Tolnai Népújság, 2014. október (25. évfolyam, 229-254. szám)

2014-10-01 / 229. szám

2014. október 1., szerda • XXV. évfolyam, 229. szám. Ára: 170 Ft. Előfizetve: 118 Ft ms KERESSE A TE0L.HU OLDALON! NEM ENGEDTÉK KI A HONOSÍTÁSI J®SZEZ0NT A NEBIH NYUVEKTOL HEMZSEGŐ »™ n ZART TOJÁSOKAT FOGLALT LE ►teol.hu ÚGY GYANÚSÍTOTTJAIT ► 3.oldal A BALATON 0 ► 9. OLDAL ■■■■■■■■■■ EGY PERCBEN Veszélyben az állattenyésztés? Figyelemfelkeltő demonstrációt tar­tottak tegnap a gazdák Budapest bel­városában. ► 6. OLDAL IDŐJÁRÁS K.JÍ Reggel ismét köd­foltos, délelőtt napos, délután erősen felhős idő lesz. Éjjel kevés eső is esik. A ma­ximum hőmér­séklet 22 fok lesz. ► 10. OLDAL Csoknyai-bronz Tallinnban Két magyar fiú a 81 kilogrammosok között állt dobogó­ra, ugyanaz a rivá­lis verte meg őket az észt fővárosban. ► 11. OLDAL Daktari Abujába készül Dr. Ternák Gábor orvosprofesszort az Afrika szakértő cím is megilletné. ► 2. OLDAL Helytállás Hősies helyt­állásért címmel ismert el két me­gyei tűzoltót dr. Bakondi György, akatasztrófavé- delmi főigazgató. ► 2. OLDAL ÚJSÁGÍRÓ: TERJESZTÉS: _______06-40/510-610 HI RDETÉS: _________74/511-534 E­MAIL: tolnai.nepujsag@axels.hu PILLANATFELVÉTEL Ön készít házilag bort? Igen, de csak hobbiból. FORRÁS: TEOL.HU SZÓVÁ TESSZÜK Az ember nem is gondolná, hogy égy országon belül is mekkora különbség van az emberek mentalitásában. Is­merősöm mesélte, beérett a csemege- szőlőjük, és a piacon árulták. Mivel sok volt belőle, hol a fővárosban, hol Baján, hol Szekszárdon. A fővárosban alföldi termelők voltak a „szomszé­dok”, segítettek behordani a ládákat, kedvesek voltak. Ugyanez a helyzet volt Baján is, bepakoláskor a mögöt­tük álló autósok is hordták a ládái­kat, mondván, így ők is hamarabb jutnak az asztalukhoz. Szekszárdon éppen az ellenkezője történt. Egymást akadályozták a kofák, a vásárlók tü­relmetlenek, rossz kedvűek voltak. Pe­dig egy országban élünk, de lehet így is, úgy is hozzáállni a dolgokhoz, (mi) 9 770865 603036 1 4 2 2 9 'M A normál időskori élethez legalább húszmillió forintot kellene összespórolni a nyugdíjkorhatárig. A társadalom elöregedőben van A jövő évtől nem fér hozzá az önkéntes magánnyugdíj­pénztárban vagy egészség- pénztárban elhelyezett pén­zéhez, aki az év végéig nem azonosítja magát személye­sen a pénztáránál. Az eljárás során az érvényes iratok, az­az a személyi igazolvány, en­nek hiányában jogosítvány vagy útlevét, illetve a lakcím­kártya bemutatására van csu­pán szükség. Érdemes minél hamarabb időpontot egyez­tetni a pénzintézettel, ugyan­is Magyarországon az embe­rek hajlamosak az utolsó pil­lanatra hagyni mindent, így az év utolsó heteiben bizonyo­san komoly torlódások lesz­nek a pénztáraknál. Jelenleg több mint egymillió önkéntes nyugdíjpénztári tag van ha­zánkban. ► 3. OLDAL Visszakapta a kisfiú a biciklijét lopás A körzeti megbízott elfogta a tolvajt, aki épp hazafelé kerekezett németkér A körzeti megbí­zott a bejelentéstől számított egy órán belül elfogta azt a szekszárdi férfit, aki épp a lopott kerékpárral tekert ha­zafelé, mondta el Molnár Ág­nes, a megyei rendőr-főka­pitányság sajtószóvivője. Az apa tett feljelentést, misze­rint szeptember 26-án reg­gel 8 óra és 18 óra 30 perc között ellopták fia kerékpár­ját az önkormányzat mellet­ti területről. A körzeti meg­bízott a helyszínen található térfigyelő kamera felvétele­in felismerte az elkövetőt, az 56 éves B. I.