Tolnai Népújság, 2012. november (23. évfolyam, 256-280. szám)

2012-11-02 / 256. szám

Tolnai Népúj ság 2012. november 2., péntek • XXIII. évfolyam, 256. szám. Ára: 150 Ft. Előfizetve: 103 Ft ’Wi J" H WWW.TEOL.HU sSS“" NOVEMBERTŐL 1,8 SZÁZALÉKKAL HALALRA GAZOLTAK EGY P,ir, „rmi/ . .J,,..;, TUDOTT NYERNI A PEAC ISMERETLEN FÉRFIT ► www.teol.hu EMELKEDIK A NYUGDÍJ ►8.,is.oldal ELLEN A KSC ► ie. oii EGY PERCBEN Ellentmondásos könnyítés Nem ébresztett minden polgármester­ben pozitív érzést a bejelentés, hogy az állam átvállalja az önkormányzati tartozások egy részét. ► 2. oldal IDŐJÁRÁS Reggel köd, dél­előtt derengő idő lesz. Délben el­ered az eső, de estére elállhat. A hőmérséklet maximuma 13 fok körül alakul. ► 14. OLDAL Csökkentek a tarifák Tovább süllyedtek a tarifák, a kgfb kampány nyerte­sei a nagyobb biz­tosítók és a Köbe lehetnek. ► 6. OLDAL Bankkártya amerikai cicáknak Járai Zsigmond lapunknak adott in­terjújában arról is beszélt, hogy jövő­re 5 százalék közelébe csökkenhet a jegybanki alapkamat. ► 4. oldal Energiapazarlók a családi házak A magyarországi családi házak harmada szigete­lési és épületgépé­szeti szempontból is korszerűtlen. ► 7. OLDAL ÜGYELETI ÚJSÁGÍRÓ: ___________74/611-510 TERJESZTÉS *'06-40/510-510 HIRDETÉS _______ 74/611-534 E­MAIL: toinai.nepujsag@axels.hu PILLANATFELVÉTEL Ön melyik napon emlékezik szerettei sírjánál? November 1-jén Október 31-én Otthon emlékezem November 2-án FORRÁS: TEOL.HU SZÓVÁ TESSZÜK Vannak még önzetlen, becsületes em­berek a mai világban is, legalábbis erről tanúskodik a napokban megtör­ténteset. Egy férfi elhagyta a táskáját, benne 1,2 millió forinttal és egy adás-vételi szerződéssel. Egy másik fér­fi megtalálta, és értesítette azt a szek­szárdi ügyvédet, aki az iratot készítet­te. Ő a precízségének köszönhetően pillanatok alatt megtalálta és tájékoz­tatta az ügyfelét, aki olyannyira sírt az örömtől, hogy még hálálkodni is alig tudott. Az ügyvéd úr ezt követően meg­kérdezte a megtalálótól, hogy hol vehe­tik át tőle a bőröndöt, ő azonban azt mondta, szívesen elviszi személyesen is a holmit a tulajdonosának. A csa­var ugyanis az a történetben, hogy mindketten bogyiszlóiak, (má) 9 770865 603050 1 2 2 5 6 Fénylő temetők es szemek kegyelet A korábbi évekhez képest szerényebbek lettek a csokrok ’7*. Ék Halottak napi főhajtás Szekszárdon, az alsóvárosi temetőben. Rendőrök is ügyeltek arra, hogy semmi ne zavarja meg a tiszteletadást Messze fénylenek Minden­szentekkor és Halottak Napján a temetők. Nincs ez másképpen Tolna megyé­ben sem. Szeri Árpád Gyertyák, mécsesek imbolygó lángjai jelzik, hogy a hozzá­tartozók, barátok, ismerősök ápolják néhai szeretteik emlé­két. Virág is kerül a sírokra, bár a szakértő szem ezen a té­ren is észrevesz változást.- Továbbra is a krizantém a leggyakoribb díszítő elem, de míg az elmúlt években zömmel csokrokat, komplett készítmé­nyeket helyeztek a látogatók a fejfák alá, addig mostanság jobbára egy-egy szál virág­gal teszik ugyanezt - mondta el lapunknak Nyakas Balázs Richárd, a szekszárdi Anhur Kegyeleti Szolgáltató Kft. ügy­vezetője. - Mécsesekből, gyer­tyákból is az egyszerűbb dívik. Azaz, érezhető, látható a válság a temetőben is.- A legna­gyobb nyugalom­ban telt a tegnapi megemléke­zés a megyeszékhelyen, az alsóvárosi temetőben - adott tájékoztatást Nyakas Gábor, a Panteon Kft. ügyvezető igaz­gatója. Az időjárás is kegyeibe fogadta a látogatókat, a reggeli eső elállt, kora délutántól pe­dig már egy könnyű kabát is elegendőnek bizonyult.- Miképpen tavaly, a hát­térben most is rendőrök, pol­gárőrök, közterületfelügyelők vigyázták a rendet - folytatta Nyakas Gábor. - Egyébként rengetegen jöttek, most is so­kan keresték rég elfeledett hozzá­tartozóik sírjait: irodánk nyitva tart, munkatár­saink minden esetben igye­keztek legjobb tudásuk szerint segíteni. Bottá György, a Gyertyaláng Temetkezési Vállalat vezetője a cég által kezelt paksi, duna- szentgyörgyi és hőgyészi te­metőket egyaránt felkereste.