Tolnai Népújság, 2011. november (22. évfolyam, 256-280. szám)

2011-11-02 / 256. szám

2011. NOVEMBER 2., SZERDA XXII. ÉVFOLYAM, 256. SZÁM ARA: 140 FT, ELŐFIZETVE: 97 FT www.teol.hu KERESSE A TEOLhu OLDALON: SZALAGKORLÁTNAK ROHANT EGY AUTÓS AZ M6-0S0N ► www.teol.hu csaló sírköves áldozatait KERESI A RENDŐRSÉG ► S. OLDAL ÖRDÖG NORA EGYEDÜL VISZI AZX-FAKTORT EGY PERCBEN Nőhetnek a helyi adók Jelentősebb helyi adó kivetésére kényszerülhetnek az önkormányza­tok 2012-ben, ha a most tervezett for­májukban lépnek életbe a helyi gaz­dálkodást meghatározó törvények. Addig is megoldásként marad a hitel- felvétel, már ha ebbe a bankok is be­leegyeznek. Több önkormányzat is megpróbálkozott már ezzel. ► 7. OLDAL IDŐJÁRÁS *'C Ma sem változik lényegesen az Idő­járás. Reggelen­ként sűrűbb köd- foltok várhatók. Délutánonként 14, reggelenként -1-4 fok körül ala­kul a hőmérsék­let ► 13. OLDAL Esélyt adhat a nyúl Gyulaj szerepelt sikeresen egyedül a megyéből azon a munkahelyterem­tő és esélyt adó fa­luközösségi prog­ramon, amely a Nyúl-unk a mun­káért nevet kapta. ► 2. OLDAL Váratlan húzás Népszavazást akar az EU-s mentőcso­magról a görög kormányfő, még a pénzügyminisz­terét sem avatta be. Nem kizárt, bukik a görög kor­mány. ► 8. OLDAL TARTALOMÉI GAZDASÁG 6-7 KÖZÉLET 8 ÉLETMÓD 9 BULVÁR 10 TV-MŰSOR 10 HIRDETÉSEK 12 REJTVÉNY 13 SPORT 14-15 HOROSZKÓP 16 SZÓVÁ TESSZÜK- Az élet a legtöbbünk számára nem habostorta, ám ez nem azt jelenti, hogy a keserűségünket másokkal is éreztetni kell - mesélte szomorúan ol­vasónk. A hölgynek kötelező laborvizs­gálatra kellett mennie. Olvasónk nyúj­totta is a bal kezét a vérvételre, ám a kórházi alkalmazott rárívallt, hogy a másik karjára van szüksége. Hiába mondta, hogy nyomós oka van arra, hogy a bal kezét választotta, az asszisz­tens goromba és hajthatatlan volt Sze­gény hölgynek nem volt más választá­sa, minthogy elmondja, egy nagyon ko­moly műtét miatt nem lehet a jobb kar­jából vért venni. Az asszisztens ekkor már hiába szabadkozott, a fájó emlék újból olvasónk szívébe markolt (má) 9 770865 603036 HIRDETÉS 11256 Fény lobbant a fejfáknál halottak NAPJA Németországból érkezett a temetői emlékműhöz Laszlovszky Imre és felesége is felkereste szerettei sírját, hogy mécsest gyújtson, és néhány percig némán emlékezzen rájuk Gyertyák tízezrei világították be az elmúlt pár nap estéin a megye temetőit. A halottak napja, illetve mindenszentek alkalmából a hozzátartozók fel­keresték néhai rokonaik, bará­taik, ismerőseik sírjait. A fej­fák tövébe leggyakrabban kri­zantémok kerültek, ez ennek a megemlékezésnek a jellegze­tes, szálas virága - mondta el lapunknak Nyakas Balázs, a szekszárdi Anhur Kegyeleti Szolgáltató Kft. tulajdonosa. Emellett sírcsokrok, koszorúk, mécsesek és más kegyeled ké­szítmények jelezték azt, hogy az élők nem feledkeznek meg a holtakról. A legnagyobb nyugalomban teltek a megemlékezés napjai a megyeszékhelyen, az alsóváro­si temetőben - adott tájékozta­tást Nyakas Gábor. A Panteon Kft. ügyvezető igazgatója hozzá­tette, megnyugtatólag hatott a látogatókra az állandó rendőri jelenlétet. Érdekesség, hogy Nyakas Gábor a n. vüágháborús emlékműnél egy idős német úr­ral találkozott: a messziről érke­zett, virágföldet és virágot hozó vendég édesapjának neve már­ványba vésve látható. Az évszakhoz képest jó idő is kétségkívül hozzájárult a láto­gatók magas számához: ezt Bot­tá György is így látta. A Gyer­tyaláng Temetkezési Vállalat ve­zetője a cég által kezelt két pak­si, valamint a dunaszentgyör- gyi és hőgyészi temetőkben azt tapasztalta, hogy egyre pél- daértékűbb a helyhez illő visel­kedés. Ez megmutatkozik pél­dául a másik sír iránti tisztelet­ben, vagy akár abban is, hogy a parcellák között alig akad