Tolnai Népújság, 2012. február (23. évfolyam, 27-51. szám)

2012-02-01 / 27. szám

2 Nincs több pénz gyógytornászra tolna Nem támogatta a tol­nai képviselő-testület Tóth Szilvia gyógytornász kérel­mét. Korábban az a döntés született, hogy a szakem­berrel havi bruttó 73 ezer forint megbízási díjért kös­sön szerződést a város a gyógytornászi feladatok el­látására. Tóth Szilvia azon­ban jelezte, hogy ez a díj nem fedezi a vállalkozása járulék-, illetve bérleti költ­ségeit sem, ezért azt kérte, hogy 120 ezer forintra emeljék a javadalmazását. A testület azonban az ön- kormányzat nehéz anyagi helyzetére tekintettel ezt el­utasította. (sk) Többszörös véradókat köszöntöttek szedres Többszörös vér­adókat köszöntöttek nem­rég a szedresi Vöröske­reszt alapszervezetben - tájékoztatott Barteczka Mária véradásszervező. A Tolna Megyei Vöröske­reszt és a helyi szervezet oklevéllel, ajándékokkal és vacsorával köszönte meg a donorok áldozat- készségét. Az általános is­kolások versekkel kedves­kedtek. Mészáros András negyvenszer, Fodor Antal, Kispál Ferenc, Pákolicz Gyuláné harmincszor, Bán Gizella hússzor, Deli Zsolt, Kovács Ernő, Káldi Gyu­láné és Viola Kinga tíz­szer adott vért. (sk) Mészáros András autóbuszveze­tő már negyvenszer adott vért Éltek bálozási jogukkal a zombai hetedikesek zomba Bálozási jogot szer­zett magának a zombai ál­talános iskola 23 hetedik osztályos diákja szombaton. Ezt a művelődési házban rendezett koszorúcskán, il­letve az azt megelőző tánc­órákon vívták ki maguk­nak. Toláczi József irányítá­sával standard, latin és ma­gyar táncokat sajátítottak el, és ezeket mutatták be a hétvégén. Sőt, újonnan megszerzett jogosultságuk­kal élve az ifjak nemcsak a koszorúcskán, hanem az azt követő bálon is táncra perdültek, (he) TISZTELT OLVASÓINK! A lap előfizetésével, kézbesítésé­vel kapcsolatos kérdéseikkel, problémáikkal keressék Dombóvár ügynökségvezetőjét: __ Lösch Ferenc _______ 20/ 969-20-15 Továbbiak a TEOLhu hírportálon DOMBÓVÁR ÉS TÉRSÉGE 2012. FEBRUÁR 1., SZERDA Négyszázan lakhattak jól ételosztás Kolbászos krumplilevest kaptak tegnap a rászorulók Az ökumenikus imahéten befolyt összegből tudták a tegnapi ételosztást finanszírozni az egyházak Igénylik a törődést a rá­szorulók, az ingyen osz­tott meleg ebéd gyorsan elfogy, a meleg ruhákat pedig már régen elkap­kodták. Bodó Á. - Rácz T. dombóvár Négyszáz adag me­leg ételt osztottak ki tegnap dél­után a rászorulóknak a dombó­vári egyházak aktvistái. A kolbá­szos krumplileveshez és a ke­nyérhez a segítségre szorulók az Arany János téri plébániánál és az Ujdombóvári Templomnál gyülekezhettek az ételért. Szabó Szilárd, a Dombóvári Evangéli­kus Egyházközség lelkésze la­punknak elmondta, harmadik al­kalommal szerveztek ilyen akci­ót, s külön öröm számára, hogy az idei első előkészületi munká­jában a Belvárosi és Újdombó­vári Római Katolikus Egyházköz­ségek is részt vettek.