Tolnai Népújság, 2014. december (25. évfolyam, 279-303. szám)

2014-12-01 / 279. szám

2 KÖRKÉP 2014. DECEMBER 1., HÉTFŐ JEGYZET GYURICZA MIHÁLY Művészet és gazdaság jó néhány területen Tolna nem tartozik az élbolyba, nem mi vezetjük a megyék rang­sorát. így van például, ha a négyzetkilométerek számát vagy a lakosságot nézzük. Nem, hogy elől nem vagyunk, inkább a sereghajtók között találjuk magunkat. Ezek persze objektív dolgok, tulaj­donképpen még a politikát sem nagyon okolhatjuk érte, pedig mostanában egyre több mindent varrunk a nyaká­ba. Szerencsére másban meg majdhogynem verhetetlenek vagyunk: elég, ha a mező- gazdaság eredményeire, a borvidékeinkre gondolunk. Az ország áramtermeléséből is jócskán kivesszük a ré­szünket. Azt hiszem, ha azt keressük, amiben pozitív érte­lemben kilógunk a sorból, fel­tétlenül eszünkbe kell, hogy jusson gazdag népművésze­tünk. Ezen a téren valameny- nyi tájegységünk kiváló telje­sítményt nyújt, mind a tárgyi, mind a szellemi örökségünket illetően. Teli tárházat hagy­tak ránk eleink. Színpompás népviselet, dalok, táncok em­lékeztetnek az ősökre. Nem akarok rangsorolni, inkább csak a legutóbbi események . juttatják eszembe akár a vi­lághírű Bartinát, akár a paksi Tűzvirágot, de a kisebb falvak együttesei is ott vannak a sorban, meg a dobogón, most éppen a Mórágyi Német Nem­zetiségi Táncegyüttes. Minek köszönhetjük ezt a hatalmas szellemi gazdagságot, vetőd­het föl a kérdés. Valószínűleg az itt élők kreativitásának, rátermettségének, jó ízlésé­nek - no meg szorgalmának. Annak idején a Sárközben ak­kor alakult ki, terjedt el a hí­res-színes népviselet, amikor az ármentesítéseknek köszön­hetően megerősödött a gaz­daság, mint alap, s megnőtt az ott lakók jövedelme. Mert a pénz ugyan nem minden, de akkor van az embernek jókedve, alkotó kedve, ha nem napi, megélhetési gondoktól fő a feje. Húsra négyezer, tojásra ötszáztíz létminimum Néha még a két kereső is kevés lehet a havi alsó határ eléréséhez tolna A legfrissebb számítá­sok szerint havi 87 500 forint szükséges ahhoz, hogy valaki minden fényűzéstől mente­sen, de elfogadható szinten megéljen. A létminimumon. Kaszás Endre Egy létminimumon élő ember havonta alig több mint 24 ezer forintot költ élelmezésére. A legtöbb (4500-4600) zöldségre és húsra jut, számottevő még (3500, 3900) a kenyérfélékre és a tejtermékekre szánt pénz, gyümölcsre 2300 forint körül marad. A sor végén a tojás (510), a cukor, kakaó, méz (560) és a száraz hüvelyesfélék (220) áll­nak. A mellékelt táblázat alapján - családtípustól függően - min­denki megvizsgálhatja, hogy vajon eléri-e a létminimum kü­szöbét. Sajnálatos módon egy­értelműen kizárható ezek tábo­rából az, illetve annak családja, aki munkanélküli, vagy va­lamilyen rendszeres szociális segélyen él, de ide sorolhatók azok a családok is, amelyek­ben egy vagy két közmunkás van. De nem feltétlen éri el a létminimumküszöböt az sem, akinek rendszeres munkajöve­delme van, mert például a ven­déglátásban, de akár az építő­iparban dolgozók esetében egy négytagú családban két kereső is kevés ehhez. Mintaértékű programokkal ismerkedtek látóút Mindenki kapott olyan ötletet, amelyet a saját településén használhat Díjat kap a Roger Schilling Zenekar tolna megye A Nemzeti Mű­velődési Intézet Tolna Megyei Irodája és az intézet Közössé­gi Kezdeményezések Országos Szakmai Központja kétnapos úgy nevezett látóutat szerve­zett, amelyen polgármesterek, közművelődési szakemberek vettek részt az ország számos megyéjéből. Gyulajra, Udvariba és Györkönybe, mentek el azzal a céllal, hogy az elmúlt évek­ben, évtizedekben megvalósult mintaértékű gazdaság- és társa­dalomfejlesztési programokkal, helyi közösségi kezdeményezé­sekkel