Tolnai Népújság, 2012. június (23. évfolyam, 127-152. szám)

2012-06-01 / 127. szám

Tolnai Népújsá 2012. JÚNIUS 1., PÉNTEK XXIII. ÉVFOLYAM, 127. SZÁM ÁRA: 140 FT, ELŐFIZETVE: 97 FT SÄ“ “ ORBÁN VIKTOR: MAGYARORSZÁG LÁNGOKBAN A SORHÁZ: HAT LITER BOR UTÁN LOBBANT A TAKARÓ IMF-VEDOHALO NÉLKÜL IS ELVAN ► 8. OLDAL EGY PERCBEN Mély gödörben a beruházások Közel 9 százalékkal csökkent éves összevetésben a beruházások volu­mene az első negyedévben, össz­hangban a GDP-adattal. ► 6. oldal Ma erős, gyakran viharos nyugatias széllel hidegfront vonul át felettünk. Délelőtt nagyrészt borús lesz az ég, mérsékelt zápor­esők előfordulhat­nak' ► 13. OLDAL Szétesett a tervezővállalat A rendszerváltás előtt több mint két évtizeden ke­resztül állt a me­gyei tervezőválla­lat élén Paszler József. ► 5. OLDAL Nyolc magánkassza marad Folytatódott a magánnyugdíj-pénztári piac konszolidációja, ennek ered­ményként nyolc intézmény maradt a piacon. ► 7. oldal Szerelmi kudarc után Egy-egy szerelmi kudarc után sok­szor találjuk ma­gunkat a követke­ző partner mel­lett is zsákutcá­ban. ► 10. OLDAL ügyelet""11® ÚJSÁGÍRÓ: 74/511-B20 TERJESZTÉS: 30/650-3004 HIRDETÉS: 74/511-534 E-MAIL: tplnal.nepuj3aggaxete.hu PILLANATFELVÉTEL ATEOLhu olvasóitól Kipróbálja a szekszárdi családbarát élményfürdőt? 10 — Igen, még Persze, Talán majd Nem a héten amint jó a kánikulá­érdekel lesz az idő ban Nyáron is jut meleg ebéd terv Az önkormányzatok megszervezik, de a pénzre pályáznak Mindent megtesznek a kis települések ön- kormányzatai, hogy meleg ebédet biztosít­hassanak a rászoruló gyerekeknek. Ihárosi Ibolya Aggodalmak fogalmazódtak meg azzal kapcsolatban, hogy az idén sok rászoruló gyerek maradhat éhen a nyá­ri étkeztetésre vonatkozó jog­szabály módosítása miatt. Es éppen a hátrányos kistérsé­gekben a kis települések nem képesek megfelelni az előírá­soknak, szólt a feltételezés. Míg korábban csak ajánlott volt, illetve előnyt jelentett a pályázat elbírálásakor, ha a támogatási összeg legalább harminc százalékából helyi termelőktől szerezték be éte­lek alapanyagát, addig idén ez a feltétel már kötelező. Ugyancsak kitétel, hogy me­leg ételt kell biztosítani a rá­szoruló gyerekeknek, míg ko­rábban mód volt arra is, hogy az állami támogatásból mele­gíthető konzervet vásárolja­nak az önkormányzatok a rá­szoruló gyerekeknek. Nyári étkeztetésre azok az óvodá­sok és iskolások jogosultak, akik rendszeres gyermekvé­delmi kedvezményben része­sülnek. Három Tolna megyei település polgármesterének szavaiból ltiderült, hogy meg­szervezik a gyerekek ellátá­sát nyári szünetben, akkor is, ha nincs saját konyhájuk, de ennek az anyagi fedezetét csak pályázati pénzből lehet biztosítani. ► 3. oldal ■I Ön megtudja oldani nyáron gyermeke étkeztetését? Szavazzon honlapunkon / ma 16 óráig: TEOLhu A szavazás eredményét a szombati számunkban közöljük. Egész évben, így nyáron is saját konyháról biztosítják a gyerekek étkeztetését Regölyben m ■HMHManiMaHMMMBilH Ezúttal rövidre zárták az ülést a dombóvári képviselők dombóvár Két napirendi pont elfogadása után a Meszes kép­viselők kivonultak a tegnapi tes­tületi ülésről, bár minden elő­terjesztést felvettek napirendre. Nagy Roland a Fidesz részéről elmondta: azért döntöttek így, mert nem voltak hajlandóak el­viselni Szabó Loránd dr. Gábor Ferenc jegyzőt sértő megjegy­zéseit Korábbi elképzeléseiket így is túllépték, hiszen múlt hé­ten, amikor a vizsgálóbizottság kimondta Szabó Loránd polgár- mester összeférhetetlenségét, úgy tervezték, hogy a bíróság döntéséig nem vesznek részt az üléseken. A városvezető azon­ban megtámadott