- A kaposszekcsői Evangéli­kus Diakóniai Otthon önköltsé­gi áron készítette el az ételt, a gyülekezetek önkéntesei pedig az osztást végezték. Külön öröm számunkra, hogy a város ke­resztény közösségei összefog- | tak egy jó és nemes cél érdeké- ■§ ben, és önzetlenül segítenek - | mondta. I Hozzátette, högy az ökumeni­kus imahéten befolyt összegből tudták az ételosztást finanszíroz­ni. Az el nem fogyott ételt hajlék­talanszállóra szállítják. Továbbá hangsúlyozta, hogy a katolikus egyházzal közösen még több rá­szorulónak tudnak majd így se­gíteni. Az akció februárban is folytatódik. A közelgő hidegre tekintettel a kistelepüléseken is nagyobb dombóvár A megyei katasztrófa- védelmi igazgatóság dombóvári kirendeltsége a Viharmadár ön­kéntes mentő egyesület közremű­ködésével általános iskolás diá­kok részére tartott felkészítő fog­lalkozásokat a katasztrófavédel­mi főigazgatóság által megfiirde­figyelmet fordítanak az idősek­re, egyedülállókra és a rászoru­lókra. Rácz Róbert, Nak polgár- mestere lapunknak elmondta, az önkormányzat a közfoglal­koztatási keretből pályázhatott egy olyan ember hatórás foglal­koztatásának bértámogatására, aki télen részt vesz a rászorulók gondozásában. tett Gyermek- és ifjúságfelkészí­tésről szóló háromszor hármas Akcióterv keretében. A program célja a diákok tanórai keretben történő felkészítése a veszélyekre, a veszélyhelyzeti helyes magatar­tásformákra, valamint az önvédel­mi készség kialakításának előse­- Az lesz a dolga, hogy napon­ta látogassa ezeket az embereket, s jelezze az önkormányzatnak, hogy kinek, milyen segítségre van szüksége. Van, akinél fát kell aprítani, van, akinek meleg ta­karóra van szüksége - mondta. Dombóváron az Egyesített Szo­ciális Intézmény munkatársai ke­resik fel a rászoruló, egyedülálló gítése, veszélyhelyzetek bemuta­tása, ezek felismerése, további szükséges teendők ismertetése. Mint azt Boros Brigitta, megyei katasztrófavédelmi szóvivő el­mondta, első körben a József Atti­la Általános Iskola, az APÓK Bel­városi Általános Iskola, valamint embereket, s látják el meleg taka­rókkal őket. A hajléktalanszálló, a nappali melegedő ilyenkor láto- gatottabb, ahogyan a népkonyha is. A Kapaszkodó Gyermekjóléti és Családsegítő Központ egyelőre ruhaneművel nemigen tudja se­gíteni a szegényeket, ugyanis eb­ben az évben egyetlen szatyornyi felajánlás érkezett az irodájukba. a Szent Orsolya Rendi Gárdonyi Géza Iskolaközpont 7. és 8. osztá­lyai, összesen ló csoport felkészí­tésére történt meg. Az oktatást ezt követően alsóbb évfolyamú osztá­lyok és újabb iskolák bevonásá­val, kibővített felkészítő anyaggal kívánják folytatni. ■ Venter M. Jó évet zártak a horgászok, iszaptalanították Tüskei-tó medrét dombóvár Eredményesen zárta a múlt évet a Dombóvári Városi Horgász Egyesület. Túsnovits Je­nő elnök lapunk kérdésére el­mondta, a közelmúltban tartott éves közgyűlésen a tagságot is tá­jékoztatták a múlt év eseményei­ről és az idei év változásairól. A 2010-es évhez képest - országos és megyei szinten - növekedés fi­gyelhető meg az eredményes fogá­sok és a haltelepítések tekinteté­ben is. Továbbá kiemelte, hogy az elmúlt évben összesen 932 tagot számlált a szervezet, amely emel­kedést mutat. Hozzátette azt is, hogy tudomása szerint országos szinten a horgászegyesületek tag­jainak száma csökkent az utóbbi időkben. A dombóvári horgászok alkotják Tolna megyében a máso­dik legnagyobb tagságot számlá­ló egyesületet. A horgászengedé­lyek ára a tavalyihoz képest nem emelkedett idén, ahogyan a napi­jegyeké sem. A jó idő miatt janu­árban már 250-270 fő váltotta ki 2012-es engedélyét. Szigorították