Tolnai Népújság, 2014. augusztus (25. évfolyam,178-202. szám)

2014-08-01 / 178. szám

2 2014. AUGUSZTUS 1., PÉNTEK KÖRKÉP Pámer Józsefné a kertben. Mögötte a Jégcsatorna", amely a Szúnyog utcába viszi a csapadékvíz egy részét, s az onnan visszajut a pincébe, udvarra Kis ember nagy gondja panasz Segítőkész az önkormányzat is, az intézményfenntartó is JEGYZET NÓGRÁDI LÁSZLÓ Bukás helyett lehetőség bevallom az elején: nem vet­tek fel az ELTE-re. Persze ez már jó néhány éve történt, de nem éltem meg tragé­diaként, hogy nem leszek egyetemista a fővárosban. Végül lettem némi kitérővel Pécsett egyetemista, sőt diplomás is, úgyhogy vissza­tekintve már látom az értel­mét az egésznek. akinek most nem úgy épül az életpályamodellje, ahogy felrajzolta magának, azért ne hagyja el magát. Könnyű azt mondani, hogy mind­egy, mi lesz, úgyis jó lesz. Csakhogy nem mindegy: aki ötletei és tervez, aztán tesz is azért, hogy a tervekből valóság legyen, az viszi va­lamire. de ha mást dob a gép, azt is fordíthatjuk a hasznunkra. Ahogy az amerikai mondja, ha az élettől citromot kapsz, csinálj belőle limonádét! Ha a pontszámúnk nem elég vaskos, nem fél év „letölten­dőt” kapunk, hanem éppen hogy szabadságot. kipróbálhatjuk magunkat egy rokon vagy ismerős vál­lalkozásában, elmehetünk önkénteskedni külföldre, megvalósíthatjuk a koráb­ban időhiány miatt fiókba rakott ötleteinket. És miköz­ben tapasztalatot szerzünk és kapcsolatokat építünk, talán át is tudjuk gondolni a terveinket. Biztos, hogy mindent megtettünk azért, hogy bevegyenek abba a klubba? Tényleg azon a pá­lyán akarunk mi versenyez­ni? Egyáltalán rendelkezünk minden információval, ami a döntéshez szükséges? Vagy csak úgy találomra, esetleg a személyiségünkkel nem is összepasszoló külső hatás­nak engedve tűnt jó ötletnek az egész? persze az elutasítás nem szabadjegy ahhoz, hogy mindent felrúgjunk - in­kább csak jelzés, hogy az út most másfelé fordul. De a sofőr ülése mindenképpen a miénk. Kifürkészhetetlen az infor­máció útja. Egy bátai pana­szos gondja németországi kitérővel jutott el az arra illetékesekhez: kis ember nagy gondja. A lényeg, hogy mindenki segíteni akar. Gyuricza Mihály báta A készülő lecsó étvágyger­jesztő illata árad a bátai özvegy Tolnai Lajosné konyhájából, ami­kor két nyári zápor között egyik hétköznap délelőtt benyitunk az udvarába. Erzsi néni főz, a kutya megkötve, a tyúkok békésén ka- pirgálnak - mondhatni idilli fa­lusi hangulatba csöppenünk. Az ebédhez az alapanyagok na­szerény kis utca a Kölcsey ne­vét viselő. A házak többségén látszik, hogy hajdan sokkal szebb napokat látott. Akárki ötlete volt is, jó gondolat, hogy nemrég az ötvenes években adott hivatalos utcanév mellett kiírták a közismertet is: Szú­nyog utca. Bizony, nem sugár­úton járunk... Itt, a mi témán­kat érintően, részben az útbur­kolat lehet a ludas abban, hogy Erzsi néniék régi, tégla támfa­lán keresztül lejut a víz a kert­gyobb része az udvar felett lévő kertből származik. Az idős asz- szonynak jóformán egyetlen, szí­vesen végzett elfoglaltsága a kert rendben tartása, ahol nagyon sok minden megterem, ami egy 'falusi konyhára kell. Sajnos gond is van vele, pontosabban a csa­padékvízzel. Ez utóbbi részben a szomszédos iskola tetejéről ér­kezik. Jut belőle az udvarba is, a kertbe is, sőt a pincébe is. Amíg élt, Erzsi néni férje járta a hiva­talt, hatóságot, hogy megoldást kérjen tőlük a gondra, ami kívül­állónak nem tűnik nagynak, az érintettnek annál inkább. Lajos bácsi néhány éve meghalt, most Erzsi néni lánya és unokája vet­te kézbe az ügyet. Utóbbitól, Né­metországból