Tolnamegyei Közlöny, 1906 (34. évfolyam, 1-52. szám)

1906-01-04 / 1. szám

1906. január 4. TOLNAMEGYEI KÖZLÖNY 1, sz. 3. széki elnöknél és benső szeretettel üdvözölték őt. A bírói kar jókivánatait Ágoston István kir. táblabiró, a kezelő tisztviselőkét Diczenty Lajos irodaigazgató tolmácsolta. A tisztelgőket Hazs- linszky Géza kir. törvényszéki elnök szívélye­sen fogadta. — Kossuth Ferenc üdvözlése. A független­ségi és 48-as párt nagynevű elnökét, Kossuth Ferencet az őcsényi ifjusági egyesület diszelnöké- nek választotta,* mely alkalommal a következő sürgönyt küldötte hozzá : «Az őcsényi ifjúsági olvasókör Nagyságodat diszelnökévé választotta, mely alkalomból üdvözletét küldi Nagyságodnak a "függetlenségi eszmék kitartó vezérének, imába foglalva nevét, kívánja Istentől, hogy éljen sokáig. Az elnökség.» — A pécsi püspök beiktatása. Mint már megírtuk, gróf Zichy Gyula fölszentelt pécsi püspök ünnepies beiktatása folyó évi február hó első felében lesz. A püspök újévkor érkezett vissza Budapestre Rómából. — Gróf Benyovszky Rezső. A kölesdi vá­lasztókerület szeretett képviselőjének, gróf Benyovszky Rezsőnek sikerült arcképét hozta a legutóbb megjelent «Budapest*, mely a füg­getlenségi és 48-as pártnak hivatalos lapja. A nevezett lap ez alkalomból a következő sorokat írja a nemes grófról: «Tolnavármegye ellenzé­kének egyik lelkes vezérférfia, gróf Benyovszky Rezső, tengelici nagybirtokos orsz. képviselő. A nemes gróf egyik legfiatalabb és legrokon­szenvesebb tagja a képviselőháznak, ahová a kölesdi kerület választotta be 19ü3-ban az oly korán elhunyt Pichler Győző helyére. Benyovszky Rezső a legrégibb főnemesi család egyikéből származik. Nagybátyja gróf Benyovszky Sándor, aki két évvel ezelőtt Benyovszky Móricot, a siklósi kerület 48-as képviselőjét királyi jóvá­hagyással fiává fogadta s igy ez is grófi rangra emelkedett. Gróf Benyovszky Rezső egyenes leszármazottja Benyovszky Móricnak, a világ­hírű hős tábornoknak és Madagaskar egykori királyának, aki több kötetes angol munkában irta le viharos életének egész történetét. Ezt a művét Jókai fordította magyarra. Benyovszky Rezső gróf beutazta csaknem egész Európát s külföldön szerezte gazdasági szakismereteit is. A fiatal gróf egyike Tolnamegye legkiválóbb gazdáinaN, aki nagykiterjedésü birtokán minta­gazdaságot rendezett be s azonkívül a vár­megye társadalmi és politikai életében is vezér­szerepet játszik. — Áthelyezés. A király- Závodi Albint, a rózsahegyi kir. törvényszék elnökét, volt szek­szárdi kir. törvényszéki bírót -f saját kérel­mére — a nagykanizsai törvényszékhez helyezte át és neki a kúriai bírói címet és jelleget ado­mányozta. — Esküvők. Kacsó Lajos fővárosi polgári iskolai tanár december 28-án esküdött örök hűséget Junkuncz Karola kisasszonynak, Jun- kuncz Sándor nágyszokolyi ág. hitv. ev. lelkész kedves leányának. — Szepesi János Kajdacs község adóügyi jegyzője és tart honvédhadnagy január hó 4-én vezeti oltár elé Lágler Ilonkát, Lágler Sándor kölesdi ág. hitv. ev. lelkész leányát. — Jagicza Vince uradalmi gazdatiszt folyó hó 20-án tartja Kölesden esküvőjét Var- konyi Erzsikével, Várkonyi Iván gindlicsaládi jegyző leányával. — Kapu Jenő miskolci polg. iskolai tanár folyó évi február hó 2-án vezeti oltár elé Szekszárdon Halász Gizella polgári iskolai tanárnőt, Halászná Babits Anna szek­szárdi tanítónő leányát. — Kinevezés- A király Tóth