Tolnamegyei Közlöny, 1903 (31. évfolyam, 1-53. szám)

1903-01-01 / 1. szám

TOLNAMEGYEI KÖZLÖNY 1. sz. 1903. január 1. — Selyemfonoda. Mint értesülünk, Mohácson uj selyemfonódát állítanak a mo­hácsiak nagy örömére, mert ez által sok szegény munkás^ jut tisztességes keresethez. A tárgyalások annyira előrehaladtak, hogy tavaszszal már meg is kezdik a selyem­fonoda építését. — Az országban eddig öt selyemfonoda van \ Tplnány Komáromban, Győrött, Pancsován és Újvidéken. A tolnai selyemfonodát kivéve, az említett selyem­fonodák franczia vállalkozóknak adattak ki bérbe. — Adakozások-. Döry Pálné gyűjtő ivén a szegzárdi róm. kaih. ovoda karácsonyfájára a kö­vetkezők voltak szívesek adakozni: Sztankovánszky Mária 10 kor. Báró Schell Józsefné 10 kor. Beze- rédj Pálné 10 kor, Sztankovánszky Jánosné 5 kor. Sztankovánszky Emmi 6 kor. Vizsolyi Leó 2 kor. Gróf Apponyi Sándorné 20 kor. Döry Pálné 2 kor. Összesen 65 korona. — Jegyzőválasztás. Tolnán múlt ked­den tartották meg a lemondás folytán megüresedett Il-od jegyzői állásra a válasz­tást. Az állásra többen pályáztak, kik közül Kliegl Béla h. jegyzőt választotta meg a képviselő-testület. A választást Nunkovich Ferencz központi járási főszolgabíró vezette. — Fürdőegyesületi közgyűlés. Miután múlt vasárnap a szegzárdi fürdőegyesület közgyűlésére a tagok nem jöttek össze határozatképes számmal, azért január 6 án d.. e. 11 órakor a városháza kis­termében újabb közgyűlést tartanak. — A beruházási törvénytervezet elodázása. A pénzügyminiszter úgy tervezte, hogy a 200 millió korona beruházásról szóló törvényjavaslatot még ezen évben beterjeszti a képviselőháznak, hogy annak kamatait már az 1903. évi költségelőirány­zatba beleilleszthesse. O maga az erre vonatkozó előmunkálatokat már be is fejezte, ámde nem ké­szültek el azokkal a külömböző minisztériumokban, aminek következtében a beruházási törvényjavas­latot már csak a következő évben nyújthatja be. A baja-bálaszéki áthidalás, mely szintén ezen beruhá­zási törvénytervezet keretében létesül, ezért kése­delmet ne szenved, mert annak munkálatait amugy- is csak az őszszel akarták megkezdeni, a törvény- javaslatot pedig a jövő év elején minden bjzonynyal tárgyalni fogja » képviselőház. elöljáróság választása Paks község elöh járógágát élénk érdeklődés mellett folyó hó 22 én választották meg. A pártok erősen küzdöttek egy­mással és a szavazás éjfélig tartott. Az eredmény a következő : I. biró : Szeip Gyula. Il-od biró : Akkermami Péter. Pénztáros : Till János. Közfel­kiáltással esküdtekké megválasztattak: Plézer hdám, Hanoi Ferencz, Révész Fischl Fülöp, Ring György, Bereczky Ferencz és Baksai György. Szavazat- többséggel : Bencze Péter, Kindl András, Schukkert Ádám, Rozenfeld Dávid, Müller Ádám és Kern János Ruíf. — A szegzárdi rom. kath. ovoda és gyermek- menhelyet fentartó egyesület a farsang utolsó szom­batján, február hó 21-én konczerttel egybekötött estélyt fog rendezni. Az estély műsorát majd ismer­tetni fogjuk. — Karácsonyi ünnepek a menedékházakban. A szegzárdi meuedékházában bevett szokás szerint szintén tartottak karácsonyi