Tolnai Népújság, 2012. március (23. évfolyam, 52-77. szám)

2012-03-01 / 52. szám

Tolnai Népújság 2012. MÁRCIUS 1., CSÜTÖRTÖK XXIII. ÉVFOLYAM, 52. SZÁM ÁRA: 140 FT, ELŐFIZETVE: 97 FT WWW.TEOL.HU KERESSE AI OLHll OLDALON: ÖSSZESZURKÁLTA NEJÉI, AZUTÁN ÖNGYILKOS LETT SOK TEJJEL OKOSABB A FEJ Kerékpárút épül Pakson A város főutcáján futó bicikliút felújí­tása most kezdődik, és még ebben az évben megépül az atomerőműig futó szakasz is. ► 2. oldal IDŐJÁRÁS Ma enyhül a szét és 3 Ha lesz egyezség, sok napsütés várha­tó, néha felhős lesz az ég. Csapadék nem lesz, a hőmér­séklet délután 13 fokig emelkedik. ► 14. OLDAL lesz ut Uniós pénzből ké­szülhetne el a víz­elvezető, melyet útnak is használ­nának. A beruhá­záshoz azonban önrész is kell. ► 4. OLDAL A diákok falra másznának A testnevelés egy dologban biztosan hasonlít a többi tantárgyra: megoszt­ja a diáksereget. Egyeseknek kedven­cük, másoknak rémálom. ► 5. oldal Bíznak saját neveltjeikben A Paksi FC-nél nem valami kényszerű nyűg­nek tekintik az utánpótlás-neve­lést. ► 16. OLDAL ÜG?Í^^ ÚJSÁGÍRÓ: 74/511-505 TERJESZTÉS: 30/650-3004 HIRDETÉS: 74/511-534 E-MAIL: tolrtai.nepujsagSaicels.hu SZÓVÁ TESSZÜK- Ül, marad! Ezzel a mondattal nem egy ebet utasítottak helyre, hanem egy beteg embert, aki mellesleg nem na­gyon volt olyan állapotban, hogy futká- rozni támadt volna kedve. Az onkológi­ára kellett eljutnia. Az elkövető egyéb­ként egy betegszállító volt Tamásiból a szekszárdi kórházba érkező olvasónkat szíven ütötte, hogy úgy bántak vele, mint egy kutyával Pécsre is járt keze­lésre, és ott mindenki udvariasan bánt vele. Talán ott a betegszállítók is felfog­ták, hogy a sajnálatos állapota, kiszol­gáltatottsága nem az egészségügyi szakemberek bosszantása céljából ala­kult ki. Az sem kizárt, hogy azt is tud­ják, egy jó szó, az emberi bánásmód néha felér egy csodapirulával, (mk) Leszokni nehéz, de hasznos dohányzás Nincs egyedül üdvözítő módszer, keresni kell a kiutat Az egyre növekvő termelési kedv felfelé hajtja a vetőmagarakat ■ Igen, mert felháborít az ilyen „A magyar vetőmag stratégiai termék, szinte bárhol a világ­ban eladható. Emiatt jó üzlet, amelynek hasznáról Magyar- ország nem mondhat le” - je­lentette ki Szépe Ferenc, a Vi­dékfejlesztési Minisztérium mezőgazdasági főosztályának vezetője a Vessünk magyar ve­tőmagot! címmel rendezett be­szélgetésen. Ma a termékek 90 százalékát külföldi cégek ál­lítják elő nálunk. ► 7. oldal Népszámlálás: milliárdos üzlet, túl a határidőn Egy tavalyi, azóta már vissza­vont közbeszerzés szerint ma kellett volna publikálni a nép- számlálás első eredményeit. Vé­gül csupán a gépi adatbevitel megkezdésének határideje lett ez a nap, ám így is biztosra ve­hető, hogy csúszni fog a folya­mat: a közbeszerzések lassú tempója és az, ahogy az állam korábban változtatott a szabályo­záson, ahhoz vezetett, hogy így több mint egy évvel az adatfelvé­tel után lesznek csak nyilváno­sak a népszámlálás eredményei.- Elég valószínű, hogy nem lehet tartani a kormány által előírt határidőt - mondta Virágh Eszter, a KSH népszám­lálási szóvivője. ► 6. oldal ATEDLhu olvasóitól Ön bejelentené, ha állatkínzást tapasztalna? Csak, ha nagyon durva az eset Nem szeretem mások kártyát, akik nem adósok Csak azoknak osztanak TAMÁSI Elkészült a hulladékud­var, várhatóan áprilistól helyez­heti el ott a lakosság a szelektált szemetet - gumit, papírt, mű­anyagot, üveget, zöldhulladé­kot, építési törmeléket - ingye­nesen. Ennek persze ára van. Az önkor­mányzat nyolcmillió forintot csoportosít át, amit korábban egy átmeneti, konténeres hulladék- gyűjtő működtetésére fordított. A helyi szeméttelepet már ré­gebben felszámolták. Többek között erről is szó volt a