Tolnai Népújság, 2012. január (23. évfolyam, 1-26. szám)

2012-01-02 / 1. szám

2 'JteK , SZEKSZÁRD ÉS TÉRSÉGE 2012. JANUÁR 2., HÉTFŐ Több helyen tervezik, hogy az ebadóból fedeznék a veszettség elleni oltás költségét, a fennmaradó pénzt pedig ebrendészeti feladatokra fordítanák Megosztanák a terheiket kutyarendészet Több településen tervezik az ebadó bevezetését Elbúcsúztatták az óévet a fácánkerti klubtagok fácánkert Együtt is elbú- csúztatták pénteken az óévet a fácánkerti nyugdíjasklub tagjai. A hagyományoknak megfelelően idén is közös, ez alkalommal disznótoros vacsorát költöttek el, majd beszélgetéssel, nótázással töltötték az időt. Szintén régi szokást megtartva tombolá­val és pezsgős koccintással fokozták a hangulatot, (hé) A Szaggató zenekar Paks Kultúrájáért díjat kap PAKS Azt írtuk múlt csütörtöki számunkban, hogy Pro Űrbe díjat kap a Szaggató zenekar. Holott az együttes munkássá­gának elismeréseként a képvi­selő-testület Paks Kultúrájáért díj adományozásáról döntött. Az érintettektől és olvasóink­tól elnézést kérünk, (vt) Megemlékeztek az egykori gazdasági vasútról harmadik alkalommal gyűl­tek össze december 31-én, hogy megemlékezzenek a Dombóvári Gazdasági Vasút 1979-es megszüntetésének évfordulójáról. Erky-Nagy Dániel, a szimpatizánsok szószólója beszélt az egykor Dombóvárt és Csoma-Szaba- dit átszelő nyomvonalról, majd a későbbi, Dombóváron és Tüskén átmenő egyvágá­nyú Úttörővasútról is. A sín­pályát 1994-ben bontották el véglegesen, (bá) Erky-Nagy Dániel TISZTELT OLVASÓINKI A lap előfizetésével, kézbesítésé­vel kapcsolatban keressék Szek- szárd és Tolna ügynökségvezetőit: Szekszárdi Szabóné Rózsás Éva _________20/561-0309 To lna: Stephaich Tamás 20/460S3-55 Továbbiak a TfOL.hu hírportálon Mikrotérségi együttmű­ködéssel képzeli el több település az ebrendészeti feladatok jövőbeni ellátá­sát. Ezzel részben össze­függésben számos helyen fontolgatják az ebadó be­vezetését. Steinbach Zsolt Hárommillió-hatszázezer forint. Ennyibe kerül a faddi önkor­mányzatnak évente az ebren­dészeti telep fenntartása, illetve egy félállásban dolgozó ebren- dész foglalkoztatása. A nagyköz­ség cége, a Fatodi Kft. nemcsak a helyi kóbor ebek okozta prob­lémát igyekszik ilyen módon megoldani, hanem több kör­nyékbeli községben is, eseti megrendelések alapján fogja be a gazdátlan kutyákat, amelyeket aztán a székesfehérvári Alpha- Vet Kft. szállít el egy ottani men- helyre. zA rendszer működött, de a faddi önkormányzat az egyre nagyobb pénzszűke miatt a je­lenlegi formában nem tudja to­vább vállalni. Fülöp János faddi polgármester lapunknak el­mondta: nyolc-tíz környező ön­kormányzatnál kezdeményez­ték, hogy a jövőben szorosabb együttműködésben, az anyagi terheket lakosságszám-arányo- san megosztva lássák el az ebrendészeti feladatokat. Ez egyben hatékonyabb munkát tenne lehetővé, és a telepet is korszerűbbé lehetne tenni. Mint közölte, az érintett polgármes­terektől pozitív visszajelzést ka­pott, még ebben a hónapban sor kerülhet a részletesebb tárgya­lásokra. A faddi településvezető azt is elmondta, hogy gondolkodnak az ebrendészeti hozzájárulás (ebadó) bevezetésén is, amelyről nemrég fogadott el törvényt az országgyűlés. Faddon úgy terve­zik, hogy a kutyák után fizeten­dő adó fedezné a kötelező ve­szettség elleni oltás költségeit, a fenn­maradó özszegből pedig az ebrendészeti telep költségeinek Faddra