Tolnai Népújság, 2014. szeptember (25. évfolyam, 203-228. szám)

2014-09-01 / 203. szám

2014. szeptember 1., hétfő • XXV. évfolyam, 203. szám. Ara: 170 Ft. Előfizetve: 118 Ft ■ keresse a TEpL.HU oldalon! NYUGDÍJBIZTOSÍTÓ: TOLNÁBAN K<>NYVES norbert két BETEPEn AUTÓST FOGTAK MEG '1,“" GÓLJÁVAL A HAU ELLEN IS ^ A KÉSZENLÉTISEK ► www.teol.hu TÍZEZREN KAPNAK LEVELET ► 2.oldal NYERT A PAKS ► 16. OLDAL .«Tv­EGY PERCBEN „Jó az irány a köznevelésben” Önálló döntésekre képes megyei kö­zépirányítási rész kell a közoktatás­ban az államtitkár szerint. ► 6. oldal IDŐJÁRÁS Erősen fel­hős, esős idő lesz. Gyenge, változó irányú szél fúj. A hőmér­séklet délutáni maximuma 27 fok körül alakul. ► 12. OLDAL Új helikopterek a légimentőknél EC135 típusú mentőhelikopte­rek állnak szol­gálatba a szentesi és a debreceni légibázison októ­bertől. ► 7. OLDAL Paks nem csak az erőműről szól Egyre több turis­ta fedezi fel Paks hagyományos lát­nivalóit, köztük a különleges han­gulatú Sárgödör teret. ►ío. oldal ÜGYELETI ÚJSÁGÍRÓ: ___________74/511-510 TERJESZTÉS ________08-40/510-610 HI RDETÉS __________74/511-534 E-MAIL: toinainepujsag@axels.hu PILLANATFELVÉTEL Tervez autócserét a közeljövőben? Sajnos nincs rá keret. Nincs autóm. E 9 770865 6030 1 2 Újabb szankciókról dönthet az EU Újabb szankciókról dönthet az EU Oroszországgal szemben, ha nem haj­landó az együttműködésre. ► 8. oldal FORRÁS: TEOL.HU SZÓVÁ TESSZÜK Többször hangot adtunk már a gyalo­gosok panaszának, akik gyakran ér­zik úgy, hogy a kerékpárosok kisajá­títják a járdát, és nem ritkán baleset- veszélyes sebességgel szlalomoznak a járókelők között. Az igazságosság azt kívánja, hogy hangot adjunk a kerék­párosok panaszának is, akik viszont azt sérelmezik, hogy a gyalogosok elő­szeretettel közlekednek a megyeszék­hely kerékpárútjain. (Az külön téma, hogy kerékpárúinak lehet-e tekinteni a járda ketté osztását egy sárga vo­nallal, de most nem erről van szó.) A konkrét kerékpárúton - például az Arany János utcában - teljes lelki nyugalommal sétálnak a gyalogosok, és szinte megsértődnek, ha biciklis jár arra. (vm) 1 4 2 0 3 Pihentek es feltöltodtek családi nap Idén is az atomerőműnél tartották a kamarai programot Az atomerőmű szoms^édságáoan levő torendszer kiváló helyszínt nyújtott a kamarai rendezvényhez, amelyen veterán autókat is bemutattak Paks Alakulása óta tagja a Tol­na Megyei Kereskedelmi és Iparkamarának Hochsteiger Mihály, az egyik szekszárdi italnagyker vezetője. Azt mond­ja, gazdasági előnyök származ­nak a tagságból, ha valaki oko­san él a szervezet nyújtotta le­hetőségekkel. Vasárnap nem ilyen szándékok mozgatták, amikor részt vett az Atomerő­mű Horgász Egyesület tórend­szerénél tartott kamarai Csalá­di napon. A megye Pakson ösz- szesereglett vállalkozói és hoz­zátartozóik erőmű látogatásra mehettek, horgászhattak, ki­próbálhatták magukat gyepsí­ben, főzésben, borfelismerés­ben is. A szervezők ezt a napot a szórakozásnak szánták, de el­ismerték, hogy kiváló terepe a barátságok, üzleti kapcsolatok megalapozásának. ^4. oldal Rendőrök is segítenek az iskolákban tanévkezdés Tovább folytatódnak az iskolarendőr programok megyeszerte Az új tanévben is sok isko­la környékén lesznek jelen a rendőrök, hogy a forgalma­sabb, vagy veszélyesebb ke­reszteződésekben segítsék a gyerekek balesetmentes elju­tását az intézménybe. A taní­tás végén is kiemelten figyel­nek a gyerekekre, s erre kérik a felnőtt közlekedőket is. Foly­tatódik az iskolarendőr prog­ram, s lesznek a középiskolák­ban is bűnmegelőzési tanács­adók. Minden iskolai bűnmeg­előzési