? A javaslat egyébként megerősíti azon hiedel­met, — amit az első, nem hivatalos publikálás keltett bennünk, hogy oz a törvényjavaslat egy §§-usoa kényszermunka, — s az a fogadtatás, amelyben úgy a munkapárti képviselők, mint a kormányhos eddig küaelállott sajtó résiéről is résaesttlt, megerősíti azon reményünket, bogy a választójogi törvény megalkotáséra ennek a kor­mánynak nein lehet a legkisebb erkölcsi alapja sem a akik az elkövetkező események szelét meg­érezték, már költözködnek is a munkapárti berkekből. Csakugyan az volt, de fonnyadt, sápadt arcán látszott, hogy idő előtt öregszik. Mikor vége volt a harcos dalának, azonnal cigarettára gyújtott s a feléje menő régi ismerősöket is kínálta. Jó ideig tartott a beszélgetés, kínálták egy pohár borral, de nem kellett neki, csak cigarettáit szívta mohón, gyufát nem is használt, a fogyó papir-1 szivar végéről szívta a másikat. — Sok ez a dohányzás — mondták neki. —— Hja, — felelte —- most pótolom azt, ami a börtönben hiányzott. — De ebbe belepusztulsz kis kadét —-j folytatták, még a régi, becéző néven szólva hozzá: A sárga arcon rövid mosoly jelent meg. Azután komoran tekintett a hegedűjére ét kurtán válaesolt: — Magam is azt szeretném, ha belepusz­tulnék' . . . Szentesített törvények. A hivatalos lap január 1 iki száma közli, hogy a király a háború I esetére szóló, kivételes intézkedésekről, az orőha- i talont hatásáról a váltón, a kereskedelmi utalvá­nyon és • csekken alapuló jogokra vonatkozó: as állami alkalmazottak, valamint azok özvegyei­nek és árváinak ellátásáról; az 1913. évi költség-. I vetésről; a képviselőházi ‘őrség felállításáról; a i had is zolgál t a t á *okról; a lovak és jármüvek szol> I gátfutásáról; as 1918. évre kiállítandó újoncok I megajánlásáról; a külkereskedelmi és k ül forgat mi viszonyok rendezéséről szóló törvényeket szente- I «ítette. — Lukács már Is változtat A munkapárt újévi üdvözlő küldöttsége előtt Lukács a válasz­tói törvényjavaslatot illetőleg kijelentette, hogy nem tartja magát csalhatatlannak c kérdésben (mi már régen nem tartják annak) • bizonyos vál- ! toztatásokra hajlandó. Úgy látszik, ő is kezdi tanulmányozni a jauaslatdl. Ezzel egyébként ast akarta mondani, hogy nem él-hül e javaslattal. Igaz, hogy nem azért, — mert ennél jobbat is hajlandó adni, —- hanem mert fő volna neki, hogy maradhasson. • Lejtön a munkapárt. A munkapárt elérkezett dicstelen életének utolsó epochájához. Ha végig tekintünk a munka­párt rövid életén, megállapíthatjuk, hogy más sorsa nem is lehet, mint a pusztulás, a megsem­misülés. Már alakulásakor magában hordta a pusztulás csiráit Minek köszönhette létét? Annak, hogy a bécsi udvarnak szüksége volt egy magyar pártra, amellyel n nemzeti törekvéseket letörni sikerül. Kájöttck Bécsijén, ' bogy az Álalkotmányosság leple alatt könnyebben boldogulnak, mint a nyiit abszolutizmussal. A burkolt abszolutizmusnál a jóliiszoinUukkul és naivakkal el lehet hitetni, hogy itt alkotmányosság van. Az eszközük, amelyekkel harcba mentek, megfeleltek ennek a dicstelen célnak. Mindenki tudja, hogy az ország hangulata a legutolsó vá­lasztás idején, mint már hosszú évek óta, ellen­zéki volt. Jött azonban a sok pénz, — amelyről Déssy Zoltán már megmondotta nézetét, honnét eredt — és, ahol a töméntelen pénz nem segített, ott volt az erőszak, a presszió, a megdolgozás sok félő neme. Ahol mindezek nem segítettek, ott érvényesült a választási elnökök machinációja, a kik valósággal zsenialitást fejtettek ki abban, hogyan lehet kijátszani, megkerülni a törvé­nyeket. w Ezeknek az eredője lett egy párt, melyből az önállóságnak és függetlenségnek még a szik­rája is hiányzik. Vakon követi vezéreit. Semmi közük eszmékhez, meggyőződéshez, zsoldosok a tagjai, kik a mandátumokat szolgálják meg sza­vazataikkal. Az egész parlamenti élet, a többségi elv csak fikció, nem a többség akarata, hanem egy pár oligarcha akarata érvényesül. Épp oly vakon követi most Lukácsot, mint Khuent. Oly lelkesedéssel esküszik Tiszára, mint a hogy fog esküdni X re, aki ezek után jön. E párt élete csak szánalmas vergődés volt; a bécsi udvarral szemben sorsa csak megalázko­dás. Ilotvcnkedve követeli a készfizetések felvé­telét, hogy az első szóra mogjuhászodjék. — A rczoluciónál az Istennek sem engednek és elég volt, hogy n parókáé Auffenberg szembeszáll­jon velük. A véderő vitánál még az álarcot is eldob ták és a legbrutálisabb, bevallottan is törvény­telen eszközökkel, fegyveres erővel k>*res$tUlhaj­szol ták a véderőjavaslatot. Megszavaztak