Tolnamegyei Közlöny, 1893 (21. évfolyam, 1-52. szám)

1893-01-01 / 1. szám

TOLNAMEGYEI KÖZLÖNY (1. sz.) 1893. január 1. S mikor a jó, az igazságos ügy minde­nütt győzött, amikor már minden jó Ízlésű embernek a fegyverek lerakásáról kellett volna gondoskodnia, akkor előáll a kérlelhetetlen ellenfél s titkosan készített gátakkal készül az ügy végkifejlődése elé akadályokat gör­díteni. Hát a dolgok ily állapotában legyen meg az, a minek lennie kell. Mi mind ekkoráig tartózkodtunk a léte­sítendő főgymnasium körül folytatott küzdel­mek hátierének megvilágításától, el is kíván­juk azt még most is kerülni, de nem rette­nünk vissza tőle. Ha ez az ügy lehető rövid idő alatt oly értelmű végleges megoldást nem nyer, mely a döntésre felhívott tényezők véleményének meg­felelő, akkor jelszavunk lesz: legyen világos­ság s azt megcsináljuk az ország színe előtt. Mert türhetlen az a helyzet, midőn egy törvényhatóságnak óriási többséggel hozott határozatát, mely döntő körökben az ügy el­intézése körül iránytadónak jeleztetek, egyesek akár vallási túlbuzgóságból, akár helyi érde­kek iránti helytelenül alkalmazott előszeretet­ből, akár személyek iránti ellenszenvből, akár végre önzésből, ellensúlyozni képesek. Viselje mindenki eljárásának következ­ményeit: felül és alul egyiránt. b. A bakteriológiai intézet. Pár hó előtt még nemcsak a főváros, hanem az egész ország figyelme is erre az intézetre irányult. Onnan lesték feszült érdek­lődéssel és jogosult aggódalommal, vájjon mi­kör adjuk ki a lesújtó Hióbhirt, hogy »itt a kolera.« Bizonyára sok ezren állották volna intézetünket körül, ha azt a viszonyok meg- eiigOTlték-'^rolna. Jelen esetben a viszonyok alatt a szigorú kórház-igazgatót s a hely szűk voltát kell érteni. A telefonunk is egész nap Ccilingelt volna, vájjon mi hir a veszedelmes vendégről, közeledik-e vagy a küszöbünkön van-e már — ha egyáltalában lett volna te­lefonunk. Szerencsére nincs. A mi telefonunk és villamos postánk a József meg Lajos, a szolgaszemélyzet e két kimagasló alakja. Ezek legalább nem romolhatnak el. S ha el is rom­lanak az idő és alkohol pusztító erejétől — mert sokat kell ám dolgozniok spiritusz­. 2 _________________________________________ szál — csakhamar kireperálódnak önmaguk- tól is. Intézetünk czíme: Fővárosi bakteriológiai intézet. Igazgatója dr. Per tik Ottó, egyetemi tanár, a professzori karnak nemcsak egyik legképzettebb, de egyúttal legmunkaszeretőbb tagja is. Valóságos jobb keze dr. N é k á m Lajos, tanársegéd, fiatal ambicziózus orvos, kinek nevét úgy tudományos, mint irodalmi körökben jól ismerik.*) Támaszai még az in­tézetnek dr. Kaiser és dr. Hécht, minta­képei a tudományos búvároknak és — num venio ad fortissimum virum — én. Miután az intézet vezetőségével megis­merkedtek, kérem lépjenek be. Szeretetreméltó professzorunk szívesen látja a vendégeket, majd kalauzolom én önöket. Nézzük meg először a földszinti helyisé­geket. Az első terem egy csínnal berendezett tágas dolgozó szoba, melyben Kaiser és Hecht doktorok vizsgálódnak. Rajtuk kívül van e laboratóriumban kolera, typhus, difteritisz, tu­berkulózis s minden elképzelhető és el nem képzelhető baczillus. De ezek nem bántják a doktorokat, sőt a legjobb viszonyban vannak velük, mert a doktor urak lelkiismeretesen gondoskodnak a baczillusok egészségéről, táp­lálkozásáról, tenyésztésükről, szóval mindazok­ról a feltételekről, melyek a baczillus urak életét széppé és kellemessé teszik. A folyosón túl