Tolnamegyei Közlöny, 1897 (25. évfolyam, 1-52. szám)

1897-01-03 / 1. szám

XXV. évfolyam. 1. szám. Szegzárd, 1897. január 3. II TOLNAMEGYEI KÖZLÖNY KÖZIGAZGATÁSI, TÁRSADALMI, TANÜGYI ÉS KÖZGAZDASÁGI HETILAP. Az országos selyemtenyésztési miniszteri meghatalmazottnak, a tolnamegyei gazdasági egyesületnek, a szegzárd-központi tanitó- ________egyletnek, a tolnamegyei községi és körjegyzők egyletének és a szegzárdi ipartestületnek hivatalos értesítője. El őfizetési ár: Egész évre . . . . 6 frt — kr. Félévre ...'.. 3 „ — „ Negyedévre .... | „ 50 „ Egyes szám a kiadóhivatalban 12 kr. Szerkesztőség: Bezerédj István-uteza 6-ik szám alatt, hová a lap szellemi részét illető köz­lemények intézendők. Kiadóhivatal: Széchényi utcza 176. sz. alatt, hová az előfizetések, hirdetések és a fel­szólamlások küldendők. Me S j ©len: Hetenkint egyszer, vasárnap. Nyilttérben 3 hasábos petitsor 15 kr. Hirdetések jutányosán számíttatnak. Hiv. hirdetések: 100 szóig ... 1 frt 87 kr. 100—200 „ . . . | i 87 1 200—300 r . . . 3 „ 87 „ minden további 100 szó 1 írttal több pelhivás előfizetésbe. „TOLNAMEGYEI KÖZLÖNY” az 1897. évben a XXV-ik évfolyamába lép. Huszonöt év nagy idő a vidéki hírlapirodalom történetében, különösen nagy az a mi lapunk életé­ben, mely nehéz viszonyok között kezdette meg egy negyedszázad előtt pályafutását, midőn az irodalom pár­tolás még nem volt oly közszükség, mint ma. A „TOLNAMEGYEI KÖZLÖNY“ Tolnavármegyében a hirlapirás terén úttörő munkát végzett éspedig végezte ezt önzetlen munkássággal. Hosszú életét bizonyára annak köszönheti, hogy születése első perczétől kezdve hűen szolgálta a megye nagyérdemű közönségének közérdekét, s egy pillanatra sem tért el attól az iránytól, mely a vidéki sajtónak legszebb hivatása és kötelessége. Nehéz viszonyok között megfutott negyedszázados múltja alatt mindenkor a közérdeket és soha sem egyesek érdekeit szolgálta, higgadt tárgyilagossággal. Múltúnknak legszebb ékessége, hogy mindenkivel szemben megtartottuk szabadságunkat és függet­lenségünket. Nem befolyásoltattuk magunkat sem egyesek, sem pedig testületek vagy érdekcsoportok által, hanem saját megyőződésünket követve, az igaz ügy védelmére állottunk és lelkismeretes igyekezettel törekedtünk a közjó előmozdítására. Mindenkor páratlanul és tárgyilagosan szóltunk a felmerült kérdésekhez; tiszteltük a mások figyelemre méltó meggyőződését és őrizkedtünk a személyeskedéstől, főleg pedig a családok dolgainak f‘eszegélésétől. Minden kérkedés nélkül mondhatjuk, hogy sok nemes és közhasznú intézmény, egyesület és társulat létesítésének első csiráit lapunkban hintették el s részben nekünk köszönhető, hogy azok ma már áldásthozó mű­ködést fejtenek ki. A „TOLNAMEGYEI KÖZLÖNY“ hű szószólója és támogatója volt a múltban minden jóravezető tár­sadalmi mozgalomnak s abban találta legnagyobb erkölcsi jutalmát, ha látta a hasábjain megpendített eszmék diadalra jutását. Főelvünk volt egészséges társadalmi életet teremteni; a köztevékenységet az arra hivatott egyénekben felkelteni; a polgárságot munkásságra, kitartásra ösztönözni és a közmorált emelni. Az ezerféle bajok orvoslására törekedtünk a múltban s nem szűnünk meg a jövőben sem közre hatni, hogy minden társadalmi osztály érvényesülhesen és saját erejével, munkásságával teremthesse meg anyagi gyarapodását. Azon az utón fogunk haladni ezután is, a melyen eddig haladtunk; mert ennek köszönhetjük, hogy mig számos vidéki lap, mint hullócsillag eltűnt a semmiségbe, addig a „TOLNAMEGYEI KÖZLÖNY“ ma is fennáll a nagyérdemű közönség osztatlan elismerése és pártolása között. Nem is mulaszthatjuk el mély köszönetünket kifejezni irodalompártoló közönségünknek, mely pár­tolásával megbecsülte munkásságunkat és lehetővé tette, hogy egy negyedszázadot megérhettünk. Hogy mennyire kivívta magának lapunk a közbizalmat, azt legjobban bizonyítja az a kitüntetés hogy „Az országos selyemtenyésztési meghatalmazottnak, a tolnamegyei gazdasági egyesületnek, a szegzárd-köz­ponti tanitóegyletnek, a szegzárdi ipartestületnek és a tolnamegyei községi és körjegyzők egyletének hivatalos értesítője.“ >. A „TOLNAMEGYEIKÖZLÖNY“ huszonötéves számai a mellett tanúskodnak, hogy a megye irodalmi férfiai és a közszereplő kitűnőségei voltak munkatársai, a kik közül még most is nem egy keresi fel lapunkat irodalmi termékeivel. Programozunk a jövőben is a régi marad, melytől eltérni nincs okunk. Ezután is az lesz főtörekvésünk, hogy megtartsuk lapunkat a felemelt nívón és mindenben megfeleljünk igazi hírlapírói feladatunknak. A „TOLNAMEGYEI KÖZLÖNY“ minden rovatát kipróbált erők vezetik a jövőben is s kiváló súlyt helyezük arra, hogy lapunk a megye és Szegzárd hű tükre legyen. A helyi és vidéki eseményekről a legmeg­bízhatóbb forrásokból vett értesülések alapján adunk hirt előfizetőinknek. Kérjük a nagyérdemű közönséget, hogy a „TOLNAMEGYEI KÖZLÖNY“-t, mely a megye legrégibb lapja, eddigi bizalmával megajándékozni továbbra is kegyeskedjék. A lap technikai csinos kiállításáról Báter János köny vnyomda-tulajdonos fog gondoskodni, a kinek ebbeli jeles szakképzettsége és az előrehaladott modern követelményeknek megfelelő nyomdája kezeskedik. Ä „TOliJlÄJVIEGYEI KÖZliÖflY“ előfizetési ába: Egész éVbe 6 fbt, félévbe 3 fbt, negyedévbe 1 fbt 50 kb. Midőn lapunk barátait és olvasóit a „TOLNAMEGYEI KÖZLÖNY“ támogatására kérjük, maradunk hazafias üdvözlettel: „Tolnamegyei közlöny“ , szerkesztősége és kiadóhivatala.

Next

/
Thumbnails
Contents