kaptuk a segítsé­ge, sőt befolyik a pincébe is. Ez utóbbiról az eső által kimosott gödrök, mega pincében lévő félméteres iszap tanúskodnak. „Pedig valamikor jó kis száraz pince volt.” Most felemelt rak­lapokon várja az elöntés miatt idő előtt felszedett krumpli, hogy a konyhába jusson. A víz, iszap másik része, ami nem a pincében köt ki, időnként a megművelt kerten át az udva­ron folyik végiig, onnan kell vö­dörrel, lapáttal összegyűjteni. get kérő, fotókkal illusztrált le­velet is. Ebben Pámer Eszter töb­bek között azt írja, hogy „Az is­kola nem megfelelően kialakí­tott és karbantartott ereszcsator­názása miatt nagymamám kert­jét és annak szinte valamennyi növényét minden évben tönkre­teszi az iskola tetőjéről a kertbe zúduló esővíz. Ez, miután a kert­ből kimossa a földet, sárként, iszapként folyik végig az egész udvaron. A kertben lévő pincé­ben gyakran térdig érő víz áll...” Erzsi néni lánya, Pámer József­né kalauzol bennünket a por­tán. Mutatja az iskolaépület te­tejét, az ereszcsatornát, aztán a tercia fölötti utcáról is szemre­vételezzük a helyzetet. Az isko­la teteje alatt végig ereszcsator­az iskolaépület a mi szempon­tunkból nem az önkormányzat­hoz, hanem a Klebelsberg Intéz­ményfenntartó Központ Szek­szárdi Tankerületéhez tartozik. Hozzájuk eddig csak nagyon ke­vés információ jutott el a problé­máról. Most, hogy felhívtuk rá a figyelmüket, megígérték, hogy megvizsgálják, és orvosolják a gond őket érintő részét, munka­társaik még a héten kimennek, és megnézik, mi a teendő. Az ön- kormányzat illetékessége a Szú­rva húzódik. Laikusként azt gon­doljuk, itt lehet az egyik gond: a tetőről a csapadékvíz egy része nem a csatornába folyik, más ré­sze meg abból zúdul az udvarba, amikor esőstől jön az Isten ál­dása. Az iskolaépületek egy ré­széről a csapadékvizet a kert fe­lett lévő Kölcsey utcába vezetik, szintén csatorna segítségével. Ott is körülnézünk. Mielőtt elköszönünk, vetünk még egy pillantást a portára, az iskola szép, piros cseréppel fedett tetejére, amelyen napelemek jel­zik, a 21. században járunk. Aki­vel beszéltünk, mindenki segí­tőkész volt, megvan az akarat a probléma megoldására, amely nem állíthatja megoldhatatlan feladat elé az arra illetékeseket. nyög utcára terjed ki, ahova a csapadékvíz egy részét vezeti az iskola ereszcsatornája. Vég Ist­ván falugondnokkal a déli órák­ban találkoztunk a Vágóhíd ut­cában. Éppen az ebédet szállítot­ta kis furgonjával az arra jogo­sultaknak. Elmondta, a napok­ban lebetonozták az úttest és a támfal közötti részt, hogy a víz ne folyjon vissza se a pincébe, se az udvarba. A munkát valószí­nűlegfolytatják, mert az útbur­kolattal is gondok lehetnek. Pedig valamikor jó kis száraz pince volt Már betonoztak, de tovább folytatják a munkát Megdolgoztatják agytekervényeiket a szülőfalujukért TENGELic Nemcsak egyszerűen tanulható és elvégezhető mun­kában, hanem ötletekben is szá­mít a diákokra az önkormány­zat. Szeretnék, ha a jó képessé­gű gyerekek a szürkeállomá­nyukat is megdolgoztatnák a településért, ahol felnőttek. A Nemzetgazdasági Minisztérium által a munkaügyi kirendeltsé­gek közreműködésével indított programban foglalkoztatott fi­atalokat a község programter­veinek elkészítésébe is bevon­ják. Gáncs István polgármes­ter elmondta, hat gimnazistát, egyetemistát foglalkoztatnak. A könyvtári takarítás, a borítéko­lás és egyéb kisegítő tevékeny­ségek mellett fontos feladatot kapnak a nyári napközis tábor tervezésében, a turisztikai kon­cepció és a faluház programjai­nak kidolgozásában. Munkájuk­hoz a projekttervezésben jártas szakember