egy mintaszerű boncz- terem tágas hullakamrával összekötve és pro-, fesszorunk tervei szerint elrendezve. Igazán nem látszik meg rajta, hogy bonczterem, semmi kellemetlen szag, semmi visszataszító nincs az egész teremben. A legnagyobb fokú tisz­taság, a gondos szellőztetés és ügyes beren­dezés szinte kellemessé teszi a bonczteremben való időzést elannyira, hogy nem egy ember szó nélkül tűri el még a felbonczoltalását is. Az első emeleten faragott állványok dí­szítik a tágas folyosót. Ezeken vannak elhe­lyezve üveg alatt az ezernyi készítmények, melyek a tudomány előbbvitelére hivatvák. Megvizsgált s megvizsgálandó anyagok egész halmaza sorakozik itt példás rendben s békés összhangban. Valóságos demokrata szellemben * A mi lapunk is hozott már szakavatott tollából való jeles czikket. fekszik itt a grófi tüdő mellett a napszámos veséje s a báró agya mellett a munkáslő szive. Mind egyforma bura alatt, spirituszba:. A folyosóra nyílik az igazgató tanár | nyesen berendezett dolgozó szobája s az ii tézet gazdag könyvtára, mely a világ majt nem összes orvosi folyóiratait járatja. Üveg ajtó zárja el az ugyancsak a folyosóra nyíl nagy termet modern dolgozó asztalaival t# búvárkodni akaró, szorgalmasabb hallgatók/ számára. Innen nyílik a tanársegéd Ízlése^ dolgozó szobája, mely mellett egy kisebb la­boratórium díszeleg. Ebben én uralkodom, még a baczillusok — természetesen a legbékésebb egyetértésben. Azok nem bántanak engem, én sem bántom azokat, sőt valóságosan dédelge­tem őket, mint az anya a gyermekeit. Gon­doskodom róluk meg családjukról, etetem- itatom őket; ha fáznak, meleget nyújtok ne­kik, szóval jól tartom őket. De erről más al­kalommal bővebben fogok írni, most csak körülvezetem önöket. Szobámból az eszközterembe lépnek. Itt vannak felhalmozva a gépek, mikroszkópok, edények, kémlelő szerek stb. Az eszköztárból a szolgák terme következik vízvezetékekkel, szárítókkal és mérlegekkel (nem a baczillusok számára) berendezve. Mellette van a fotogra- fáló szoba, mert intézetünk a nevezetesebb leleteket és egyesJ^^rebbre megtermett ba- czillus-óriásokat fényképben örökíti meg. Végül egy hosszú folyoló a kísérleti ál­latok elhelyezésére, amSy különben idegenek előtt — jól érthető okokból — el van zárva. Vannak itt tengeri malaczok, tyúkok, macskák, galambok, kutyák, egerek, nyulak stb. Az intézet berendezése gazdag és minta­szerű. Nemrégiben az itt járt Pasteur is csodálatát fejezte ki tapasztalt rend és czél- szerü berendezés fölött. Ép most időzik inté­zetünkben dr. Wood, kalkuttai orvos-tanár is, hogy az indüai ^kormány megbízásából ta­nulmányozza a mi bakteriológiai intézetünk szelleimi és adminisztratív vezetését és czél- szerii berendezését. De nemcsak a benseje oly megkapó, ha­nem aifülseje is. Ott fekszik az üllői-uti fő- városAközkórház ^óriási telepén. Különben magas^pVfőlT kövekből alkotott pavilion ki­szögellő ablakokkal, egészen a modern épi­Elméssége meglepő, élcze kaczagtató s gyakran csípős gúnynyal párosulva. Csak úgy ömlik ki belőle a szó, a gondolat s nem kölcsönöz érzelmeket: magáét zengi el. Irálya vonzó s magyaros, melyet a szó- és mondatalakzatok tesznek igazán széppé. Borzsák >Töviskoszoru«-jában aesthetikai Ízlés­sel rakja össze mezei vad virágait, mintha maga a teremtő ültette volna. Minden gondolatához megtalálja a kellő kifeje­zést, minden érzelmének megadja a megfelelő hangot. Mindezt mesteri könnyűséggel végzi s soha sem meríti ki magát. A »Töviskoszoru« kiállítása különben igen csi­nos és 176 oldalra terjed. Megrendelhető a szerző­nél. Ára: I frt. Melegen ajánljuk e kitűnő humoros művet a művelt közönség pártfogásába. Amicus. Enfin seonl. »Enfin seonl!