eső részét lehetne biztosítani. Hozzátette: emellett szükség van további in­tézkedések bevezetésére is, ame­lyekkel vissza lehet szorítani a felelőtlen kutyatartást. Ha pedig kevesebb lesz a kóbor kutya, ke­vesebbet kell költeni ebrendé­szeti feladatokra is. Több Fadd környéki település vezetői is hasonlóan gondolkod­nak. Bogyiszlón szintén sok gon­dot okoznak a gazdátlan ebek, pontosabban a lelki- ismeretlen kutya­tartók. A helyi kép­viselő-testület támo­gatja a faddi kezde­ményezést, emellett arról is dön­töttek, hogy be fogják vezetni az ebrendészeti hozzájárulást. Ger­gely József jegyző elmondta, hogy rendelet még nincs, de a tervek szerint 4 ezer forint lehetne az ebadó. Ez pedig tartalmazná az oltás költségét, így nem emelked­nének elviselhetetlen mértékben a kutyatartók terhei, és vélhetően nőne a beoltott kutyák száma. Az oltás és az adó közötti különbsé­get ugyancsak ebrendészeti fel­adatokra lehetne fordítani. Sióagárdon is tárgyalt már a testület a faddi javaslatról. A Sió menti falunak mintegy kétszáz­ezer forinttal kellene hozzájárul­nia az ebrendészeti feladatok kö­zös ellátásához. A képviselők fel­hatalmazták a polgármestert az ezzel kapcsolatos tárgyalásokra. Háry János lapunknak elmond­ta, hogy Sióagárdon egyelőre nem merült fel az ebadó beveze­tése. Egy nappal tovább tart a téli szünet Medina Egy nappal tovább tart a téli vakáció a medinai iskolások számára - tudtuk meg Vén Atti­la polgármestertől. Ez a hír nem­csak a diákoknak örömteli, de feltehetőleg nem bánja a község felnőttlakossága sem: a két ün­nep között ugyanis elkészült az intézmény nyílászáróinak teljes cseréje, az utómunkálatok elvég­zése érdekében van szükség a szünet egy nappal való meg­hosszabbítására. A felújítás kö­zel két és fél millió forintot vett igénybe. A számítások szerint viszont az elavult ajtók, ablakok cseréjének köszönhető sokkal jobb hőszigetelés révén mintegy harminc százalékkal csökken­het az épület fűtési költsége. Ezen fejlesztés költségét is an­nak a támogatásnak egy részé­ből fedezik, amit az önkormány­zat 2011-ben a Honvédelmi Mi­nisztériumtól kapott annak kap­csán, hogy Medina mellett épül­het meg a NATO-lokátor. Mint azt megírtuk, a „lokátor­pénzből” valósult meg 2011 őszén az önkormányzati belte­rületi utak felújítása, illetve egy utca járdafelújítására is. Ugyan­csak ebből a forrásból tervezik elvégezni ez év tavaszán az orvo­si rendelő nyílászáróinak, illetve bútorzatának megújítását, vala­mint a művelődési ház bejárati ajtajának cseréjét is. ■ S. K. Tartozásaik nagy részét kiegyenlítették kölesd Ha nem is pont kará­csonyra, de nem sokkal az ün­nep után tulajdonképpen várat­lan, és igen értékes „ajándékot” kapott a kölesdi önkormányzat az államtól. Berényi István pol­gármester elmondta, hogy a köz­ség három tételben - az 1,374 millió forintos önhikin kívül to­vábbi két címen - összesen 9,1 millió forint rendkívüli támoga­tásban részesült, ami természe­tesen nagy segítséget jelentett a település számára. Az összeg ugyan nagyon gyorsan elfogyott, de a rendkívüli támogatás révén tartozásai nagy részét ki tudta egyenlíteni az önkormányzat az év végére. Ettől függetlenül a folyószám­lahitelére továbbra is rászorul a falu. ■ Zs. S. Ha lesz pénzük, saját telepet működtetnének AZ EBRENDÉSZETI feladatok térsé­gi szintű megoldására koráb­ban is voltak kezdeményezések Szekszárd környékén is. A