Tolnai Népújság, 2014. január (25. évfolyam, 1-26. szám)

2014-01-02 / 1. szám

2 2014., JANUÁR 2., CSÜTÖRTÖK KÖRKÉP Minden sokkal jobb lesz MOSTANTÓL MINDEN jobb lesz. Sokkal jobb. És mi tényleg hiszünk ebben. Komolyan. kezdjük azzal, hogy 2014- ben eltűnik egy rakat olyan dolog, ami fogcsikorgatóvá tette az idei évet. Nem lesz trafikmutyi. Nem lesz Hor- thy-szobor-avatás. Nem lesz Devecseri Szilárd. Nem lesz NAV-botrány. Nem lesz Só­lyom Airways. Nem lesz. igaz, ami igaz, lesznek más csikorgatok, a legnagyobb mindjárt tavasszal. De túl leszünk azon is: előbb meg­próbáljuk majd ép ésszel túl­élni a választási kampányt, aztán magányoskodunk néhány percet a szavazó- fülkében, teszünk egy ik- szet valahova, s utána kicsit szégyelljük majd magunkat. Szerencsére szinte azonnal jön a gyors egyenlítés, újra a jóba billen a mérleg nyel­ve, hiszen nyáron focizunk Brazíliában, mi, németek, angolok, franciák, horvátok, ha már egyszer mi, magya­rok nem jutottunk ki. Kettőt pislantunk, és máris itt az ősz, iskolakezdés, kis tan­könyvbotrány, de elmúlik gyorsan, október, november, deres-darás december, oszt jónapot, vonunk megint konklúziót, és megint elhisz- szük, hogy minden a legna­gyobb rendben, sőt, jobban élünk, mint egy, kettő, tíz, száz, ezer, kétezer éve. la, el ne feledjük: a lottót is meg­nyerjük ám majd valamikor, irány Monte-Carlo, az Aston Martin volánjánál öngyújtó lángja lobban, háromszáz­húsz lóerő, nyolc henger együtt robban. így lesz, pon­tosan így. Mert mi hiszünk ezekben. alig néhány órája kopogta­tott az éjfél, jött a három, kettő, egy, a pezsgődurra­nás, a b. ú. é. k., s azután, ahogy kell, Isten, áldd meg a magyart. DE EZÚTTAL tényleg. Hogy minden jobb legyen végre. „A válságnak nincs vége” interjú Andor László szerint túl nagy a hangsúly a közmunkán Brüsszel Nemrég tartottak Brüsszelben egy konferenciát a szegénység elleni küzde­lem jelenlegi állásáról. Ennek kapcsán készítettünk interjút Andor Lászlóval, az Európai Bizottság foglalkoztatásért, szociális ügyekért és társa­dalmi összetartozásért felelős biztosával. Katus Eszter- Mi jelenti a legnagyobb kihívást az unió szegénység/kirekesztés elleni harcában?- E pillanatban a legnagyobb gondot a gazdasági és pénz­ügyi alapok megrendülése okozza. Az eurózóna válsága a szegénység példátlan növeke­dését okozta a periféria és főleg Dél-Európa országaiban. Több szolidaritásra van szükség, de nem egyszerűen a tagországo­kon belül, hanem azok között is. A pénzügyi válságnak nincs vége, s ha itt nem történik for­dulat hamar, a rászorulókat se­gítő szociálpolitika a válsággal küzdő országokban hatástalan marad, súlyos és maradandó kö­vetkezményekkel.- A konferencián külön szekciót kapott a romastratégia. Létezik külön „romaprobléma", vagy csak „szegénységprobléma’’ van, ami főként őket érinti?- A romaügyben összekevere­dik a szegénység és a diszkrimi­náció problémája, egymást erő­sítve az esetek többségében. Ez akkor is elmondható, ha a romák egy része nem szegény, hanem polgárosodott, és egyre több a roma értelmiségi is. A szegény­ség az EU-átlagnál jóval nagyobb mértékben érinti a romákat, vi­szont a helyzetüket tovább sú­lyosbítja az előítélet, diszkrimi­náció.- Az unió sok támogatást ad kü­lönböző esélyegyenlőséget segítő projektekre, de mi a garancia arra, hogy a pénz valóban eljut az érintettekhez?