ünnepélyeket. A ref. és bátaszéki-utezai menházakban deczember 23-án, az újvárosiban 24-én délután 2 órakor. Az iskola­széket Török Béláné és Holub Jánosné, a községet pedig Nagy György biró képviselte. A menház- vezetőnők : Nagy Györgyné, Udvardy Sándorné és Kluha Gézáné szorgalmáról és kitartásáról tanús­kodik mindhárom ünnepély szép lefolyása, mely ünnepélyek alatt a szülők és érdeklődők zsúfolásig megtöltötték a helyiségeket. Ezen ünnepélyeken a legszegényebb néposztály kisdedei juínak az ember­szeretet és kegyes jótékonyság révén a magasztos ünnepre emlékeztető örömekhez, Jézuska hozta adományokhoz. Emeli ezen ünnepélyek fontosságát azon körülmény, hogy alkalmul szolgálnak a szü­lőknek arra, hogy a menedékházak működésével megismerkedjenek, miáltal ezen intézmény iránt táplált közönyük vagy ellenszenvük meleg érdek­lődéssé változik. Ezen Hinnepély egyúttal évzáró vizsgája a menedékházaknak, a mikor a kisdedek bemutatják játékaikat, betanult versikéiket és dalai­kat s hű képét adják az ott uralkodó szellemnek és fegyelemnek. A menházak karácsonyfájára ado­mányoztak : a Szegzárd-Tolnamegyei Nőegyesület, a Szegzárdi Takarékpénztár és Szegzárd nagy­község 30—30 koronát, a Szegzárdi Népbank 26 koronát és a Tolnamegyei Takarék és Hitelbank 5 koronát. A kisdedek öröme hálálja meg a nemes szivü adományokat. De hála és elismerés illeti meg Török Béláné és Holub Jánosné úrnők odaadó buz- góságat is, a melylyel ezen ünnepélyek rendezését már évek óta magukra vállalták. — Eljegyzés. Spányi Fülöp sörkereskedő Dombóvárról eljegyezte Weisz Ella kisasszonyt, Weisz Adolf kereskedő leányát. — Tea estély. A szegzárdi kereskedelmi kaszinó múlt szombaton a »Szegzárd Szálló «-ban tea-estélyt rendezett. Az estélyen fesztelen jó kedv és derült hangulat uralkodott. A zenét Garay Lajos bandája szolgáltatta. A táncz hajnali 5 óráig tar­totta együtt a mulató közönség^ Jelen volt asz- szonyok: Borbás Tauber Károlyné Tolna, Hirsch Jánosné, Lemény Adolfné, Leicht Lajosné, dr. Müller Ferenczné, Molnár Mórné, Müller Albertné. Mire Leóné, Paskus Emilné Tolna, Salamon Ár- minné, Strasser Béláné, Taubner Adolfné Tolna. — Leányok: Brückler J. Kanizsa, Fischhof Etel, Hirschfeld Idus, Hadinger Ella, Kemény Jolán, Müller Regina, Salamon Margit. — Névmagyarosítások. Zahradnik Anna és Emilia bonyhádi illetőségű, ugyanottani lakosok családi nevüket — belügyminiszteri engedélylyel Halász ra, változtatták. — Kiskorú Schmidt Gyula börzsönyi illetőségű budapesti lakos családi nevét Ssentiványi-ra változtatta belügyminiszteri enge­délylyel. népszerűségétől függ; mert a teljesen befizetett részvények után legalább 5 % -ot hiztosit, a fel­mondási kikötéssel elhelyezett betét után 5%-ot, a határidőhöz nem kötött betét után 4°/0-ot, (az igy betett összeg felmondás nélkül bármikor ki­vehető,) a helyi bankok és pénzintézetek betétekre vonatkozó* kamatlába 4°/0. A kezelési költségek fedezésére szolgál a részvényesek által belépésükkor fizetendő 25 cent m nden részvény után, a kölcsönvevők által min­den megszavazott 100 dollár után, egyszersmin- denkorra fizetendő egy