el­szórt hulladék. Dombóváron mindenszen­tekre elkészült a háromoldalas kegyeleti térkép, amely a vá­ros neves halottainak sírhelye­it mutatja meg - közölte Szabó Loránd polgármester. Az ön- kormányzat kiadványa mint­egy 250 korábbi városvezető, mesterember, művész emlék­helyét jelöli meg a helyi teme­tőkben. ■ Sz. A. - R. T. Meg kell várni a tavaszt, még helyrejöhet a repce A tartós szárazság miatt a nyá­ron elvetett repcemag sokáig jelét sem mutatta, hogy a föld­ben van. Ahol kikelt, ott is fol­tokban. Sokan a kiszántást fon­tolgatják. Nagykónyi határá­ban idén is több száz hektáros területet vetettek el, mondta Korpádi Lajos, a helyi mező- gazdasági részvénytársaság el­nöke. Van olyan terület, ahol eddig négyleveles a repce, és van ahol nyolc. Ha kemény lesz a tél - tartósan mínusz 10 fok alatt - akkor megszorongatja a kevés levelű növényt, ugyanis legalább öt-hat levél kell ah­hoz, hogy jól viselje a hideget. Nagykónyiban mégsem gon­dolkoznak még azon, hogy ki­szántsák a növényt. Ilyenkor még nem szabad aggódni, a tél eldönti, mi legyen a repcével. ► 3. OLDAL Az olcsó és jó állapotú autóra van kereslet Az újautó értékesítésének drasztikus csökkenése jót tett a használtautó-piacnak. Ezt egy szekszárdi cégvezető is ta­pasztalta. Hozzátette, körülbe­lül 30 százalékkal emelkedtek az eladásaik. Az érdeklődők elsősorban az 1 millió forint alatti kocsikat keresik. Az ol­csó, de nagy köbcentis jármű­vek iránt azonban kevesen ér­deklődnek. A gázolaj árának és jövedéki adójának draszti­kus emelése miatt kezd eltűn­ni a dízel varázsa is. Ugyanak­kor nincs kereslet az alterna­tív - gáz, etanol - hajtással működő autókra sem. Az olcsó és jó állapotú gépjárművek las­san teljesen eltűnnek a kereske­désekből, ezért egyre többen külföldről igyekeznek autót be­hozni, de többnyire ez nem éri meg. > íi. oldal Egy álmosító gyógyszer miatt is történhetett a tömegbaleset Az M43-ason hétfőre virradóra történt balesetet okozó kami­onsofőr egy nappal a szeren­csétlenség előtt az aradi kór­házban járt, gyomorbántal- makra, hasmenésre panaszko­dott. Az orvosok kérték, hogy maradjon bent kivizsgáláson, de ő ezt megtagadta, és éjjel el­indult a németországi fuvarra. A férfi gyógyszert kapott Ara­don, ami könnyen álmosságot okozhatott. Ez is oka lehetett a 14 áldozatot követelő tömeg­balesetnek. ► 8. OLDAL Egyre nö a méret a fejlett országokban A ruha- és a cipőméretek átla­gosan három számmal nagyob­bak most, mint húsz évvel ez­előtt. Az úgynevezett fejlett or­szágok méretnövekedése egy­értelműen az életmód következ­ménye. Piri Lajosné szekszárdi kereskedő lassan öt évtizede öl­tözteti a hölgyeket. Amikor kezdte, a 38-as volt az átlagos női méret, a 40-es már a „na­gyobbak” közé tartozott. Ma pe­dig a legtöbben a 44-es méretű ruhákat keresik. ► 5. oldal Az új gyár új lehetőség a városnak dunaföldvár Nehéz idők jár­nak a településre, hiszen csak a szigorú takarékosságnak kö­szönhető, hogy a város megőriz­te fizetőképességét és a kiemelt területeken fejleszteni is tud. A ma még ismeretlen önkormány­zati és köznevelési törvény a jö­vőt illetően is sok bizonytalan­ságot rejt, de biztató, hogy rövi­desen megkezdi a termelést Kö- zép-Európa legnagyobb bio- etanol gyára. A Pannónia Ethanol közvetlenül hetvenöt, közvetve ezer ember megélheté­sét biztosítja majd. ► 4. OLDAL FlLM^BOX r Non-stop filmáradat magyarul, a legna­gyobb mozisikerekkel, televíziós megapro­dukciókkal a véget nem éró' szórakozásért! A legjobb filmek a romantikától a borzongá­sig, a humortól a drámáig, Hollywood-tól Eu­rópáig! Itt mindenki megtalálja amit keres! 300 premierfilm évente filmek napi 24 órában magyar szinkronnal FILM BOX Moziélmény otthonában!

Next

/
Thumbnails
Contents