László nagy- kanizsai kir. törvényszéki elnököt a pécsi Ítélő­táblához elnökké nevezte ki. — Eljegyzések. Bauer Gyula tabi közigaz­gatási tisztviselő eljegyezte Németh Giziké kis­asszonyt, Németh Antal bedegi r. k. kántortanitó bájos és szeretetreméltó leányát — aki egyéb­ként jelesen képzett tanítónő is. — Tóth Kálmán állatorvos eljegyezte Varjas Sárika urhölgyet, Varjas Gábor ref. lelkész leányát Felsőnyéken. — Dr. Király Géza tamási ügyvédjelölt elje­gyezte Pridrik Juszti tamási r. k. tanítónő kisasszonyt. — Kraus János tolnai uradalmi főmolnár eljegyezte Hirmann György iparos leányát, Ella kisasszonyt. — Jótékonyság. Dr. Honig János háromszáz koronát küldött Dombóvár nagyközség elöl­járóságának, hogy azt a szegények közt fele­kezeti külömbség nélkül ossza szét. E nemes tett nem szorul dicséretre. — Biróválasztás Múlt hó 23-án ejtették meg Pakson a biróválasztást. A három jelölt közül a választó polgárság a volt bírót, Szaip Gyulát választotta meg 62 szótöbbséggel. — Szekszárd város rendőrkapitánya. Meg­bízható forrásból értesülünk, hogy Molnár Lajos Szekszárd város rendőrkapitánya elpályá­zik Szekszárdról. Mi az uj rendőrkapitányt rövid idő alatt agilis embernek ismertük fel, aki meleg | hivatásszeretettel fogott nagyfontosságu tiszté­nek teljesítéséhez. Nagy hiba az, hogy a városi | rendőrség képzettlen és oly kevés, hogy velők | megzavart közbiztonságot helyreállítani tel- j jesen lehetetlen. Valóban nevetséges, hogy a | városi rendőrök havi fizetése 12 forint, amiből természetesen képtelenek megélni. Mint halljuk, Gyimóthy Márton rendőrbiztós és a rendőrök j is készülnek állásukat elhagyni. — Pécsiek jelölése egyetemi tanszékekre. I A lelkipásztorkodás tanszéke Kiinger István, a rozsnyói egyházmegye tagjának, siklósi apátnak j nyugdíjba vonulásával üresedett meg és erre az ; egyetemi kar 1. helyre Rézbányay József dr. ! pécsi tanárt, 2. helyre Mihalyfy Ákos dr.-t buda- j pesti cisztercita tanárt, a 3. helyre Némethy j Gyula dr. nagyváradi theologiai tanárt jelölte. — Az egyháztörténelem tanszéke Karácsonyi János, akadémikus, a nagyváradi káptalan tag­jának Nagyváradra való átköltözködése által üresedett meg. Erre első helyen Hanuy Ferenc pécsi theologiai tanár, 2. helyen Zubrik Aladár dr. theologiai tanár Esztergomban és harmadik helyen Warga Dezső kőhidgyarmati plébános jelöltettek. A kar jelölését az egyetemi tanács egészében magáévá tette. Most a hercegérsek vizsgálja azt felül és azután a vallás- és köz- oktatásügyi miniszter megteszi a legfelső helyre az előterjesztést, mely remélhetőleg respektálni fogja a kar jelölését. — Anyakönyvvezetö-helyettes kinevezése. A belügyminiszter Linka Ottmár volt gerjeni anya- könyvvezető-helyettest ezen állása alól felmen­tette és helyette Brenner Mihály községi Írno­kot nevezte ki. — Adomány a szegény gyermekeknek. A szekszárdi református olvasókör 10 koronát adományozott a felső-utcai szegény óvodisták részére, melyen ruhaneműt vásároltak és azt a karácsonyfa-ünnepély alkalmával kiosztották. A karácsonyfa-ünnepély Tihanyi Domokosné, Ho­lub Jánosné és Stokinger Jánosné úrnők jelen­létében és a szülők nagy érdeklődése mellett folyt le. A kedves kis gyermekek szépen sza­valtak és énekeltek Udvary Sándorné, született Pichler Gizella óvónő vezetése alatt, akinek odaadó fáradozása és ügybuzgalma méltán di­cséretet érdemel. — Megnyitották a szekszárdi