- Az EU-támogatásoknak nem pénz formájában, hanem munkahelyek, képzés, szoci­ális szolgáltatások formájá­ban kell eljutniuk az érintet­tekhez. Az EU szerepe nem a jövedelempótlás. Erre nincs A magyar EU-biztos szerint példátlan a szegénység növekedése keret az EU-költségvetésben, ezt a tagországoknak ma­guknak kell megoldani. Az EU források feladata az, hogy ahol a gazdasági és társadal­mi fejlődést meg kell támogat­ni, illetőleg egyes, hátrányos helyzetű csoportok segítségre szorulnak, ott az Európai Re­gionális Fejlesztési és a Szoci­ális Alap ehhez felhasználha­tó legyen.- Jelenthet-e valódi megoldást a munkanélküliségre a közmunka?- Gazdasági válság idején a közfoglalkoztatás elfogadható, esetenként nélkülözhetetlen. Fontos, hogy általa az abban részt vevők jobb helyzetbe ke­rüljenek, mint nélküle. A köz­munka esélyt kell, hogy teremt­sen a munkaerőpiacra való visz- szakerülésre úgy, hogy tényle­gesen olyan tudást és készséget lehet megszerezni általa, amely később a piaci elhelyezkedést mozdítja elő. Hosszabb távon a közmunkánál jobb szociális szövetkezeteket kialakítani azo­kon a területeken, ahol a piac nem teremt jólétet. Az Európai Bizottság mindezek miatt azt ja­vasolja Magyarországnak, hogy csökkentse a közmunka domi­nanciáját a foglalkoztatási in­tézkedéseken belül, és erősítse meg az aktiválási elemeket.- Magyarországon mi jelenti a leg­nagyobb problémát az ön, illetve az unió meglátása szerint?- Á legutóbbi években nőttek a társadalmi különbségek, és egyre nehezebb a szegénység csapdájából kikerülni. Ennek több oka van, az egyik a kró­nikusan alacsony foglalkozta­tottsági szint, a másik a területi egyenlőtlenségek fokozódása. Egyre jellemzőbb a dolgozó sze­génység is, vagyis hogy a mun­kahely megléte önmagában nem elég a szegénységi küszöb fölött maradáshoz. Úgy látom, Magyarországon nemcsak arról nincs konszenzus, hogy milyen eszközökkel kellene mérsékelni a társadalmi különbségeket, ha­nem arról sincs, hogy kell-e egy­általán. Közgazdász, EU-biztos Andor László Zalaegerszegen született 1966-ban. Közgaz­dász, a közgazdaság-tudo­mány kandidátusa, egyetemi docens, az Eszmélet című tár­sadalomkritikai folyóirat fő- szerkesztője. 2005 És 2010 között a londoni székhelyű Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) igazgatósági tagja. 2010. feb­ruár 9-e óta az Európai Bizott­ságfoglalkoztatásért, szociális ügyekért és társadalmi össze­tartozásért felelős biztosa. Rendszeresen publikál hazai és külföldi lapokban, elsősor­ban gazdasági vonatkozású témákban. Exkluzív csomagot küldött nekik az osztrák csokigyár tulajdonosa Kurd Az osztrák Zotter cso­koládégyár tulajdonosa, Josef Zotter exkluzív édesség össze­állítást küldött Ausztriából a kurdi iskola két tanulójának, Faragó Mirjamnak és Máthé Erzsébetnek, valamint felké­szítő tanáruknak, dr. Faragóné Wágner Kornéliának. A nem mindennapi meglepetést azzal érdemelték ki, hogy első helye­zést értek el a dombóvári Illyés Gyula Gimnázium 7-8. osztá­lyosok számára meghirdetett német nyelvi versenyén. A „Die Schokolade” témájú megméret- I tetésen egy-egy előre kijelölt csokoládégyárat kellett a tanu­lóknak bemutatniuk, így jutott a kurdi lányoknak a Zotter. Farkas Sándor, a Kurdi Kör­zeti Általános Iskola igazgatója elmondta, a sikert követően dr. Faragóné Wágner Kornélia e-mailben kereste meg a hírrel Josef Zottert, aki még aznap sze­mélyes hangvételű válaszlevél­ben gratulált, majd nem sokkal később a csokoládé összeállítás is megérkezett Kurdra. ■ H. E. Guiness-rekordot akarnak dönteni a rockfesztiválon pálfa Guinness rekord