- Csendben, rendben érkez­tek a hozzátartozók, és hoz­ták magukkal az elmaradha­tatlan gyertyát, mécsest és krizantémot - ismertette ta­pasztalatait. - Sehol sem lát­tam semmilyen fennakadást, pedig elég sokan látogatták meg néhai szeretteiket. Gon­dozatlan szinte egyetlenegy sír sem maradt. Csekélység­nek tűnik, de azért említést érdemel, hogy a korábbi idő­szakban előforduló, apróbb tűzesetekre - gyertya mellet­ti száraz koszorúk kigyulla­dására - most sehol sem volt példa. Halottak Napján egyre jobban figyelnek és ügyelnek is önmagukra, másokra is az élők. Felújított sírokban alusszak almukat főhajtás A hat fiatal magyar katona a II. világháborúban vesztette életét bátaapáti Immár felújított sírokban alusszák örök ál­mukat Bátaapátiban azok a katonák, akik a II. világhábo­rúban a községben veszítet­ték életüket. A rendbehozatal tegnap tartott ünnepségén rájuk - Majoros Kornél főhad­nagyra, a 102. gyorsbombázó ezred volt pilótájára, Szűts Károly tizedesre, Viczián Mi­hály és Szabó Pál honvédek­re, valamint két ismeretlen bajtársukra - emlékeztek a településen. A temető ravata­lozójánál, majd a felújított sír­emlékeknél tartott kegyeleti eseményen Darabos Józsefné polgármester köszöntötte a résztvevőket, köztük a Ma­Hegyháti Tibor plébános áldotta meg a felújított katonasírokat gyár Honvédelmi 86. Szol­noki Helikopterbázist kép­viselő Kollár József ezredest és Kovács Imre alezredest, valamint Illésfalvi Péter főta­nácsost, a HM Katonai Hagyo­mányőrző és Hadisírgondozó osztály szakreferensét. Az alkalomhoz illő ünne­pi megemlékezés után dr. B. Stenge Csaba hadtörténész, Tatabánya levéltárának igaz­gatója ismertette Majoros Kornél életútját, majd dr. Szemlédi Ferenc, a hősi halált halt Majoros Kornél özvegyé­nek unokaöccse tolmácsolta ma is élő, életének 93. eszten­dejében járó nagynénje üd­vözletét. ■ Szeri A. Régiós holdingba tart a Gemenc Volán: lemondott Amrein Károly szekszárd A Gemenc Volán Zrt. október 31-i rendkívüM közgyűlésén elfogadta Am­rein Károly vezérigazgató lemondását, egyúttal Bebics Jánost, a Kapos Volán Zrt. ve­zérigazgatóját választotta meg a társaság vezérigazgatójává - tájékoztatta lapunkat a cég. A Volán társaságok átalakítása a régiós szervezet irányába ha­lad, az év végéig megalakul a Dél-dunántúli Volán Holding. A tulajdonos MNV Zrt. köszö­netét mondott Amrein Károly- nak a Gemenc Volánnál kifej­tett eddigi vezetői munkájáért azzal, hogy az elkövetkező időszakban is igényt tart szak­mai-vezetői tapasztalatára, és az új felépítésben is felelős ve­zetői poszton számít rá. ■ Folyton fejlődő, értékéit orzo város Paks PAKS Élhető, tiszta, rendezett város Paks, jó a közbiztonság, rend uralja a közéletet. Nem telik el év jelentős beruházás nélkül. Hasznos, tevékeny évet tudhat maga mögött 2012-ben is a város, a városvezetés. Az önkormányzat minden pá­lyázati lehetőséget megragad, ami a lakók érdekeit szolgálja. És fontosnak tartja a település életét meghatározó szelle­mi-anyagi befektetéseket, me­lyek haszna közvetlenül nem mérhető, hosszú távon mégis a város szellemi-erkölcsi életét gazdagítják. ►a. oldal Vonzó lakhely lett a két város között fekvő község alsónána Idén már 8 baba született Alsónánán, jelezve: a fiatalok nem költöznek el. Minden kicsinek ültetnek egy fát, melyre egy névjegykártyát is tesznek, és amit a szülők gondoznak. Szépen gyarapo­dik a liget. A két városhoz is közel fekvő falu csodálatos természeti környezete vonzó, s van óvoda, iskola is. Az isko­lába közel 30 diák jár, az intéz­ménynek olyan jó a híre, hogy a helyieken kívül Szálkáról, Bátáról és Faddról is jönnek gyerekek. Többek között erről is olvashatnak mai lapunk­ban, ami az önkormányzat támogatásával minden nánai háztartásba eljut. ►5. oldal Gondozatlan szin­te egyetlenegy sír sem maradt

Next

/
Thumbnails
Contents