ismerkedhettek, mondta Braun Zoltán tart tájékoztatót a látóút résztvevőinek Czink Judit az intézmény veze­tője. Hozzátette a fogadó tele­pülések kiválasztásában ezen szempontok mellett szerepet játszott, hogy egymástól eltérő adottságúak legyenek, termé­szeti környezetük, társadalmi összetételük, lélekszámúk, tár­sadalmi rétegzettségük, térsé­gükben betöltött szerepük és még számos egyéb szempont szerint is, hogy minden részt­vevő kapjon olyan ötleteket, amelyek esetleg - az adott kör­nyezethez, körülményekhez igazítva - a saját településére is adaptálhatók. ■ V. T. Paks A német nemzetiség érde­kében tevékenykedők köréből idén a paksi Roger Schilling Zenekar kapja a „Pro Cultura Minoritatum Hungáriáé", azaz a Magyarországi Nemzetiségek Kulturális Tevékenységéért Dí­jat. Tresznics Károly a Német Zenebarátok Egyesületének elnök-helyettese elmondta, a díjat a Nemzeti Művelődési In­tézet által szervezett, december 7-i Nemzetiségi Gálán adják át a Budai Vigadó Színháztermé­ben. Az elismerést a kisebbsé­gek napjához kötődően adomá­nyozzák. ■ V. T. Míg lesz tyúk az ólban, addig bizony a róka oda visszajár kellesz Hadházy Ákos szerint korrupció mindig volt, de most különösen magas ennek a szintje, tenni kell ellene Korrupció ellenes szövetség (Kellesz) alakult pár napja, melynek egyik alapítója dr. Had­házy Ákos állatorvos, volt Fide- szes, ma LMP-s szekszárdi po­litikus. - Azzal a céllal alapítot­tuk meg ezt a szövetséget, hogy elbizonytalanítsuk a politikai elitet. Eddig ugyanis úgy tűnhe­tett, mindent megtehetnek. Sze­retnénk elérni, hogy a korrup­ciós ügyeknek végre legyenek jogi következményei is. Ehhez az kell, hogy kőkeményen bizo­nyítani tudjuk az igazat, így az ügyészség se tehesse meg azt, hogy megkerüli ezeket az ügye­ket. Úgy gondolom, most ezek feltárására jó alkalom, hogy nagyobb a külföldi figyelem ha­zánk iránt. Ennek oka, hogy sok korrupciós ügy uniós pénzeket is érint. Ugyanakkor tisztában vagyunk azzal, hogy nekünk magunknak kell megoldani, fel­tárni a gondokat, és a politikai elitet rákényszeríteni arra, hogy ne lehessen következmények nélkül saját zsebre dolgozni. Dr. Hadházy Ákos elmondta, már feljelentést tett az Öveges prog­ram során tapasztalt vissza­élések ügyében, amelyben azt sérelmezi, hogy városonként 300 millió forintot költhettek el az önkormányzatok, aminek csak nagyjából az egyharmadá- ból készültek el a fejlesztések, a többit céghálózatok tették zseb­re. Arról is beszélt, egy másik, Dr. Hadházy Ákos a Kellesz egyik alapítója Szekszárdot érintő ügyben is tanúskodik a következő héten. Arra a kérdésre, nem fél-e attól, hogy esetleg hátrány éri a tevékenysége miatt, dr. Had­házy Ákos azt válaszolta: nem akar olyan országban élni, ahol nincs következménye a korrupciónak. - Gyakorlatilag ellenzék nélkül, kétharmad­dal irányítják az országot, az ügyészség, a számvevőszék élén pedig mind a kormányhoz tartozó ember áll. Nincs ami visszatartaná őket - magya­rázta a politikus. - Ha a tyúk­tolvaj végig mehet minden nap a főutcán, kezében egy tyúkot lóbálva, anélkül, hogy bárki megállítaná, akkor ezt nem is fogja abbahagyni, míg lesz tyúk az ólban. Ezért alapítottuk meg a Kellesz-t - tette hozzá. Majd arról beszélt, tisztában van azzal is, hogy a korrupció teljesen nem szüntethető meg, de csökkenthető és csökken­teni is kell. Évente 500-1000 milliárdot is meg lehetne ezzel spórolni, ami elég lenne pél­dául az egészségügyi dolgozók és a pedagógusok fizetésének a megduplázására. A Kellesz célja, hogy minél több ügyet hozzanak nyilvánosságra. Egy bankszámlaszámot is nyitnak, melyre adományokat várnak bejelentők számára, például ha emiatt elveszíti az állását, le­gyen miből őt támogatni. f t »

Next

/
Thumbnails
Contents