-t. A rendőr a fér­fi lakóhelye felé indult, és út­közben találkozott is vele. A körzeti megbízott elfogta, és a Paksi Rendőrkapitányság­ra előállította. B. I. nem te­hetett mást, beismerő vallo­mást tett. Az eltulajdonított kerékpárt a kisfiú visszakap­ta a körzeti megbízottól. ■ 1.1. HHHMMHSSHnMM Mese hangzott, zene szólt az IGYK-n ünnep Tizedik alkalommal csatlakozott az intézmény a népmese napjához szekszárd „Mese-morzsa, ze­ne-szó” címmel, a népmese és a Zene Világnapja alkalmából tartottak programot kedden a PTE Illyés Gyula Karán, ahol a hallgatók, az oktatók, a kar gyakorló intézményeinek gyer­mekei mondták el kedvenc me­séiket, énekeltek, zenéltek. Tancz Tünde, a rendezvény szervezője elmondta, hogy ti­zedik alkalommal rendezték meg az eseményt, amelyet a kö­zös akarás éltet, és ami kiváló­an megmutatkozott ezúttal is. A közönség ugyanis nem csak szórakoztató meséket és zene­darabokat hallhatott, a diákok „Terülj-terülj asztalkám”-mal is készültek számukra. A nap A bolond falu című mesejátéknak is tapsolhattak a nézők végére igazi buli hangulat ke­rekedett, amelyért jórészt a Te­hetséges Hallgatók Zenekara felelt, de ők gondoskodtak a nyitányon arról is, hogy a kö­zönség tagjai együtt énekeljék a Hej, Dunáról fúj a szél... kez­detű sárközi népdalt. A Garay Általános Iskola Garay Napsu­gár nevű drámacsoport pedig Ä bolond falu című mesejáték­kal rukkoltak elő. Részt vettek az eseményen a nyitrai ven­dég pedagógusok is, akik oly’ annyira el voltak ragadtatva, hogy azt tervezik, jövőre ismét erre az időpontra időzítik a lá­togatásukat, sőt hallgatókat is hoznak mesét mondani - tette hozzá Tancz Tünde. ■ H. E. Javult az adózási fegyelem, de így is tízmilliós abírság Tolna megyében a nyáron ösz- szesen 393 ellenőrzést végez­tek a Nemzeti Adó- és Vámhi­vatal munkatársai, ebből 40 esetben állapítottak meg mu­lasztást. A nyugtaadási fe­gyelem az online pénztárgé­pek bevezetésének hatására javult. A szekszárdi adóellen­őrök megjelentek a megye va­lamennyi forgalmas strand­ján, piacán és vendéglátóhe­lyén, tájékoztatta lapunkat Mózsik Szilvia sajtószóvivő. A korábbi években tapasztalt szabálytalanságok miatt idén is fokozottan vizsgálta a NAV ■ Idén is fokozottan vizsgálták a zöldség- és gyümölcskereskedőket a zöldség- és gyümölcskeres­kedőket, valamint a piaci áru­sokat. Az ellenőrzések kiter­jedtek az elektronikus keres­kedelemre, a szépészeti szek­torra, a vendéglátóhelyekre és a taxisokra is. A múlt évhez képest újdonság volt a fagy­laltárusok fokozott vizsgálata. A revizorok 253 esetben vé­geztek próbavásárlást, melyek közül a vállalkozók mindösz- sze tizenhét esetben nem ál­lítottak ki bizonylatot. A vizs­gálatok a foglalkoztatást is érintették, e körben 111 ellen­őrzést végeztek az adóhiva­tal munkatársai, és hét eset­ben állapítottak meg valami­lyen mulasztást. Megyénkben a nyári ellenőrzések eredmé­nyeképpen mintegy 10 mil­lió forint mulasztási bírsá­got szab ki az adóhivatal, illet­ve négy vállalkozás számíthat üzletbezárásra. ■ M. I. Összetartó közösséget alkotnak kakasd Az elmúlt időszak­ban számos szép sikert köny­velhetett el Kakasd vezetése. Az egyik legnagyobb ered­ménynek a csapadékvíz-elve­zetés I. ütemének megvalósí­tását tartják, amely beruhá­zást pályázati forrásból foly­tatná az önkormányzat. Bá­nyai Károly polgármester úgy látja, a képviselő-testület és a lakosság példaértékű el­kötelezettsége, segítsége, ten­ni akarása szolgált alappillé­rül a fejlődéshez. Erről is ol­vashatnak almanach-össze- állításunkban. Lapunk mai száma az önkormányzat jó­voltából minden kakasdi ház­tartásba eljut. ► 4. OLDAL ► i 1 Kötelező az azonosítás figyelem! Aki nem megy be pénzintézetéhez, nem fér a pénzéhez

Next

/
Thumbnails
Contents