nem is milliókat, de milliárdokat a nélkül, hogy a nem­zet jogairól még csak beszélni is mertek volna. Kombadüntötték a parlamentarizmust, tönk re­magyarázták legerősebb nlkotraáuybiztosító tör­vényeinket. v é Most azonban elérkezett életük utolsó kor­szaka. Saját hazugságaik fojtják meg őket. A választások alkalmával a kevésbbé emberismerők és a jóhissemüek kötött azzal értek el némi szimpátiát, hogy kijelentették a miniszterek, élü­kön az akkori miniszterelnökké!, bogy a kibon­takozás csak az általános választójog alapján kép­zelhető. Elérkezett az idő, hogy ígéretüknek helyt álljanak. Ekkor a frázisok hangoztatása mellett, leteszik a javaslat megalkotásának sorsát, a nép­jogok kiterjesztésének legádázabb ellensége ke­zébe : Tisza István kezébe. A legjobb ut ez arra, hogy eltemettessék a nemzet ügye; Beterjesztet­tek egy javaslatot, amely nem kiterjeszti u nép­jogokat, amely nem a függetlenséget biztosítja a választóknak, hanem ellenkezőleg -mindent elkö­vet <i választói jogosultság megnyirbálására. Hogy mily rossz e tervezet, legjobban mu­tatja, hogy még a munkapárt egy nehány tagjá­ban is felébredt a mélyen alvó lelkiismeret. Még ezek a tág lelkiismeretű politikusok sem tudják aláirni, amit a kormány választói terveze'évol akar. Megkezdődtek a kiválások, élíilcöá minisz­ter. Napról napra jelentkeznek a disszidensek, mint a hogyan 1903 ban ezek jelezték a szabad­elvű párt összeomlását. Ne legyünk azért optiütislák. Legyünk el­készülve, bogy a haldoklás hosszú ideig fog tar­tani. Fel fognak ezek használni minden eszközt, hogy életüket ideig óráig fenntartó ik. Valljuk be, társadalmunk gyenge, a függésnek ezer és ezer a szála és ezt a kormány jól ismeri, hisz ezen alapszik egész választójogi tervezete. De mentsünk erőt a történelem azon taní­tásából, hogy a reakciót lehet ideig óráig erő­szakkal fenntartani, de állandóan nem. Az esz­mét, a liberális, demokratikus haladást semmi sem tarthatja fenn rohanó útjában ! Or. Bognár Oszkár. KÜLÖNFÉLÉK. A mi falunkban ... A mi falunkban most valamennyi házban, A könny patakban foly, — minden felé pyász van. Megy fiú, férj, apa — hivó parancs szóra; Sok asszony szívnek van siratni valója. Rozmaring illatú kicsike szobában: Halvány leány zokog — menyasszony ruhában. Tegnap még kacagott... várta esküvőjét, Boldogan próbálta menyecske kendőjét. És ma vége van már örömének — vége! Jött a hivó parancs s ment a vőlegény. Alig ölelhette, —- csak alig csókolta, Fájó buciu csók lett első mátka csókja. ... És megy a katona, harcba viszi útja. Vissza jösz e onnan? — a jó Isten tudja! RIGÁSSY JÁNOSNÉ. — Üdvözlés. A szekszárdi kerület függetlenségi és 48-as pártjának vezető­sége kerületük szeretett országgyűlési kép­viselőjét, gróf Batthyány Tivadart az uj év alkalmából leányának gróf Eszterházy Mi- hálylyal történt eljegyzése alkalmából táv­iratilag üdvözölte. — Az üdvözlésre gróf Batthyánytól a következő távirati válasz érkezett: „Meleg szeretettel köszönöm elvbarátaink nevében is küldött szives ket­tős szerencsekivánatokat. Adja a jó Isten, hogy annyi súlyos megpróbáltatás után nemzetünk visszanyerje szabadságát és kulturállamhoz méltó jogokhoz jusson. — Első feladatunk az uj évben Tisza-Lukács korcsszülöttével szemben a végső harcot megvívni. Elvbarátainknak boldog uj évet kíván Batthyány Tivadar.“ — Kinevezés. A vallás- és közoktatásügyi miniszter Márkus Ezsébet szekszárdi polg. leány­iskolái helyettes tanárnőt a XI. fizetési osztályba segédtanárnővé nevezte ki. — Uj Hadnagy. Danielovics Ernő szekszárdi m. kir. p. U. fogalmazót őfelsége az uj évvel a nagykanizsai 20-ik honvédgyalogezredhez a in. kir. honvédség tartalékába hadnaggyá kinevezte. — Lemondás az elnökségről. Haiszler Jó­zsef, a szekszárdi kisgazdák egyesületének derék és értelmes elnöke, ezen tisztségéről lemondott. «nUHá mUSU I «aím I £*50 Siessen addig, míg nem késd egészségét visszaszerezni! JjüBUtáktslsmask látasó meghűlés as fosses légsfoservek IsgktUöafálébb mesbetecedáséfc Í®5?**S* "y ut*2* kört»"*« Idejekorán elejét venni a bajnak, mert a könnyelmű elha- nyagolfo sohssor végset—eé vélhetik. A meghűlésből eredő köböt*«, rekedtsé^mc-bölés, y.TT?*?**?** ** alágsósaMvek harutos megbetegedéseinél kitünően bevált as orvosi előkelőségek által javasolt TUBERIN Mindenütt kapható. Egy üveg ára A koronái -J5! - ®Kf üveg ára S korona. Poétán legkevesebb 8 üveg rendelhető meg utánvétellel as egyedüli főraktárból: Disns-iyé&ymrtár, Buáepeel. Károly-kBruI S. szám £k.50

Next

/
Thumbnails
Contents