viszont az amur foghatóságának szabályait, ez azt jelenti, hogy egy évben legfeljebb 30 kilogrammot emelhetnek ki a tóból a pecások fejenként ebből a halfajból. Ko­moly fegyvertény, hogy elvégez­ték a Tüskei-tó biológiai iszap- talanítását is, amellyel átlagosan 20 centiméterrel csökkentették a lágyiszap réteget. ■ B. Á. A könyvek lassan helyükre kerülnek Döbröközön döbrököz Költözik a könyvtár. Persze nem el, hanem az új helyé­re. Szüi Lajosné, a falu polgármes­tere elmondta, hogy a művelődé­si ház IKSZT-pályázat révén meg­valósuló felújítása befejeződött, így most azon vannak, hogy meg­töltsék az épületet. Előbb tárgyak­kal, majd pedig kulturális tarta­lommal. Egy kiállítóteret is kiala­kítottak a művelődési házban és a civil szervezetek programjai­nak, valamint más önkormányza­ti eseményeknek is méltó helye lesz ezentúl. A beruházás bruttó értéke 62 millió 750 ezer forint. A döbröközi önkormányzat ehhez 51 millió 300 ezer forint támoga­tást vehetett igénybe. Az átadó márciusban lesz. ■ H. E. Vészhelyzetre készítik fel a diákokat oktatás Fontos a helyes magatartásformák, önvédelmi készségek tanulása Azt nem tudták megmondani, hogy miért rongáltak bódulat Ellenőrzi a rendőrség a szórakozóhelyeket, a fiatalokat a rend és nyugalom érdekében dombóvár Átfogó ellenőrzésre készül a Dombóvári Rendőrkapi­tányság a város jegyzőjének köz­reműködését is kérve. A kontroll célja, hogy kiszűrjék azokat a szórakozóhelyeket és vendéglá­tó egységeket, ahol fiatalkorúa­kat szolgálnak ki szeszes itallal. Mint azt Kitanics Zsuzsanna, a kapitányság sajtóreferense el­mondta, a fokozott ellenőrzés a későbbiekben a diszkók elvonu- lási útjain is tapasztalható lesz a rend és a nyugalom fenntartása érdekében. A gyalogos és mozgó ellenőrzés során a garázda visel­kedés, az ittas vagy bódult álla­potban vezetés kiszűrésére is konceptrálnak majd a rend őrei. Legutóbb január 22-re virradóra e I A buszváró törött üvege, a kidöntött tábla a szombat esti „láz” mérlege rongáltak meg ismeretlenek a dombóvári Kórház utcában a buszmegállót, kukákat, kapcso­lószekrényt, amellett közlekedé­si táblákat is kidöntöttek. Kita­nics Zsuzsanna arról tájékozta­tott, hogy az esetnek már van há­rom gyanúsítottja, mindannyian kaposszekcsői fiatalkorúak.- Kihallgatásuk során mind­hárman beismerő vallomást tet­tek, azonban arra a kérdésre, hogy miért tették tönkre az út­jukba kerülő tárgyakat, mi moti­válta őket a közlekedési táblák kimozdításában és árokba dobá­sában, nem tudtak válaszolni - mondta a sajtóreferens. A helyi diszkóban szórakoz­tak, ahonnan a hajnali órákban indultak haza. Az állomásig gya­log mentek. Az utcában élők már csak az értelmetlen pusztítás eredményével szembesültek másnap reggel. Nem ritka az, hogy a hétvégi szórakozásból ha­zatérő fiatalok ittasan kárt okoz­nak a közterületen található tár­gyakban vagy buszmegállók­ban. Az okozott kár több tízezer forint, hiszen a buszmegállók üvegezését rendszeresen, éven­te többször cserélni kell. A hely­reállítás költségeit ezúttal a fia­talok szülei magukra vállalták. Az eljárást csoportosan elköve­tett garázdaság gyanúja miatt folytatják az ifjak ellen, ez akár 3 évig terjedő szabadságvesztés­sel is büntethető. ■ R. T. *

Next

/
Thumbnails
Contents