dollárnyi dij és a kamat- különbözet, valamint a kamatok kamatjának jöve­delme; mert a kölssönvevő igaz, hogy 6°/0 ka­matot fizet, azonban havi törlesztéseket tesz s igy a havi törlesztések czimen. befolyt összeg újra kölcsön adatván, szinte kamatot hoz; az adós 12 hónapon át fizet kamatot az egész öszszegért, holott az havonként csekély arányban ugyan, azon­ban tényleg kisebb és kisebb lett, de ezt a cse­kély különbözetet az adós meg sem érzi, mert az ő havi 10 dollárja, ha azt takarékba teszi, az év végén alig hozna nehány cent kamatot. A havi törlesztésekee kívül pontosan kell fizetnie mindennemű az ingatlanságot terhelő adót, illetéket és tűzbiztosítást s ha ezt elmulasztaná, a társaságnak joga van helyette ilynemű fizetéseket teljesíteni, — a miért azonban 5% kamat szá- mittatik. Ez dióhéjben az amerikai építő szövetkeze­tek szabályzata ; — hozzáteendő még, hogy sze­mélyi- (váltó) hitelt nem szabad nyujtaniok. Ha figyelembe vesszük, hogy a példaként felállított ház és telek árendája havonkint 12—15 dollár, azonnal szembetűnik, hogy 300 dollárnyi befektetés után úgyszólván a házbérlettel megveszi és kifizeti házát; otthonra tesz szert s azt se tudja, hogyan jutott hozzá, mert valahol kell lakni, lak­bért kall fizetni. Sokan vaunak természetesen, a kiknél az első 3—400 dollár is hiányzik, ezek ve­szik a törlesztéses részvényeket s midőn már (5—6 részvényük lévén) megtakarították, a havi be­fizetésekkel a szükséges összeget, — a mi ugyan időbe kerül, — lassanként mégis eljuthatnak oda, hogy a saját házukba költözhetnek; — de ezen intézmény nagyban fejleszti a takarékossági hajla­mot s a szegény ember minden nélkülözhető pén­zét ide rakja be, mert az ily intézet csak fekvő- ségekre adhat kölcsönt, a melynek biztossága, te­kintettel a havi törlesztésekre, hónapról-napra ja­vul. Megjegyzendő még, hogy bárminemű ingat­lanra is, nem adható nagyobb kölcsön 5000 dol­lárnál s a szövetkezetek szivesebhen fogadják a kisebb összegű kölcsönöket. Irásdij stbi czafrang nincs, a becslő biztosok a megszavazott kölcsön után fizetendő l°/0-ból dijaztatnak; fizetéses hivatalnokok, a titkár, a ki egyúttal pénztárnok és könyvelő is, legalább a — Bizalmi nyilatkozat. Méltó felhá­borodást szült Szegzárdon azon minősít- h e 11 e n támadás, melyet valami Kádár Antal nevű ember Bezerédj Pál miniszteri meghatalmazott ellen a »Népszava« czimü szociális lapban intézett. Kádárt fa vak szenvedély annyira e ragadta, hogy a sze­gény nép önzetlen jóakaróját még a föld- mivelésügyi miniszternél is bevádolta, mely­nek folytán a miniszter kiküldöttei már meg is tartották a vizsgálatot. A vádas­kodó embert a boszu vezette azért, mert az általa a selyemhernyók etetésére aján­lott szert Bezerédj, mint haszontalant nem fogadta el és követeléseit is visszautasí­totta. Ebből az ügyből kifolyólag a föld- mivelésügyi miniszter zsarolás miatt Kádár ellen bünfenyitő feljelentést tett a buda­pesti törvényszéknél. A tárgyalás még ebben a hónapban valószínűleg meglesz. Kádár a >Népszavá«-nak azon számát, melyben Bezerédj ellen rágalmait szórta, megkül- dötte a szegzárdi