kö­lesdi önkormányzat továbbra is tervezi egy saját telep létrehozá­sát, amelyet üzleti alapon mű­ködtetnének, értelemszerűen más települések számára is biz­tosítva a feladatellátást Berényi István polgármester elmondta, hogy két szakemberük is lenne erre a munkám, de egyelőre nincs pénzük a telep létrehozá­sára. Amíg a saját létesítmé­nyük nem lesz kész, ők is part­nerek lesznek a jüddiak által kezdeményezett együttműködés­ben. Az ebadóról szólva elmond­ta: a testület egyelőre elvetette a bevezetését, mert szerintük vannak még úgymond homá­lyos pontok, januárban azon­ban visszatérnek a témám. ■ Vissza kell szorí­tani a felelőtlen kutyatartást. Közel kétszáz gyerek kapott csomagot roma önkormányzat Hagyományőrzés, társadalmi munka: aktívan dolgoznak Uj lesz a fogorvos és a rendelő is költözik fadd Ilyen még nem volt Faddon: a kisebbségi önkormányzat úgy­mond saját épületében rendezett karácsonyi ünnepséget. Egészen pontosan az egykori takarékszö­vetkezeti ingatlanról van szó, amelyet a roma szervezet decem­bertől tartós használatba kapott a települési önkormányzattól. Az ünnepség remekül sikerült, kö­zel kétszáz érdeklődő előtt zaj­lott a műsor, amelyen többek kö­zött a cigánytánc szakkör tagjai és a Faddi Fiúk adtak ízelítőt a ro­ma tánc- és zenei hagyományok­ból. Az ünnep alkalmából száz­hetven csomagot is kiosztottak a gyerekeknek. Fodor József elnök arról is be­számolt, hogy a kisebbségi ön­kormányzat más téren is aktív­nak bizonyult a 2011-es évben. A Kurdi saroknál az önkormányzat­tól kapott játszótéri elemeket ál­lították fel társadalmi munkában a környéken lakó szülők, a helyi Gárdonyi Géza Óvoda és Általá­nos Iskolában pedig új padokat és homokozót készítettek. Tevé­kenyen részt vettek a községi és iskolai rendezvényeken. A ki­sebbségi önkormányzat támogat­ta hátrányos helyzetű roma gye­rekek nyári táborozását és hang­szervásárlással segítette a roma folklórcsoportok működését. Ezen eredményeket pályázati tá­mogatás, a települési önkormány­zat és magánszemélyek segítsé­gével sikerült elérniük. ■ H. T. A cigánytánc szakkör tagjai is ízelítőt adtak a tanultakból tolna Új fogorvos kezdheti meg a munkát a közeljövőben a 2. számú tolnai fogorvosi körzet­ben. Dr. Mezei László, a 2. kör­zet doktora ugyanis nyugdíjba vonult, a praxisjogot a szekszár­di Gyneco-Dent Kft.-nek értéke­síti. Az új fogorvos dr. Tihanyi Réka lesz. A váltást bonyolítja, hogy a tolnai képviselő-testület 2011. elején arról döntött, hogy a 2. fogorvosi körzetet a Bartók utcai rendelőből az új Egészségházba költözteti, 2011 végével. Ez azonban egyelőre nem történt meg. A költöztetéshez ugyanis az Egészségházban jelenleg üre­sen álló, a tetőtérben levő rende­lőt át kell alakítani, illetve klí­maberendezést is fel kell szerel­ni. Ezenkívül a praxist megvá­sárló kft. részéről igényként me­rült fel, hogy a rendelő bútorza­tát, illetve a kisebb értékű fogor­vosi műszereket is biztosítsa a város. (A kft. pedig két korszerű orvosi székkel szereli fel a ren­delőt.) A város részéről a rende­lő felújítása, az eszközbeszer­zés, a klíma és a bútorzat be­szerzése összesen 3 millió fo­rintba kerülhet. Az összeget a testület legutóbbi ülésén meg­szavazta, a beszerzésekhez pe­dig árajánlatokat kérnek be. Várhatóan 2012 első harma­dában történhet meg a költözés, addig Mezei doktor rendel, a ré­gi helyén. ■ K. S.

Next

/
Thumbnails
Contents