program célja, hogy a gyerekek, a pedagógusok, esetleg a szülők információ­kat kapjanak arról, milyen ve­szélyek leselkednek a fiatalok­ra, és ezek ellen hogyan véde­kezhetnek. Fontos az is, hogy a gyermekek elkövetővé se vál­janak. Foglalkozni kell például a kábítószer fogyasztás meg­előzésével, a biztonságos köz­lekedéssel, a vagyonvédelem­mel, iskolai erőszakkal, az in­ternet veszélyeivel, ►s. oldal LED-es optikákkal látnak el több vasúti átkelőt Tolnában is TOLNA MEGYE A sorompó prog­ram részeként több helyszí­nen tervezi a vasúti átkelők fej­lesztését a MÁV. Jövő év végé­ig várhatóan 3 megyei helyszí­nen félsorompókkal és LED-op- tikákkal szerelik fel a sorom­pókat. Kajdacsnál az izzós op­tikákat cserélik LED-esekre, és az is a biztonságosabb köz­lekedést szolgálja, hogy 3 átjá­róban videokamerás megfigye­lőrendszert építenek ki. A kö­zelmúltban két baleset történt megyénkben vasúti átkelőben. Pincehelyen egy kerékpáros, Bátaszék és Pörböly között pe­dig egy személygépkocsi ütkö­zött vonattal. ►3. oldal Szakály Sándor a múltat kutatja ajovoert szekszárd Az évszázadok során változhatnak a vélemé­nyek, egyes dolgok megíté­lése, de a tények nem változ­nak. Ez utóbbiak azok, ame­lyeket folyamatosan kutat­ni, vizsgálni, ellenőrizni kell. Minél pontosabban ismer­jük a tényeket, annál korrek­tebb lehet az adott korban ho­zott döntések megítélése - mondja munkájáról dr. Sza­kály Sándor, a VERITAS Inté­zet vezetője, a Honvéd Hagyo­mányőrző Egyesület elnöke és a Kiemelt Nemzeti Emlék­hely Bizottság tagja. Annál is inkább ezt kell tenni, mivel a múlt pontos ismerete nélkül nincs jövő sem. ►s. oldal Megújul a sioagardi híd közlekedés Az engedély megvan, következik a pályáztatás SIÓAGÁRD A Sió-híd mára olyan állapotba jutott, hogy a pályaszerkezet kezd kilyu­kadni. Aszfalton csak ezen az egy úton lehet Sióagárdot megközelíteni, illetve elhagy­ni. Ha megszűnne ez a lehe­tőség, az több tucat kilométe­res kerülőt, földúton való köz­lekedést jelentene. A község lakói azt szeretnék, ha egy új híd épülne. Az ehhez szüksé­ges összes hatósági engedély rendelkezésre áll. Az is igaz ugyanakkor, hogy az új híd megépítése nagyjából a dup­lájába kerülne, mint a jelen­legi felújítása. Az ehhez szük­séges tervek augusztus végé­re készültek el. M. oldal Rossz állapotban van a sióagárdi Sió-híd, ráfér már a felújítás Némi utcai üldözés után elkapták a betörőt bonyhád Összetalálkozott a lépcsőházban a károsult a la­kásbetörővel augusztus 29- én 11 óra körüli időben. Ami­kor a hazatérő férfi a lakásá­hoz lépett, azt látta, hogy a bejárati ajtó nyitva van, és a zár is furcsán el van for­dítva. A lakástulajdonos az idegen után szólt, aki futás­nak eredt, de a sértett üldöz­ni kezdte. Több fiatal is az ül­döző segítségére sietett, és az utcán együtt próbálták elfog­ni a menekülőt, végül egy kö­zeli szupermarket parkolójá­ban utolérték. Egy nyugdíjas rendőr segítségével a férfit a földre vitték, majd a rend­őrök kiérkezéséig visszatar­tották. A telefonon riasztott rendőrök a helyszínre érve azonnal elfogták a 35 éves P. Jánost. A nyomozók a lakásnál helyszíni szemlét tartottak, és megállapították, hogy az elkövető az ajtót idegen esz­közzel kinyitotta, a lakásban elkezdett ugyan kutatni, de mivel megzavarták, nem volt ideje ellopni semmit. A gya­núsított a betörést beismerte. A férfi ellen lopás bűntett kí­sérlet elkövetésének megala­pozott gyanúja miatt indult eljárás. Az ellene érvényben lévő körözés miatt a rendőrök a férfit egyenesen a börtönbe vitték. ■ 1.1. n 1 i 1

Next

/
Thumbnails
Contents