népkonyhát. Sok városunkban a munkaképtelen szegény, akiknek nyomora a hideg tél beálltával csak fokozódik. A szegény szükölködőkön azonban segít a népkonyha, ahol naponkint meleg ételt és kenyeret osztanak ki nekik. A' népkonyhát Bezerédj Pál főrendiházi tag, a kegyes ember­barát folyó hó 2-án nyitotta meg. A főzést az idén is a nemesszivü apácák váltalták el. Az ételkiosztás mindennap délben a róm. kath. óvo­dában történik. — A szekszárdi ev. ref. egyházközség évi nagygyűlése szokásosan január 6-án (vizkereszt napján) délelőtt 10 órakor tartatik meg az egy­ház tanácstermében. Tárgyak: a múlt évi szá­madás felolvasása, egyházi gondnok, algondnok és harangozó választása. A mostani gondnok, Csötőnyi János — sajnos ! — lemondott, holott ő 3 évig igen ügyesen, pontosan és lelkismere- tesen s kellő szakértelemmel vezette az egyház vagyoni ügyeit, díjtalanul, sőt egy díszes selyem urasztali takaróval is megajándékozta az egy­házat. Utódja ki lesz: még nem tudható, — de hir szerint Töttös Pál és Török László pres­biterek közül választatik valamelyik. A gyűlés lefolyásáról és a választások eredményéről a jövő számunkban. — Gazdatiszti vizsgálatok. A földmivelés- ügyi miniszter elrendelte, hogy a nem okleveles gazdatisztek gyakorlati vizsgát a debre.zmi, kassai, keszthelyi és kolozsvári m. kir. gazda­sági tanintézeteknél folyó évi január hó 22-én tehetik le. — Irgalmas nővér halála. A szekszárdi Fe- renc-közkórház egyik buzgó és szelidlelkü ir­galmas nővére, Schellnegger Ágnes Mária meg­halt. Született 1832. március 3-án a stájerországi Weitz-ben. Az irgalmas nővérek gráci házában 1858-ban nyert felvételt. 1859-ben az osztrák­olasz háborúban résztvett és ugyanaz év aug. 15-én jött Szekszárdra és azóta köztünk volt. Látta kórházunk fejlődését. Életét az irgalmasság testi és lelki cselekedeteinek szentelte. Aggkorá­ban a kórházi kertnek és virágoknak volt keze lője. Kis kannájával kezében naponkint láthat­tuk a tevékeny és munkás testvért, aki az irgalmas nővérek kedvence volt. Most ott nyug­szik általa plántált és kezelt virágjai között. Temetése csütörtökön délután 3 órakor lesz a kórházból. — Szekszárd város legtöbb adófizetői. A kiküldött bizottság már összeállította a virilis­ták névjegyzékét, melyet a legközelebbi ülésben fog a képviselőtestület tárgyalás alá venni. Alapítványi uradalom 6888.09., br. Schell Jó- zselné 2257.44., őrffy Lajos 1747.60., dr. Han­géi Ignác 1246.82., dr. Leopold Kornél 1234.76., Tóth Károly 1194.64., dr. Steiner Lajos 1100.08., Mayer János 1003.54., dr. Káldy Gyula 961.— , Mehrwerth Ferenc 930.20., dr. Haidekker Béla 917.36., Leicht Lajos 839.06., dr. Dragits Imre 817.34., Pirnitzer Antal 773.71., Szondy István 754.74., Wosinsky Mór 719.50., dr. Pirnitzer Béla­708.36., Totth Ödön 679.50., Stann István 662.20., Wolf Henrich 641.39., Ágoston Islván 639.24., Goldberger J. Mór 631.59., Hauk Antal 628.80., Szeghy Sándor 620.70., Schneiderbauer József 617.60., Ujfalusy Imre 597.14., Adler N. János 580.75., László Lajos 578.38., Schmideg Mór 574.97., Boda Vilmos 534.58., özv. Martin Fe- rencné 516.27., Róth Ferenc 502.90., Török Béla 496.76., Fejős Károly 457.10., Stokinger János 443.80., dr. Beöthy Károly 440.60., Szekszárdi takarékpénztár ^29.10., Kiinger Ferenc 427.69., Salamon Lipótné 410.24., Abaffy Gyula 397.68., Fejős Imréné 391.18., Kunczer János 390.04., Leopold Sándor 359.01., dr. Albers Rezső 357.16., Hirschfeld Mór 355.36., Fördős Vilmosné 341.30., Kis Károly 340.76., Szászi Antal 320.52., Fisch- hof Károly 319.42., Szinger Viktor 316,02., Zsig- mond Ferenc 311.38., Fischhof Mór 299.04., Salamon Ármin 298.19., dr. Spányi Leó 297.