nyújt oktatás formá­jában segítséget. Gáncs István reméli, hogy a tervezés után a megvalósításba is bekapcsolód­nak majd a fiatalok. ■ V. T. A vidéken lakók számára is elviszik a zenét bátaapáti-mórágy Hangver­senyt tartanak most szombaton 18 órától a bátaapáti evangé­likus templomban, augusztus 10-én, vasárnap pedig 10.30-tól a mórágyi református templom­ban. így emlékeznek a 114 éve Bátaapátiban született világhí­rű hárfaművészre, Rohmann Henrikre. A szervezőktől, Ko­csis Andrea hárfaművésztől, Rohmann Henrik egyik utolsó tanítványától és Földesi Lajos hegedűművésztől, a Szekszárdi Kamarazenekar művészeti ve­zetőjétől megtudtuk, ezekkel a hangversenyekkel is elérhető­vé szeretnék tenni az élőzenét a térség lakói számára. Törek­szenek arra is, hogy a hárfán kívül más énekeseket, hang­szereseket is bemutassanak az érdeklődőknek. Bátaapátiban a főszereplő Lorenz Dávid gi­tárművész lesz, s a műsort Né­meth Zsombor zenetörténész előadása teszi még színesebbé. A mórágyi hangverseny meg­hívott szólistája Dónusz Katalin énekművésznő. ■ Gy. M. Nem dől össze a világ attól, hogy nem sikerült a felvételi kilátások Az uniós intézményeket ismerő szakemberek európai gyakornoki és ösztöndíjprogramokra biztatnak DÉL-DUNÁNTÚL Sokan érezhetik úgy azok közül, akiket most nem vettek fel az egyetemre vagy a főiskolára, avagy nem folytathatják tanulmányaikat masterképzésen az egyetemi alapképzés után, hogy egy vi­lág dőlt össze. Pedig vannak lehetőségeik, nem is akármi­lyenek. S nemcsak arra gon­dolnak a szakemberek, akik­kel a témában beszélgettünk, hogy lesz még egy pótfelvételi is, vagy hogy indulnak itthon is érdekes, izgalmas tanfolya­mok, képzések, amelyek egyi- ke-másika ráadásul ingyenes. Hanem arra, hogy vannak eu­rópai álláslehetőségek, gyakor­noki és ösztöndíjprogramok. Szerintük erre a helyzetre akár úgy is tekinthetnek a fiatalok, mint egy nem várt lehetőségre, aztán majd megpróbálhatják a felvételit egy év múlva újra, de akkor már nagyobb munka- és élettapasztalattal, erősebb nyelvtudással, rengeteg új él­ménnyel, baráttal, ismerőssel, kapcsolattal.- Az előttük álló évet is hasz­nosan el tudják tölteni, utazza­nak, tanuljanak nyelvet, önkén- teskedjenek, akár az Európai Önkéntes Szolgálattal, akár más önkéntes programmal! 'Szerezzenek szakmai és mun­katapasztalatot, tökéletesítsék nyelvtudásukat, vegyenek részt rövidebb tanfolyamokon akár Út a jövőbe - akár egy évre is el lehet menni dolgozni az EU-ban Magyarországon, akár egy má­sik EU-tagországban - mindezt már Szőnyegi Krisztina mondta, a Baranya Megyei Európai Infor­mációs Pont Információs mun­katársa. A lehetőségek szélesek. Mint megtudtuk, azok, akik egy alap­diplomával már rendelkeznek, jelentkezhetnek szakmai gya­korlatra az EU intézményeihez, illetve egyéb nemzetközi szerve­zetekhez. Az Európai Bizottság fizetett szakmai gyakorlatára augusztus 29-ig lehet még je­lentkezni ( http://ec.europa.eu ). Hasznos lehet felkeresni az Eu­rópai Önkéntes Szolgálat netes oldalát is. ■ Babos A. Öt hónap tapasztalat szinte valamennyi uniós in­tézmény fogad gyakornokokat hosszabb-rövidebb időre. Az intézmények legtöbbje öt hó­napos gyakorlatot hirdet, ta­vasszal és ősszel. A most je­lentkezők 2015 tavaszán kezd­hetnek, a legtöbb helyre szep­temberig vagy októberig lehet jelentkezni. az europass hazai netes olda­lán uniós önéletrajzhoz és eu­rópai készségútlevélhez is ta­lálni mintákat. Lehetőségekért még érdemes felkeresni az eu­rópai ifjúsági információszol­gáltató hálózat vagy az Euró­pai Ifjúsági Portál honlapját. V V r f >

Next

/
Thumbnails
Contents