kaszinónak is. A kaszinó elnöke, Simontsits Elemér múlt vasárnap d. e. 11 órára tanácskozásra hívta össze a választmány tagjait, hogy Bezerédjnek bizalmat szavazzanak. A gyalázatos pam- flettet méltó helyére, a szemétre dobja a kaszinó és bizalmat szavazott a méltatlanul megtámadott Bezerédj Pálnak. A választ­mány erélyes nyilatkozatát felküldötték a »Magyarország« czimü lap főmunkatársá­nak : Bartha Miklósnak, aki ékes tollával mindig megvédte a megtámadott egyéni becsületet. — Kaszinói tag. A szegzárdi kaszinó választ­mánya múlt vasárnap délelőtt 11 órakor tartott ülésében vidéki tagul felvette Eötvös Károly duna- szentgyörgyi földbirtokost. — A rabok vizsgája. A szegzárdi kir. ügyész­ség fogházában múlt vasárnap délelőtt tartották meg a rabok vizsgáját, melyen dr. Selcz József törvényszéki elnök, Varasdy Lajos nyug. kir. tan- felügyelő és az ügyészség vezetői jelentek meg. Az elért szép siker arról győzte meg a megjelen­teket, hogy Kálmán Károly,, a rabiskola vezetője, kiváló szorgalommal és ügyszeretettel fáradozott a megtévedtek erkölcsi és szellemi kiképeztetésén. — Karácsonyi ünnepély- Lélekemelő kará­csonyi ünnepélyt tartottak Pakson deczember 26-án a kath. ifj. egyletben. Először Streicher József apát-plébános melegen üdvözölte az egylet nemes szivü zászlóanyját, ki családjától kisérve jelent meg. Nagy mulatságot szerzett ezután az ifjúságnak a tombola. Ez az egyesület örvendetesen gyarapodik uj tagokkal különösen azóta, hogy a megyéspüspök elrendelte az ifjúsági egyesületek megalakítását. — PÓWásár Szakcson. A múlt hóban ked­vezőtlen időjárás miatt meghiúsult téli vásár helyett 1903. január hó 13-án Szakcson pótvásár lesz. ________________________________3. ke zdetben, mig a az ület menete nem kíván meg segédszemélyzetet. Az igazgatók díjtalanul szol­gálnak és jövedelmök befektetett részvényeik ut­ján kerül ki. A titkár kezesség mellett kezeli a társulat vagyonát, készpénz azonban igen kevés kell, hogy kezei között legyen s ha volna kész­pénz, az az igazgatóság által meghatározandó pénz­intézetnél kamatra helyezendő el. Szokásos dolog, hogy ily szövetkezet szoros összeköttetésben van egy nagyobb pénzintézettel, sőt mindennapi dolog, hogy a szövetkezet vezetői, vezérfiai azon bizonyos pénzintézetnek s igy azon esetben, ha a kereslet nagyobb lenne, mint a mi­nőt a szövetkezet nyújtani képes, a már telek­könyviig biztosított követelésekre a pénzintézet 4°/0 kamatra kölcsönzi a szükséges összegét s igy segítik a humánus czélu szövetkezetét. Jótékonyczélu, betegsegélyző egyletek és mun­kás szövetkezetek, (a volt magyar ezéheknek csaknem magyar Uniók,) tőkéiket az építő társula­toknál helyezik el, ezáltal is hozzájárulnak a munkásosztály anyagi gyarapodásához. Nem tudom van-e? de ha nincs, miért ne lehetne otthon ilyenféle alapon szövetkezetei szer­vezni, — azonban nem egy tuczat nagyfizetésü hivatalnok javára, hanem humanitási szempontból, a közjó érdekében. Otthon a bürokratizmus vég­telen nagy szerepet játszik s a tömérdek felesle­ges hivatalnok s az ezzel összekötött kezelési

Next

/
Thumbnails
Contents