—., Uj János 286.84., Tolnai Takarék és Hitelbank 283.91., dr. Fent Ferenc. 278.42., dr. Kramolin Gyula 276.40., Hayth Gábor 275.09., Tihanyi Domokos 273.70., dr. Herczegh Gyula 271.60., Tauszig Ignác 270.—., Éber Márton 266.22., Bodnár István 267.82., dr. Szászy Endre 265.60., Schlézinger Ignác 263.57., dr. Hilbert István 262.62. Póttagok : Fleischer Ödön 263 55., Kram- mer János 258.26., Mehrwerth Lajos 247.13., Vesztergombi István 247.13., dr. Müller Ferenc dr. Tanárky Árpád 243.—., Friedman Mór 238.20., Reichl Simon 238.05., Kron Salamon 236.10., Seiner Lipót 230.30., Özv. Ferdinánd Jánosné 219.13., Steiner János Békés 210.73., Hirschfeld Ignác 209 20., Ranga Istvánná 199.67., Nagy József Takler 195.39., Reich Ármin 194.81., Fekete Mihály 194.20. — Hitközségi közgyűlés. A szekszárdi izr. hitközség tolyó hó 1-én délután 5 órakor tar­totta a hitközségi iskola helyiségében évi köz­gyűlését dr. Müller Ferenc választási bizottsági elnök elnöklete alatt. A közgyűlés egyetlen tárgya volt 5 képviselő megválasztása. A válasz­tás a hitközségi tagok élénk érdeklődése mellett folyt le. Megválasztattak: dr. Rubinstein Mátyás, Aldor Ödön, dr. Horváth Jenő, Lichtenberg Miksa és Tauszig Adolf. Községi képviselő választás. Nagyszokoly- ban december hó 30-án ejtette meg Sörös József szolgabiró a községi képviselőválasztást. Meg­választattak rendes tagokul: M. Fejes Lajos, Balázsi Sándor, Fejes András, Gál Sándor, V. Varga János, Ocsag Imre; póttagokul: V. Varga Imre, Zsidó István ifj. és Sári József gondnok. — Uj izr. templom. Az elmúlt nyáron le­égett a szakcsi izr. imaház és igy most az iskola tantermében kénytelenek az istentiszte­letet megtartani. A szakcsi izr. hitközség múlt hétfőn tartott ülést, melyen elhatározta, hogy uj templomot épitet. Az építési költség 6000 korona lesz. Miután a hitközség csak 4000 ko­ronával rendelkezik, azért azzal a kéréssel fordul a hitközség a nemesszivü közönséghez, hogy szíveskedjenek a templomra adakozni. Az ado­mányok a szakcsi izr. hitközséghez küldendők. — Egy negyed óra alatt 5 arckép megraj­zolása. A zentai szanatorium-bizottság fényes karácsonyi vásárt rendezett, melynek égj ik sze­replője Harsány Lajos földink, főgimnáziumi rajztanár volt, aki egy negyedóra alatt 5 arc­képet rajzolt a közönség szemeláttára, köztÜK: Kossuth Ferenc, gróf Apponyi Albert és Erzsé­bet királyné élethű képét. A közönség valóság­gal el volt ragadtatva a mesteri ügyességtől és meg-meg ujuló élénk tapssal honorálta a kiváló rajztanárt. — Felolvasás a múzeumban. Január hó 14-én lesz az idén az első felolvasás a múzeumban, mely alkalommal az Urániának »Képek Schakes- peare életéből« cimü felolvasása kerül sorra. Február 4-én Acs Lipót főgimnáziumi tanár Rembrandról olvas fel. — Dr. Tanárky Árpád, a szekszárdi Ferenc-közkórház igazgató fő­j orvosa szintén február hóban tart felolvasást i Egyiptomról. — Zongorahangoló. Budapestről városunkba j érkezett Kürschner, általánosan ismert jeles ! zongorahangoló. A közönség rendelkezésére áll j bármikor. Értekezhetni vele Szekszárd Szálló 10. szám alatt.

Next

/
Thumbnails
Contents