felállítá­sával igyekeznek emlékezetessé tenni a második Sió Rock Fesz­tivált. - Engem régóta foglalkoz­tatott, hogy valamilyen rekordot valósítsunk meg - árulta Lakos Hermina, a program egyik szervezője. Azt mondta, olyan ötlettel igyekeztek előállni, ami kevés költséggel meg­valósítható, ugyanakkor több réteget, korosztályt érinthet. így jutottak el addig, hogy megpró­bálják létrehozni a leghosszabb zoknikkal teleaggatott kötelet. Ebben a kategóriában a meglévő rekord nagyjából 3,5 kilométer, ennek túlszárnyalása a cél. Már most vannak jelentkezők, ígé­retek, de a pontos részleteket még van idő kidolgozni, mert a rendezvény augusztus 9-én lesz. Az eseményt a Sió partján tartják, ahova a tervek szerint meghívják azokat az együttese­ket, amelyek az első fesztiválon már ott voltak, illetve a Lord és a CS.Í.T. zenekart is. ■ V. T. Bekapcsolódhatnak az erőmű bovitesebe a regio vállalkozásai kezdeményezés A kamara közreműködik az érdeklődő cégek minősítésében és szakszerű felkészítésében baranya-tolna Ami Győrnek az Audi, Kecskemétnek a Mer­cedes, az lehet Szekszárdnak és Pécsnek, sőt Tolna és Bara­nya megyének a rövidesen in­duló paksi atomerőmű-bővítés. A Paksra tervezett új erőművi blokkok építéséhez keres a Ma­gyar Villamos Művek Zrt. régiós kis- és középvállalkozó beszál­lítókat. A munka komplexitása miatt érdemes klasztereket ki­alakítani, amelyek belső mun­kamegosztással sikeresebben pályázhatnak a munkákra. Fon­tos a magas minőség és a stabil pénzügyi háttér. A lehetőség - nemcsak a földrajzi közelség miatt - alaposan megmozgatta a Baranya és Tolna megyei vál­lalkozói közösség életét. Ez nem csoda, hiszen az atomerőmű bő­vítése az elkövetkező évtized legnagyobb hazai nagyberuhá­zásának számít: méretét és érté­két tekintve többszörösen meg­haladja a Mercedes és az Audi kecskeméti és győri fejlesztései­nek együttes mértékét. A lehetőség hatékony kiak­názása érdekében Baranyában külön erről a témáról szóló te­matikus fórumot készített elő a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara, sőt, a gazdasá­gi önkormányzat közvetlenül is felvette a kapcsolatot az atom­erőmű és a fejlesztést koordináló MVM Zrt. illetékeseivel. Hason­ló előkészítés zajlik Tolnában Már most is a Dél-Dunántúl egyik meghatározó eleme az atomerőmű is, de a két megye érdeklődő vállalkozói saját kezdeménye­zésben is együttműködnének a nagyszabású munkalehetőség érdekében. Dr. Kéri István baranyai ka­marai elnök elmondta, az erőmű kedvezően fogadta a pécsi kama­ra javaslatát, hogy a kereskedel­mi és iparkamarák segítsék a kis- és középvállalkozások felké­szülését az eredményesebb köz- beszerzési szereplésük érdeké­ben. Ezzel is hozzájárulhatnak a magyar beszállítói részarány növeléséhez. A kamara meg­kezdi a potenciális beszállítók minősítésének, szükség esetén képzésének, felkészítésének fo­lyamatát. ■ Kaszás E. Tényleg óriási AZ ÚJ ATOMERŐMŰVI BLOKKOK létesítésének előkészítése várha­tóan 4-5 év, a kivitelezés meg­kezdése 2015-ben várható, és 10-15 évig tart. A több milliárd eurós beruházás akár több mint egy évtizedes munkalehetőséget biztosíthat a közreműködő ha­zai intézetek, vállalatok részére. Nagyságát jellemzi, hogy több százezer tonna építőanyagfel­használására és több tízezer tonna berendezés beszállításá­ra, legyártására és szerelésére lesz szükség, a kivitelezés alatt több ezer ember helyszíni mun­kavégzését, elhelyezését kell biz­tosítani. \ I f ?

Next

/
Thumbnails
Contents