város képviselőinek tegnapi ülésén. A Ribányi József által ve­zetett testület tárgyalt még a nemrég bevezetett Tamási Kár­tya szolgálatatásainak bővítésé­ről. Mint már megírtuk, a kár­tyával kedvezményes a parko­lás, a fürdőlátogatás, s néhány helyen vásárlói engedmények is kaphatók. De csak azok a helyi lakosok juthatnak a plasztikkártyához, akiknek nincs adó­tartozásuk. Szerepelt még a napirenden egyes városi tulaj­donú ingatlanok - például egy használaton kívüli kerékpáros­pálya -forgalomképessé minő­sítése is. Erre az átsorolásra azért van szükség, hogy a re­ménybeli beruházók nagyobb ingatlankínálattal találkozhas­sanak a városban. ■ W. G. ■ Áprilistól in­gyen vihetik a szemetet. számát is megkapjákl lYliért ne fizetné Ön is lakossági folyószámláról? Hívja a 74/511-503-as telefonszámot! PILLANATFELVÉTEL EGY PERCBEN A képen látható úgynevezett e-cigit is egyre többen kipróbálják. Mindenkinek magának kell megtalálnia a hatékony megoldást a leszokáshoz A dohányzás az elsőrendű oka a tüdőrák mellett a gége-, száj­üregi és garatráknak, az úgy­nevezett krónikus obstruktiv tüdőbetegségnek (COPD), a kró­nikus hörgőgyulladásnak, tü­dőtágulásnak, különféle szív- és érrendszeri betegségeknek. Nem véletíen, hogy az egész vi­lágon kampány folyik a dohány­zás visszaszorításának érdeké­ben. Leszokni azonban egyálta­lán nem könnyű, és nem is ol­csó mulatság. Pusztán akarat­erővel a leszokni szándékozók­nak mindössze három százalé­ka jár sikerrel. A többieknek se­gítségre van szükségük ahhoz, hogy megszabaduljanak a szen­vedélytől. Mint általában min­denre, a leszokásra is igaz: nincs egyetlen igaz út. Ami az egyik embernél hatásos, a má- siknál nem az. ► 3. oldal Ismét csobbant a strandfürdő vita napirend előtt A helyszíni bejárás után tárgyalják majd a beszámolót bonyhád Már a napirendi pon­tok megtárgyalása előtt kisebb vita alakult ki Szabó Gábor, az MSZP listájáról bekerült képvi­selő és Filóné Ferencz Ibolya alpolgármester között a bony­hádi grémium tegnapi ülésén. Annak kapcsán, hogy az alpol­gármester azt javasolta, a mun­katervvel ellentétben ne a csü­törtöki ülésen, hanem a márci­us 29-ei tanácskozáson vitas­sák meg a Fürdő Kft. beszámo­lóját. Ezt azzal indokolta, hogy a zord tél után szemügyre akarják venni a képviselőkkel a strandfürdőt, amelyet egyéb­ként a kivitelező a decemberi határidőre elkészített. Szabó Gábor a napirend elhalasztá­sával nem értett egyet. Az ülésen ezen kívül egyik előterjesztés sem gerjesztett szócsatát, mind all napirendi pontnak zöld utat adtak a kép­viselők. Somogyi János hu­mánreferens az óvodai és az ál­talános iskolai beiratkozási időpontokról tájékoztatta az egybegyűlteket. A részletekről értesítik a családokat. ■ Vízin B. Tovább nőtt az influenzaszerű esetek száma Az influenzaszerű tünetekkel jelentkezők száma a 8. héten a Dombóvári, Tamási Kistérségi Intézet ellátási területén harma­dával emelkedett, a megye má­süt két közigazgatási területén több mint kétszeresére nőtt - tájékoztatta lapunkat dr. Né­meth Lídia megyei tiszti főor­vos. Hozzátette, a megyében el­sősorban közösségi, (óvodai, is­kolai) és kórházi eüátáshoz kap­csolódó járvány zajlik. Ugyan­akkor egy előző heti eset kivizs­gálása során családtagok meg­betegedésére is fény derült, ezért azt már területi járvány­nak minősítették. A Balassa Já­nos megyei kórházban a múlt héten a szülészet-nőgyógyásza­ti, az újszülött-, valamint a gyer­mekosztályon vezettek be láto­gatási tilalmat. A dombóvári kórházban általános látogatási tilalom van életben, a bonyhádi kórházban még nem vezettek be korlátozást. ■ H. É. A BANKOK NEM TUDNAK MEGEGYEZNI A SZÉP-KÁRTYA ELf OGADÁSÁRÓL ► 8. OLDAL i 4

Next

/
Thumbnails
Contents