több, akkor el­fogadott napirendi pontot. Ezek közt szerepel szabadságolása és az összeférhetetlenségi ügyben eljáró ügyvéd megbízása. Ezekről most újabb döntés szü­letett. A polgármester szabadsá­gának ütemezését a testület hagyja jóvá. Az ismét elfogadott határozatban május 29-től júni­us 29-ig tartó idő lett megjelöl­ve, ami nagyjából egybeesik a bírósági döntés meghozatalával. A másik esetben Szabó a 800 ezer forintban maximált megbí­zási díjat tartja túlzónak, és sza­bálytalannak véli, hogy az alpol­gármester a hivatal dologi ki­adásainak terhére vállalná a költséget. Ezért támadta meg, úgy tűnik eredménytelenül a határozatot ■ H. E. A képgalériát itt találja! Töltsön le okostele­fonjára egy QR-kód olvasó alkalmazást, indítsa el, majd irá­nyítsa készüléke ka­meráját az ábrára. SZÓVÁ TESSZÜK- Újabb és újabb bicikliutak tűnnek fel Szekszárdon, ami persze nagyon is üd­vözlendő - keresett fel minket egyik olva­sónk. Őt csak az zavarja, hogy a város el­ső kerékpáros szakasza, mely a Csatári körforgalomtól vezet kifelé, nagyon rossz állapotban van. Két keréken nem nagy élmény közlekedni rajta, ha az ember nem pásztázza folyton-folyvást a betont, bizony elharaphatja a nyelvét a rengeteg egyenetlenségen. Görkorcsolyával viszont még lehetetlenebb a helyzet De témába vág a Pollack utcai futópálya állapota is, ahol számtalanszor nézte végig, ahogy a szegény kocogok hasra vágódnak a fel- púposodott gumirétegen. Jó lenne, ha a sportoláshoz való kedvet a körülmények is elősegítenék - mondta, (ma) Elhivatottan ápolja a hagyományt elismerés Pädagoge des Jahres díjat kapott a Wunderland óvodapedagógusa szekszárd Häfner Adél kapta a Pädagoge des Jahres 2012 díjat. A Wunderland Kindergarten óvodapedagógusa tegnap vette át a Szekszárdi Német Önkor­mányzat elismerését. Az ünnepi esemény nyitá­nyaként a Fecske csoport ne­bulói adtak műsort, majd Csil- lagné Szánthó Polixéna, a szekszárdi közgyűlés humán bizottságának elnöke tartott méltatást. A díjat dr. Józan- Jilling Mihály, a német önkor­mányzat elnöke adta át. A német nemzetiségi óvó- f dapedagógus több mint tíz f éve dolgozik az intézmény- | ben. Mint az a róla készült 1 méltatásban olvasható, szak­mai munkáját az igényesség, a következetesség, nagyfokú céltudatosság és az állandó tenni akarás jellemzi. Sokol­dalú pedagógus személyiség, elhivatott munkájának ered­ménye a magas színvonalú német nemzetiségi nevelés. Gyönki sváb származására büszke, nemzetiségi hovatar­tozása mélyről fakad. A ha­gyományőrzést, a hagyo­mányápolást az óvodában hi­telesen és kitartóan végzi, a nemzetiségi gyermektáncot évek óta vezeti.- Nagy megtiszteltetés szá­momra, hogy nekem ítélték a díjat - mondta el Häfner Adél. - Ha lehet, még tovább növe­li az értékét az, hogy tudomá­som szerint egyöntetű szava­zás szólt mellettem. Kellemes érzés tudni, hogy számon tartják és elismerik a munká­mat. ■ Sz. Á. Holnap lesz egy Jó tanácsunk Szombati számunk mellékle­tében olvashatnak a nyár örö­meiről és veszélyeiről - a Jó ta­nács című egészség- és élet­mód magazin legfrissebb szá­mában. Sokan azt hiszik, hogy megfázni csak télen-tavasszal lehet. Nyáron, a legnagyobb kánikulában is könnyen elkap­ható egy korántsem „laza” nát­ha a klimatizált világ miatt. Gyakran kell átélnie szerveze­tünknek 15-20 fokos hőmér­séklet-változást. Fontos a napo­zás szabályaival is tisztában lenni. Megfelelő fényvédő fak- torú, jó minőségű készítmé­nyekkel megelőzhető a bőr idő előtti öregedése, de a bőrbeteg­ségek is. ■ Häfner Adél és dr. Józan-Jilling Mihály az átadás helyszínén

Next

/
Thumbnails
Contents