« susogja a férj izgatottságtól re­megő hangon és szenvedélyesen öleli magához gyö­nyörű kis feleségét. De az gyorsan kibontakozva férje karjaiból, tü­relmetlenül toppant lábával és felindult hangon kiáltja : — Már mondtam százszor is magának, ne csó­kolgasson engem mindig, mert én azt nem szeretem. A fiatal férj elszomorodik és fájdalmas hangon dadogja: — De hisz már feleségem vagy — most már szabad. A fiatal asszonyka valami nagyot akart felelni, de meggondolta és csüggedten mellére hajtott fejjel nyögte inkább, mint mondta: — Igaz! most már neje vagyok, most már vége mindennek — és görcsös zokogásba tört ki. A férj megvolt ijedve, nem tudta mit tegyen imádott kis feleségével, kiről tudta, hogy őt nem szereti, sőt — ellenkezőleg. Letérdelt eléje, kérte ne tegye őt boldogtalanná sírásával, csillapodjék fájdalma, ő nem kíván tőle sem­mit, csak ne sírjon. De a szegény megkínzott nő nem tudott magán uralkodni, csak sirt . . . sirt, mint a hogy egy nő sirhat, ki mindenét veszité. Végre szó­hoz jutott, zokogástól elfojtott hangon beszélt. — Hát kellett ez magának ? Hát boldog lesz maga velem? Nem! százszorosán nem. Mondtam én magának mindjárt, sőt összetett kezekkel kértem, mondjon le rólam, ne tegyen engem is, magát is bol­dogtalanná. Mondtam, hogy én nem szeretem magát és nem is fogom szeretni addig, mig csak . . . — Mig csak ... — kérdi a férj visszatartott lélekzettel. — Mig csak az éh kit a világon mindenek fölött szeretek. A férj fájdalmasan felsóhajtott. — Tehát még mindig az ?! Még mindig őt sze­reti, midőn tudja, hogy már másnak felesége, midőn tudja, hogy az övé soha többé nem lehet. Már elfelej­tette, hogy még csak tegnap esküdött nekem örök hűséget. A fiatal asszony összerázkódott. — Ne emlékeztessen kérem életemnek legbor­zasztóbb pillanatára. Magam jószántából mentem oda ? Hisz tudja, hogy oda hurczoltak, és erővel csikarták ki belőlem az »igen«-t. Oh! hogy lehetett oly szív­telen, oly kegyetlen, midőn látta, hogy alig van ben­nem egy kis étet, és mégis kinzott, egyre kinzott, mig végre majdnem automatszerüen utána mondtam az igen szócskát, mely eltemette életem boldogságát. De hisz tudhatta, hogyha az oltár előtt Önnek esküdtem is örök hűséget, mégis Arthurt gondoltam vele, kit szeretek és szeretni fogok mig csak élek. — De miért ne legyen maga szívtelen, midőn még saját szüleim is azok, kiknek egyetlen gyermekük voltam. De nemi ők nem szüleim többé, ép úgy mint maga férjem nem lehet soha, ha még ítélet napjáig is itt térdel előttem. A szegény asszony már azt sem tudta, mit be­szél, csak beszélt, beszélt. Gondolatai mindjobban ösz- szezavarodtak, szavait már alig lehetett érteni és végre ájulva férje karjai közé rogyott. Mintegy 3—4 perczig feküdhetett ezen állapotban. Végre felnyitotta szemeit, körülnézett .... szemei férjén akadtak meg, ki őt pamlagra fektetve, még mindig előtte állt. Ránézett és férje iszonyodva felkiáltott. Hogyan ? Lehetséges lenne | Ez lenne az ő Mar- gitja ? Ez nem Margitnak, ez egy őrültnek volt tekin­tete. Megrázkódott. Egyszerre egy iszonyú kaczaj üté meg füleit. — Hal hal ha! ugy-e megijesztettelek. Meghal­tam, meg akartam látni, hogy meg-e siratnál ? De te nem is sirattál, ha, ha, ha, azt hitted, én nem láttam?

Next

/
Thumbnails
Contents